Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын   

Көзөмөл боюнча комитетинин 2005-жылдын   

5-октябрындагы №43/1 токтому менен бекитилген  

   

   

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетту толтуруу боюнча усулдук көрсөтмөлөр  

  

(өзгөртүүлөр жана толуктоолор Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 24.08.06-ж. № 59/5, 28.12.07-ж. № 96/3, 10.09.08-ж. №19/1, 25.12.08-ж. №27/2, 26.02.09-ж. № 03/6, 23.06.09-ж. №10/1, 24.12.09-ж. №17/1, 01.06.10-ж. №15/6, 01.02.11-ж № 3/3, 18.04.11-ж. № 4/6, 28.12.11-ж № 44, 09.02.11-ж. №07/1, 24.12.12-ж. № 53/2, 07.08.13-ж. № 27/1, 19.06.14-ж. №21/2, 26.12.14-ж. №46/2, 15.05.15-ж. №17/1, 23.07.2015-ж. №29/3, 21.04.2016-ж №17/1, 29.09.2016-ж. №39/1, 10.11.2016-ж. №45/3, 29.06.2017-ж. №22/2, 11.12.2017-ж. №47/2, 28.12.2017-ж. №51/4, 08.02.2018-ж. № 06/2, 03.05.2018-ж. №20/5, 22.03.2019-ж. №09/8, 19.12.2019-ж. №47/5, 24.12.2020-ж. №44/3, 11.02.2021-ж. №05/4, 25.02.2021-ж.№07/2, 19.08.2022-ж. №30/4, 2022-жылдын 30-декабрындагы № 43/2 токтомдору менен бекитилген) 

1. Жалпы жоболор 

1.1. Ушул Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетту толтуруу боюнча усулдук көрсөтмөлөрдө (мындан ары текст боюнча Усулдук көрсөтмөлөр) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан (мындан ары текст боюнча Улуттук банк) лицензия алышкан коммерциялык банктар жана башка финансы-кредит уюмдары (мындан ары текст боюнча банктар) тарабынан берилүүчү Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө жобого карата тиркемелерди төмөнкү бөлүктөр боюнча толтуруу тартибине түшүндүрмө берилет:     

- титулдук баракча;     

- Банктын Директорлор кеңешинин жана Башкармасынын мүчөлөрү тууралуу маалымат;     

- банктын айрым кызмат адамдары тууралуу маалымат;     

- банк жөнүндө базалык маалымат;     

- 1-бөлүк. Баланстык отчет;     

- 2-бөлүк. Түшкөн пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет;     

- 3-бөлүк. Капитал түзүмү;     

- 4-бөлүк. Бөлүштүрүлбөгөн пайдалардагы өзгөрүүлөр;     

- 5-бөлүк. Баалуу кагаздар портфели;     

- 6-бөлүк. Мөөнөтү өтүп кеткен активдер жөнүндө маалымат;     

- 7-бөлүк. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо;     

- 8-бөлүк. РППУдагы өзгөрүүлөр;     

- 9-бөлүк. Ири тобокелдиктер тууралуу маалыматтар;    

- 10-бөлүк. Аффилирленген компаниялар менен операциялар тууралуу маалыматтар;     

- 11-бөлүк. Банк менен байланыштуу жактар менен ишке ашырылган операциялар жөнүндө маалымат;     

- 12-бөлүк. Банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык чен тобокелдигине дуушарлануу деңгээлин аныктоо жана активдерди/милдеттенмелерди төлөө мөөнөттөрү;     

- 13-бөлүк. Суммалар боюнча бөлүштүрүлгөн депозиттер;  

- 14-бөлүк. Экономикалык ченемдердин/көрсөткүчтөрдүн сакталышы жана банк капиталынын («капитал буфери» индекси) кошумча запасын колдоого алуу талаптары жөнүндө маалымат»; 

- 15-бөлүк. Банк капиталынын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенттерин эсептөө

- 16-бөлүк. Ачык валюта позициялары жөнүндө отчет;    

- 17-бөлүк. Банктын ишенимдүү башкаруу операциялары жөнүндө маалымат;     

- 18-бөлүк. Башка маалыматтар;     

- 19-бөлүк. Банктардын кызмат көрсөтүүлөрү;     

- 20-бөлүк. Жол чектери жана карт эмиссиясы/эквайринги боюнча операциялар;     

- 21-бөлүк. Төлөмдөр жөнүндө маалымат;     

- 22-бөлүк. МКВлар жөнүндө отчет (Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2014-жылдын 26-декабрындагы №46/2 токтомуна ылайык алынып салынган);     

- 23-бөлүк. (Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2020-жылдын 24-декабрындагы №44/3 токтомуна ылайык күчүн жоготту);       

- 24-бөлүк. Улуттук банктын ноталары жөнүндө отчет (Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2014-жылдын 26-декабрындагы №46/2 токтомуна ылайык алынып салынган);      

- 25-бөлүк. (Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2020-жылдын 24-декабрындагы №44/3 токтомуна ылайык күчүн жоготту);          

- 26-бөлүк. Чет өлкө валютасы менен операциялар жөнүндө отчет;     

- 27-бөлүк. Банктар аралык валюталык СВОП-операциялар жөнүндө маалыматтар;     

- 28-бөлүк. Банктар аралык кредит рыногундагы операциялар жөнүндө маалыматтар;     

- 29-бөлүк. Депозиттер, кредиттер жана колдонулуучу пайыздык чендер жөнүндө отчет;     

- 30-бөлүк. Депозиттерди экономиканын тармактары боюнча бөлүштүрүү жөнүндө маалыматтар;     

- 33-бөлүк. Бир ай ичиндеги кассалык жүгүртүүлөр жөнүндө отчет;     

- 34-бөлүк. Бир жума ичиндеги кассалык жүгүртүүлөр жөнүндө отчет;     

- 37-бөлүк. Кредиттер боюнча карыз тууралуу маалымат.     

     

Эскертүү. Бул усулдук көрсөтмөлөрдө чагылдырылбаган бөлүктөр Улуттук банктын тиешелүү ченемдик укуктук актыларына ылайык толтурулат.     

Усулдук көрсөтмө Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы жөнүндө" мыйзамында каралган өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына да таркатылат.    

1.2. Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар тууралуу маалыматты ачып көрсөтүү үчүн каралган Мезгил-мезгили менен берилүүчү банктык регулятивдик отчеттун бөлүктөрүөлүкчөлөрү “ислам терезесине” ээ банктар тарабынан гана толтурулат.  

1.3. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун 1-18-бөлүктөрү миң сом түрүндө берилет.    

     

2. Титулдук барак. 

     

2. Титулдук баракта төмөнкүлөр көрсөтүлөт:     

- катталган күнү жана чыгыш номери;     

- отчет даярдалган күн (мисалы, 2004-жылдын 31-январына карата абал боюнча);     

- отчет түзүү аяктаган күн;     

- мезгилдүүлүгү - "айлык", "чейректик", "жылдык" же "корректировкалоо". Техникалык мүнөздөгү ката кетирүүлөр оңдолгон учурда гана корректировкаланган отчетту сунуштоого жол берилет. Мындай учурда отчеттун өзгөртүүлөр киргизилген формалары гана берилет жана алар маркер менен белгиленүүгө тийиш;     

- жүргүзүлгөн аудиттин же текшерүүнүн түрү  төмөнкү саптардын бири же экөөсү гана көрсөтүлөт:     

а) ички текшерүү  эгерде текшерүү ички аудит же ревизор тарабынан жүргүзүлгөн болсо;     

б) корутундусуз аудит  сунуш-көрсөтмөлөрдү жана келечекке иш-чаралар планын берүүсүз, банк операцияларынын жана бухгалтердик эсептин туура жүргүзүлүп жаткандыгы жөнүндө корутунду берүү менен гана чектелген аудит;     

в) корутунду берүү менен аудит  банк операцияларынын жана бухгалтердик эсептин туура жүргүзүлүшүн текшерүүдөн тышкары, банкка анын ишин жакшыртуу жана/же өркүндөтүү үчүн сунуш-көрсөтмөлөр жана иш-чаралар планы берилүүчү аудит.     

- отчет берген банктын басма тамгалар менен көрсөтүлгөн аталышы;     

- тышкы аудитор  жылдык отчетту берүү учурунда толтурулат;     

- банктын Директорлор кеңешинин Төрагасынын же Төрага жок учурда аны алмаштыруучу Директорлор кеңешинин мүчөсүнүн, банк Башкармасынын Төрагасынын, башкы бухгалтердин, банк Башкармасынын отчетту даярдоо ишин тескөөгө алган мүчөсүнүн, отчетту түзүү жана сунуштоо үчүн жооп берген адамдын тастыктоочу кол тамгалары;     

- банктын Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетту түзүү жана берүү үчүн жооптуу кызматкеринин кызматын, аты-жөнүн жана телефон номерин көрсөтүү менен кол тамгасы.     

     

3. Банктын Директорлор кеңешинин жана банк Башкармасынын мүчөлөрү тууралуу маалымат     

     

3.1. Банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү тууралуу маалыматта төмөнкүлөр камтылууга тийиш:     

- аты-жөнү;     

- иштеген жери;     

- кызматы;     

- иштеген жеринин телефон номери;     

- кол тамгасынын үлгүсү.     

3.2. Банк Башкармасынын мүчөлөрү тууралуу маалыматта төмөнкүлөр камтылууга тийиш:     

- аты-жөнү;     

- кызмат орду;     

- иштеген жеринин телефон номери;     

- кол тамгасынын үлгүсү.     

    

 4. Банктын айрым кызмат адамдары тууралуу маалымат     

 4.1. Банктын айрым кызмат адамдары тууралуу маалымат банктын төмөнкү айрым кызмат адамдарынын тизмесин камтыйт:     

1. башкы бухгалтер;     

2. банкта ликвиддүүлүктүн тескөөгө алынышы үчүн жооп берген кызмат адамы;     

3. банктын бюджети үчүн жооп берген кызмат адамы;     

4. банктын кредиттик иши үчүн жооп берген кызмат адамы;     

5. Аудит боюнча комитеттин төрагасы;     

6. Ички аудит кызматынын/бөлүмүнүн жетекчиси;     

7. Банк тарабынан чет өлкө валютасында жүзөгө ашырылган операциялар үчүн жооп берген кызмат адамы.    

2, 3, 4, 7-пунктуларда келтирилген кызмат адамдары бүтүндөй банктын масштабында көрсөтүлгөн багыттар боюнча жүргүзүлүп жаткан саясат үчүн жоопкерчилик тартышат.     

4.2. Ар бир кызмат адамы боюнча төмөнкүдөй маалымат камтылууга тийиш:     

- аты-жөнү;     

- кызматы;     

- иштеген жеринин телефон номери;     

- кол тамга үлгүсү.     

4.3. Банктын айрым кызмат адамдарына банк ишинин белгилүү бир багыттары боюнча жүктөлгөн жоопкерчилик бекитилип, документ түрүндө тастыкталууга тийиш.     

    

 5. Банк жөнүндө базалык маалымат     

 5.1. Банк жөнүндө базалык маалыматта төмөнкүлөр камтылууга тийиш:     

- отчет берип жаткан банктын толук аталышын  банктын расмий толук аталышын;     

- эл аралык операциялар үчүн аталышты, эгерде ал башка болсо  эл аралык операцияларды жүргүзгөн банктын расмий толук аталышы;     

- дареги:     

а) шаар банктын башкы кеңсеси жайгашкан шаардын аталышы; 

б) көчөсү, үй номери - банктын башкы кеңсеси жайгашкан көчөнүн аталышы жана имараттын номери; 

в) почта индекси - банктын башкы кеңсесинин почта бөлүмүнүн индекси;     

- расмий жарыяланган байланыш:     

а) телефон  банктын телефонунун расмий номери;     

б) факс  банктын факсынын расмий номери;     

в) телекс  банктын телексинин расмий номери;     

г) электрондук почта  электрондук почтасынын расмий дареги;     

- банктын Интернеттеги веб-сайты  банктын Интернеттеги расмий веб-сайты;     

- уставдык (акционердик) капиталдын суммасы:     

а) жарыяланган - банктын жарыяланган уставдык капиталынын суммасы;     

б) иш жүзүндө салынган  банктын иш жүзүндө салынган уставдык капиталынын суммасы.     

    

6. 1-бөлүк. Баланстык отчет 

     

6.1. Баланстык отчетто регулятивдик отчеттуулук көз карашынан алганда, банктын финансылык абалынын кыйла олуттуу беренесы өзүнчө бөлүп көрсөтүлөт.     

Баланстык отчет үч графадан турат: баланстык берененын аталышы, берененын сом түрүндөгү мааниси, ал эми үчүнчү графада баланстык берененын отчеттук күнгө карата Улуттук банктын эсептик курсу боюнча чет өлкө валютасындагы сом түрүндөгү эквиваленти бөлүп көрсөтүлөт.     

Эскертүү: кредиттерден жана финансылык ижарадан тышкары (8 жана 9-статьялар), баланстык отчеттун статьяларындагы суммалар потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын атайын камдарынын (мындан ары РППУ) жана амортизациялык чегерүүлөрдүн тиешелүү суммаларын алып салуу менен көрсөтүлөт. 

Д жана Е бөлүкчөлөрүндө баланстык отчеттун башка активдери жана милдеттенмелери, ошондой эле Улуттук банк алдында милдеттенмелер боюнча статьялар чечмеленет.     

6.2. А бөлүкчөсү. Активдер     

"Акча каражаттары" деген 1-статьяда акча каражаттарынын: жүгүртүү кассасындагы банкноттордун жана монеталардын, эсепке түшө элек банкноттордун жана монеталардын, филиалдардагы жана аманат кассаларындагы банкноттордун жана монеталардын, банктын банкоматтарындагы жана терминалдарындагы банкноттордун жана монеталардын суммасы валюта түрлөрү: сом, КМШ жана Балтия өлкөлөрүнүн валюталары, Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмуна (ОЭСР) кирген өлкөлөрдүн валюталары жана башка валюталар боюнча чагылдырылат.     

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы корреспонденттик эсептер" деп аталган 2-беренеде милдеттүү камдык талаптарды кошо алганда, Улуттук банктын корреспонденттик жана башка эсептериндеги акча каражаттарынын суммасы чагылдырылат.     

"Башка банктардагы жана финансы-кредит уюмдарындагы корреспонденттик эсептер" деп аталган 3-статьяда башка банктардагы же финансы-кредит уюмдарындагы корреспонденттик эсептердеги акча каражаттарынын суммасы, ошондой эле банктагы ушул банктардын же финансы-кредит уюмдарынын овердрафт суммалары тиешелүү РППУну минуска чыгаруу менен чагылдырылат. Калдыктар төмөнкү валюталар боюнча көрсөтүлөт: сом, КМШ жана Балтия өлкөлөрүнүн валюталары, Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмуна кирген өлкөлөрдүн валюталары жана башка валюталар.     

"Башка банктардагы жана финансы-кредит уюмдарындагы депозиттер" деп аталган 4-беренеде банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында күрөөгөкоюлган депозиттердеги акча каражаттарын кошо алганда, тиешелүү РППУну минуска чыгаруу менен депозиттердеги акча каражаттардын суммасы чагылдырылат.    

"Банктын баалуу кагаздары" деп аталган 5-статьяда банкка тиешелүү баалуу кагаздардын номиналдык наркы: амортизацияланган наркы боюнча баалануучу баалуу кагаздар; пайда жана чыгым аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу баалуу кагаздар; башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу баалуу кагаздар, дисконтту/сый акыларды, адилет наркын корректировкалоону эске алуу менен жана тиешелүү атайын РППУну минуска чыгаруу менен көрсөтүлөт.     

"Кыска мөөнөткө жайгаштыруулар" деп аталган 6-беренеде, анда банк кредитор болуп саналган камсыздалган жана камсыздалбаган кыска мөөнөттүүбанктар аралык жайгаштыруулардын (30 күнгө чейинки) суммасы тиешелүү атайы РППУну минуска чыгаруу менен чагылдырылат.     

"РЕПО-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар" деп аталган 7-беренеде банк тарабынан аларды белгилүү бир мезгил ичинде жана белгилүү бир баа боюнча кайрадан сатуу милдеттенмеси менен сатылып алынган баалуу кагаздар тиешелүү атайы РППУну минуска чыгаруу менен камтылат.     

"Финансы-кредит уюмдарына кредиттер жана финансылык ижара" деп аталган 8-беренеде жергиликтүү жана чет өлкө банктарына, башка финансы-кредит уюмдарына каржылоонун суммасы тиешелүү дисконтту минуска чыгаруу менен чагылдырылат.     

"Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара" деп аталган 9-статьяда кардарларга кредиттердин жана финансылык ижаранын, анын ичинде овердрафт-кредиттеринин жана финансы-кредит уюму болуп саналган жергиликтүү жана чет өлкөлүк кардарларга кредиттик карттарды колдонуу менен берилген кредиттердин суммасы тиешелүү дисконтту минуска чыгаруу менен чагылдырылат.     

"Кредиттер жана финансылык ижара боюнча атайын РППУ" деп аталган 10-беренеде финансы-кредит уюмдарына жана башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара боюнча түзүлгөн атайы РППУнун өлчөмү көрсөтүлөт.     

"Таза кредиттер жана финансылык ижара" деп аталган 11-беренеде алар боюнча атайы РППУну минуска чыгаруу менен кредиттердин жана финансылык ижаранын наркы көрсөтүлөт (8-берене + 9-10-беренелер).    

"Негизги каражаттар" деп аталган 12-беренеде банктын карамагында же пайдалануусунда турган жерлердин жана/же үлүш жерлердин, имараттардын жана башка курулмалардын, автомобильдерди кошо алганда, эмеректердин, жабдуулардын наркы, ошондой эле курулушка байланыштуу материалдардын, иштердин жана башка капиталдаштырылган чыгашалардын наркы, ижарага алынган менчикти ыңгайлаштырууга капиталдык салымдар негизги каражатка чегерилген амортизацияны минуска чыгаруу менен камтылат. Материалдык эмес активдер бул беренега кошулбайт. Негизги каражаттарды төмөнкүдөй топтор боюнча көрсөтүүзарыл: жер жана имарат; бүтө элек курулмалар жана башка негизги каражаттар.     

"Активдин ордун жабуу үчүн ссуда алуучудан кабыл алынган кыймылсыз мүлк" деп аталган 13-статьяда банк тарабынан активди төлөөгө кабыл алынган ссуда алуучунун кыймылсыз мүлкү, ошондой эле Улуттук банктын талаптарына ылайык банктын башка кыймылсыз мүлкү тиешелүү РППУну минуска чыгаруу менен чагылдырылат.     

"Активдин ордун жабуу үчүн ссуда алуучудан кабыл алынган башка менчик" деп аталган 14-беренеде банктын ээлигине өткөн башка активдер (кыймылсыз мүлктөн башка), ошондой эле банктын жабылган филиалдарынын жана туунду компанияларынын башка мүлкү тиешелүү РППУну минуска чыгаруу менен чагылдырылат.     

"Консолидацияланбаган компанияларга инвестициялар" деп аталган 15-беренеде консолидацияланбаган компанияларга капиталдык инвестициялардын суммасы тиешелүү атайы РППУну минуска чыгаруу менен көрсөтүлөт.     

"Башка активдер" деп аталган 16-статьяда эсептердеги акча каражаттарын кошо алганда, жогоруда көрсөтүлбөгөн башка активдердин баланстык наркы тиешелүү атайы РППУну минуска чыгаруу менен, ошондой эле валюталык операциялар боюнча суммалар (чет өлкө валютасы боюнча алгылыктуу таза своп-позиция, форварддык бүтүмдөр боюнча наркты корректировкалоо, аягына чыгарылбаган чет өлкө валютасын/улуттук валютаны спот-сатып алуулар) жана материалдык эмес активдер чагылдырылат.     

"Бардыгы болуп активдер" деп аталган 17-беренеде 1ден 7ге чейинки жана 11ден 16га чейинки беренелардын суммасы көрсөтүлөт.     

6.3. Б бөлүкчөсү. Милдеттенмелер     

"Юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери" деп аталган 18-статьясында эсептешүү эсептерин жана талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептерин кошо алганда, юридикалык жактардын, жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттеринин жалпы суммасы көрсөтүлөт. Банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын эсептешүүлөрдөгү акча каражаттары жана талап боюнча төлөнүүчү депозиттери бул статьяга камтылбайт.    

"Жеке адамдардын депозиттери" деп аталган 19-статьяда сактык сертификаттарын жана жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептерин кошо алганда, жеке адамдардын депозиттеринин жалпы суммасы көрсөтүлөт.    

"Юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери" деп аталган 20-статьяда депозит сертификаттарын жана жеке белгилери көрсөтүлбөгөн мөөнөттүү металл эсептерин кошо алганда, юридикалык жактардын, жеке ишкерлердин мөөнөттүү депозиттеринин жалпы суммасы көрсөтүлөт. Банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын мөөнөттүү депозиттери бул статьяга камтылбайт.     

"Улуттук банк алдындагы милдеттенмелер" деп аталган 21-беренеде Улуттук банк алдындагы милдеттенмелердин суммасы чагылдырылат.     

"Корреспонденттик эсептер" деп аталган 22-беренеде банктын корреспондент-банктарынын эсептериндеги акча каражаттардын суммасы берилген.     

"Банктардын депозиттери" деп аталган 23-беренеде банктардын же финансы-кредит уюмдарынын талап боюнча төлөнүүчү жана мөөнөттүү депозиттер түрүндө жайгаштырылган акча каражаттарынын, ошондой эле банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын эсептешүү эсептериндеги акча каражаттардын суммасы чагылдырылат.    

"Кыска мөөнөткө жайгаштыруулар" деп аталган 24-беренеде анда банк дебитор катары иш алып барган, камсыздалган жана камсыздалбаган кыска мөөнөттүү (30 күнгө чейин) банктар аралык жайгаштыруулардын суммасы көрсөтүлөт.    

"Бийлик органдарынан депозиттер жана кредиттер" деп аталган 25-беренеде бийлик органдарынын депозиттик эсептериндеги акча каражаттарынын жана бийлик органдарынан төмөнкүчө бөлүштүрүү менен алынган башка акча каражаттарынын суммасы көрсөтүлөт:     

а) бийлик органдарынан депозиттер;     

б) бийлик органдарынан кредиттер.     

"РЕПО-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар" деп аталган 26-беренеде банк тарабынан келечекте белгилүү бир күнү жана белгилүү бир баада кайтарым сатып алуу жөнүндө келишим боюнча сатылган баалуу кагаздардын наркы көрсөтүлөт.     

"Алынган кредиттер" деп аталган 27-беренеде кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар катары каралбаган, банк тарабынан төмөнкүлөрдөн алынган кредиттердин суммасы көрсөтүлөт:     

а) банктардан;     

б) эл аралык уюмдарды кошо алганда, башка финансы-кредит уюмдарынан.     

"Субординацияланган карыздык милдеттенмелер" деп аталган 28-беренеде эмитенттин активдерине карата талап кылынышы жана башка дебиторлордун талаптарын канааттандыргандан кийин төлөнүшү мүмкүн болгон карыздык милдеттенмелер көрсөтүлөт.     

"Башка милдеттенмелер" деп аталган 29-беренеде эсептердеги акча каражаттарын кошо алганда, жогоруда көрсөтүлбөгөн башка милдеттенмелер, ошондой эле чет өлкө валютасы боюнча терс таза своп-позиция, аягына чыгарылбаган чет өлкө валютасын/улуттук валютаны спот-сатып алуулар чагылдырылат.     

"Бардыгы болуп милдеттенмелер" деп аталган 30-беренеде 18-беренеден тартып 29-беренега чейинки беренелардын суммасы көрсөтүлөт.     

6.4. В бөлүкчөсү. Капитал.     

