Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Талас областы, Манас району, Тараз-Покровка-Кайыңды автотрассасынын 0+0,070 км. дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Кербен-Алтын булак» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 1-мартындагы № 5868 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 28-декабрынан тартып 2021-жылдын 6-январын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду.