Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү максатында 2022-жылдын 14-сентябрында Улуттук банк Башкармасынын «Төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» № 2022-П-14/57-1-(ПС) токтому кабыл алынды. 

Токтомдун электрондук версиясы Улуттук банктын расмий веб-сайтынын «Банк»/ «Банк иши тууралуу мыйзамдар»/«Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүмүндө жайгаштырылган.