"Акционердик капитал" деп аталган 31-беренеде акционердик капиталдын мааниси төмөнкүлөр боюнча бөлүп көрсөтүлөт:     

а) жөнөкөй акциялар  банктын жөнөкөй акцияларынын жалпы суммасы көрсөтүлөт;     

б) артыкчылык берилген акциялар  банктын артыкчылык берилген акцияларынын жалпы суммасы көрсөтүлөт;     

в) акционерлер тарабынан салынган кошумча капиталды кошо алганда, номиналдан үстөк төлөнгөн капитал  акционерлер тарабынан акциялардын номиналдык наркынан жогору салынган акча каражаттарынын суммасы, ошондой эле акционерлер тарабынан Улуттук банктын капиталдын (өздүк каражаттардын) минималдуу өлчөмү боюнча талаптарын аткаруу үчүн салынган кошумча капитал көрсөтүлөт;     

г) бөлүштүрүлбөгөн пайда  банктын бөлүштүрүлбөгөн пайдасынын суммасы чагылдырылат;     

г1) өткөн жылдары алынган пайда  өткөн жылдын пайдасы, акционерлерге каражаттарды бөлүштүрүүдөн кийин жана банктын келечектеги керектөөлөрүнөкамдарга которуудан кийин банкта калган пайда чагылдырылат;     

г2) өтүп жаткан жыл ичинде алынган пайда  учурда өтүп жаткан жыл ичинде алынган пайда чагылдырылат;     

г3) банктын келечектеги керектөөлөрүнө камдар - пайдаларды бөлүштүрүүнүн эсебинен банкта келечекте жагдайлар үчүн түзүлүүчү камдардын суммасы көрсөтүлөт.     

"Жалпы камдар" деп аталган 32-беренеде банктын активдерин кайрадан баалоонун эсебинен түзүлгөн банктагы камдар өлчөмү жана консолидациялоо учурунда валюталарды кайра эсептөөнүн натыйжасында келип чыккан айырма, ошондой эле кредиттер жана финансылык ижара жана башка классификацияланган активдер боюнча жалпы РППУнун өлчөмү чагылдырылат:     

а) негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча кам  негизги каражаттарды кайра баалоо суммасы көрсөтүлөт;     

б) башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча резерв баалуу кагаздарды кайра баалоодон келип чыккан, сатып өткөрүлбөгөн кирешелердин жана чыгымдардын суммасы берилет; 

в) кредиттер жана финансылык ижара боюнча жалпы РППУ  кредиттер жана финансылык ижара боюнча жалпы РППУнун суммасы көрсөтүлөт;     

г) башка классификациялануучу активдер боюнча жалпы РППУ  классификацияланууга тийиш болгон башка активдер боюнча жалпы РППУнун суммасы көрсөтүлөт;     

д) башка жалпы камдар  башка жалпы камдардын суммасы чагылдырылат. Мындан тышкары бул беренеде пайданы текшилөөгө камдарга жана инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабууга камдарга тиешелүү маалымат чагылдырылат.    

Эскертүү: Пайданы текшилөөгө кам (РВП)  бул, ислам банкынын Директорлор кеңешинин чечими боюнча инвестициялык эсеп ээлеринин инвестицияларынан алынган кирешелердин белгилүү бир деңгээлин колдоо максатында, мудариба үлүшүн бөлүштүрүүгө чейинки дүң пайдадан бөлүнүп алынган сумманын эсебинен түзүлүүчү кам. Инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабууга кам  бул, инвестициялык эсеп ээлеринин келечекте инвестициялык чыгым тартуусунан улам келип чыккан тобокелдиктерди кыскартуу максатында, мудариба пайдасынын үлүшүн бөлүштүргөндөн кийин инвестициялык эсеп ээлеринин пайдасынан бөлүнүп алынуучу кам.     

"Бардыгы болуп капитал" деп аталган 33-беренеде 31 жана 32-беренелардын суммасы көрсөтүлөт.     

"Бардыгы болуп милдеттенмелер жана капитал" деп аталган 34-беренеде 30 жана 33-беренелардын суммасы көрсөтүлөт.     

Төмөнкү эки сапта ал боюнча пайыз алынуучу бир ай ичиндеги активдердин орточо маанисин жана алар боюнча пайыздар төлөнүп жаткан бир ай ичиндеги милдеттенмелердин орточо маанисин көрсөтүү зарыл. Орточо маанилердин эсеби күн сайын жүргүзүлөт.     

6.5. Г бөлүкчөсү. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер    

"Кредиттерди берүүгө милдеттенмелер" деп аталган 35-статьяда келечекте кредиттерди же кредит алмаштыруучуларды берүү боюнча милдеттенмелер чагылдырылат. 

"Жалпы гарантиялар жана ушул сыяктуу милдеттенмелер" деп аталган 36-статьяда банк тарабынан чыгарылган же тастыкталган жалпы гарантиялар жана ушул сыяктуу милдеттенмелер чагылдырылат.     

"Аккредитивдер" деп аталган 37-статьяда банктын төмөнкү аккредитивдер боюнча мүмкүн болуучу милдеттенмелери чагылдырылат:     

а) стендбай;     

б) документтик;     

в) башкалар.     

«Валюталык операциялар» деп аталган 38-статьяда банктын валюталык операциялар боюнча милдеттенмелери чагылдырылат:     

а) своп-операциялар:     

- сатып алуу;     

- сатуу;     

б) башка форварддык операциялар:     

- сатып алуу;     

- сатуу.    

38-статьянын а) пунктунун "сатып алуу" сабында своп-операциянын жыйынтыгында кайра сатып алуу милдеттенмеси менен сатылган валютанын суммасы чагылдырылат. 

38-статьянын а) пунктунун "сатуу" сабында своп-операциянын жыйынтыгында кайра сатуу милдеттенмеси менен сатылып алынган валютанын суммасы чагылдырылат. 

Мында, «своп-операциялар» сабында "сатып алуу" жана «сатуу» саптарынын суммасы чагылдырылат.  

38-статьянын б) пунктунун "сатып алуу" сабында башка форвардык операциялардын жыйынтыгында кайра сатып алуу милдеттенмеси менен сатылган валютанын суммасы чагылдырылат. 

38-статьянын б) пунктунун "сатуу" сабында башка форвардык операциялардын жыйынтыгында кайра сатуу милдеттенмеси менен сатылып алынган валютанын суммасы чагылдырылат. 

Мында, "башка форварддык операциялар" сабында "сатып алуу" жана "сатуу" саптарынын жалпы суммасы чагылдырылат.  

"Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер" деп аталган 39-статьяда банктын келечекте активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелери чагылдырылат.     

"Баланстан тышкаркы башка милдеттенмелер" деп аталган 40-статьяда жогоруда көрсөтүлбөгөн баланстан тышкаркы бардык башка милдеттенмелер чагылдырылат.     

"Бардыгы болуп баланстан тышкаркы милдеттенмелер" деп аталган 41-статьяда 35-статьядан 40-статьяга чейинки статьялардын суммасы көрсөтүлөт.     

Эскертүү: баланстан тышкаркы операциялар боюнча контр-эсептер чагылдырылбайт. 

6.6. Д бөлүкчөсү. Банктын башка активдерин жана башка милдеттенмелерин чечмелөө     

"Башка активдер" деп аталган 1-статьяда баланстык отчеттун 16-статьясында камтылган банктын активдерин чечмелөөлөр атайын потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам эсептен чыгаруусуз көрсөтүлөт:     

а) алууга карата чегерилген пайыздар  алууга карата чегерилген пайыздардын суммасы чагылдырылат;     

б) алдын-ала төлөнгөн төлөм  келишим шарттарына ылайык, башка тараптарга банк тарабынан төлөнгөн төлөмдөрдүн суммасы көрсөтүлөт;    

в) такталбаган дебитордук суммалар  тактоого чейинки акча каражаттардын суммасы көрсөтүлөт;    

г) баалуу металлдар  банктын карамагында турган баалуу металлдардын наркы көрсөтүлөт;     

д) жана башка активдер  валюталык операциялар боюнча суммалар (чет өлкө валютасы боюнча таза своп-позиция, наркын форварддык бүтүмдөр боюнча корректировкалоо, аягына чыгарылбаган чет өлкө валютасын/улуттук валютаны спот-сатып алуулар), ошондой эле жогоруда көрсөтүлбөгөн банктын башка активдеринин суммасы чагылдырылат.     

"Башка активдерге карата атайы РППУ" деп аталган 2-беренеде банктын жогоруда белгиленген башка активдерине карата атайы РППУнун суммасы берилет.     

"Башка таза активдер" деп аталган 3-беренеде банктын башка активдеринин таза наркы көрсөтүлөт (1-берене минус 2-берене). Бул берене "Баланстык отчет" деп аталган I бөлүгүнүн А бөлүкчөсүнүн 16-беренесына барабар болууга тийиш.     

"Башка милдеттенмелер" деп аталган 4-беренеде банктын баланстык отчетунун 29-статьясында камтылуучу милдеттенмелерин чечмелөө көрсөтүлөт:     

а) төлөөгө карата чегерилген пайыздар - төлөөгө карата чегерилген пайыздардын суммасы көрсөтүлөт;     

б) төлөөгө карата салыктар  бюджетке чегерилүүгө тийиш болгон банктын милдеттенмелеринин суммасы көрсөтүлөт;     

в) такталбаган кредитордук карыз  тактоого чейинки акча каражаттардын суммасы көрсөтүлөт;     

г) төлөөгө карата дивиденддер  акционерлерге төлөнүүчү акча каражаттардын суммасы көрсөтүлөт;     

д) башка милдеттенмелер  аягына чыгарылбаган чет өлкө валютасын/улуттук валютаны спот-сатуу суммасы, ошондой эле баланстан тышкаркы милдеттенмелер боюнча РППУну кошо алганда, жогоруда көрсөтүлбөгөн башка милдеттенмелер чагылдырылат.    

Бул берене "Баланстык отчет" деп аталган 1-бөлүктүн А бөлүкчөсүнүн 29-беренесына дал келүүгө тийиш.     

6.7. Е бөлүкчөсү. Улуттук банк алдында милдеттенмелер.    

"Овернайт" деп аталган 1-статьяда банк тарабынан алынган овернайт кредиттеринин суммасы чагылдырылат.     

"Акыркы инстанция кредити" деп аталган 2-статьяда банк тарабынан алынган акыркы инстанция кредитинин суммасы көрсөтүлөт.     

"ЕБРР кредиттери" деп аталган 3-статьяда ЕБРРдин (Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы) кредиттик линиясы боюнча банк тарабынан алынган кредиттердин суммасы чагылдырылат.    

"МАР кредиттери" деп аталган 4-статьяда МАРдын (Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы) кредиттик линиясы боюнча банк тарабынан алынган кредиттердин суммасы чагылдырылат.    

"Улуттук банк алдында башка кредиттер жана милдеттенмелер" деп аталган 5-статьяда банктын Улуттук банк алдындагы башка милдеттенмелеринин суммасы көрсөтүлөт. 

"Бардыгы болуп" деп аталган 6-статьяда 1-5-статьялардын суммасы көрсөтүлөт.     

6.8. Ж бөлүкчөсү. Активдерди жайгаштыруу.    

Ж бөлүкчөсүндө коммерциялык банктын активдерин географиялык жайгаштыруу жөнүндө маалымат чагылдырылат. Активдер беренесындагы суммалар атайын РППУнун жана дисконттун тиешелүү суммаларын алып салуусуз көрсөтүлөт. Өлкөлөр боюнча бөлүү активдерди иш жүзүндө пайдалануу жерине жараша жүргүзүлөт.     

"Башка активдер" деп аталган 14-беренеде валюта операциялары боюнча суммалар (чет өлкө валютасы боюнча алгылыктуу таза своп-позиция, форвардык бүтүмдөр боюнча наркты корректировкалоо, чет өлкө валютасында/ улуттук валютадагы бүткөрүлө элек спот-сатып алуулар), ошондой эле жогоруда көрсөтүлбөгөн банктын башка активдеринин суммасы чагылдырылат.    

6.8-1. 1-бөлүкчөсү. З. Банктын “ислам терезесинин” алкагында жүзөгө ашырылган операциялары жөнүндө отчет    

    

А тобу. Активдер.    

 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы корреспонденттик эсеп" деп аталган 1-беренеде банк “ислам терезесинин” алкагында операцияларды жүзөгөашыруусу үчүн ачылган Улуттук банктагы корреспонденттик жана башка эсептердеги акча каражаттарынын суммасы чагылдырылат.     

"Башка коммерциялык банктардагы жана финансы-кредит уюмдарындагы корреспонденттик эсептер" деп аталган 2-беренеде коммерциялык банктарда же финансы-кредит уюмдарында “ислам терезесинин” алкагында операцияларды жүзөгө ашыруу үчүн ачылган корреспонденттик эсептердеги акча каражаттарынын суммасы, ошондой эле бул банктардын же финансы институттарынын овердрафтынын суммалары тиешелүү РППУну минуска чыгаруу менен чагылдырылат. Калган валюталар төмөнкүлөр боюнча көрсөтүлөт: сом, КМШ жана Балтия өлкөлөрүнүн валюталары, ОЭСРге кирген өлкөлөрдүн валюталары жана башка валюталар.     

"Башка банктардагы жана финансы-кредит уюмдарындагы эсептерде турган акча каражаттары" деп аталган 3-беренеде күрөөгө коюлган депозиттердеги акча каражаттарын кошо алганда, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операциялардын экономикалык маңызын эске алуу менен банктардагы жана башка финансы-кредит уюмдарындагы эсептерде жайгаштырылган акча каражаттардын суммасы тиешелүү РППУну минуска чыгаруу менен чагылдырылат.    

"Баалуу кагаздар" деп аталган 4-беренеде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык чыгарылган баалуу кагаздардын баланстык наркы көрсөтүлөт: тооруктук баалуу кагаздар портфели, сатууга боло турган баалуу кагаздар жана төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар портфели, атайы түзүлгөн тиешелүү РППУну минуска чыгаруу менен.     

"Кыска мөөнөткө жайгаштыруулар" деп аталган 5-беренеде, анда банк кредитор болуп саналган камсыздалган жана камсыздалбаган кыска мөөнөттүүбанктар аралык жайгаштыруулардын (30 күнгө чейинки) суммасы тиешелүү атайы РППУну минуска чыгаруу менен чагылдырылат.     

"РЕПО-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар" деп аталган 6-беренеде банк тарабынан аларды белгилүү бир мезгил ичинде жана белгилүү бир баа боюнча кайрадан сатуу милдеттенмеси менен сатылып алынган баалуу кагаздар тиешелүү атайы РППУну минуска чыгаруу менен камтылат.     

"Банктарга жана финансы-кредит уюмдарына сунушталган каржылоо" деп аталган 7-беренеде жергиликтүү жана чет өлкө банктарына, башка финансы-кредит уюмдарына сунушталган каржылоо суммасы тиешелүү дисконтту минуска чыгаруу менен чагылдырылат. Бул берене ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялардын экономикалык маңызын эске алуу менен толтурулат.    

"Башка кардарларга сунушталган каржылоо" деп аталган 8-беренеде финансылык институт болуп саналбаган жергиликтүү жана чет өлкө кардарларына сунушталган каржылоо суммасы тиешелүү дисконтту минуска чыгаруу менен чагылдырылат.  Бул берене ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялардын экономикалык маңызын эске алуу менен толтурулат.    

"Сунушталган каржылоо боюнча атайы РППУ" деп аталган 9-беренеде финансылык институттарга жана башка кардарларга сунушталган каржылоо боюнча түзүлгөн атайы РППУнун өлчөмү көрсөтүлөт.     

"Таза каржылоо " деп аталган 10-беренеде алар боюнча атайы РППУну минуска чыгаруу менен сунушталган каржылоонун наркы көрсөтүлөт (7-берене + 8-9-беренелер).    

“Андан ары кардарларга өткөрүлүп берилүүчү активдер” деп аталган 11-беренеде анын ичинде мурабаха, истиснаа келишимдери боюнча андан ары кардарларга өткөрүлүп берилүүчү жер тилкесинин жана/же үлүштүн, имараттардын, башка курулмалардын, эмеректин, жабдуунун жана башка активдердин/мүлктүн наркы камтылат.    

“Андан ары кардарларга иджара мунтахийа биттамлик келишими боюнча өткөрүлүп берилүүчү активдер” деп аталган 12-беренеде андан ары кардарларга иджара мунтахийа биттамлик келишими боюнча өткөрүлүп берилүүчү жер тилкесинин жана/же үлүштүн, имараттардын, башка курулмалардын, эмеректин, жабдуунун жана башка активдердин/мүлктүн наркы камтылат.     

"Алынган каржылоонун ордун жабуу үчүн кардардан кабыл алынган кыймылсыз мүлк" деп аталган 13-беренеде банк кардардан каржылоонун ордун жабууүчүн кабыл алган кыймылсыз мүлк тиешелүү РППУну минуска чыгаруу менен чагылдырылат.     

"Алынган каржылоонун ордун жабуу үчүн кардардан кабыл алынган башка менчик" деп аталган 14-беренеде банктын ээлигине өткөн башка активдер (кыймылсыз мүлктөн тышкары) тиешелүү РППУну минуска чыгаруу менен чагылдырылат.    

"Башка активдер" деп аталган 15-беренеде эсептердеги акча каражаттарын кошо алганда, жогоруда көрсөтүлбөгөн активдердин баланстык наркы тиешелүүатайы РППУну минуска чыгаруу менен, ошондой эле материалдык эмес активдер чагылдырылат.     

"Бардыгы болуп активдер" деп аталган 16-беренеде 1ден 8ге чейинки жана 11ден 15га чейинки беренелардын суммасы көрсөтүлөт.     

    

Б тобу. Милдеттенмелер     

"Юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү эсептериндеги акча каражаттары" деп аталган 17-беренеде юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү эсептериндеги чектелген мудараба, чектелбеген мудараба, кард хасан, вадиаґа йад даман келишимдери боюнча акча каражаттарынын жалпы суммасы көрсөтүлөт. Банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын эсептешүү жана талап боюнча төлөнүүчү эсептериндеги акча каражаттары бул беренеде камтылбайт.     

"Жеке адамдардын эсептериндеги акча каражаттар" деп аталган 18-беренеде сактык сертификаттарын кошо алганда, жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү эсептериндеги чектелген мудараба, чектелбеген мудараба, кард хасан, вадиаґа йад даман келишимдери боюнча акча каражаттарынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.    

"Юридикалык жактардын мөөнөттүү эсептери" деп аталган 19-беренеде депозиттик сертификаттарды кошо алганда, юридикалык жактардын мөөнөттүүэсептериндеги чектелген мудараба, чектелбеген мудараба келишимдери боюнча акча каражаттарынын жалпы суммасы көрсөтүлөт. Банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын мөөнөттүү эсептери бул беренеде камтылбайт.     

"Улуттук банк алдындагы милдеттенмелер" деп аталган 20-беренеде Улуттук банк алдындагы милдеттенмелердин суммасы чагылдырылат.     

"Корреспонденттик эсептер" деп аталган 21-беренеде банк тарабынан “ислам терезесинин” алкагында операцияларды жүзөгө ашыруу үчүн ачылган корреспондент-банктын эсептериндеги акча каражаттардын суммасы берилет.     

"Банктардагы эсептерде жайгаштырылган акча каражаттары" деп аталган 22-беренеде банктардын же финансы-кредит уюмдарынын талап боюнча төлөнүүчүжана мөөнөттүү эсептеринде жайгаштырылган акча каражаттарынын суммасы чагылдырылат.    

"Кыска мөөнөткө жайгаштыруулар" деп аталган 23-беренеде камсыздалган жана камсыздалбаган кыска мөөнөттүү (30 күнгө чейин) банктар аралык жайгаштыруулардын суммасы көрсөтүлөт.    

"Бийлик органдары алдында милдеттенмелер" деп аталган 24-беренеде бийлик органдарынын эсептериндеги акча каражаттарынын жана төмөнкүчөбөлүштүрүү менен бийлик органдарынан алынган башка акча каражаттарынын суммасы көрсөтүлөт:     

а) бийлик органдарынын эсептериндеги акча каражаттары;     

б) бийлик органдарынан алынган каржылоо.     

“Баалуу кагаздар” деп аталган 25-беренеде алар боюнча банк “ислам терезесинин” алкагында милдеттенмелерге ээ болгон, жайгаштырылган баалуу кагаздардын наркы көрсөтүлөт.     

"РЕПО-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар" деп аталган 26-беренеде банк тарабынан келечекте кайсы бир күнү жана белгилүү бир баада кайтарым сатып алуу жөнүндө келишим боюнча сатылган баалуу кагаздардын наркы көрсөтүлөт.     

“Катар (параллель) салам келишими боюнча милдеттенмелер” деп аталган 27-беренеде банктын кардар алдында катар салам келишими боюнча келип чыккан милдеттенмелеринин суммасы көрсөтүлөт.     

"Алынган каржылоо" деп аталган 28-беренеде кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар катары каралбаган, банк төмөнкүлөрдөн “ислам терезесинин” алкагында операцияларды жүзөгө ашыруусу үчүн алган каржылоо суммасы көрсөтүлөт:     

а) банктардан;     

б) эл аралык уюмдарды кошо алганда, башка финансы-кредит уюмдарынан.     

"Башка милдеттенмелер" деп аталган 29-беренеде эсептердеги акча каражаттарын кошо алганда, жогоруда көрсөтүлбөгөн башка милдеттенмелер чагылдырылат.     

"Бардыгы болуп милдеттенмелер" деп аталган 30-беренеде 17-беренеден тартып 29-беренеге чейинки беренелердин суммасы көрсөтүлөт.     

    

В тобу. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер    

“Каржылоо сунуштоого милдеттенмелер” деп аталган 31-беренеде банктын каржылоо сунуштоо боюнча милдеттенмелери чагылдырылат.    

“Жалпы гарантиялар жана ушул сыяктуу милдеттенмелер” деп аталган 32-беренеде банк тарабынан чыгарылган же тастыкталган жалпы гарантиялар жана ушул сыяктуу милдеттенмелер чагылдырылат.    

“Аккредитивдер” деп аталган 33-беренеде банктын аккредитивдер боюнча милдеттенмелери бар учурда чагылдырылат.     

“Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер” деп аталган 34-беренеде банктын келечекте активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелери чагылдырылат.     

“Башка баланстан тышкаркы милдеттенмелер” деп аталган 35-беренеде жогоруда көрсөтүлбөгөн бардык башка баланстан тышкаркы милдеттенмелер көрсөтүлөт.    

“Бардыгы болуп баланстан тышкаркы милдеттенмелер” деп аталган 36-беренеде 31-беренеден тартып 35-беренеге чейинки беренелердин суммасы көрсөтүлөт.    

    

Эскертүү: баланстан тышкаркы операциялар боюнча контр-эсептер чагылдырылбайт.     

    

Г тобу. Банктын башка активдерин жана башка милдеттенмелерин чечмелөө.     

    

“Башка активдер” деп аталган 1-беренеде баланстык отчеттун тиешелүү беренесинде камтылган банктын активдери боюнча чечмелөөлөр берилет:    

а) банк алуусу үчүн чегерилген сый акы  банк “ислам терезесинин” алкагында алуусу үчүн чегерилген сый акы суммасы чагылдырылат;     

б) алдын-ала төлөнгөн төлөм  банк келишим шарттарына ылайык башка тараптарга “ислам терезесинин” алкагында төлөп берген төлөмдөрүнүн суммасы көрсөтүлөт;    

в) такталбаган дебитордук суммалар  тактоого чейинки акча каражаттардын суммасы көрсөтүлөт;    

г) баалуу металлдар  колдо болгон баалуу металлдардын наркы көрсөтүлөт;     

д) жана башка активдер  жогоруда көрсөтүлбөгөн банктын башка активдеринин суммасы чагылдырылат.    

"Башка активдерге карата атайы РППУ" деп аталган 2-беренеде банктын жогоруда белгиленген башка активдерине карата атайы РППУнун суммасы берилет.     

"Башка таза активдер" деп аталган 3-беренеде банктын башка активдеринин таза наркы көрсөтүлөт (1-берене минус 2-берене). Бул берене 1.З “Банктын “ислам терезесинин” алкагында жүзөгө ашырган операциялары жөнүндө отчет” деп аталган бөлүгүнүн А тобунун 15-беренесине барабар болууга тийиш.    

"Башка милдеттенмелер" деп аталган 4-беренеде банктын баланстык отчетунун тиешелүү беренесинде камтылуучу милдеттенмелери боюнча чечмелөөлөр көрсөтүлөт:     

а) төлөөгө карата чегерилген сый акы  банктын “ислам терезесинин” алкагында жүзөгө ашырылган операциялары боюнча төлөөгө чегерилген сый акынын суммасы көрсөтүлөт;    

б) төлөөгө карата салыктар  бюджетке чегерилүүгө тийиш болгон, банктын “ислам терезесинин” алкагында милдеттенмелеринин суммасы көрсөтүлөт;    

в) такталбаган кредитордук карыз  тактоого чейинки акча каражаттардын суммасы көрсөтүлөт;     

г) башка милдеттенмелер  баланстан тышкаркы милдеттенмелер боюнча РППУну кошо алганда, жогоруда көрсөтүлбөгөн башка милдеттенмелер чагылдырылат. Бул берене 1.З “Банктын “ислам терезесинин” алкагында жүзөгө ашырган операциялары жөнүндө отчет” деп аталган бөлүгүнүн Б тобунун 29-беренесине барабар болууга тийиш.    

