Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети Айыл чарбасын өнүктүрүүгө ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо сунуштоо боюнча сунуш-көрсөтмөлөрүн бекитти

Сунуш-көрсөтмөлөр ислам каржы продукттарын өлкөнүн ар кандай айыл чарбасынын багыттарын каржылоо үчүн финансы-кредиттик уюмдарга кыскача колдонмо катары иштелип чыкты. 

Жогоруда аталган сунуш-көрсөтмөлөр Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары/Банктык жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган