Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «АсИсНур» ЖЧКнын аталышы «ПЭЙ24» ЖЧК деп өзгөргөндүгүнө жана юридикалык жактын жайгашкан жеринин өзгөрүшүнө байланыштуу, 2019-жылдын 16-майында төлөм системасынын операторунун № 2014260615 жана төлөм уюмунун № 3013260615 лицензиялары кайра таризделгендигин билдирет».