    

Эскертүү: 1.З бөлүкчөнүн маалыматтарын Баланстык отчеттогу маалыматтар менен консолидациялоо ар бир сап боюнча өз-өзүнчө операциялардын/беренелердин маңызына/маанисине жараша жүргүзүлөт. Мисалы, 1.З бөлүкчөнүн “8. Банктарга жана финансы-кредит уюмдарына сунушталган каржылоо” жана “9. Башка кардарларга сунушталган каржылоо” беренелери Баланстык отчеттун “8. Финансы-кредит уюмдарына кредиттер жана финансылык ижара” жана “9. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара” беренелери менен консолидацияланат. Баланстык отчетто консолидациялоочу беренелер жок учурда маалымат “Башка активдер” жана “Башка милдеттенмелер” беренелеринде консолидацияланат.     

6.9. И бөлүкчөсү. Банк милдеттенмелерин өлкө белгилери боюнча тартуу     

Бул бөлүкчөдө банк милдеттенмелерин тартуу жөнүндө маалымат өлкөлөр боюнча бөлүп чагылдырылат. Өлкөлөр боюнча бөлүү милдеттенмелер иш жүзүндөтартылган жерине жараша жүзөгө ашырылат. "Бардыгы болуп милдеттенмелер" саптарындагы маалымат "Баланстык отчет" деп аталган 1-бөлүктүн 30-беренесиндеги маалыматтарга дал келүүгө тийиш.     

«Башка милдеттенмелер» деп аталган 12-беренеде жогоруда көрсөтүлбөгөн башка милдеттенмелер, ошондой эле чет өлкө валютасындагы терс таза своп-позиция, чет өлкө валютасында/улуттук валютада бүткөрүлө элек спот-сатып алуулар чагылдырылат.    

К. бөлүкчөсүндө банктын чет өлкө валютасындагы милдеттенмелерин тартуу жөнүндө маалымат Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсу боюнча сом эквивалентинде чагылдырылат. 

6.10. Л. бөлүкчөсү. Капиталды өлкөлүк белгиси боюнча тартуу     

Бул бөлүкчөдө банктын акционердик капиталын өлкөлөр боюнча бөлүү менен тартуу жөнүндө маалымат берилет. Өлкөлөр боюнча бөлүү банк акционеринин тигил же бул өлкөгө таандык экендигине жараша жүргүзүлөт. Чогуу алгандагы акционердик капиталдын суммасы "Баланстык отчет" деп аталган 1-бөлүктүн 31-беренесиндеги маалыматтарга да келүүгө тийиш. Мында г) "бөлүштүрүлбөгөн пайда" беренеси өзүндө төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:     

- каражаттардын бөлүгүн акционерлерге бөлүштүргөндөн кийин жана банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камга которгондон кийин банкта калган өткөн жылдардын пайдасы;     

- учурдагы жылдын пайдасы;     

- банкта келечекте жагдайлар үчүн, пайданы бөлүштүрүүнүн эсебинен келишилген банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар.     

6.11. М бөлүкчөсү. Кыргыз Республикасынын областтарына тармактар боюнча берилген кредиттердин көлөмү 

 

Бул бөлүкчөдө финансы-кредит уюмдарына берилген кредиттерден тышкары, кредиттердин жана финансылык ижаранын, анын ичинде овердрафт-кредиттеринин жана жергиликтүү жана чет өлкөлүк кардарларга кредиттик карттарды пайдалануу менен берилген кредиттердин калдык суммалары чагылдырылат. Чет өлкө валютасында берилген кредиттердин жана финансылык ижаранын суммасы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсу боюнча сом эквивалентинде келтирилет.  

Маалымат, кредит банктын кайсы областтык бөлүмү тарабынан сунушталгандыгына жараша областтарга бөлүү менен көрсөтүлөт.     

Кардарларга сунушталган кредиттер жана финансылык ижара кардардын негизги иш багыты же бизнесинин түрү боюнча эмес, алган каражаттарын жумшоо максатына ылайык экономика секторлору боюнча бөлүштүрүлүүгө тийиш. Бардык кредиттердин жана финансылык ижаранын отчеттук күнгө карата карыз калдыгы тиешелүү дисконтту минуска чыгаруу менен көрсөтүлөт.     

«Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара» саптарындагы маалыматтар «Баланстык отчет» деп аталган 1-бөлүктүн 9-статьясындагы маалыматтарга дал келүүгө тийиш.     

     

6.12. Н бөлүкчөсү. Кредиттерди тобокелдик деңгээлине жараша Кыргыз Республикасынын областтары боюнча классификациялоо     

Бул бөлүкчөдө, финансы-кредит уюмдарынан тышкары, тобокелдик деңгээли боюнча классификацияланууга тийиш болгон, жергиликтүү жана чет өлкөлүк кардарларга сунушталган жеке адамдардын жана юридикалык жактардын кредиттеринин жана финансылык аренданын калдык суммасы, ошондой эле алардын ордун жабуу үчүн түзүлгөн камдардын өлчөмү бардык валюталарда чагылдырылат. Тобокелдик деңгээли боюнча классификацияланууга тийиш болгон кредиттер жана алардын ордун жабуу үчүн чет өлкө валютасында түзүлгөн камдар Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсу боюнча сом эквивалентинде келтирилет.     

Маалыматтар, кредит банктын кайсы областтык бөлүмү тарабынан берилгендигине жараша республиканын областтарына бөлүү менен көрсөтүлөт.     

"Кредит портфели" сабындагы маалыматтар "Баланстык отчет" деп аталган 1-бөлүктүн 9-беренесиндеги маалыматтарга дал келүүгө тийиш. "Бардыгы болуп камдар" сабындагы маалыматтар "Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо" деп аталган 7А бөлүгүнүн "Бардыгы болуп камдар" деп аталган саптагы маалыматтарга дал келүүгө тийиш.    

6.13. О бөлүкчөсү. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча депозиттерди тартуу булактарынын көлөмү.     

Бул бөлүкчөдө  жеке адамдардын, юридикалык жактардын, банктардын, башка финансы-кредит уюмдарынын жана бийлик органдарынын депозиттеринин көлөмү жөнүндө маалымат республиканын областтары боюнча камтылат. Чет өлкө валютасында тартылган депозиттер Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сом эквивалентинде келтирилет. Маалыматтар республиканын областтарына бөлүү менен банктын депозитти тарткан областтык бөлүмү боюнча көрсөтүлөт.     

6.14. П. бөлүкчөсү. Коммерциялык банктардын Кыргыз Республикасынын областтары боюнча башка маалыматтары.     

Бул бөлүкчө республиканын областтары боюнча банк тууралуу маалыматтарды камтыйт.     

"Филиалдардын саны" деп аталган сапта банктын филиалдарынын жалпы саны тууралуу маалымат республиканын областтары боюнча өз-өзүнчөчагылдырылат.     

"Өкүлчүлүктөрдүн саны" деп аталган сапта банктын өкүлчүлүктөрүнүн жана аманат кассаларынын жалпы саны тууралуу маалымат республиканын областтары боюнча өз-өзүнчө чагылдырылат.     

"Кредиттердин саны" деп аталган сапта банктын отчеттук күнгө карата жеке адамдарга жана юридикалык жактарга берилген кредиттеринин жалпы саны областтарга бөлүү менен берилген. Мында банктарга жана башка ФКУларга берилген кредиттердин саны тууралуу маалымат камтылбайт. Кредиттердин саны тууралуу маалымат "Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо" деп аталган 7А. бөлүгүнүн "Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара" деп аталган саптагы маалыматтарга дал келүүгө тийиш.     

"Карыз алуучулардын саны" деп аталган сапта банктын кредиттерин кайтарып берүү боюнча милдеттенмени өзүнө алышкан, кардар-жеке адамдардан жана юридикалык жактардан болушкан карыз алуучулардын жалпы саны көрсөтүлөт. Мында банктар жана башка ФКУлар тууралуу маалымат камтылбайт.     

"Депозиттик эсептердин саны, анын ичинде" деп аталган сапта юридикалык жактардын, жеке ишкерлердин жана жеке адамдардын банкта ачылган депозиттик эсептеринин жалпы саны көрсөтүлөт. Бул сапта көрсөтүлгөн депозиттик эсептердин саны юридикалык жактардын жана жеке адамдардын "Суммаларга бөлүштүрүү менен депозиттер" деп аталган 13-бөлүктө көрсөтүлгөн депозиттик эсептердин санына дал келүүгө тийиш. Бийлик органдарынын, банктардын жана башка ФКУлардын депозиттик эсептеринин саны тууралуу маалымат камтылбайт.     

"Аманатчылардын саны" деп аталган сапта ушул банкта ачылган биринчи эсеп боюнча банктын аманатчыларынын - юридикалык жактардын, жеке ишкерлердин жана жеке адамдардын жалпы саны көрсөтүлөт. Мында мамлекеттик органдар жана финансы-кредит уюмдары тууралуу маалымат камтылбайт.    

6.15. 1. Р бөлүкчөсү. Депозиттер жөнүндө маалымат.   

Бул бөлүкчөдө жеке адамдардын, юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин депозиттери, ошондой эле акча каражаттарын которуу системаларынын камсыздандыруу депозиттери боюнча банктын депозиттери жөнүндө маалыматтар камтылат. 

"Саны" тилкесинде аманатчылардын саны депозиттердин түрү боюнча бөлүп көрсөтүлөт. Эгерде аманатчыда депозиттердин бир нече түрү болсо (мөөнөттүү/талап боюнча төлөнүүчү/жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери), ошол аманатчыны акча каражаттарынын суммасын көбүрөөк болгон депозиттерде көрсөтүү зарыл.   

"Суммасы" тилкесинде аманатчылардын депозиттеринин суммасы/ депозиттердин түрү боюнча бөлүнгөн акча которуу системаларынын суммасы көрсөтүлөт. Мында "Жеке адамдардын депозиттери" статьясы 1.Б Милдеттенмелер (R1А.) бөлүгүндөгү жеке адамдардын депозиттеринин суммасына туура келүүгө тийиш.    

Юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттеринин суммасы 1.Б Милдеттенмелер (R1А.) бөлүгүндөгү юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттеринин суммасына туура келүүгө тийиш;   

Юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү депозиттеринин суммасы 1.Б Милдеттенмелер (R1А.) бөлүгүндөгү юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттеринин суммасына туура келүүгө тийиш.   

МРБОнун 1-Р бөлүкчөсүндөгү депозиттердин суммасы МРБОнун 13-бөлүгүндө дагы тиешелүү беренелерде көрсөтүлүшү керек.   

"Акча которуу системалары боюнча камсыздандыруу депозиттери" деп аталган беренеде акча которуу системаларынын камсыздандыруу депозиттеринин саны жана суммасы көрсөтүлөт.   

     

7. 2-бөлүк. Түшкөн пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет     

     

7.1. Бул бөлүкчөдө банктын кирешелер жана чыгашалары боюнча статьялары, ошондой эле банктын пайдасы/чыгымы чечмеленет. «Өтүп жаткан мезгил« тилкесинде бардык статьяларда маалымат отчеттук ай үчүн көрсөтүлөт, ал эми «жыл башынан тартып» тилкесинде отчеттук жылдын башталышынан тартып жогорулоо жыйынтыгы боюнча көрсөтүлөт. Бул отчеттогу суммалар алгылыктуу жана терс мааниде болушу мүмкүн.   

7.2. А бөлүкчө. Пайыздык кирешелер     

"Коммерциялык банктардагы депозиттер жана эсептер боюнча пайыздык кирешелер" деп аталган 1-статьяда банктын башка банктардагы жана финансы-кредит уюмдарындагы депозиттери, ошондой эле резидент эмес банктардагы корреспонденттик эсептер боюнча пайыздык кирешелери көрсөтүлөт.»; 

"Тооруктук баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер" деп аталган 3-статьяда банк тарабынан тооруктук баалуу кагаздар боюнча чегерилген пайыздык кирешелер көрсөтүлөт. 

"Пайда жана чыгым аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер" 3-статьяда пайда жана чыгым аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу, банк тарабынан баалуу кагаздар боюнча чегерилген пайыздык кирешелер көрсөтүлөт.     

"Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер" деп аталган 4-статьяда башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу, банк тарабынан баалуу кагаздар боюнча чегерилген пайыздык кирешелер көрсөтүлөт.     

"Амортизациялык наркы боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер" деп аталган 5-статьяда амортизацияланган наркы боюнча баалануучу, банк тарабынан баалуу кагаздар боюнча чегерилген пайыздык кирешелер көрсөтүлөт.    

"Финансы-кредит уюмдарына кредиттер жана финансылык ижара боюнча пайыздык кирешелер" деп аталган 7-статьяда банктарга жана башка финансы-кредит уюмдарына берилген кредиттер жана финансылык ижара боюнча банк тарабынан чегерилген пайыздык кирешелер чагылдырылат.     

"Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара боюнча пайыздык кирешелер" деп аталган 8-статьяда банктын эл чарба тармактарына кредиттер жана финансылык ижара боюнча чегерген пайыздык кирешелери көрсөтүлөт. Мында пайыздык кирешелер кардардын негизги иш багыты же бизнесинин төмөнкүдөй түрлөрү боюнча эмес, жумшоо максатына ылайык, экономиканын секторлору боюнча бөлүштүрүлүүгө тийиш: 

а) өнөр жай;     

б) айыл-чарба жана кайра иштетүү;     

в) соода жана коммерциялык операциялар;     

г) курулуш;     

д) ипотека;     

е) жеке адамдар;     

ж) башкалар.     

"РЕПО келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер" деп аталган 9-беренеде банктын кайтарым РЕПО-келишимдери боюнча пайыздык кирешелери көрсөтүлөт.     

 "Башка пайыздык кирешелер" деп аталган 10-беренеде жогоруда келтирилбеген, пайыздык же ушул сыяктуу кирешелер чагылдырылат.     

"Бардыгы болуп пайыздык кирешелер" деп аталган 11-беренеде 1-беренеден тартып 10-беренеге чейинки беренелердин суммасы көрсөтүлөт.     

    

7.3. Б. бөлүкчөсү. Пайыздык чыгашалар     

"Юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча пайыздык чыгашалары" деп аталган 12-беренеде юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча банктын пайыздык чыгашалары көрсөтүлөт. Банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын талап боюнча төлөнүүчүдепозиттерине тиешелүү банктын пайыздык чыгашалары бул беренеде камтылбайт.     

"Жеке адамдардын депозиттери боюнча пайыздык чыгашалар" деп аталган 13-беренеде банктын жеке адамдардын депозиттери боюнча пайыздык чыгашалары берилет.     

"Юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери боюнча пайыздык чыгашалары" деп аталган 14-беренеде юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери боюнча банктын пайыздык чыгашалары көрсөтүлөт. Банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын мөөнөттүү депозиттери боюнча банктын чыгашалары бул беренеде камтылбайт.     

"Кыска мөөнөтүү жайгаштыруулар боюнча пайыздык чыгашалар" деп аталган 15-беренеде банктын кыска мөөнөттүү (30 күнгө чейинки) банктар аралык жайгаштыруулар боюнча пайыздык чыгашалары көрсөтүлөт.     

"Банктардын депозиттери боюнча пайыздык чыгашалар" деп аталган 16-беренеде башка банктардын жана финансы-кредит уюмдарынын депозиттери боюнча, ошондой эле резидент эмес банктардын корреспонденттик эсептери боюнча банктын пайыздык чыгашалары көрсөтүлөт.     

"Улуттук банктан кредиттер боюнча пайыздык чыгашалар" деп аталган 17-беренеде банктын Улуттук банктан алынган кредиттер боюнча пайыздык чыгашалары көрсөтүлөт.     

"РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча пайыздык чыгашалар" деп аталган 18-беренеде банктын РЕПО-келишимдери боюнча пайыздык чыгашалары көрсөтүлөт.     

"Алынган кредиттер боюнча пайыздык чыгашалар" деп аталган 19-статьяда банктын эл аралык мекемелеринен алган кредиттерин кошо алганда, банктардан жана башка финансы-кредит уюмдарынан алган кредиттери боюнча пайыздык чыгашалары көрсөтүлөт.    

"Субординацияланган карыздык милдеттенмелер боюнча пайыздык чыгашалар" деп аталган 20-беренеде банк тарабынан чыгарылган субординацияланган карыздык милдеттенмелер боюнча пайыздык чыгашалар чагылдырылат.     

"Башка пайыздык чыгашалар" деп аталган 21-беренеде кредит боюнча дисконтко тиешелүү чыгашаларды кошо алганда, жогоруда келтирилбеген пайыздык же ушул сыяктуу чыгашалар көрсөтүлөт.     

"Бардыгы болуп пайыздык чыгашалар" деп аталган 22-беренеде 12-беренеден тартып 21-беренеге чейинки беренелердин суммасы чагылдырылат.     

"Таза пайыздык киреше" деп аталган 23-беренеде банк тарабынан алынган таза пайыздык киреше көрсөтүлөт (11-берене минус 22-берене).     

"Кредиттер боюнча жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга карата кам" деп аталган 24-беренеде кредиттер жана финансылык ижара боюнча чегерилген пайыздарга тиешелүү РППУ чыгашаларын кошо алганда, кредиттер жана финансылык ижара боюнча потенциалдуу кредиттик жана лизингдик жоготуулардын ордун жабууга атайы жана жалпы камдар боюнча чыгашалар чагылдырылат.     

"РППУга чегерүүдөн кийинки таза пайыздык киреше" деп аталган 25-беренеде 23 жана 24-беренелер ортосундагы айырма көрсөтүлөт.     

7.4. В бөлүкчөсү. Пайыздык эмес кирешелер     

Бул бөлүкчөдө банктын бухгалтердик балансынын пайыздык эмес кирешелеринин калдыгы көрсөтүлөт.     

"Кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр жана комиссиялык жыйымдар" деп аталган 26-беренеде банк тарабынан алынган комиссиялык жыйымдар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр чагылдырылат.     

"Баалуу кагаздар менен операциялардан киреше" деп аталган 27-статьяда пайда жана чыгым аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу карыздык жана капиталдык баалуу кагаздар, башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу карыздык жана капиталдык баалуу кагаздар жана амортизацияланган наркы боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар менен операциялардан банк тарабынан алынган кирешелер көрсөтүлөт.     

"Чет өлкө валютасы менен операциялардан кирешелер" деп аталган 28-статьяда банктын чет өлкө валютасы менен операциялардан кирешелери көрсөтүлөт (отчеттук мезгилдеги тиешелүү эсептер боюнча кредиттик жүгүртүүлөр).     

"Туунду жана ассоциацияланган компанияларды кошо алганда, акцияларга жана пайларга салымдардан кирешелер/дивиденддер" деп аталган 29-беренеде банк тарабынан акцияларга жана пайларга салуудан дивиденддер түрүндө (капиталга катышуунун натыйжасы катары) алынган кирешелер, ошондой эле туунду жана ассоциацияланган компаниялардан кирешелер чагылдырылган.     

"Башка пайыздык эмес кирешелер" деп аталган 30-статьяда туунду финансылык инструменттер (фьючерс, форвард/спот, опцион) менен операциялардан кирешелерди кошо алганда, жогоруда көрсөтүлбөгөн пайыздык эмес кирешелер жана баалуу кагаздарды жана туунду финансылык инструменттерди, чет өлкө валютасын кайра баалоодон кийин (тиешелүү эсептер боюнча кредит калдыгы) иш жүзүндө алынбаган киреше, ошондой эле туумдар, айыптык санкциялар жана башка төлөмдөр көрсөтүлөт.     

"Бардыгы болуп пайыздык эмес кирешелер" деп аталган 31-беренеде 26-беренеден тартып 30-беренеге чейинки беренелердин суммасы көрсөтүлөт.     

7.5. Г бөлүкчөсү. Пайыздык эмес чыгашалар     

Бул бөлүкчөдө банктын бухгалтердик балансынын пайыздык эмес чыгашаларынын калдыгы көрсөтүлөт. 

"Банктык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр жана комиссиялык жыйымдар боюнча чыгашалар" деп аталган 32-беренеде банк тарабынан төлөнгөн комиссиялык жыйымдар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр көрсөтүлөт.     

"Баалуу кагаздар менен операциялардан улам келип чыккан чыгым" деп аталган 33-статьяда банктын пайда жана чыгым аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу карыздык жана капиталдык баалуу кагаздар, башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу карыздык жана капиталдык баалуу кагаздар жана амортизацияланган наркы боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар менен ишке ашырылган операциялар боюнча чыгашалары көрсөтүлөт.     

"Чет өлкө валютасы менен операциялардан чыгым" деп аталган 34-статьяда банктын чет өлкө валютасы менен операциялардан улам келип чыккан чыгымдары көрсөтүлөт (отчеттук мезгилдеги тиешелүү эсептердин дебети боюнча жүгүртүүлөр). 

"Башка пайыздык эмес чыгашалар" деп аталган 35-статьяда чет өлкө валютасын кайра баалоодон чыгым тартууларды кошо алганда (тиешелүү эсептердин дебети боюнча калдык), жогоруда келтирилбеген пайыздык эмес чыгашалар чагылдырылат.     

"Бардыгы болуп пайыздык эмес чыгашалар" деп аталган 36-беренеде 32-беренеден тартып 35-беренеге чейинки беренелердин суммалары көрсөтүлөт.     

7.6. Д бөлүкчөсү. Башка операциялык жана административдик чыгашалар     

"Персоналды күтүүгө сарптоолор" деп аталган 37-статьяда банк кызматкерлерине эмгек акы, сый акы төлөөгө жана башка ушул сыяктуу төлөөлөргө байланыштуу (банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө төлөмдөрдөн тышкары) төмөнкүдөй сарптоолор көрсөтүлөт:     

а) эмгек акы жана сый акылар;     

б) башка компенсациялар жана субсидиялар (башка төлөөлөр);     

в) Социалдык фондго төлөөлөр.    

"Банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө гонорар" деп аталган 38-статьяда банк Башкармасынын/Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө төлөнүүчү сый акылар жана гонорарлар көрсөтүлөт. 

"Менчикке салыкты кошо алганда, негизги каражаттарга карата башка чыгашалар" деп аталган 39-статьяда амортизацияларга чегерүүлөрдү жана мүлккө салык боюнча сарптоолорду кошо алганда, банктын имаратына жана курулмаларына, эмерегине, транспортуна, жабдууларына, компьютерлерине, программалык камсыздоолоруна жана материалдык эмес активдерине чыгашалар көрсөтүлөт:     

а) ижара төлөмү;     

б) коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр жана мүлккө салык;     

в) амортизацияга чыгашалар.     

"Салыктар жана камсыздандыруу" деп аталган 40-статьяда пайда салыгын жана мүлккө салыкты эске албаганда, банктын камсыздандырууга жана салыктарды жана жыйымдарды төлөөгө байланыштуу чыгашалары көрсөтүлөт.     

"Башка операциялык жана административдик чыгашалар" деп аталган 41-беренеде күтүлбөгөн кирешелерди жана чыгашаларды кошо алганда, жогоруда көрсөтүлбөгөн бардык операциялык жана административдик чыгашалар көрсөтүлөт.     

"Бардыгы болуп операциялык жана административдик чыгашалар" деп аталган 42-беренеде 37-беренеден тартып 41-беренеге чейинки беренелердин суммасы чагылдырылат.     

"Таза операциялык киреше (чыгым)" деп аталган 43-беренеде банк тарабынан алынган таза операциялык киреше (чыгым) көрсөтүлөт (25-беренеден тартып 31-беренеге чейинки беренелердин суммасы менен 36-беренеден тартып 42-беренеге чейинки беренелердин суммасы ортосундагы айырма).     

"Жоготуулардын жана чыгым тартуулардын (кредиттик эмес операциялардан) ордун жабууга кам" деп аталган 44-статьяда кредиттер жана финансылык ижара, ошондой эле чегерилен пайыздар боюнча РППУну эске албаганда, атайын жана жалпы РППУга чыгашалар суммасы активдер боюнча көрсөтүлөт.     

"РППУга чегерүүлөрдөн кийинки таза киреше (чыгым)" деп аталган 45-беренеде 43 жана 44-беренелер ортосундагы айырма көрсөтүлөт.     

