КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын башкаруу органдарынын курамына талапкерлердин резервине киргизүү үчүн

талапкерлерди тандоо боюнча сынактын биринчи баскычынын жыйынтыгын маалымдайт 

 

Сынакка катышууну каалаган адамдар тапшырган документтерди кароонун жыйынтыгы боюнча сынак комиссиясы тарабынан сынактын төмөнкү катышуучулары минималдуу квалификациялык талаптарга туура келет жана аларга тесттен өтүүгө уруксат берүү чечими кабыл алынган: 

- башкаруу органдарынын мүчөлөрү кызмат орундарына: 

1-тизме 

№ 

Аты-жөнү 

Абдулдабеков Р.А. 

Алымкулов Ж.А. 

Дилдемуратова А.К. 

Иманходжаев И.А. 

Имаралиева Ф.Н. 

Кадыралиев У.К. 

Майтпасов М.Э. 

Сыдыков Ж. 

Эшбердиева Ч.М. 

10 

Никольский С.В. 

11 

Абдраимов Т.Ч. 

12 

Алиев А.А. 

13 

Мурзалиев Р.Н. 

14 

Ташбекова Н.М. 

15 

Джамалидинов У.К. 

16 

Бугубаева Н.А. 

17 

Сырдыбаева Н.М. 

18 

Даакыбаев А.Б. 

19 

Абдулаев Д.Ш. 

20 

Айдарова А.К. 

21 

Алыбаев Т.О. 

22 

Аширов А.Б. 

23 

Баяманова З.Э. 

24 

Ганиева У.И. 

25 

Джураев Б.М. 

26 

Жаанбаев К.М. 

27 

Имарбеков А.Р. 

28 

Каракожаев А.М. 

29 

Карбозов Б.И. 

30 

Козубеков А.А. 

31 

Куленбекова Ж.К. 

32 

Молдогазиева А.М. 

33 

Султанкулов И.Дж. 

34 

Таласбаев Э.Н. 

35 

Тыналиев Б.А. 

36 

Эргешев С.Т. 

37 

Абдраимова В. Б-М. 

38 

Абдырахманов М.И. 

39 

Асанбаев С.М. 

40 

Кожобаев А.Т. 

41 

Сагынов А.Дж. 

42 

Сатаров А.К. 

43 

Темиров К.А. 

44 

Тогочуева Г.А. 

45 

Туратбеков А.Т. 

46 

Чалбаев С.А. 

47 

Чотуралиев А.Б. 

 

- Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын ревизия комиссияларынын мүчөлөрү/ревизорлору кызмат орундарына: 

2-тизме 

№ 

Аты-жөнү 

Джамалидинов У.К. 

Даакыбаев А.Б. 

Дайыров Б.О. 

 

Тесттен өтүүгө уруксат берилбеген чечим менен макул болбогон сынактын катышуучусу ушул кулактандыруу жайгаштырылган учурдан тартып 2 жумуш күнү ичинде талапкерлер резервин түзүү боюнча сынак комиссиясынын дарегине далилдүү өтүнүч кат жазууга укуктуу. Комиссия сынактын катышуучусунун өтүнүчүн канааттандыруу же четке кагуу чечимин кабыл алышы мүмкүн. Комиссиянын чечими кабыл алынган күнү өтүнүч кат ээсине оозеки билдирилет.  

 

Тесттин суроолору түзүлгөн ченемдик укуктук актылардын тизмеси: 

 

жалпы суроолор: 

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

- Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси; 

- Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" мыйзамы; 

- Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" мыйзамы; 

- Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө" мыйзамы; 

адистик боюнча суроолор: 

- коммерциялык банктардын, кепилдик фонддордун, төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун иши боюнча ченемдик укуктук актылар; 

ревизорлор кызмат ордуна талапкерлер үчүн (жалпы суроолорго кошумча): 

- Кыргыз Республикасынын Салык кодекси; 

- Кыргыз Республикасынын "Аудитордук иш жөнүндө" мыйзамы; 

- Кыргыз Республикасынын "Бухгалтердик эсеп жөнүндө" мыйзамы; 

- Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары. 

 

Сынактын катышуучуларын тесттен өткөрүү 2019-жылдын 18-декабрында саат 14.00дө (каттоо саат 13.30дө башталат): 1-тизмедеги 1-14 номериндеги катышуучулар үчүн Бишкек ш., Т.Үмөталиев көчөсү 101 дарегинде; калган катышуучулар үчүн Бишкек ш., Чүй пр. 168 дарегинде өтөт. 

Сынактын катышуучулары өзү менен калемсап жана паспортун алып келүүгө тийиш, башка жеке буюмдарды алып келүүгө тыюу салынат. Сынактын катышуучулары кечиккен же келбеген учурда алар сынак катышуучуларынын тизмесинен чыккан катары эсептелет. 

Бардык суроолор боюнча (0312) 61-10-23 телефонуна кайрылсаңыздар болот.