Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 13-октябрында  улуттук жана/же чет өлкө валюталарында «ислам терезеси» аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банк операцияларын жүргүзүү укугуна «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ачык акционердик коомуна лицензия берүү жөнүндө чечим кабыл алгандыгын маалымдайт.