"Пайдага салык" деп аталган 46-беренеде банктын пайда салыгы боюнча чыгашалары көрсөтүлөт.     

"Таза пайда (чыгым)" деп аталган 47-беренеде банктын таза пайдасы (чыгымы) көрсөтүлөт - 45-берене минус 46-берене.     

 

7.7. Банктын “ислам терезесинин” алкагында жүзөгө ашырылган операциялары боюнча пайда жана чыгым тартуусу жөнүндө отчет.    

А тобу. Операциялардан алынган кирешелер    

“Коммерциялык банктардагы эсептерде жайгаштырылган акча каражаттары боюнча кирешелер” деп аталган 1-беренеде банктын “ислам терезесинин” алкагында операцияларды жүзөгө ашыруу үчүн банктарда жана финансы-кредит уюмдарында ачылган эсептерде, ошондой эле банк-резидент эместердеги корреспонденттик эсептерде жайгаштырылган акча каражаттары боюнча кирешеси көрсөтүлөт.     

“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы корреспонденттик эсеп боюнча киреше” деп аталган 2-беренеде банк “ислам терезесинин” алкагында операцияларды жүзөгө ашыруу үчүн ачкан корреспонденттик эсептердеги же Улуттук банктагы эсептерде жайгаштырылган акча каражаттары боюнча кирешеси көрсөтүлөт.     

“Баалуу кагаздар боюнча киреше” деп аталган 3-беренеде банк ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык чыгарылган тооруктук баалуу кагаздар, сатууга жарактуу баалуу кагаздар, төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар боюнча алган кирешеси көрсөтүлөт.     

"Кыска мөөнөтүү жайгаштыруулар боюнча киреше" деп аталган 4-беренеде банктын “ислам терезесинин” алкагында кыска мөөнөттүү (30 күнгө чейинки) банктар аралык жайгаштыруулардан алган кирешеси көрсөтүлөт.     

“Финансы-кредит уюмдарынае сунушталган каржылоодон алынган киреше” деп аталган 5-беренеде банктын “ислам терезесинин” алкагында банктарды жана башка финансы-кредит уюмдарын каржылоодон алган кирешеси чагылдырылат.    

“Башка кардарларга сунушталган каржылоодон алынган киреше” деп аталган 6-беренеде банктын “ислам терезесинин” алкагында банктарды жана башка финансы-кредит уюмдардан тышкары, кардарларды каржылоодон алган кирешеси чагылдырылат.    

“РЕПО-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча киреше” деп аталган 7-беренеде банктын “ислам терезесинин” алкагында РЕПО-келишими боюнча алган кирешеси көрсөтүлөт.    

“Каржылоо операцияларынан алынган башка кирешелер” деп аталган 8-беренеде каржылоодон алынган кирешелер же жогоруда көрсөтүлбөгөн ушул сыяктуу башка кирешелер көрсөтүлөт.    

“Бардыгы болуп киреше” деп аталган 9-беренеде 1-беренеден 8-беренеге чейинки беренелердин суммасы көрсөтүлөт.    

Б тобу. Операциялар боюнча тарткан чыгашалар.    

“Юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү эсептери боюнча чыгашалар” деп аталган 10-беренеде банктын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ачылган, юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү эсептери боюнча чыгашалары чагылдырылат.    

“Жеке адамдардын эсептери боюнча чыгашалар” деп аталган 11-беренеде банктын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ачылган, жеке адамдардын эсептери боюнча чыгашалары көрсөтүлөт.    

“Юридикалык жактардын мөөнөттүү эсептери боюнча чыгашалары” деп аталган 12-беренеде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ачылган, юридикалык жактардын мөөнөттүү эсептери боюнча чыгашалары көрсөтүлөт. Банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын мөөнөттүү эсептери боюнча банктын чыгашалары бул беренеде көрсөтүлбөйт.     

“Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар боюнча чыгаша” деп аталган 13-беренеде банктын “ислам терезесинин” алкагында кыска мөөнөттүү (30 күнгө чейинки) банктар аралык жайгаштыруулар боюнча чыгашасы көрсөтүлөт.     

“Банк эсептери боюнча чыгашалар” деп аталган 14-беренеде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ачылган, башка банктардын жана финансы-кредит уюмдарынын эсептери, ошондой эле банк-резидент эместердин корреспонденттик эсептери боюнча банктын чыгашалары көрсөтүлөт.     

“Улуттук банк алдында милдеттенмелер боюнча чыгашалар” деп аталган 15-беренеде Улуттук банктан алынган каржылоо боюнча банктын чыгашасы көрсөтүлөт.     

“Баалуу кагаздар боюнча чыгашалар” деп аталган 16-беренеде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык чыгарылган баалуу кагаздар боюнча чыгашалар чагылдырылат.     

“РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча чыгашалар” деп аталган 17-беренеде банктын РЕПО-келишимдери боюнча чыгашалары көрсөтүлөт.     

“Каржылоо операцияларынан улам келип чыккан чыгашалар” деп аталган 18-беренеде банктардан жана башка финансы-кредит уюмдарынан, анын ичинде эл аралык уюмдардан алынган каржылоо боюнча банктын чыгашалары көрсөтүлөт.    

“Каржылоо операцияларынан улам келип чыккан башка чыгашалар” деп аталган 19-беренеде жогоруда келтирилбеген, банктын каржылоо операцияларынан улам келип чыккан же ушул сыяктуу башка чыгашалары көрсөтүлөт.    

“Бардыгы болуп чыгашалар” деп аталган 20-беренеде 10-беренеден тартып 19-беренеге чейинки беренелердин суммасы көрсөтүлөт.     

“Киреше/чыгаша” деп аталган 21-беренеде 9 жана 20-беренелер ортосундагы айырма көрсөтүлөт.     

“Каржылоо боюнча жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга чыгашалар” деп аталган 22-беренеде каржылоо операциялары боюнча түзүлгөн, потенциалдуу жоготуулардын ордун жабууга атайы жана жалпы камдар боюнча чыгашалар көрсөтүлөт.     

“Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга чегерүүдөн кийинки киреше/чыгым” деп аталган 23-беренеде 21 жана 22-беренелер ортосундагы айырма көрсөтүлөт.     

    

В тобу. Банктын операциялары боюнча башка кирешелер.    

Бул бөлүкчөдө бухгалтердик баланстын тиешелүү эсептериндеги кредиттик калдыктар көрсөтүлөт.     

“Кызмат көрсөтүүлөр жана комиссиялык жыйымдар үчүн төлөө” деп аталган 24-беренеде банктын “ислам терезесинин” алкагында алынган комиссиялык жыйымдары жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрү көрсөтүлөт.    

“Баалуу кагаздар менен операциялардан киреше” деп аталган 25-беренеде банк “ислам терезесинин” алкагында карыздык жана капиталдык тооруктук баалуу кагаздар, сатууга жарактуу карыздык жана капиталдык баалуу кагаздар, ошондой эле төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар менен операциялардан алынган кирешелери көрсөтүлөт.     

“Чет өлкө валютасы менен операциялардан кирешелер” деп аталган 26-беренеде банктын банк “ислам терезесинин” алкагында ишке ашырылган чет өлкөвалютасы менен операциялардан кирешеси көрсөтүлөт.     

“Башка кирешелер” деп аталган 27-беренеде баалуу кагаздарды кайра баалоодон улам алынбаган кирешени (тартпаган чыгым) кошо алганда, жогоруда келтирилбеген киреше көрсөтүлөт.     

“Бардыгы болуп башка киреше” деп аталган 28-беренеде 24-беренеден тартып 27-беренеге чейинки беренелердин суммасы көрсөтүлөт.     

    

Г тобу. Банктын операциялары боюнча башка чыгашалар    

Бул бөлүкчөдө бухгалтердик баланстын тиешелүү эсептериндеги дебеттик калдык көрсөтүлөт.    

“Банктык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөр боюнча чыгашалар жана комиссиялык жыйымдар” деп аталган 29-беренеде банк “ислам терезесинин” алкагында төлөгөн комиссиялык жыйымдар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөр чагылдырылат.     

“Кайрымдуулукка чыгашалар жана башка ушул сыяктуу чыгашалар” деп аталган 30-беренеде кайрымдуулук ишин жүргүзүүдө банк тарткан чыгашалар көрсөтүлөт.     

“Баалуу кагаздар менен операциялардан улам келип чыккан чыгым” деп аталган 31-беренеде банк “ислам терезесинин” алкагында карыздык жана капиталдык тооруктук баалуу кагаздар, сатууга жарактуу карыздык жана капиталдык баалуу кагаздар, ошондой эле төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар менен операциялардан улам келип ыккан чыгашалар көрсөтүлөт.    

“Чет өлкө валютасы менен операциялардан улам келип чыккан чыгым” деп аталган 32-беренеде банк “ислам терезесинин” алкагында чет өлкө валютасында ишке ашырган операцияларынан тарткан чыгашасы чагылыдырылат.     

“Башка чыгашалар” деп аталган 33-беренеде жогоруда келтирилбеген чыгашалар көрсөтүлөт.     

“Бардыгы болуп башка чыгашалар” деп аталган 34-беренеде 29-беренеден тартып 33-беренеге чейинки беренелердин суммасы көрсөтүлөт.    

“Операциялык чыгашалар” деп аталган 35-беренеде күтүүсүз кирешелерди жана чыгашаларды кошо алганда, банктын жогоруда келтирилбеген башка операциялык чыгашалары камтылат.     

“Таза операциялык киреше (чыгым)” деп аталган 36-беренеде банктын “ислам терезесинин” алкагында операциялык кирешеси (чыгымы) көрсөтүлөт (23 жана 28-беренелер менен 34 жана 35-беренелер суммалары ортосундагы айырма).    

“Жоготуулардын жана чыгым тартуулардын (каржылоодон башка) ордун жабуу үчүн камга чыгашалар” деп аталган 37-беренеде потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын (каржылоодон башка) ордун жабуу үчүн атайы жана жалпы камга чыгашалардын суммасы көрсөтүлөт.     

“РППУга чегерүүдөн кийинки таза киреше (чыгым)” деп аталган 38-беренеде 36 жана 37-беренелер ортосундагы айырма көрсөтүлөт.     

Маалымат үчүн кардарларды каржылоодон алынган киреше тармактар боюнча көрсөтүлөт.    

    

Эскертүү: 2.А. бөлүкчөсүндөгү маалыматтарды Пайда жана чыгым жөнүндө отчеттогу маалыматтар менен консолидациялоо төмөнкү тартипте жүргүзүлөт.     

2.А. бөлүкчөсүнүн “Бардыгы болуп киреше” деп аталган 9-берене менен “Бардыгы болуп чыгаша” деп аталган 20-берене Пайда жана чыгым жөнүндө отчеттун “Башка пайыздык кирешелер” деп аталган 10-беренеси жана “Башка пайыздык чыгашалар” деп аталган 21-беренеси менен консолидацияланат.     

2.А. бөлүкчөсүнүн “Бардыгы болуп башка кирешелер” деп аталган 28-берене менен “Бардыгы болуп башка чыгашалар” деп аталган 34-берене Пайда жана чыгым жөнүндө отчеттун “Башка пайыздык эмес кирешелер” деп аталган 30-беренеси жана “Башка пайыздык эмес чыгашалар” деп аталган 35-беренеси менен консолидацияланат.     

2.А. бөлүкчөсүнүн “Операциялык чыгашалар” деп аталган 35-берене Пайда жана чыгым жөнүндө отчеттун “Башка операциялык жана административдик чыгашалар” деп аталган 41-берене менен консолидацияланат.     

    

8. 3-бөлүк. Капитал түзүмү     

     

8.1. А бөлүкчөсү. Капитал түзүмүндөгү өзгөрүүлөр    

Капитал өзүндө жөнөкөй жана артыкчылык берилген акцияларды, бөлүштүрүлбөгөн пайданы жана капиталдык камдарды камтыйт. Бул отчетто жыйынды капиталдын суммасы 1.В. "Капитал" деген бөлүгүнүн 33-статьясынын суммасына барабар болууга тийиш. Таблицанын 1, 3 жана 10-статьяларында белгиленгенден башка бардык суммалар жыл башынан берки таза суммардык өзгөрүүлөр катары көрсөтүлүүгө тийиш. Бул бөлүктөгү суммалар оң жана терс болушу мүмкүн.     

"Өткөн жыл үчүн отчетто көрсөтүлгөн, жыйынтыгында капитал" деп аталган 1-беренеде алгач жыл башына карата баланстык отчетто көрсөтүлгөн, оңдоолор киргизилгенге чейинки капиталдын суммасы чагылдырылат. Учурдагы жылдын 1-январында же андан кийинчерээк өз ишин баштаган банк үчүн бул беренеде нөлдүк маани көрсөтүлөт, ал эми баштапкы капитал 2-беренеде чагылдырылат.     

"Өткөн жыл үчүн отчетто көрсөтүлбөгөн капитал эсептерин корректировкалоо" деп аталган 2-статьяда жыл башына карата капитал эсебиндеги калдыктарга киргизилген бардык өзгөртүүлөрдүн суммасы чагылдырылат. Эгерде эч кандай өзгөртүүлөр киргизилбесе, бул статьяда нөл мааниси көрсөтүлүүгө тийиш.     

"Корректировкалоолорду эске алуу менен өткөн жылдын акырына карата капитал" деп аталган 3-беренеде 1 жана 2-беренелердин суммасы берилет. Эгерде эч кандай оңдоолор киргизилбесе, анда 3-берененин мааниси 1-берененин маанисине барабар болууга тийиш.     

"Жыл башынан берки пайда (чыгым)" деп аталган 4-статьяда жыл башынан берки таза пайда (чыгым) көрсөтүлөт. Бул статьянын мааниси «Пайда жана чыгым жөнүндө отчет» деп аталган 2-бөлүктөгү пайдага (чыгымга) шайкеш келүүгө тийиш. 

"Өтүп жаткан жыл ичинде номиналдан үстөк төлөнгөн капитал (нетто)" деп аталган 5-статьяда акционерлер тарабынан өтүп жаткан жыл ичинде номиналдан үстөк салынган акча каражаттарынын суммасы чагылдырылат.     

"Ушул жылдагы камдарга карата өзгөртүүлөр" деп аталган 6-беренеде жыл башынан бери капиталдык камдарда болуп өткөн өзгөрүүлөр көрсөтүлөт:     

а) негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча кам  жыл ичинде нетто-негизде негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча камдардагы кандай болбосунөзгөрүүлөрдүн таза эффекти көрсөтүлөт;     

б) сатууга жарактуу баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча камдар - жыл ичинде нетто-негизде баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча камдардагы кандай болбосун өзгөрүүлөрдүн таза эффекти көрсөтүлөт;     

в) башка жалпы камдар  жыл ичинде нетто-негизде классификациялануучу активдер жана башка капиталдык камдар боюнча жалпы РППУга өзгөрүүлөрдүн таза эффекти көрсөтүлөт;     

г) банктын келечекте керектөөсү үчүн камдар  жыл ичинде нетто-негизде банктын келечекте керектөөсү үчүн камдардагы кандай болбосун өзгөрүүлөрдүн таза эффекти чагылдырылат;     

д) пайданы текшилөө үчүн кам - пайданы текшилөө үчүн камдагы кандай болбосун өзгөрүүлөрдүн таза эффекти көрсөтүлөт;     

е) инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабуу үчүн кам - инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабуу үчүн камдагы кандай болбосунөзгөрүүлөрдүн таза эффекти көрсөтүлөт.    

"Минуска чыгаруу менен: жөнөкөй акциялар боюнча жарыяланган акча дивиденддери" деп аталган 7-беренеде отчеттук күнгө карата төлөнбөгөн дивиденддерди кошо алганда, өтүп жаткан жыл ичинде жөнөкөй акциялар боюнча жарыяланган бардык акча дивиденддери чагылдырылат.     

"Минуска чыгаруу менен: артыкчылык берилген акциялар боюнча жарыяланган акча дивиденддери" деп аталган 8-беренеде кийинки отчеттук мезгилде төлөнө турган дивиденддерди кошо алганда, өтүп жаткан жыл ичинде төлөө мөөнөтү чектелген сыяктуу эле, мөөнөтү чектелбеген, артыкчылык берилген акциялар боюнча жарыяланган бардык акча дивиденддери көрсөтүлөт.     

"Өтүп жаткан жыл ичинде капиталга киргизилген башка корректировкалоолор (нетто)" деп аталган 9-беренеде капиталга таасирин тийгизиши мүмкүн болгон, жогоруда келтирилбеген, башка беренелер боюнча корректировкалоолордун таза суммасы, уставдык капиталды көбөйтүү үчүн салынган акча каражаттардын суммасы, ошондой эле негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча камдардын которулган бөлүгү көрсөтүлөт.     

"Жыйынтыгында отчеттук мезгилдин акырына карата капитал" деп аталган 10-статьяда 3-статьядан тартып 9-статьядагы сумма көрсөтүлөт.     

8.2. Б бөлүкчөсүндө. Банктын акциялары жана башка баалуу кагаздары тууралуу маалыматта банк тарабынан чыгарылган акциялар жана баалуу кагаз жөнүндө маалымат келтирилет. Мындай маалымат банк капиталынын таандыгына жараша “жергиликтүү капиталга” жана “чет өлкө капиталына” бөлүп көрсөтүлөт. 

"Жарыяланган уставдык капитал" деп аталган 1-беренеде банктын уюштуруу документтеринде көрсөтүлгөн уставдык капитал көрсөтүлөт.     

өлөнгөн уставдык капитал" деп аталган 2-статьяда 1.В. "Капитал" деп аталган бөлүктүн 31-статьясынын а) жана б) пунктчаларындагы жөнөкөй жана артыкчылык берилген акциялар чагылдырылат.     

"Мамлекеттин төлөнгөн уставдык капиталдагы үлүшү" деп аталган 3-статьяда банктын төлөнгөн уставдык капиталындагы мамлекетке таандык акциялардын бөлүгү көрсөтүлөт. Бул статьяга ошондой эле мамлекеттик мекемелердин жана мамлекеттин 51 пайыздан жогору акциялары катышкан юридикалык жактардын акциялары да кирет..     

     

9. 4-бөлүк. Бөлүштүрүлбөгөн пайдадагы өзгөрүүлөр     

9.1. Бул бөлүктө банктын жыл башынан берки бөлүштүрүлбөгөн пайдасы боюнча өзгөрүүлөр көрсөтүлөт. Эгерде отчеттук мезгил ичинде бул отчеттун кайсы бир статьясында эч кандай өзгөрүүлөр  болбосо, мындай статьяда нөлдүк маани көрсөтүлөт.  

"Өткөн жыл үчүн отчетто көрсөтүлгөн бөлүштүрүлбөгөн пайда" деп аталган 1-статьяда алгач Баланстык отчетто жана Пайда жана чыгым жөнүндө отчетто көрсөтүлгөн банктын бөлүштүрүлбөгөн пайдасы чагылдырылат. Жаңы ачылган жана өз ишин өтүп жаткан жылдын 1-январынан тартып же андан кийин баштаган банк боюнча бул статьяда нөлдүк маани көрсөтүлөт. 

"Өткөн жылдын акырына карата көрсөтүлбөгөн, бөлүштүрүлбөгөн пайданы корректировкалоо" деп аталган 2-беренеде өткөн жыл үчүн Баланстык отчетто алгач көрсөтүлгөн бөлүштүрүлбөгөн пайданын өлчөмүнө киргизилген бардык корректировкалоолордун таза суммасы көрсөтүлөт.     

"Корректировкаларды эске алуу менен өткөн жылдын акырына карата бөлүштүрүлбөгөн пайда" деп аталган 3-беренеде бул бөлүктүн 1 жана 2-саптарындагы сумма көрсөтүлөт. Эгерде, эч кандай корректировкалоолор киргизилбесе, анда бул берененин мааниси 1-берененин маанисине барабар болууга тийиш.     

"Жыл башынан берки пайда (чыгым)" деп аталган 4-статьяда 2-бөлүктүн пайда жана чыгым жөнүндө отчетто көрсөтүлгөн, өтүп жаткан жыл ичинде катталган таза пайда (чыгым) чагылдырылат. 

"Өтүп жаткан жыл ичинде банктын келечекте керектөөсү үчүн камдагы өзгөрүүлөр (нетто)" деп аталган 5-беренеде өтүп жаткан жыл ичинде орун алган, банктын келечекте керектөөсү үчүн камдардагы кандай болбосун өзгөрүүлөрдүн таза эффекти көрсөтүлөт.     

"Өтүп жаткан жыл ичинде бөлүштүрүлбөгөн пайдага таасирин тийгизүүчү башка камдардагы өзгөрүүлөр" деп аталган 6-беренеде негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча камдардагы өзгөрүүлөрдү кошо алганда, өтүп жаткан жыл ичинде бөлүштүрүлбөгөн пайдага таасирин тийгизиши мүмкүн болгон башка камдардагы кандай болбосун өзгөрүүлөрдүн таза эффекти чагылдырылат.     

"Минуска чыгаруу менен: жөнөкөй акциялар боюнча жарыяланган акчалай дивиденддер" деп аталган 7-беренеде отчеттук күнгө карата төлөнбөгөн дивиденддерди кошо алганда, өтүп жаткан жыл ичинде жөнөкөй акциялар боюнча жарыяланган бардык акча дивиденддери көрсөтүлөт.     

"Минуска чыгаруу менен: артыкчылык берилген акциялар боюнча жарыяланган акча дивиденддери" деп аталган 8-беренеде отчеттук күнгө карата төлөнбөгөн дивиденддерди кошо алганда, өтүп жаткан жыл ичинде төлөө мөөнөтү чектелген сыяктуу эле, мөөнөтү чектелбеген артыкчылыктуу акциялар боюнча жарыяланган бардык акчалай дивиденддер көрсөтүлөт.     

"Минуска чыгаруу менен: жөнөкөй акциялар боюнча жарыяланган акциялар түрүндө дивиденддер" деп аталган 9-беренеде отчеттук күнгө карата капиталда таанылбаган акцияларды кошо алганда, учурдагы жыл ичинде акциялар түрүндө жарыяланган дивиденддер чагылдырылат.     

"Минуска чыгаруу менен: артыкчылык берилген акциялар боюнча жарыяланган акциялар түрүндөгү дивидендер" деп аталган 10-беренеде отчеттук күнгөкарата капиталда таанылбаган дивиденддерди кошо алганда, өтүп жаткан жыл ичинде төлөө мөөнөтү чектелген сыяктуу эле, мөөнөтү чектелбеген артыкчылык берилген акциялар катары жарыяланган дивиденддер көрсөтүлөт.     

"Өтүп жаткан жыл ичинде бөлүштүрүлбөгөн пайдага башка корректировкалоолор, нетто" деп аталган 11-беренеде өтүп жаткан жыл ичинде бөлүштүрүлбөгөн пайдага таасирин тийгизиши мүмкүн болгон кандай болбосун башка өзгөрүүлөрдүн нетто-балансы чагылдырылат.     

"Жыйынтыгында, отчеттук мезгилдин акырына карата бөлүштүрүлбөгөн пайда" деп аталган 12-статьяда бул таблицанын 3-11-статьяларынын суммасы берилет. Бул сумма 1.В. «Капитал« бөлүгүндөгү 31-статьянын суммасына дал келүүгө тийиш.     

     

10. 5-бөлүк. Баалуу кагаздар портфели     

     

10.1. Бул отчет үч графадан турат: статьянын аталышы, статьянын сом түрүндөгү мааниси жана чет өлкө валютасындагы отчеттун статьяларынын Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсу боюнча сом эквивалентиндеги мааниси.     

10.2. РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган жана сатылган баалуу кагаздар бул бөлүктө чагылдырылбайт, бирок мындай операциялар Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун башка бөлүктөрүндө көрсөтүлүүгө тийиш.     

10.3. Мамлекеттик органдар тарабынан чыгарылган, пайда жана чыгым аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар» деп аталган 1-статьяда пайда жана чыгым аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар төмөнкүлөр боюнча көрсөтүлөт: 

а) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин мамлекеттик казына векселдери жана башка мамлекеттик баалуу кагаздар Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан чыгарылган, карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен көрсөтүлөт; 

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2022-жылдын 30-декабрындагы № 43/2 токтомунун редакциясына ылайык

б) Улуттук банк тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар Улуттук банк тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен көрсөтүлөт; 

в) жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен көрсөтүлөт;  

г) КМШ жана Балтия өлкөлөрүнүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар КМШ жана Балтия өлкөлөрүнүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен көрсөтүлөт; 

д) Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен көрсөтүлөт; 

е) башка өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар башка өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен көрсөтүлөт. 

