Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Бейшеналиева көчөсү, № 36 дарегинде жайгашкан «Алмаз мани» ЖЧК алмашуу бюросунун 2020-жылдын 30-сентябындагы № 6007 нак чет өлкө валюталарын алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиясы 2021-жылдын 24-июлунан тартып кайтарылып алынды.