Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине 2021-жылдын 2-сентябрында киргизилген өзгөртүүлөргө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларын ылайык келтирүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 16-ноябрында № 2022-П-12/70-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Токтомдун электрондук версиясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.