«Пайда жана чыгым аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу башка карыздык баалуу кагаздар» деп аталган 2-статьяда төмөнкү компаниялар тарабынан чыгарылган пайда жана чыгым аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар көрсөтүлөт: 

а) жергиликтүү компаниялардын карыздык баалуу кагаздары жергиликтүү компаниялар тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен көрсөтүлөт; 

а1) жергиликтүү ислам банктарынын карыздык баалуу кагаздары жергиликтүү ислам банктары тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен көрсөтүлөт; 

б) чет өлкө компанияларынын карыздык баалуу кагаздары чет өлкө компаниялары тарабынан чыгарылган, карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен көрсөтүлөт;  

б1) чет өлкөлүк ислам банктарынын карыздык баалуу кагаздары чет өлкөлүк ислам банктары тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен көрсөтүлөт.  

«Пайда же чыгым аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу капиталдык баалуу кагаздар» деп аталган 3-статьяда пайда же чыгым аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу капиталдык баалуу кагаздар көрсөтүлөт:  

а) жергиликтүү компаниялардын капиталдык баалуу кагаздары жергиликтүү компаниялардын капиталдык баалуу кагаздарынын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен көрсөтүлөт; 

а1) жергиликтүү ислам банктарынын капиталдык баалуу кагаздары - жергиликтүү ислам банктары тарабынан чыгарылган капиталдык баалуу кагаздарынын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен көрсөтүлөт; 

б) чет өлкө компанияларынын капиталдык баалуу кагаздары чет өлкө компанияларынын капиталдык баалуу кагаздарынын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен көрсөтүлөт; 

б1) чет өлкөлүк ислам банктарынын капиталдык баалуу кагаздары чет өлкөлүк ислам банктары тарабынан чыгарылган капиталдык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен көрсөтүлөт. 

«Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар» деп аталган 4-статьяда мамлекеттик органдар тарабынан чыгарылган жана башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу баалуу кагаздар көрсөтүлөт: 

а) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин мамлекеттик казына векселдери жана башка мамлекеттик баалуу кагаздар Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан чыгарылган баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен көрсөтүлөт; 

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2022-жылдын 30-декабрындагы № 43/2 токтомунун редакциясына ылайык

б) Улуттук банк тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар Улуттук банк тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен чагылдырылат; 

в) жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен көрсөтүлөт; 

г) КМШ жана Балтия өлкөлөрүнүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар КМШ жана Балтия өлкөлөрүнүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен көрсөтүлөт;  

д) Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен чагылдырылат; 

е) башка өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар башка өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен чагылдырылат. 

«Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу башка карыздык баалуу кагаздар» деп аталган 5-статьяда компаниялар тарабынан чыгарылган жана башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу баалуу кагаздар көрсөтүлөт: 

а) жергиликтүү компаниялардын карыздык баалуу кагаздары жергиликтүү компаниялар тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен чагылдырылат; 

а1) жергиликтүү ислам банктарынын карыздык баалуу кагаздары жергиликтүү ислам банктары тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен чагылдырылат; 

б) чет өлкө компанияларынын карыздык баалуу кагаздары чет өлкө компаниялары тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен көрсөтүлөт; 

б1) чет өлкөлүк ислам банктарынын карыздык баалуу кагаздары чет өлкөлүк ислам банктары тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен көрсөтүлөт. 

«Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу капиталдык баалуу кагаздар» деп аталган 6-статьяда башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу капиталдык баалуу кагаздар көрсөтүлөт:  

а) жергиликтүү компаниялардын капиталдык баалуу кагаздары жергиликтүү компаниялар тарабынан чыгарылган капиталдык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен чагылдырылат; 

а1) жергиликтүү ислам банктарынын капиталдык баалуу кагаздары - жергиликтүү ислам банктары тарабынан чыгарылган капиталдык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен чагылдырылат; 

б) чет өлкө компанияларынын капиталдык баалуу кагаздары чет өлкө компаниялары тарабынан чыгарылган капиталдык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен көрсөтүлөт; 

б1) чет өлкөлүк ислам банктарынын капиталдык баалуу кагаздары чет өлкөлүк ислам банктары тарабынан чыгарылган капиталдык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны жана адилет наркын корректировкалоону эсепке алуу менен көрсөтүлөт. 

«Мамлекеттик органдар тарабынан чыгарылган, амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар» деп аталган 7-статьяда мамлекеттик органдар тарабынан чыгарылган жана амортизацияланган нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар көрсөтүлөт: 

а) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин мамлекеттик казына векселдери жана башка мамлекеттик баалуу кагаздар Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан чыгарылган баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны эсепке алуу менен көрсөтүлөт; 

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2022-жылдын 30-декабрындагы № 43/2 токтомунун редакциясына ылайык

б) Улуттук банк тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар Улуттук банк тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны эсепке алуу менен чагылдырылат; 

в) жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны эсепке алуу менен көрсөтүлөт;  

г) КМШ жана Балтия өлкөлөрүнүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар КМШ жана Балтия өлкөлөрүнүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны эсепке алуу менен көрсөтүлөт; 

д) Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны эсепке алуу менен чагылдырылат;  

е) башка өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар башка өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны эсепке алуу менен берилет.  

«Амортизацияланган нарк боюнча баалануучу башка карыздык баалуу кагаздар» деп аталган 8-статьяда компаниялар тарабынан чыгарылган жана амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар көрсөтүлөт: 

а) жергиликтүү компаниялардын карыздык баалуу кагаздары жергиликтүү компаниялар тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны эсепке алуу менен көрсөтүлөт;  

а1) жергиликтүү ислам банктарынын карыздык баалуу кагаздары жергиликтүү ислам банктары тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны эсепке алуу менен көрсөтүлөт;  

б) чет өлкө компанияларынын карыздык баалуу кагаздары чет өлкө компаниялары тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны эсепке алуу менен көрсөтүлөт;  

б1) чет өлкөлүк ислам банктарынын карыздык баалуу кагаздары чет өлкөлүк ислам банктары тарабынан чыгарылган баалуу кагаздардын номиналдык наркы дисконтту/сый акыны эсепке алуу менен көрсөтүлөт.  

«Баалуу кагаздарга карата жалпы РППУ» деп аталган 9-статьяда пайда жана чыгым аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу баалуу кагаздар, башка жыйынды киреше аркылуу баалануучу баалуу кагаздар, жана амортизацияланган наркы боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга жалпы кам көрсөтүлөт.  

«Баалуу кагаздарга карата атайын РППУ» деп аталган 10-статьяда пайда жана чыгым аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу баалуу кагаздар, башка жыйынды киреше аркылуу баалануучу баалуу кагаздар, жана амортизацияланган наркы боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайын кам көрсөтүлөт.  

«Баалуу кагаздардын таза наркы» деп аталган 11-статьяда баалуу кагаздардын таза наркы (дисконтту/сый акыны, адилет наркын корректировкалоону эсепке алып, жана баалуу кагаздар боюнча РППУну минуска чыгаруу менен баалуу кагаздардын номиналдык наркы) көрсөтүлөт.    

10.4. Мындан тышкары, пайда жана чыгым аркылуу адилет наркы боюнча баалануучу баалуу кагаздар, башка жыйынды киреше аркылуу баалануучу баалуу кагаздар, жана амортизацияланган наркы боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча өткөн мезгилге салыштырмалуу банктын баалуу кагаздарынын адилет (рыноктук) наркындагы өзгөрүүлөр боюнча маалыматты берүү зарыл.     

     

11. 6-бөлүк. Мөөнөтү өткөн жана реструктуризацияланган активдер жөнүндө маалымат     

     

11.1. 6 А бөлүкчөсүндө банктын бардык валюталардагы бардык мөөнөтү өтүп кеткен активдери тууралуу маалымат кардарлар түрүнө жана кечиктирилген күндөрдүн санына жараша чагылдырылат. 6 Б бөлүкчөсүндө банктын чет өлкө валютасындагы мөөнөтү өтүп кеткен активдери тууралуу маалымат Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сом эквивалентинде келтирилет.     

11.2. Кардарларга кредиттер жана финансылык ижара, кардардын негизги иш багыты же бизнесинин түрү боюнча эмес, алынган каражаттар кандай максатта пайдаланыла тургандыгына жараша экономиканын секторлору боюнча бөлүштүрүлүүгө тийиш. Активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин бардык түрлөрү боюнча маалыматта тиешелүү дисконтту минуска чыгаруу менен отчеттук күнгө карата алардын наркы көрсөтүлөт (эгерде болгон болсо). 

"Баалуу кагаздарга инвестициялар жана/же капитал" деп аталган 3-статьяда инвестициялоочу компаниянын иш натыйжасын бөлүштүрүү формасында, банктын пайда алуу максатында карыздык баалуу кагаздарга салымдары, ошондой эле акцияларды сатып алуусу же капиталга финансылык салымдары көрсөтүлөт.     

11.3. "Башка активдер" деп аталган 4-беренеде жогоруда көрсөтүлбөгөн, бирок ал боюнча мөөнөтүндө төлөнбөгөн карызы бар активдер көрсөтүлөт.     

11.4. 2022-жылдын 19-августундагы Көзөмөл боюнча комитетинин токмому менен күчүн жоготкон.  

11.5. Бөлүктү толтуруунун төмөндө келтирилген тартиби 6 А бөлүкчөсүнө сыяктуу эле, 6.Б бөлүкчөсүнө да тиешелүү.  

«Статьянын аталышы» деп аталган 1-тилкеде ал боюнча мөөнөтү өткөн карыз орун алган активдин түрү көрсөтүлөт. 

«Бардыгы болуп» деп аталган 2-тилке 3 жана 4-тилкелердин суммасына барабар болууга тийиш.  

«Күндөлүк (мөөнөтү өткөрүлбөгөн) активдер» деп аталган 3-тилкеде мөөнөтү өткөн карыздары болбогон күндөлүк активдердин суммасы көрсөтүлөт.  

«Бардыгы болуп мөөнөтү өткөн активдер» деп аталган 4-тилкеде алар боюнча мөөнөтү өткөн карыз орун алган активдердин (кредиттердин) баланстык калдыктарынын жалпы суммасы (негизги сумма жана/же пайыздар боюнча) чагылдырылат. 4-тилкедеги маани 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-тилкелердин маанилеринин суммасына барабар.  

5-11-тилкелерде карыздын келип чыгуу мөөнөтүнө жараша мөөнөтү өткөн активдердин баланстык калдыктарынын суммасы көрсөтүлөт. Мөөнөтү карыз келип чыккан учурдан тартып отчеттук күнгө чейин аныкталат.  

«Бардыгы болуп чегербөө статусундагы кредиттер» деп аталган 12-тилкеде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык, алар боюнча пайыздык кирешелерди чегербөө статусу ыйгарылган кредиттик карыздын калдыгы көрсөтүлөт.    

11.6. «Ислам терезесинин» алкагында банктын мөөнөтү өткөн активдери жөнүндө маалымат (сом түрүндө)» деп аталган В. бөлүкчөсүндө «ислам терезесинин» алкагында банктын мөөнөтү өткөн активдери жөнүндө маалымат улуттук валютада сыяктуу эле, чет өлкө валютасында да, кардарлардын түрү жана өткөрүлүп жиберилген күндөргө жараша чагылдырылат. «Ислам терезесинин» алкагында банктын мөөнөтү өткөн активдери жөнүндө маалымат (чет өлкө валютасында)» деп аталган Г бөлүкчөсүндө «ислам терезесинин» алкагында банктын мөөнөтү өткөн активдери жөнүндө маалымат чет өлкө валютасында Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсу боюнча сом эквивалентинде көрсөтүлөт.  

Мында кардарларга сунушталган каржылоо, кардардын негизги ишкердик түрү же анын бизнесинин түрү боюнча эмес, алынган каражаттарды кандай максатта пайдалана тургандыгына жараша, экономиканын секторлору боюнча бөлүштүрүлүүгө тийиш.  

«Башка активдер» деп аталган 4-статьяда жогоруда көрсөтүлбөгөн, бирок алар боюнча мөөнөтү өткөн карыз болгон активдер көрсөтүлөт. 

6.В жана 6.Г бөлүкчөлөр 6.А жана 6.Б бөлүкчөлөрүн толтуруу үчүн 11.5-пунктта келтирилген тартипте толтурулат.     

11.7. 6.Д. бөлүкчөсүндө бардык валюталардагы реструктуризацияланган кредиттер жөнүндө маалымат отчеттук күнгө карата Улуттук банктын валюталарынын расмий курсу боюнча сом түрүндө көрсөтүлөт. 6.Е. бөлүкчөсүндө реструктуризацияланган чет өлкө валютасындагы кредиттер жөнүндө маалымат отчеттук күнгө карата Улуттук банктын валюталарынын расмий курсу боюнча сом түрүндө көрсөтүлөт.  

«Реструктуризациялоо саны боюнча кредиттер» деп аталган 1-таблицада реструктуризациялоо санына жараша, алар боюнча кредиттик келишимдин баштапкы шарттары кайра каралган кредиттер көрсөтүлөт. Реструктуризацияланган кредиттер диапазону боюнча кредит шарттары өзгөртүлгөндөн кийин мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны боюнча, алар боюнча түзүлгөн РППУну көрсөтүү менен бөлүштүрүлөт.  

«Бардыгы болуп» деп аталган тилкеде «Мөөнөтү өтө элек» жана «Мөөнөтү өткөн, бардыгы болуп» деген тилкелердин суммасы көрсөтүлөт.  

«Мөөнөтү өтө элек» деген тилкеде мөөнөтү өткөрүлбөгөн реструктуризацияланган кредиттердин суммасы көрсөтүлөт

«Мөөнөтү өткөн, бардыгы болуп» деген тилкеде алар боюнча мөөнөтү өткөн карызы бар реструктуризацияланган кредиттердин суммасы көрсөтүлөт. 6-тилкедеги сумманын мааниси 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22-тилкелердин суммасына барабар. 7-тилкедеги сумманын мааниси 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23-тилкелердин суммасына барабар.  

«Дисконт» деп аталган тилкеде отчеттук күнгө карата реструктуризацияланган кредиттер боюнча амортизацияланбаган дисконттун өлчөмү көрсөтүлөт. 

«Маалымат үчүн: кредиттердин саны» деген тилкеде реструктуризацияланган кредиттердин жалпы саны көрсөтүлөт.  

Маалымат үчүн:  

«Отчеттук мезгилде алар боюнча графикте негизги сумма жана/же пайыздар боюнча төлөм («0» (нөлдүк) төлөм) каралбаган реструктуризацияланган кредиттер» деген тилкеде отчеттук айда алар боюнча графикке ылайык төлөмдөр («0» (нөлдүк) төлөм) каралбаган реструктуризацияланган кредиттердин суммасы көрсөтүлөт.  

«Отчеттук мезгилде алар боюнча графикте негизги сумма же пайыздар боюнча төлөм каралган реструктуризацияланган кредиттер» деген тилкеде отчеттук айда алар боюнча графикке ылайык кредиттин негизги суммасы же пайыздар боюнча төлөмдөр каралган реструктуризацияланган кредиттердин суммасы көрсөтүлөт. 

«Отчеттук мезгилде алар боюнча графикте негизги сумма жана пайыздар боюнча төлөм каралган реструктуризацияланган кредиттер» деген тилкеде отчеттук айда алар боюнча графикке ылайык кредиттин негизги суммасы жана пайыздар боюнча төлөмдөр каралган реструктуризацияланган кредиттердин суммасы көрсөтүлөт. 

11.8. «Классификациялоо категориялары боюнча реструктуризацияланган кредиттер» деп аталган 2-таблицада классификациялоо категориялары боюнча реструктуризацияланган кредиттер, ошондой эле түзүлгөн РППУнун өлчөмү көрсөтүлөт.  

«Банктарга жана финансы-кредит уюмдарына кредиттер» деп аталган 1-статьяда банктарга жана финансы-кредит уюмдарына берилген реструктуризацияланган кредиттер көрсөтүлөт.  

«Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара» деген 2-статьяда экономиканын секторлору боюнча реструктуризацияланган кредиттер жана активдер анын ишинин негизги профили же бизнесинин түрү боюнча эмес, каражаттар берилген максатына жараша көрсөтүлөт.  

Активдердин бардык түрлөрү боюнча алардын отчеттук күнгө карата наркы тиешелүү дисконтту (эгер болсо) минуска чыгаруу менен көрсөтүлөт.  

«Бардыгы болуп» деген 3-статьяда 1 жана 2-статьялардын суммасы көрсөтүлөт. 

«Башка реструктуризацияланган активдер, анын ичинде чегерилген пайыздар» деген 4-статьяда жогоруда көрсөтүлбөгөн башка реструктуризацияланган активдер, ошондой эле реструктуризацияланган кредиттер боюнча чегерилген пайыздардын суммасы көрсөтүлөт.  

«Дисконт» деп аталган 3-тилкеде отчеттук күнгө карата реструктуризацияланган кредиттер боюнча амортизацияланбаган дисконттун өлчөмү көрсөтүлөт.  

«Бардыгы болуп, кам» деп аталган 4-тилкеде активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин ар бир түрү үчүн РППУнун (жалпы жана атайын) өлчөмү көрсөтүлөт. 4-тилкенин мааниси 8 жана 12-тилкелердеги маанилердин суммасына барабар болууга тийиш.  

5, 6, 7, 9, 10 жана 11-тилкелерде реструктуризацияланган активдердин категориялары «нормалдуулардан» «жоготууларга» чейинки классификациясына жараша көрсөтүлөт.  

6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1 жана 9.2-тилкелерде реструктуризацияланган активдердин категориялары классификациясына жараша, «нормалдуулардан» «жоготууларга» чейин бөлүштүрүү менен көрсөтүлөт.  

8-тилкеде «нормалдуу», «канааттандырарлык» жана «байкоого алынган» катары реструктуризацияланган активдер боюнча жалпы РППУнун суммасы көрсөтүлөт.  

12-тилкеде «субстандарттуу», «шектүү» жана «жоготуулар» катары классификацияланган реструктуризацияланган кредиттер боюнча атайын РППУнун суммасы көрсөтүлөт.  

«Маалымат үчүн: кредиттердин саны» тилкесинде реструктуризацияланган кредиттердин жалпы саны көрсөтүлөт.  

«Бардыгы болуп» графасында 1-таблицадагы реструктуризацияланган кредиттердин суммасы «Бардыгы болуп, кредиттер» графасында 2-таблицадагы суммага дал келүүгө тийиш. 

     

12. 7-бөлүк. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо     

 

12.1. 7.А бөлүкчөсүндө тобокелдик деңгээли боюнча классификацияланууга тийиш болгон бардык активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер, ошондой эле алардын ордун жабуу үчүн түзүлгөн кам өлчөмү жөнүндө маалымат бардык валюталар боюнча камтылат. Ал эми 7.Б бөлүкчөсүндө тобокелдик деңгээли боюнча классификацияланууга тийиш болгон бардык активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер, ошондой эле алардын ордун жабууга түзүлгөн кам өлчөмү чет өлкө валютасында Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сом эквивалентинде көрсөтүлөт.     

12.2. "Кредит жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар" деп аталган 1-статьяда кредиттер, репо-операциялар жана башка банктарда жана финансы-кредит уюмдарында кыска мөөнөткө жайгаштырылган каражаттар, башка банктардагы корреспонденттик жана депозиттик эсептердеги калдыктар көрсөтүлөт. 

"Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара" деп аталган 2-статьяда кардардын негизги иш багыты же бизнесинин түрү боюнча эмес, алынган каражаттар кандай максатка жумшала тургандыгына жараша экономиканын секторлору боюнча бөлүштүрүлүүгө тийиш. Активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин бардык түрлөрү боюнча маалыматта тиешелүү дисконтту минуска чыгаруу менен отчеттук күнгө карата алардын наркы көрсөтүлөт (эгерде болсо). 

"Бардыгы болуп" деп аталган 3-статьяда 1 жана 2-статьялардын суммасы көрсөтүлөт.  

"Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар" деп аталган 4-статьяда инвестициялоочу компаниянын иш натыйжасын бөлүштүрүү формасында, банктын пайда алуу максатында карыздык баалуу кагаздарга салымдары, ошондой эле акцияларды сатып алуусу же капиталга финансылык салымдары көрсөтүлөт. 

"Активдин ордун жабууга кабыл алынган банктын башка менчиги" деп аталган 5-статьяда отчеттук күнгө карата РППУну эске алуусуз, милдеттенмелердин ордун жабуунун эсебинен банктын ээлигине өткөн кыймылсыз жана кыймылдуу активдер көрсөтүлөт.     

12.3. "Башка активдер" деп аталган 6-беренеде жогоруда көрсөтүлбөгөн, бирок Улуттук банктын талаптарына ылайык классификацияланууга тийиш болгон активдер көрсөтүлөт.     

12.4. Бөлүктү толтуруунун төмөндө келтирилген тартиби 7 А сыяктуу эле, 7 Б бөлүкчөсүнө да тиешелүү.     

"Берененин аталышы" деп аталган 1-тилкеде классификацияланууга тийиш болгон активдин түрү көрсөтүлөт.     

"Бардыгы болуп" деп аталган 2-тилкенин мааниси 5, 6, 7, 9, 10, 11-тилкелердин маанилеринин суммаларына барабар болууга тийиш.     

"Дисконт" деп аталган 3-тилкеде бардык активдер боюнча отчеттук күнгө карата амортизацияланбаган дисконттун өлчөмү көрсөтүлөт.     

8-тилкеде активдер боюнча жалпы РППУнун суммасы «нормалдуу», «канааттандырарлык» жана «байкоого алынган» катары көрсөтүлөт.    

12-тилкеде классификацияланган активдер боюнча атайын РППУнун суммасы «субстандарттык», «шектүү» жана «жоготуулар» катары көрсөтүлөт.  

5, 6, 7, 9 10 жана 11-тилкелерде активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин категориялары классификациясына жараша "нормалдуудан" тартып "жоготууларга" чейин көрсөтүлөт.    

6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1 жана 9.2- тилкелерде активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин категориялары классификациясына жараша РППУ чендери боюнча"нормалдуудан" тартып "жоготууларга" чейин көрсөтүлөт.    

8 жана 12-тилкелерде РППУнун түрлөрү: жалпы жана атайы камр өлчөмдөрү көрсөтүлөт.    

12.5. “Банк тарабынан “ислам терезесинин” алкагында активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (сом түрүндө)” деп аталган 7.В-бөлүкчөсүндө тобокелдик деңгээли боюнча классификацияланууга тийиш болгон банктын активдери жана баланстан тышкаркы милдеттенмелери, ошондой эле улуттук сыяктуу эле, чет өлкө валютасында алардын ордун жабууга карата түзүлгөн кам өлчөмү жөнүндөмаалымат камтылат. Ал эми “Банк тарабынан “ислам терезесинин” алкагында активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (чет өлкө валютасында)” деп аталган 7.Г бөлүкчөсүндө тобокелдик деңгээли боюнча классификацияланууга тийиш болгон бардык активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер, ошондой эле алардын ордун жабууга карата түзүлгөн кам өлчөмү Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сом эквивалентинде көрсөтүлөт.     

Мында кардарларга сунушталган каржылоо, кардардын негизги ишкердик түрү же анын бизнес боюнча эмес, алынган каражаттарды кандай максатта пайдалана тургандыгына жараша экономика секторлору боюнча бөлүштүрүлүүгө тийиш. Активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин бардык түрлөрү боюнча алардын отчеттук күнгө карата наркы тиешелүү дисконтту минуска чыгаруу менен көрсөтүлөт (болгон болсо). Бардык суммалар миң сом менен көрсөтүлүүгө тийиш.     

“Башка активдер” деп аталган 6-беренеде жогоруда көрсөтүлбөгөн, бирок Улуттук банктын талаптарына ылайык классификацияланууга тийиш болгон активдер чагылдырылат.     

7.В жана 7.Г бөлүкчөлөрү 7.А жана 7.Б бөлүкчөлөрүн толтуруу үчүн 12.4-пунктта келтирилген тартипте толтурулат.     

     

13. 8-бөлүк. РППУдагы өзгөрүүлөр     

     

13.1. "РППУнун эсебинен алынып салынган жана кайтарылган активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер (мурда эсептен алынып салынган) жөнүндө маалыматтар" деп аталган А. бөлүкчөдө учурдагы жылдын башынан тартып РППУнун эсебинен алынып салынган активдер, ошондой эле учурдагы жыл ичинде кайтарылган (мурда алынып салынган) активдер жөнүндө маалымат сом түрүндө (2, 4, 6-тилкелер) жана чет өлкө валютасы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сом эквивалентинде (3, 5, 7-тилкелер) чагылдырылат.     

13.2. "Кредит жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар" деп аталган 1-статьяда кредиттер, РЕПО-операциялар жана башка банктарда жана финансы-кредит уюмдарында кыска мөөнөткө жайгаштырылган каражаттар, башка банктардагы корреспонденттик жана депозиттик эсептердеги калдыктар көрсөтүлөт. 

"Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара" деп аталган 2-статьяда кардардын негизги иш багыты же бизнесинин түрү боюнча эмес, алынган каражаттар кандай максатта пайдаланыла тургандыгына жараша экономиканын секторлору боюнча бөлүштүрүлүүгө тийиш. 

1 жана 2-статьяларда кредиттердин наркы амортизацияланбаган дисконт чоңдугун минуска чыгаруу менен РППУну эсептен чыгаруусуз көрсөтүлөт. 

"Бардыгы болуп" деп аталган 3-статьяда 1 жана 2-статьялардын суммасы көрсөтүлөт.  

"Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар" деп аталган 4-статьяда инвестициялоочу компаниянын иш натыйжасын бөлүштүрүү формасында, банктын пайда алуу максатында карыздык баалуу кагаздарга салымдары, ошондой эле акцияларды сатып алуусу же капиталга финансылык салымдары көрсөтүлөт. 

"Активдин ордун жабууга кабыл алынган банктын башка менчиги" деп аталган 5-статьяда отчеттук күнгө карата РППУну эске алуусуз, милдеттенмелердин ордун жабуунун эсебинен банктын ээлигине өткөн кыймылсыз жана кыймылдуу активдер көрсөтүлөт. 

"Башка активдер" деп аталган 6-статьяда жогоруда көрсөтүлбөгөн, бирок учурдагы жылдын башталышынан тартып РППУнун эсебинен эсептен чыгарылган же учурдагы жыл ичинде кайтарылган (мурда эсептен чыгарылган) бардык активдер көрсөтүлөт. 

"Классификацияланууга тийиш болгон бардык активдер" деп аталган 7-статьяда 3, 4, 5 жана 6-статьялардын суммасы көрсөтүлөт.  

"Баланстан тышкаркы милдеттенмелер" деп аталган 8-статьяда классификацияланууга тийиш болгон бардык баланстан тышкаркы милдеттенмелер көрсөтүлөт. 

"Классификацияланууга тийиш болгон бардык активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер" деп аталган 9-статьяда 7 жана 8-статьялардын суммасы көрсөтүлөт.  

"Маалымат үчүн: системадан тышкаркы эсепте катталган, эсептен чыгарылган кредиттердин жалпы суммасы" деген сапта отчеттук күнгө карата системадан тышкаркы эсепте катталган, эсептен чыгарылган кредиттер көрсөтүлөт.     

13.3. "Берененин аталышы" деп аталган 1-тилкенин 1, 2, 4, 5, 6 жана 8-саптарында РППУнун эсебинен эсептен алып салынган жана кайтарылып берилген (мурда алынып салынган) активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер келтирилет.     

"Алып салуу  А" деп аталган 2 жана 3-тилкелерде РППУнун эсебинен алынып салынган активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенммелердин суммасы көрсөтүлөт.     

"Кайтаруу  Б" деп аталган 4 жана 5-тилкелерде мурда эсептен алынып салынган активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин РППУга кайтарылган суммалары көрсөтүлөт.     

"Таза алып салуу" деп аталган 6 жана 7-тилкелерде эсептен алып салынган жана кайтарылган активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердинөлчөмдөрүнүн ортосундагы айырма көрсөтүлөт, ал мурда эсептен алынып салынган активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин кайтарылышынан таза кирешени (чыгымды) түшүндүрөт.     

13.4. "Банкка кредиттен тышкары кредиттер боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр" деп аталган Б бөлүкчөсү.     

"Жыл башына карата РППУнун калдыгы, бардыгы болуп" деп аталган 1-беренеде баланстык отчетто өтүп жаткан жылдын башына карата РППУнун эсеби боюнча калдык көрсөтүлөт. Алардын ичинен:     

а) атайы камдар  жыл башына карата классификацияланган кредиттерден улам келип чыккан жоготуулардын ордун жабуу үчүн түзүлгөн атайы камдынөлчөмү көрсөтүлөт;    

б) жалпы камдар - жыл башына карата классификацияланбаган кредиттерден улам келип чыккан жоготуулардын ордун жабуу үчүн түзүлгөн атайы камдынөлчөмү көрсөтүлөт.     

"Кайтарылган активдер (плюс)" деп аталган 2-беренеде мурда алынып салынган кредиттер боюнча кайтаруунун натыйжасында ага карата РППУнун абсолюттук мааниси азайган сумма көрсөтүлөт. Бул сумма 8А бөлүкчөнүн Б-4 тилкесинин 2-беренесинде көрсөтүлгөн кайтаруу суммасына ылайык келүүгө тийиш.     

"Алынып салынган активдер (минус)" деп аталган 3-беренеде чыгым катары классификацияланган кредиттерди алып салуунун жыйынтыгы катары РППУ эсеби боюнча калдык азайган сумма көрсөтүлөт. Бул сумма 8А бөлүкчөсүнүн А-2 тилкесинин 2-беренесинде көрсөтүлгөн алып салуу суммасына ылайык келүүгөтийиш.    

"Жыл башынан тартып РППУга чегерүүлөр" деп аталган 4-беренеде өтүп жаткан жыл ичинде РППУга иш жүзүндө жүргүзүлгөн чегерүүлөрдүн өлчөмүкөрсөтүлөт.     

"Корректировкалоо" деп аталган 5-беренеде өтүп жаткан жылдын башталышына карата РППУнун тиешелүү суммасына карата бардык өзгөрүүлөрдүн суммасы көрсөтүлөт. Эгерде, сан терс мааниде болсо, ал кашаанын ичинде көрсөтүлүүгө тийиш.     

"Отчеттук мезгилдин акырына карата РППУнун калдыгы, бардыгы болуп" деп аталган 6-берененин мааниси 3-беренени минуска чыгаруу менен 1, 2, 4 жана 5-беренелердеги суммага барабар болот, алардын ичинен:     

а) атайы камдар  отчеттук мезгилдин акырына карата классификацияланган кредиттерден жана улам жоготуулардын ордун жабуу үчүн түзүлгөн атайы камөлчөмү көрсөтүлөт;     

б) жалпы камдар - отчеттук мезгилдин акырына карата классификацияланбаган кредиттерден жана улам жоготуулардын ордун жабуу үчүн түзүлгөн жалпы кам өлчөмү чагылдырылат.    

13.5. "Кредиттерден айырмаланган активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер боюнча РППУга өзгөртүүлөр" деп аталган В бөлүкчөсү жана «Банктарга жана башка финансы-кредит уюмдарына кредиттер боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр» деп аталган Г бөлүкчөсү бөлүкчөлөрдүн аталыштарына жараша төмөнкү активдердин тиешелүү түрлөрүн эске алуу менен 8Б бөлүкчөсүнө окшош толтурулат.     

13.6. “Банктын “ислам терезесинин” алкагында РППУнун эсебинен алынып салынган жана кайтарылган активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер жөнүндө маалымат” деп аталган Д бөлүкчөсү 8.А. бөлүкчөсү сыяктуу толтурулат.    

Мында кардарларга кредиттер жана финансылык ижара, кардардын негизги ишкердик түрү же анын бизнес боюнча эмес, алынган каражаттарды кандай максатта пайдалана тургандыгына жараша экономика секторлору боюнча бөлүштүрүлүүгө тийиш. Эсептен алып салуу жана кайтарып берүү тиешелүү тилкелерге жана саптарга жазылууга тийиш. Таза алып салуу суммасы автоматтык түрдө эсептелет. Бардык суммалар миң сом менен берилүүгө тийиш.    

“Финансы-кредит уюмдарына сунушталган каржылоо” деп аталган 1-беренеде жана “Башка кардарларга сунушталган каржылоо” деп аталган 2-беренеде РППУну эсептен алып салуусуз сунушталган каржылоонун наркы чагылдырылат (амортизацияланбаган дисконт өлчөмүн минуска чыгаруу менен).    

"Башка активдер" деп аталган 6-беренеде жогоруда көрсөтүлбөгөн, бирок ушул жылдын башынан тартып РППУнун эсебинен алынып салынган же учурдагы жылы кайтарылган (мурда эсептен алынып салынган) бардык активдер көрсөтүлөт.     

13.7. “Банктарга сунушталган каржылоодон тышкары, “ислам терезесинин” алкагында банк тарабынан сунушталган каржылоо боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр” деп аталган Е бөлүкчөсү 8.Б бөлүкчөсү сыяктуу эле толтурулат.     

Мында "Жыл башына карата РППУнун калдыгы, бардыгы болуп" деп аталган 1-беренеде өтүп жаткан жылдын баш жагына карата баланстык отчеттогу РППУ эсеби боюнча калдык көрсөтүлөт, алардын ичинен:     

а) атайы камдар  жыл башына карата классификацияланган активдерден улам жоготуулардын ордун жабуу үчүн түзүлгөн атайы кам өлчөмү көрсөтүлөт;     

б) жалпы камдар - жыл башына карата классификацияланбаган активдерден улам жоготуулардын ордун жабуу үчүн түзүлгөн жалпы кам өлчөмүчагылдырылат.    

"Кайтарылган активдер (плюс)" деп аталган 2-беренеде мурда эсептен алынып салынган активдер боюнча кайтаруунун натыйжасында ага карата РППУнун абсолюттук мааниси азайган сумма көрсөтүлөт. Бул сумма 8Д бөлүкчөнүн Б-4 тилкесинин 2-беренесинде көрсөтүлгөн кайтаруу суммасына ылайык келүүгө тийиш.     

"Алынып салынган активдер (минус)" деп аталган 3-беренеде чыгым катары классификацияланган активдерди алып салуунун жыйынтыгы катары РППУ эсеби боюнча калдык азайган сумма көрсөтүлөт. Бул сумма 8Д бөлүкчөсүнүн А-2 тилкесинин 2-беренесинде көрсөтүлгөн алып салуу суммасына ылайык келүүгөтийиш.    

"Отчеттук мезгилдин акырына карата РППУнун калдыгы, бардыгы болуп" деп аталган 6-берененин мааниси 3-беренени минуска чыгаруу менен 1, 2, 4 жана 5-беренелердеги суммага барабар болот, алардын ичинен:     

а) атайы камдар  отчеттук мезгилдин акырына карата классификацияланган активдерден улам жоготуулардын ордун жабуу үчүн түзүлгөн атайы кам өлчөмүкөрсөтүлөт;     

б) жалпы камдар - отчеттук мезгилдин акырына карата классификацияланбаган активдерден улам жоготуулардын ордун жабуу үчүн түзүлгөн жалпы камөлчөмү чагылдырылат.    

13.8. “Каржылоодон айырмаланган “ислам терезесинин” алкагында банктын активдери боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр” деп аталган Ж бөлүкчөсү жана “Банктарга жана башка финансы-кредит уюмдарына банк тарабынан “ислам терезесинин” алкагында сунушталган каржылоо боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр” деп аталган Е бөлүкчөсү бөлүкчөнүн аталышына жараша активдердин тиешелүү түрлөрүн эске алуу менен Е бөлүкчөсүнө окшош толтурулат.     

     

14. 9-бөлүк. Ири тобокелдиктер жөнүндө маалымат     

     

14.1. "Ири тобокелдиктер жөнүндө маалымат" деп аталган А бөлүкчөсүндө банктын карыз алуучуларынын бир көбүрөөк чогуу алгандагы карыздары алардын отчеттук күнгө карата номиналдык наркы боюнча чагылдырылат.  

14.2. Эгерде банкта ири тобокелдиктер жок болсо (карыз алуучулардын банк алдында чогуу алгандагы карызы боюнча) же алар 15тен аз болсо, анда толтурулгандан кийинки башка саптарда эң чоң карыздар азаюу тартибинде көрсөтүлөт. Эгерде банкта ири тобокелдиктер же ири тобокелдиктер катары саналган тобокелдиктер тобу 15тен көп болсо, анда алардын тизмесин жооптуу кызмат адамынын электрондук кол тамгасы коюлган электрондук форматта өзүнчө көрсөтүүгө болот.     

14.3. "Кардардын аталышы" деп аталган тилкеде банк активдерин кайтарып берүү боюнча өзүнө милдеттенме алган ар бир кардардын  карыз алуучунун аты-жөнүн көрсөтүү зарыл.     

Бул тилкеде карыз алуучунун аты-жөнү толук көрсөтүлүүгө тийиш: 1) юридикалык жактар үчүн  компаниянын мамлекеттик органдарда катталганы боюнча аталышы, 2) жеке адамдар үчүн  аты-жөнү толугу менен.     

"Топ" тилкесинде бирдиктүү чогуу алгандагы карыз катары каралууга тийиш болгон кардарлар тобунун номери көрсөтүлөт. Мындай топтогу ар бир карыз өзүнчө сапта көрсөтүлүүгө тийиш. Мисалы, эгерде кайсы бир адам жеке кредит сыяктуу эле, анын компаниясына берилген кредитке ээ болсо, анда бул кредиттерге ири тобокелдиктерди аныктоо максатында топтун бир номери ыйгарылууга тийиш.     

Мисалы: эгерде А жеке адамы жана ага байланыштуу эки компания аларды бириктиргенде ири тобокелдикти (бир топту) түзгөн үч кредитке ээ болсо, анда 1, 2 жана 3-кредитке 1-топтун номери ыйгарылат. Эгерде, кийинки ири кредит өзүнчө башка кардарга берилген болсо, анда бул кредитке 2-топтун номери ыйгарылат.     

Бул мындайча көрсөтүлөт:     

Кардардын аталышы Топтун номери     

А жеке адам 1 

А жеке адамдын компаниясы 1     

А жеке адамдын компаниясы 1     

Б жеке адам 2.    

"Кредиттер жана финансылык ижара" тилкесинде карыз алуучунун кредиттери жана финансылык ижарасы боюнча карыз калдыгы көрсөтүлөт. 

"Пайыздык чен" тилкесинде кредиттин же финансылык ижаранын номиналдык пайыздык чени келишимге ылайык көрсөтүлөт. 

"Башка активдер" тилкесинде, "Кредиттер жана финансылык ижара" тилкесинде көрсөтүлгөн карыздан тышкары, жеке адамдын жана юридикалык жактын банк алдында кандай болбосун башка карызы көрсөтүлөт (эсептелинген пайыздар, дебитордук карыз ж.б.)»

"Пайыздык чен" тилкесинде башка активдердин номиналдык пайыздык чени көрсөтүлөт. 

"Баланстан тышкаркы милдеттенмелер" тилкесинде кредиттерди берүү, гарантияларды, аккредитивдерди сунуштоо, валюталык операциялар, активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелердин суммасы жана башка шарттуу милдеттенмелер көрсөтүлөт.  

"Бардыгы болуп" тилкесинде "Кредиттер жана финансылык ижара", "Башка активдер" жана "Баланстан тышкаркы милдеттенмелер" тилкелеринин суммасы кошулуп көрсөтүлөт (4, 6, 8-тилкелердин суммасы). 

"Классификациялоо категориясы" тилкесинде активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди классификациялоо категориялары, ошондой эле РППУ түзүү өлчөмү пайыз түрүндө көрсөтүлөт. 

өөнөтү өткөрүлгөн карыз (күндөрдүн саны) " тилкесинде 4 жана 6-тилкелердеги мөөнөтү өткөрүлгөн карыз күндөрүнүн саны көрсөтүлөт. 

"Банк ээлик кылган компаниянын финансылык катышуу (акциялар) үлүшү" тилкесинде банктын компаниянын капиталында катышуу үлүшү пайыздык катышта көрсөтүлөт. 

"Компания же жеке адам ээлик кылган банктын акцияларынын үлүшү" тилкесинде компаниянын же жеке адамдын банктын капиталына катышуу үлүшү пайыздык катышта көрсөтүлөт.  

"Бардык ири тобокелдиктердин жалпы суммасы" сабында 9-тилкедеги бардык суммалар кошулат.  

"Бир карыз алуучуга карата эң ири карыз" сабында бир карыз алуучунун же байланыштуу карыз алуучулар тобунун ири жыйынды карызы көрсөтүлөт.  

"Маалымат үчүн: карыз алуучулардын жалпы саны" сабында отчеттук күнгө карата карыз алуучулардын саны көрсөтүлөт. 

    

14.4. А-1-бөлүкчө. 15 ири каржылоо булагы, анын ичинде ФКУ жана мамлекеттик мекемелер (Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду ж.б.) боюнча маалымат.    

Бул бөлүкчөдө 15 ири каржылоо булагы, анын ичинде ФКУ жана мамлекеттик мекемелер жөнүндө маалымат чагылдырылат (кредит боюнча камсыздоо болуп саналган депозиттер бул таблицага камтылбайт).    

"Аманатчынын/кредитордун аты-жөнү (аталышы)" деген тилкеде ар бир аманатчынын/кредитордун аты-жөнү (толук аталышы) чагылдырылат.  

"Аманатчынын/кредитордун ИННи" тилкесинде аманатчынын/кредитордун каттоо (идентификациялык) салык номери көрсөтүлөт. Эгер ИННи бар болсо резидент эмес үчүн, жок болгон учурда жеке жактарга жарандын ким экендигин тастыктаган документинин (паспортунун) номери, юридикалык жактар үчүн соода реестринен каттоодон (кайра каттоодон) өткөн катталган номери. 

"Каржылоо/депозит суммасы" тилкесинде улуттук валютада суммалар төмөнкүлөргө бөлүштүрүү менен көрсөтүлөт: 

- кредит;    

- эсептешүү эсеби;    

- мөөнөттүү депозит;    

- талап боюнча төлөнүүчү депозит.   

"Валюта" тилкесинде каржылоо/депозит валютасынын тамга түрүндө коду көрсөтүлөт.  

"Үстөк баа" тилкесинде келишим боюнча каржылоонун/депозиттин пайыздык чени көрсөтүлөт. 

"Келишим түзүлгөн күн" тилкесинде банк аманатчы/кредитор менен келишим түзгөн күн «күн/ай/жыл» форматында (мисалы, 01.02.2016) көрсөтүлөт. 

"Келишим аяктаган күн" тилкесинде банк аманатчы/кредитор менен түзгөн келишимдин мөөнөтү аяктоочу күн «күн/ай/жыл» форматында (мисалы, 01.02.2016) көрсөтүлөт. 

"Эскертүүлөр (милдеттерди жүктөө ж.б)" тилкесинде кошумча маалымат, мисалы, милдеттерди жүктөө, атайы тарифтер көрсөтүлөт.     

14.4-1. Б. бөлүкчөсү. "Банк-корреспонденттер жөнүндө маалымат" 

Бул бөлүкчөдө банк ал менен корреспонденттик мамиледе иш алып барган банктар жана финансы-кредит уюмдары жөнүндө маалымат көрсөтүлөт. Алгач аларда банктын ностро эсептери, андан кийин лоро эсептери боюнча банк-корреспонденттер келтирилет. 

"Банктын 11 белгиден турган SWIFT-коду/Идентификациялоо коду (банк эмес уюмдар үчүн)" тилкесинде банктын же финансы-кредит уюмунун идентификациялоо коду (BIC Business Identifier Codes) көрсөтүлөт. 

"Банктын аталышы/Юридикалык жактын аталышы (банк эмес уюмдар үчүн)" тилкесинде банктын же финансы-кредит уюмунун аталышы көрсөтүлөт. 

"Топ" тилкесинде бирдиктүү банктык топ катары каралууга тийиш болгон банк/финансы-кредит уюму тобунун номери көрсөтүлөт. Ар бир топ өзүнчө топто көрсөтүлүүгө тийиш. Мисалы, эгерде банк жана финансы-кредит уюму бир топто катталса, ири тобокелдиктерди аныктоо максатында топтун бир номери ыйгарылууга тийиш. 

"Өлкөгө таандыгы" тилкесинде банк-корреспондент жайгашкан өлкө көрсөтүлөт. 

"Рейтингдик агенттиктин аталышы" тилкесинде банк-корреспондентке рейтинг ыйгарган рейтингдик компаниянын аталышы көрсөтүлөт. 

"Ыйгарылган рейтинг (эгер болсо)" тилкесинде рейтингдик агенттик тарабынан ыйгарылган банк-корреспонденттин актуалдуу узак мөөнөттүү кредиттик рейтинги көрсөтүлөт. Эгерде акыркы жылда банк-корреспондент эки же андан көп рейтингге ээ болсо, эң кичине рейтинги көрсөтүлөт. 

"Рейтинг ыйгарылган күн" тилкесинде банк-корреспондентке рейтинг ыйгарылган күн көрсөтүлөт.  

"Валюта" тилкесинде корреспонденттик эсеп валютасынын тамга түрүндө коду көрсөтүлөт.  

"Бардыгы болуп" тилкесинде отчеттук күнгө карата корреспонденттик эсептин калдык суммасы көрсөтүлөт. «Валюта номиналында» тилкесинде анда корреспонденттик эсеп ачылган валютада калдык сумма, ал эми «сом түрүндө» тилкесинде корреспонденттик эсептин калдык суммасы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий валюта курсу боюнча сом эквивалентинде чагылдырылат. 

"РППУ" тилкесинде корреспонденттик эсептер үчүн түзүлгөн РППУ суммасы көрсөтүлөт. «Валюта номиналында» тилкесинде РППУнун калдык суммасы чет өлкө валютасында, ал эми «сом түрүндө» тилкесинде РППУнун калдык суммасы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий валюта курсу боюнча сом эквивалентинде көрсөтүлөт.    

14.4-2. 9Б-1 бөлүкчө. "Банктарда депозиттик эсептерде жайгаштырылган каражаттар боюнча маалыматтар". 

Бул бөлүкчөдө, Улуттук банкта жайгаштырылган депозиттерден тышкары, отчеттук күнгө карата банк-резиденттердеги жана резидент эместердеги депозиттик эсептерде жайгаштырылган каражаттар боюнча маалымат чагылдырылат.  

"Банктын аталышы" тилкесинде депозиттик эсептер жайгаштырылган банктын аталышы көрсөтүлөт.  

"Өлкөгө таандыгы" тилкесинде банк-корреспондент жайгашкан өлкө көрсөтүлөт. 

"Рейтингдик агенттиктин аталышы" тилкесинде банк-корреспондентке рейтинг ыйгарган рейтингдик компаниянын аталышы көрсөтүлөт. 

"Ыйгарылган рейтинг" тилкесинде рейтингдик агенттик тарабынан ыйгарылган банк-корреспонденттин актуалдуу узак мөөнөттүү кредиттик рейтинги көрсөтүлөт. Эгерде акыркы жылда банк-корреспондент эки жана андан көп рейтингге ээ болсо, эң кичине рейтинги көрсөтүлөт. 

"Бардыгы болуп сумма" тилкесинде жайгаштырылган депозиттердин жалпы суммасы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий валюта курсу боюнча сом эквивалентинде көрсөтүлөт.  

"Валюта" тилкесинде жайгаштырылган депозит валютасынын тамга түрүндө коду көрсөтүлөт.  

"Номиналы" тилкесинде банк-корреспондентте ошол валютада эсеп ачылган депозит суммасы көрсөтүлөт. 

"Сом түрүндө" тилкесинде депозит суммасы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий валюта курсу боюнча сом эквивалентинде көрсөтүлөт. 

"Келишим түзүлгөн күн" тилкесинде келишимге ылайык депозит жайгаштырыла баштаган күн «күн/ай/жыл» форматында (мисалы, 01.02.2020) көрсөтүлөт. 

"Келишим аяктаган күн" тилкесинде келишимге ылайык депозит мөөнөтү аяктаган күн «күн/ай/жыл» форматында (мисалы, 01.02.2020) көрсөтүлөт. 

"Пайыздык чен/киреше ченеми" тилкесинде банк киреше алып жаткан депозиттин пайыздык чени же башка шарттар көрсөтүлөт. 

"К1.3 ченемин (көрсөткүчүн) эсептөөдө камтылуучу депозиттер" тилкесинде К1.3 ченемин (көрсөткүчүн) эсептөөдө камтылуучу депозит суммасы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий валюта курсу боюнча сом эквивалентинде көрсөтүлөт. 

"К1.4 ченемин (көрсөткүчүн) эсептөөдө камтылуучу депозиттер" тилкесинде К1.4 ченемин (көрсөткүчүн) эсептөөдө камтылуучу депозит суммасы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий валюта курсу боюнча сом эквивалентинде көрсөтүлөт. 

14.5. Г бөлүкчө. Банк тейлөөгө алган брокер/дилер/депозитарий жөнүндө (компания) маалымат.     

Бул бөлүкчөдө банк отчеттук мезгил ичинде корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар менен операцияларды же бүтүмдөрдү алар менен өз атынан же кардарынын атынан жүргүзгөн брокер/дилер/депозитарий (мындан ары-компания) жөнүндө маалымат чагылдырылат.     

"Компаниянын түрү (брокер/дилер/депозитарий)" деп аталган 2-тилкеде банк операцияларды же бүтүмдөрдү жүргүзгөн компаниянын, башкача айтканда брокер, дилер же депозитарийдин негизги иши көрсөтүлөт.     

"Компаниянын аталышы" деп аталган 3- тилкеде ушул бөлүктүн 2-тилкеде көрсөтүлгөн компаниянын толук расмий аталышы берилет.     

"Компаниянын дареги" деп аталган 4- тилкеде компания жайгашкан өлкөнүн жана шаардын, көчөнүн аталышы жана имаратынын номери көрсөтүлөт.     

"Лицензиянын № жана алган күнү" деп аталган 5-тилкеде компаниянын лицензиясынын номери жана алган күнү, ошондой эле лицензия берген ыйгарым укуктуу орган жана бул органдын өлкөсү берилген.     

"Ыйгарылган рейтинг" деп аталган 6-тилкеде рейтингдик агенттик тарабынан компанияга ыйгарылган узак мөөнөттүү кредиттик жөндөмдүүлүгүнүн рейтинги көрсөтүлөт.     

"Рейтингдик агенттиктин аталышы" деп аталган 7-тилкеде компанияга узак мөөнөттүү кредит төлөө жөндөмдүүлүгү рейтингин ыйгарган рейтингдик агенттиктин аталышы берилет.     

"Рейтинг ыйгарылган күн" деп аталган 8-тилкеде компанияга узак мөөнөттүү кредитти төлөө жөндөмдүүлүгү рейтинги ыйгарылган расмий күн "күн.ай.жыл" форматында (мисалы, 01.11.2010) берилет.     

"Компания менен контракт түзүлгөн күн" деп аталган 9-тилкеде банктын компания менен контракт түзгөн расмий күнү "күн.ай.жыл" форматында (мисалы, 01.11.2010) көрсөтүлөт.     

14.6. Д бөлүкчөсү. Корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар менен операциялар жөнүндө маалымат.     

Бул бөлүкчөдө отчеттук мезгил ичинде репо шарттарын кошо алганда, банкка жана/же банк кардарына менчик укугунда таандык болгон корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар менен ишк ашырылган банктын операциялары жана бүтүмдөрү жөнүндө маалымат чагылдырылат.     

"Компаниянын (брокер/дилер/депозитарийдин) аталышы" деген 2-тилкеде "9.Г. Банк тейлөөгө алган брокер/дилер/депозитарий жөнүндө маалымат" бөлүкчөсүнүн 3-графасында көрсөтүлгөн компаниянын толук расмий аталышы берилет.     

"Операциянын түрү" деп аталган 3-тилкеде компаниянын баалуу кагаздарды сатып алууну (банк жана анын кардарлары үчүн), сатууну (банктын жана анын кардарларынын атынан), сактоону, эсепке алууну жана каттоону жүзөгө ашыруусу көрсөтүлөт.     

"Операциялардын суммасы" деп аталган 4-тилкеде ушул бөлүкчөнүн "Валюта" 5-графасында көрсөтүлгөн, валюта түрүндө берилген операциялардын/бүтүмдөрдүн суммасы чагылдырылат.     

"Валюта" деп аталган 5-тилкеде банк менен компаниянын ортосунда баалуу кагаздар менен операциялар жана бүтүмдөр жүргүзүлгөн валютанын тамга түрүндөгү коду* көрсөтүлөт.     

"Операция башталган күн" деп аталган 6-тилкеде компания тарабынан ушул бөлүкчөнүн 3-графасында көрсөтүлгөн операциялар ишке ашырыла баштаган күн "күн.ай.жыл" форматында (мисалы, 01.11.2010) көрсөтүлөт.     

"Операция аяктаган күн" деп аталган 7-тилкеде компания тарабынан ушул бөлүкчөнүн 3-графасында көрсөтүлгөн операциялар ишке аяктаган күн "күн.ай.жыл" форматында (мисалы, 01.11.2010) көрсөтүлөт.     

"Эскертүү" деп аталган 8-тилкеде зарыл учурларда, операцияларды/бүтүмдөрдү ишке ашыруу шарттары, мисалы, операцияларды/бүтүмдөрдү ишке ашыруу мөөнөтү, банк же анын кардары тарабынан брокерге/дилерге/депозитарийге операцияларды/бүтүмдөрдү ишке ашыруу үчүн күрөө сунуштоосу, брокердин/дилердин/депозитарийдин кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөө шарттары (бир жолку төлөм же бөлүп төлөө аркылуу) ж.б. маалымат чагылдырылат.     

14.7. Е. бөлүкчөсү. Банктын корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар портфели     

Бул бөлүкчөдө отчеттук күнгө карата абал боюнча менчик укугунда банкка таандык болгон корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар жөнүндөмаалымат, корпоративдик баалуу кагаздар жана мамлекеттик баалуу кагаздар деген топторго бөлүштүрүү менен көрсөтүлөт.     

"Баалуу кагаздардын түрү" деген 2-тилкеде баалуу кагаздардын түрү (акция, вексель, облигация, евробонд ж.б.) чагылдырылат.     

"Баалуу кагаздын номери" деп аталган 3-тилкеде мамлекеттик баалуу кагаздын баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан ыйгарылган мамлекеттик каттоо номери көрсөтүлөт.     

"Эмитенттин аталышы" деп аталган 4-тилкеде баалуу кагаздын эмитентинин түп нускасынын тилинде берилген толук расмий аталышы чагылдырылат. Эмитенттин расмий тилинде расмий аталышы жок болсо, ал англис тилинде көрсөтүлөт.     

"Эмитенттин резиденттик белгиси" деп аталган 5-тилкеде баалуу кагаздын эмитенти  Кыргыз Республикасынын резиденти же баалуу кагаздын эмитенти Кыргыз Республикасынын резидент эмеси көрсөтүлөт.     

"Эмитенттин өлкөсү" деп аталган 6-тилкеде юридикалык жак  баалуу кагаздын эмитенти катталган өлкө көрсөтүлөт.     

"Сатып алуу күнү" деп аталган 7-тилкеде банк баалуу кагаздарды сатып алган күн "күн.ай.жыл" форматында (мисалы, 01.11.2010) берилет.     

өлөө күнү (карыздык баалуу кагаздар үчүн гана)" деп аталган 8-тилкеде карыздык баалуу кагаздарды төлөө күнү "күн.ай.жыл" форматында (мисалы, 01.11.2010) көрсөтүлөт.     

"Баалуу кагаздардын саны (даана)" деп аталган 9-тилкеде менчик укугунда банкка таандык болгон баалуу кагаздардын саны, даана менен көрсөтүлөт.     

"Валюта" деп аталган 10-тилкеде бир баалуу кагаздын баасы берилген валютанын тамга түрүндөгү коду чагылдырылган*.     

"Бир баалуу кагаздын (негизги валюта бирдигинде) номиналдык баасы" деп аталган 11-тилкеде бир баалуу кагаздын номиналдык баасы ушул бөлүкчөнүн "Валюта" деп аталган 10-тилкеде көрсөтүлгөн валюта бирдигинде, үтүрдөн кийин эки белги менен көрсөтүлөт.     

"Бир баалуу кагаздын (негизги валюта бирдигинде) рыноктук баасы" деп аталган 12-тилкеде бир баалуу кагаздын рыноктук баасы ушул бөлүкчөнүн "Валюта" деп аталган 10-тилкеде көрсөтүлгөн валюта бирдигинде, үтүрдөн кийин эки белги менен көрсөтүлөт.     

"Баалуу кагаздар топтомунун (негизги валюта бирдигинде) номиналдык баасы, 9-берене* 11-берене" деп аталган 13-тилкеде баалуу кагаздар топтомунун "Баалуу кагаздардын саны (даана)" деп аталган 9-графадагы саптардын маанисин "Бир баалуу кагаздын (негизги валюта бирдигинде) номиналдык баасы" деп аталган 11-тилкеде саптарынын маанисине көбөйтүү аркылуу эсептеле турган номиналдык жалпы наркы чагылдырылат.     

"Баалуу кагаздар топтомунун (негизги валюта бирдигинде) номиналдык баасы, 9-берене* 12-берене" деп аталган 14-тилкеде баалуу кагаздар топтомунун "Баалуу кагаздардын саны (даана)" деп аталган 9-тилкеде саптардын маанисин "Бир баалуу кагаздын (негизги валюта бирдигинде) рыноктук баасы" деп аталган 12- тилкеде саптарынын маанисине көбөйтүү аркылуу эсептеле турган рыноктук жалпы наркы чагылдырылат.     

"Баалуу кагаздарды сактоону, эсепке алууну жана каттоону жүзөгө ашырган уюм (уюмдун аталышы жана дареги, жетекчисинин аты-жөнү, лицензиясынын №)" деп аталган 15-графада ушул бөлүкчөнүн "Баалуу кагаздын түрү" деп аталган 2-тилкеде көрсөтүлгөн сактоону, эсепке алууну жана каттоону жүзөгө ашырган уюмдун толук расмий аталышы, ошондой эле ушул уюм жайгашкан өлкөнүн жана шаардын, көчөнүн аталышы жана имаратынын номери берилет.     

"РППУну классификациялоо" деп аталган 16-тилкеде классификациялоо категориясына дал келген, Улуттук банктын талаптарына ылайык баалуу кагаздын наркынан пайыздарда туюндурулган (мисалы, 5%, 25% ж.б.) баалуу кагаз боюнча РППУга чегерүүлөрдүн өлчөмү чагылдырылат.   

"Баалуу кагаздар статусу (төлөнгөн, сатылган, күрөөгө коюлган ж.б)" деп аталган 17-тилкеде баалуу кагаздын отчеттук мезгилдин акыркы жумуш күнүнөкарата абал боюнча, мисалы, "банктын менчигиндеги", "сатылган", "күрөөгө коюлган", "баалуу кагазга чектөөлөр белгиленген (блокировкалоо, баалуу кагаздарга арест коюу, баалуу кагаздарга үчүнчү жактардын тартылышы ж.б.)", "жоголгон (кайсы болбосун негизде, анын ичинде жоголуу, уурдалуу жолу менен ээликтен ажыроосу)" сыяктуу учурдагы статусу көрсөтүлөт. Эгерде баалуу кагаздардын бир эмиссиясынын бөлүктөрү ар башка статуска ээ болсо, ар бир бөлүк боюнча маалымат өз-өзүнчө статусуна жараша отчтетук мезгилдин акыркы күнүнө карата абал боюнча чагылдырылууга тийиш.     

14.8. Ж. бөлүкчөсү. Кардарлардын корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар портфели     

Бул бөлүкчөдө банк кардарларына менчик укугунда таандык болгон жана/же банкка отчеттук күнгө карата абал боюнча ишенимдүү тескөөгө өткөрүлүп берилген корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар тууралуу маалымат, корпоративдик баалуу кагаздар жана мамлекеттик баалуу кагаздар деген топторго бөлүштүрүү менен чагылдырылат.     

"Баалуу кагаздын түрү" деп аталган 2-тилкеде баалуу кагаздардын түрү (акция, вексель, облигация, евробонд ж.б.) берилет.     

"Баалуу кагаздын номери" деп аталган 3-тилкеде мамлекеттик баалуу кагаздын баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан ыйгарылган мамлекеттик каттоо номери көрсөтүлөт.     

"Эмитенттин аталышы" деп аталган 4-тилкеде баалуу кагаздын эмитентинин түп нускасынын тилинде берилген толук расмий аталышы чагылдырылат. Эмитенттин расмий тилинде расмий аталышы жок болсо, ал англис тилинде көрсөтүлөт.     

"Эмитенттин резиденттик белгиси" деп аталган 5-тилкеде баалуу кагаздын эмитенти  Кыргыз Республикасынын резиденти же баалуу кагаздын эмитенти Кыргыз Республикасынын резидент эмеси көрсөтүлөт.     

"Эмитенттин өлкөсү" деп аталган 6-тилкеде юридикалык жак  баалуу кагаздын эмитенти катталган өлкө көрсөтүлөт.     

"Сатып алынган күн" деп аталган 7-тилкеде банк баалуу кагаздарды сатып алган күн "күн.ай.жыл" форматында (миалы, 01.11.2010) берилет.     

өлөө күнү (карыздык баалуу кагаздар үчүн гана)" деп аталган 8-тилкеде карыздык баалуу кагаздарды төлөө күнү "күн.ай.жыл" форматында (мисалы, 01.11.2010) көрсөтүлөт.     

"Баалуу кагаздардын саны (даана)" деп аталган 9-тилкеде менчик укугунда банкка таандык болгон баалуу кагаздардын саны даана менен көрсөтүлөт.     

"Валюта" деп аталган 10-тилкеде бир баалуу кагаздын баасы берилген валютанын тамга түрүндөгү коду чагылдырылган*.     

"Бир баалуу кагаздын (негизги валюта бирдигинде) номиналдык баасы" деп аталган 11-тилкеде бир баалуу кагаздын номиналдык баасы ушул бөлүкчөнүн "Валюта" деп аталган 10-тилкеде көрсөтүлгөн валюта бирдигинде, үтүрдөн кийин эки белги менен көрсөтүлөт.     

"Бир баалуу кагаздын (негизги валюта бирдигинде) рыноктук баасы" деп аталган 12-тилкеде бир баалуу кагаздын рыноктук баасы ушул бөлүкчөнүн "Валюта" деп аталган 10-тилкеде көрсөтүлгөн валюта бирдигинде, үтүрдөн кийин эки белги менен көрсөтүлөт.     

"Баалуу кагаздар топтомунун (негизги валюта бирдигинде) жалпы номиналдык баасы, 9-берене*11-берене" деп аталган 13-тилкеде баалуу кагаздар топтомунун "Баалуу кагаздардын саны (даана)" деп аталган 9-тилкеде саптардын маанисин "Бир баалуу кагаздын (негизги валюта бирдигинде) номиналдык баасы" деп аталган 11-тилкеде саптарынын маанисине көбөйтүү аркылуу эсептеле турган номиналдык жалпы наркы чагылдырылат.     

"Баалуу кагаздар топтомунун (негизги валюта бирдигинде) жалпы рыноктук баасы, 9-берене*12-берене" деп аталган 14-тилкеде баалуу кагаздар топтомунун "Баалуу кагаздардын саны (даана)" деп аталган 9-тилкеде саптардын маанисин "Бир баалуу кагаздын (негизги валюта бирдигинде) рыноктук баасы" деп аталган 12-тилкеде саптарынын маанисине көбөйтүү аркылуу эсептеле турган рыноктук жалпы наркы чагылдырылат.     

"Баалуу кагаздарды сактоону, эсепке алууну жана каттоону жүзөгө ашырган уюм (уюмдун аталышы жана дареги, жетекчисинин аты-жөнү, лицензиясынын №)" деп аталган 15-тилкеде ушул бөлүкчөнүн "Баалуу кагаздын түрү" деп аталган 2-тилкеде көрсөтүлгөн сактоону, эсепке алууну жана каттоону жүзөгө ашырган уюмдун толук расмий аталышы, ошондой эле ушул уюм жайгашкан өлкөнүн жана шаардын, көчөнүн аталышы жана имаратынын номери берилет.     

"РППУну классификациялоо" деп аталган 16-тилкеде толтурулбайт.     

"Баалуу кагаздар статусу (төлөнгөн, сатылган, күрөөгө коюлган ж.б)" деп аталган 17-тилкеде баалуу кагаздын отчеттук мезгилдин акыркы жумуш күнүнөкарата абал боюнча төмөнкүдөй күндөлүк статустары көрсөтүлөт:     

- "банктын ишеним боюнча тескөөсүндө", мында кыйгач сызыктан кийин төмөнкү белгилөөлөрдүн бирин кошумча көрсөтүү зарыл: "сатылган", "күрөөгөкоюлган", "төлөнгөн", "баалуу кагазга чектөөлөр (блокировкалоо, баалуу кагаздарга арест коюу, баалуу кагаздарга үчүнчү жактардын тартылышы белгиленген ж.б.)", "жоголгон (кайсы болбосун негизде, анын ичинде жоголуу, уурдалуу жолу менен ээликтен ажыроосу)" ж.б.     

- "кардардын менчигинде", мында кыйгач сызыктан кийин төмөнкү белгилөөлөрдүн бирин кошумча көрсөтүү зарыл: "сатылган", "күрөөгө коюлган", "төлөнгөн", "баалуу кагазга чектөөлөр (блокировкалоо, баалуу кагаздарга арест коюу, баалуу кагаздарга үчүнчү жактардын тартылышы белгиленген ж.б.)", "жоголгон (кайсы болбосун негизде, анын ичинде жоголуу, уурдалуу жолу менен ээликтен ажыроосу)" ж.б.     

      

15. 10-бөлүк. Аффилирленген жактар жөнүндө маалымат    

     

15.1. "Аффилирленген жактар менен активдүү операциялар жөнүндө кыскача маалымат" деп аталган А бөлүкчөсүндө кредиттер жана банктын аффилирленген жактар менен башка активдүү операциялары жөнүндө маалымат Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсу боюнча сом эквивалентинде көрсөтүлөт. 

"Компаниянын аталышы" тилкесинде банк ага кредит, башка актив сунуштаган жана/же ошол аффилирленген жак алдында шарттуу милдеттенмелерге ээ аффилирленген жактын аталышы көрсөтүлөт.  

"Топ" тилкесинде жыйынды карызы каралууга тийиш болгон жактар тобунун номери көрсөтүлөт. Ар бир топ өзүнчө сапта көрсөтүлүүгө тийиш. Мисалы, аффилирленген жактар бир топко кирсе, ири тобокелдиктерди аныктоо максатында аларга бир номер ыйгарылууга тийиш. 

"Кредит жана финансылык ижара" тилкесинде банктын аффилирленген жагынын кредиттери жана финансылык ижарасы боюнча карыз калдыгы көрсөтүлөт.  

"Пайыздык чен" тилкесинде кредиттин же финансылык ижаранын номиналдык пайыздык чени келишимге ылайык көрсөтүлөт. 

"Башка активдер" тилкесинде «Кредиттер жана финансылык ижара» тилкесинде көрсөтүлгөн карызды эске албаганда, аффилирленген жактардын банк алдында кайсыл болбосун башка карыздары (эсептелген пайыздар, дебитордук карыз ж.б.) көрсөтүлөт. 

"Пайыздык чен" тилкесинде башка активдердин номиналдык пайыздык чени көрсөтүлөт.  

"Баланстан тышкаркы милдеттенмелер" тилкесинде кредиттерди берүү боюнча милдеттенмелердин суммасы, гарантиялар, аккредитивдер, валюталык операцияларды жүргүзүүлөр, активдерди жана башка шарттуу милдеттенмелерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер көрсөтүлөт. 

"Бардыгы" тилкесинде "Кредиттер жана финансылык ижара", "Башка активдер" жана "Баланстан тышкаркы милдеттенмелер" тилкелеринин суммасы кошулат (4, 6, 8-тилкелердин суммасы). 

"Классификациялоо категориялары" тилкесинде РППУ түзүү өлчөмү менен активдерди/баланстан тышкаркы милдеттенмелерди классификациялоо категориясы көрсөтүлөт (мисалы, 2% канааттандырарлык).  

өөнөтү өткөрүлгөн активдер" тилкесинде 4 жана 6-тилкелердеги мөөнөтү өткөрүлгөн активдердин күндөрүнүн саны көрсөтүлөт. 

"Банк ээлик кылган аффилирленген жактын финансылык катышуу үлүшү (акциялары)" тилкесинде 2-тилкеде көрсөтүлгөн, банк ээлик кылган аффилирленген жактын уставдык капиталында катышуу үлүшү пайыздык катышта көрсөтүлөт.  

"Аффилирленген жак ээлик кылган банктын финансылык катышуу үлүшү (акциялары)" тилкесинде 2-тилкеде көрсөтүлгөн, аффилирленген жак ээлик кылган банктын уставдык капиталында катышуу үлүшү пайыздык катышта көрсөтүлөт. 

"Бардыгы болуп аффилирленген жактар менен операциялар" сабында 9-тилкедеги бардык суммалар кошулат.  

"Бир аффилирленген жакка эң ири карыз" сабында отчеттук күнгө карата бир аффилирленген жакка же байланыштуу аффилирленген жактар тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү көрсөтүлөт. 

15.2. "Аффилирленген жактар менен операциялар жөнүндө жалпы маалымат" деп аталган Б бөлүкчөсүндө отчеттук мезгил ичинде ишке ашырылган жана/же аягына чыгарылган операцияларды кошо алганда, банктын аффилирленген жактар менен операциялары жөнүндө маалымат, ошондой эле отчеттук күнгө карата операциялар көрсөтүлөт. Отчеттук мезгил ичинде ар бир операция өзүнчө чагылдырылат. 

Бул бөлүкчөдө операцияларды көрсөтүүдө өзүндө тобокелдикти камтыбаган төмөнкү операциялардан/бүтүмдөрдөн тышкары, банк менен аффилирленген жактар менен ишке ашырылган бардык операциялар көрсөтүлөт:    

- коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр, байланыш операторлорунун кызмат көрсөтүүлөрү үчүн төлөө;    

- овердрафт/кредиттик лимит боюнча операциялардан тышкары, төлөм карттары жана корпоративдик карттар боюнча (юридикалык жактардын/жеке ишкерлердин операциялары үчүн) операциялар;    

- кассалык тейлөө боюнча операциялар;    

- коммерциялык жол чектерин сатып алуу/сатуу;    

- сейфтик операциялар;    

- мамлекеттик баалуу кагаздар менен операциялар;    

- мамлекеттик бюджетке салык жана жыйым боюнча төлөөлөр.    

"Аффилирленген жактын аталышы" тилкесинде банктын аффилирленген жагы болуп саналган аффилирленген жактын аталышы (компаниянын аталышы/аты-жөнү) көрсөтүлөт. 

"Операциялар суммасы" тилкесинде банктын аффилирленген жак менен операцияларынын суммасы отчеттук күнгө карата Улуттук банктын расмий валюта курсу боюнча сом эквивалентинде көрсөтүлөт.  

"Операция түрү" тилкесинде банктын аффилирленген жак менен операциянын түрү көрсөтүлөт (мисалы, кредит, гарантия, активди сатуу/сатып алуу, кызмат көрсөтүүлөр ж.б.). 

"Операция башталган күн" тилкесинде банктын операция жүргүзгөн күнүүн/ай/жыл" форматында көрсөтүлөт.  

"Операцияны аяктоо мөөнөтү жана күнү" тилкесинде операция аяктаган күн "күн/ай/жыл" форматындагы мөөнөттө көрсөтүлөт. 

"Пайыздык чен, %" тилкесинде келишимге ылайык бүтүмдүн номиналдык пайыздык чени көрсөтүлөт.  

"Кредитке карата күрөө" тилкесинде күрөө түрү көрсөтүлөт. 

үрөө ээси" тилкесинде күрөө ээсинин аталышы көрсөтүлөт. 

"Операцияны ишке ашыруу шарттары" тилкесинде сый акы өлчөмү жана операциянын негизги шарттары көрсөтүлөт.  

"Эскертүү" тилкесинде аффилирленген жактын банктын капиталында катышуу үлүшү же тескерисинче банктын аффилирленген жактын капиталында катышуу үлүшү (мисалы, 1. Банктын туунду компаниясы, 2. Банктын акцияларынын 10% жана андан көп пайызына ээ компания) жана аффилирленген жактар менен операциялар жөнүндө кошумча маалымат чагылдырылат. 

15.3. "Банктын аффилирленген жактары жөнүндө маалымат" деп аталган В бөлүкчөсүндө банктын бардык аффилирленген жактары жөнүндө маалымат көрсөтүлөт.  

"Аффилирленген жактын аталышы" тилкесинде банктын аффилирленген жагы болуп саналган аффилирленген жактын аталышы (компаниянын аталышы/аты-жөнү) көрсөтүлөт. 

"Аффилирленген жактын банкка катыштыгынын мүнөзү" тилкесинде банктын аффилирленген жак менен катыштыгы жөнүндө маалымат көрсөтүлөт (мисалы, холдингдик компания, туунду компания ж.б.). 

"Банкка карата катышына жараша акцияларга/үлүштөргө ээлик кылуу пайызы" тилкесинде банктын аффилирленген жактын капиталында катышуу үлүшү же аффилирленген жактын банктын капиталында катышуу үлүшү пайыздык катышта көрсөтүлөт.  

"Аффилирленген жактын аталышы/негизги ишкердиги" тилкесинде аффилирленген жактын негизги иши көрсөтүлөт.  

"Эскертүүлөр" тилкесинде аффилирленген жактар жөнүндө кошумча маалымат чагылдырылат.     

     

16. 11-бөлүк. Банк менен байланыштуу жактар жөнүндө маалымат     

16.1. "Банк менен байланыштуу жактар менен активдүү операциялар жөнүндө кыскача маалымат" деп аталган А бөлүкчөсүндө кредиттер жана аларга теңдештирилген банк менен байланыштуу жактар менен активдүү операциялар жөнүндө маалымат отчеттук күнгө карата Улуттук банктын расмий валюта курсу боюнча сом эквивалентинде көрсөтүлөт. 

16.2. "Банк менен байланыштуу жактын аталышы" тилкесинде банктан актив алган банк менен байланыштуу жактын толук аталышы көрсөтүлөт. 

"Топ" тилкесинде жыйынды карызы каралууга тийиш болгон жактар тобунун номери көрсөтүлөт. Ар бир топ өзүнчө сапта көрсөтүлүүгө тийиш. Мисалы, аффилирленген жактар бир топко кирсе, ири тобокелдиктерди аныктоо максатында аларга бир номер ыйгарылууга тийиш. 

"Кредит жана финансылык ижара" тилкесинде банк менен байланыштуу жактын кредиттери жана финансылык ижарасы боюнча карыз калдыгы көрсөтүлөт.  

"Пайыздык чен" тилкесинде кредиттин же финансылык ижаранын номиналдык пайыздык чени келишимге ылайык көрсөтүлөт. 

"Башка активдер" тилкесинде «Кредиттер жана финансылык ижара» тилкесинде көрсөтүлгөн карызды эске албаганда, банк менен байланыштуу жактын банк алдында кайсыл болбосун башка карыздары (эсептелген пайыздар, дебитордук карыз ж.б.) көрсөтүлөт. 

"Пайыздык чен" тилкесинде башка активдердин номиналдык пайыздык чени көрсөтүлөт.  

"Баланстан тышкаркы милдеттенмелер" тилкесинде кредиттерди берүү боюнча милдеттенмелердин суммасы, гарантиялар, аккредитивдер, валюталык операцияларды жүргүзүүлөр, активдерди жана башка шарттуу милдеттенмелерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер көрсөтүлөт. 

"Бардыгы" тилкесинде «Кредиттер жана финансылык ижара», «Башка активдер» жана «Баланстан тышкаркы милдеттенмелер» тилкелеринин суммасы кошулат (4, 6, 8-тилкелердин суммасы). 

"Классификациялоо категориялары" тилкесинде РППУ түзүү өлчөмү менен активдерди/баланстан тышкаркы милдеттенмелерди классификациялоо категориясы көрсөтүлөт (мисалы, 2% канааттандырарлык).  

өөнөтү өткөрүлгөн активдер" тилкесинде 4 жана 6-тилкелердеги мөөнөтү өткөн активдердин күндөрүнүн саны көрсөтүлөт. 

"Бардыгы болуп банк менен байланыштуу жак менен операциялар" сабында 9-тилкедеги бардык суммалар кошулат.  

"Банк менен байланыштуу болгон жактын бирине эң ири карыз" сабында отчеттук күнгө карата банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулардын тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү көрсөтүлөт. 

16.3. "Банк менен байланыштуу жактар менен операциялар жөнүндө жалпы маалымат" деп аталган Б бөлүкчөсүндө отчеттук мезгил ичинде ишке ашырылган жана/же аягына чыгарылган операцияларды кошо алганда, банк менен байланыштуу жактар менен операциялар жөнүндө маалымат, ошондой эле отчеттук күнгө карата активдүү операциялар көрсөтүлөт. Отчеттук мезгил аралыгында ар бир операция өзүнчө көрсөтүлөт. 

Бул бөлүкчөдө операцияларды көрсөтүүдө өзүндө тобокелдикти камтыбаган төмөнкү операциялардан/бүтүмдөрдөн тышкары, банк менен байланыштуу жактар менен ишке ашырылган бардык операциялар көрсөтүлөт:    

- коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр, байланыш операторлорунун кызмат көрсөтүүлөрү үчүн төлөө;    

- овердрафт/кредиттик лимит боюнча операциялардан тышкары, төлөм карттары жана корпоративдик карттар боюнча (юридикалык жактар жана жеке ишкерлердин операциялары үчүн) операциялар;    

- кассалык тейлөө боюнча операциялар;    

- коммерциялык жол чектерин сатып алуу/сатуу;    

- сейфтик операциялар;    

- мамлекеттик баалуу кагаздар менен операциялар;    

- мамлекеттик бюджетке салык жана жыйым боюнча төлөөлөр.    

"Банк менен байланыштуу жактын аты-жөнү" тилкесинде банк менен байланыштуу жактын аты-жөнү көрсөтүлөт. 

"Операциялар суммасы" тилкесинде банктын байланыштуу жак менен ар бир операциясынын суммасы отчеттук күнгө карата Улуттук банктын расмий валюта курсу боюнча сом эквивалентинде көрсөтүлөт.  

"Операция түрү" тилкесинде банктын байланыштуу жак менен операциянын түрү көрсөтүлөт (мисалы, кредит, гарантия, активди сатуу/сатып алуу, кызмат көрсөтүүлөр ж.б.). 

"Операция башталган күн" тилкесинде банктын операция жүргүзгөн күнү «күн/ай/жыл» форматында көрсөтүлөт.  

"Операцияны аяктоо мөөнөтү жана күнү" тилкесинде операция аяктаган күн «күн/ай/жыл» форматындагы мөөнөттө көрсөтүлөт. 

"Пайыздык чен, %" тилкесинде келишимге ылайык бүтүмдүн номиналдык пайыздык чени көрсөтүлөт.  

"Кредитке карата күрөө" тилкесинде күрөө түрү көрсөтүлөт. 

үрөө ээси" тилкесинде күрөө ээсинин аталышы көрсөтүлөт. 

"Операцияны ишке ашыруу шарттары" тилкесинде сый акы өлчөмү жана операциянын негизги шарттары көрсөтүлөт.  

"Эскертүү" тилкесинде банктын байланыштуу жак менен катыштыгынын мүнөзү жөнүндө маалымат көрсөтүлөт (мисалы, 1. Банк Башкармасынын төрагасы, 2. Банк Башкармасынын төрагасынын агасы, 3. Х компаниясы, Банк Башкармасынын төрагасынын атасы, Х компаниясынын акцияларынын 50%ына ээлик кылат, 4. Банктын акцияларынын 10% жана андан жогору пайызына ээлик кылуучулар). 

Эгерде бул бөлүкчөдө байланыштуу жактын депозиттик операциялары чагылдырылса, "Операцияны ишке ашыруу шарттары" тилкесинде депозит валютасынын сан түрүндө коду, ал эми "Эскертүү" тилкесинде пайыздарды төлөө шарттары жана пайыздарды капиталдаштыруу (эгер болсо) жөнүндө маалыматты көрсөтүү зарыл. 

16.4. "Банктын кызмат адамдарынын жакын туугандары жөнүндө маалымат" деп аталган В бөлүкчөсүндө банктын кызмат адамдарынын жакын туугандары (атасы, апасы, агасы, эжеси, жубайы/жолдошу, балдары) жөнүндө кеңири маалымат чагылдырылат. 

"Банктын кызмат адамынын аты-жөнү" тилкесинде банктын кызмат адамынын толук аты-жөнү көрсөтүлөт. 

"Банкта ээлеген кызмат орду" тилкесинде кызмат адамынын банкта ээлеген орду көрсөтүлөт. 

"Тууганынын аты-жөнү" тилкесинде банктын кызмат адамынын жакын тууганынын толук аталышы көрсөтүлөт. 

"Туугандык жакындыгы (ата-энеси, жубайы/жолдошу ж.б.)" тилкесинде банктын кызмат адамы менен туугандык мамилеси көрсөтүлөт. 

16.5. "Башка байланыштуу жактар жөнүндө маалымат" деп аталган Г бөлүкчөсүндө 11В бөлүкчөсүндө көрсөтүлгөн адамдардан тышкары, банк менен байланыштуу башка жактар жөнүндө маалымат көрсөтүлөт.  

"Банктын кызмат адамынын аты-жөнү" тилкесинде банктын кызмат адамынын толук аты-жөнү көрсөтүлөт. 

"Банкта ээлеген кызмат орду" тилкесинде кызмат адамынын банкта ээлеген орду көрсөтүлөт. 

"Банк менен байланыштуу адамдын аты-жөнү" тилкесинде банк менен байланыштуу жактын толук аты-жөнү көрсөтүлөт. 

"Байланыштуулугун көрсөтүү" тилкесинде адамдын банктын кызмат адамы менен байланыштуулугу көрсөтүлөт.  

16.6. "Банктын кызмат адамдары жана алардын жакын туугандары же башка байланыштуу жактар аларда контролдоо укугуна ээ юридикалык жактар жөнүндө маалымат» деп аталган Д бөлүкчөсүндө кызмат адамдары же алардын жакын туугандары, же башка байланыштуу жактар аларда контролдоого катышкан юридикалык жактар жөнүндө маалымат чагылдырылат. 

"Банктын кызмат адамынын аты-жөнү" тилкесинде банктын кызмат адамынын толук аты көрсөтүлөт. 

"Банкта ээлеген кызмат орду" тилкесинде кызмат адамынын кызмат орду көрсөтүлөт. 

"Юридикалык жактын аталышы/негизги иши" тилкесинде кызмат адамдары же алардын жакын туугандары, же башка байланыштуу жактар аларда контролдоого катышкан юридикалык жактын толук аталышы көрсөтүлөт. 

"Банктын кызмат адамдарына карата катышы жана юридикалык жактын акцияларына ээлик кылуу (%) үлүшү" тилкесинде көрсөтүлгөн адамдын банктын кызмат адамына карата катышы жана юридикалык жактын акцияларына ээлик кылуу үлүшү пайыздык катышта көрсөтүлөт.     

     

17. 12-бөлүк. Банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык чен тобокелдигине дуушарлануу деңгээлин аныктоо жана активдердин/милдеттенмелердин ордун жабуу мөөнөттөрү 

    

17.1. "Банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык чен тобокелдигине дуушарлануу деңгээлин аныктоо" деп аталган А. бөлүкчөсү пайыздык чен тобокелдигинин ордун жабуу үчүн зарыл капитал өлчөмүн баалоо максатында банк портфелинин пайыздык тобокелдик чоңдугун өлчөө үчүн колдонулат. 

17.2. Банк портфелине кирген активдерди жана милдеттенмелерди аныктоодо, активдерди жана милдеттенмелерди убакыт диапазону боюнча бөлүштүрүүдө, ошондой эле салмактанган позицияларды жана банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык ченинин өзгөрүүсүнө дуушарлануу коэффициентин эсептөөдө «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан лицензияланган коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында рыноктук тобокелдикти жөнгө салуу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобого карата 1-тиркемеге таянуу зарыл. 

17.3. Баланстык жана баланстан тышкаркы эсептер боюнча таза позиция, анын ичинде ар бир маанилүү валюта жеке негизде жана улуттук валюта эквивалентинде туюндурулган башка валюталар боюнча жыйынтыкталган негизде ар бир убакыт диапазону үчүн улуттук валютада эсептелет. 

17.4. Толук жөнгө салынбаган тобокелдикти өзүндө камтыган активдер бул бөлүктө РППУну алып салуусуз көрсөтүлөт. 

17.5. 10 жана 21-саптарда (ар бир валюта боюнча) аларга пайыздык чендердин өзгөрүүсү таасирин тийгизген, бул бөлүкчөнүн башка статьяларына кирбеген бардык башка активдер жана милдеттенмелер чагылдырылат. Баланстан тышкаркы статьялар «+» же «-» белгисинде операциянын мүнөзүнө жараша көрсөтүлөт. 

17.6. 23-сап (ар бир валюта боюнча) 11 жана 22-саптар ортосунда айырма катары эсептелет, 35-сап ар бир убакыт диапазону үчүн 24-34-саптардын суммасы катары эсептелинет, мында талаптар «-» белгисинде чагылдырылат. 

36-сап 23 жана 35 саптардын суммасы катары (ар бир валюта боюнча) ар бир убакыт диапазону үчүн эсептелет. 

Чет өлкө валютасында маалыматтар Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий валюта курсу боюнча сом эквивалентинде көрсөтүлөт.     

17.7. "Активдердин/милдеттенмелердин төлөө мөөнөтү" деп аталган Б бөлүкчөсүндө бардык активдер (атайын РППУну алып салуусуз) жана милдеттенмелер активдерди берүүнүн алгачкы мөөнөтүнөн же милдеттенмелердин келип чыгуусунан көз карандысыз, активдерди же милдеттенмелерди төлөөгө чейин калган күндөрдүн санына жараша чагылдырылат.     

17.8. Активдерди жана милдеттенмелерди төлөө мөөнөттөрүнө ылайык келбөөлөрдү жана алардын келечекте банктын ликвиддүү позициясына карата таасирин белгилөө бул отчеттун максатынан болуп саналат. Бул бөлүкчө отчеттук күнгө карата банктын ликвиддүү позициясын аныктоо үчүн инструменттердин бири катары пайдаланылат. Отчетто бардык активдер жана милдеттенмелер камтылат. Бардык активдердин жана милдеттенмелердин күндөлүк баланстык наркы төлөөгө чейинки күндөрдүн санынын негизинде тиешелүү ячейкага киргизилүүгө тийиш.     

17.9. Эгерде кредитти төлөө мөөнөтү 30 күндөн 60 күнгө чейин өткөрүлүп жиберилген жана/же эки жолу кайрадан реструктуризацияланган болсо, ал «181-365 күнгө» чейинки категорияда камтылууга тийиш. Эгерде, кредиттин төлөө мөөнөтү 60 күндөн ары өткөрүлүп жиберилсе жана/же үч же андан көп жолу кайрадан реструктуризацияланган болсо жана/же кредит чегербөө статусунда турса, ал «3 жылдан көбүрөөк» категориясында камтылууга тийиш.    

17.10. Статьяларда сумма бардык валюталарда Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий валюта курсу боюнча сом эквивалентинде көрсөтүлөт. Мындан ары «анын ичинде чет өлкө валютасында» статьясында чет өлкө валютасындагы статьянын суммасы сом эквивалентинде көрсөтүлөт. 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп жана депозиттер" деген 1-сапта Улуттук банктагы корреспонденттик эсепте, депозиттик эсепте жана башка эсептерде жайгаштырылган каражаттар көрсөтүлөт.  

"Башка банктардагы корреспонденттик эсептер" деген 2-сапта башка банктардагы корреспонденттик эсептерде жайгаштырылган каражаттар көрсөтүлөт. 

"Башка банктардагы депозиттер" деген 3-сапта башка банктарда жана финансы-кредит уюмдарында жайгаштырылган депозиттер көрсөтүлөт. 

"Банктын баалуу кагаздары" деген 4-сапта баалуу кагаздарга инвестициялар көрсөтүлөт. 

"Банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар" деген 5-сапта аларда банк кредитор катары иш алып барган камсыздалган жана камсыздалбаган банктар аралык жайгаштыруулар (30 күнгө чейин) суммасы көрсөтүлөт. 

"Репо-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар" деген 6-сапта репо-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар көрсөтүлөт. 

"Финансы-кредит уюмдарына кредит жана финансылык ижара" деген 7-сапта башка банктарга жана финансы-кредит уюмдарына кредиттер жана финансылык ижара көрсөтүлөт. 

"Кардарларга кредиттер жана финансылык ижара" деген 8-сапта юридикалык жактарга жана жеке адамдарга кредиттер жана финансылык ижара көрсөтүлөт. 

9-сапта бул бөлүктүн башка статьяларына кирбеген бардык башка активдер төлөө мөөнөттөрүнө жараша көрсөтүлөт.  

"Бардыгы болуп активдер" деген 10-сапта 1 жана 9-саптардын суммасы көрсөтүлөт. 

17.11. "Юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери" деген 11-сапта юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин эсептешүү эсептери жана талап боюнча төлөнүүчү депозиттери көрсөтүлөт. 

"Жеке адамдардын депозиттери" деген 12-сапта сактоо сертификаттарын жана жеке белгиси көрсөтүлбөгөн металл эсептерин кошо алганда, жеке адамдардын бардык депозиттери көрсөтүлөт. 

"Юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери" деген 13-сапта депозиттик сертификаттарды кошо алганда, юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү депозиттери көрсөтүлөт. 

"Корреспонденттик эсептер" деген 14-сапта банк-корреспонденттердин каражаттары көрсөтүлөт.  

"Банктардын депозиттери" деген 15-сапта башка банктардын депозиттери көрсөтүлөт.  

"Банктардан жана финансы-кредит уюмдарынан алынган кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар" деген 16-сапта банктардан жана финансы-кредит уюмдарынан алынган кыска мөөнөттүү банктар аралык жайгаштыруулар (30 күнгө чейин) көрсөтүлөт. 

"Репо-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар" деген 17-сапта РЕПО-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар көрсөтүлөт. 

"Банк тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар" деген 18-сапта банк тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар көрсөтүлөт.  

"Банктардан алынган кредиттер" деген 19-сапта банк башка банктардан алган кредиттер көрсөтүлөт.  

"Башка финансы-кредит уюмдарынан алынган кредиттер, анын ичинде эл аралык кредиттер" деген 20-сапта башка финансы-кредит уюмдарынан жана эл аралык финансылык уюмдардан алынган кредиттер көрсөтүлөт. 

"Субординацияланган карыз" деген 21-сапта күрөө менен камсыздалбаган, кредиторлордун талабы боюнча мөөнөтүнөн мурда орду жабылууга тийиш болбогон жана банк жоюлган шартта ал боюнча талаптар кредиторлор жана аманатчылар тарабынан бардык талаптар канааттандырылгандан кийин, бирок банк акционерлери менен эсептешүүгө чейин акыркы кезекте канааттандырылуучу милдет көрсөтүлөт.  

"Бийлик органдарынын депозиттери" деген 22-сапта бийлик органдарынын бардык тартылган депозиттери көрсөтүлөт.  

"Бийлик органдарынын кредиттери" деген 23-сапта бийлик органдарынан алынган кредиттер көрсөтүлөт. 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы алдында милдеттенмелер" деген 24-сапта банктын Улуттук банк алдында милдеттенмелери көрсөтүлөт.  

"Башка финансы-кредит уюмдарынын депозиттери" деген 25-сапта башка финансы-кредит уюмдарынын депозиттери көрсөтүлөт.  

"Башка милдеттенмелер" деген 26-сапта бул бөлүктүн статьяларында көрсөтүлбөгөн милдеттенмелер төлөө мөөнөттөрүнө ылайык чагылдырылат.  

"Бардыгы болуп милдеттенмелер" деген 27-сапта 11-26-саптардагы суммалар көрсөтүлөт. 

17.12. 28 жана 29-саптар ар бир мезгил үчүн өз-өзүнчө автоматтык түрдө эсептелет.     

17.13. “Активдердин жана милдеттенмелердин рынокто кирешелүүлүк ченинин өзгөрүү таасирине кабылышына талдап-иликтөөлөр” деген В бөлүкчөсүкирешелүүлүк ченинин өзгөрүү таасирине кабылышы мүмкүн болгон активдер жана милдеттенмелер ортосундагы ажырымды өлчөө аркылуу кирешелүүлүк ченинин тобокелдигине баа берүү үчүн колдонулат.    

Кирешелүүлүк ченинин өзгөрүү таасирине кабылышы мүмкүн болгон активдерге, кирешелүүлүктүн рыноктук чендеринин өзгөрүүсүнөн улам белгилүү бир мезгил аралыгы ичинде кайра баа берилген же алар боюнча төлөө мөөнөтү белгилүү бир мезгил аралыгында келип жеткен активдердин акчалай көлөмү кирет. Кирешелүүлүк ченинин өзгөрүү таасирине кабылышы мүмкүн болгон милдеттенмелерге, кирешелүүлүктүн рыноктук чендеринин өзгөрүүсүнөн улам белгилүү бир мезгил аралыгы ичинде кайра баа берилген же алар боюнча төлөө мөөнөтү белгилүү бир мезгил аралыгында келип жеткен милдеттенмелердин акчалай көлөмүкирет.    

Бул отчеттун максаты  ар башка мезгил аралыгында кирешелүүлүк ченинин өзгөрүү таасирине кабылышы мүмкүн болгон активдер жана милдеттенмелер ортосунда ажырымды белгилөө саналат. Бул ажырымга талдап-иликтөөлөр банктын кирешелүүлүгүнүн рыноктук ченинин таасирине кабылышын аныктоо ыкмаларынын бири болуп саналат.    

Кирешелүүлүк ченинин өзгөрүү таасирине кабылышы мүмкүн болгон бардык активдер жана милдеттенмелердин күндөлүк баланстык наркы тиешелүүмезгилде төмөнкү эрте келип жеткен мөөнөттөрдүн биринин негизинде чагылдырылууга тийиш: 1) банк активдерге/милдеттенмелерге кайра баалоону жүргүзүүгөтийиш болгон күнгө чейинки күндөрдүн саны, же 2) төлөө мөөнөтүнө чейинки күндөрдүн саны.     

9 жана 20-саптарда бул бөлүкчөнүн башка беренелерине кирбеген, кирешелүүлүк ченинин өзгөрүү таасирине кабылышы мүмкүн болгон бардык башка активдер жана милдеттенмелер чагылдырылат.     

22 жана 23-саптар ар бир мезгил аралыгы боюнча автоматтык түрдө эсептелет. Чет өлкө валютасында маалыматтар Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсу боюнча сом эквивалентинде келтирилет. Бардык усммалар миң сом менен көрсөтүлүүгө тийиш.    

17.14. «Ислам терезесинин» алкагында банктын активдеринин/милдеттенмелеринин ордун жабуу мөөнөтү» деп аталган Г бөлүкчөсү 12.Б бөлүкчөсүндөй эле толтурулат.     

Мында, эгерде кредитти төлөө мөөнөтү 30 күндөн 60 күнгө чейин өткөрүлүп жиберилген жана/же эки жолу кайрадан реструктуризацияланган болсо, ал «181-365 күнгө» чейинки категорияда камтылууга тийиш. Эгерде, кредиттин төлөө мөөнөтү 60 күндөн ары өткөрүлүп жиберилсе жана/же үч же андан көп жолу кайрадан реструктуризацияланган болсо жана/же кредит чегербөө статусунда турса, ал «3 жылдан көбүрөөк» категориясында камтылууга тийиш.    

    

18. 13-бөлүк. Суммалар боюнча бөлүү менен депозиттер     

     

18.1. Маалыматтар Бишкек шаары жана республиканын областтары боюнча, ошондой эле отчеттук формада сом эквивалентинде аныкталган депозит суммасына жараша берилет. Областтар боюнча маалыматтар суммардык негизде берилет. Чет өлкө валютасындагы депозиттер жөнүндө маалымат Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсу боюнча улуттук валюта эквивалентинде чагылдырылат.     

18.2. "Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер" бөлүкчөсүнүн "Жеке адамдардын депозиттери" деп аталган сабында өлчөмү белгилүү диапазонго тиешелүү болгон, талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептерин кошо алганда, жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттеринин жалпы суммасы көрсөтүлөт.    

"Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер" бөлүкчөсүнүн "Юридикалык жактардын депозиттери" деп аталган сабында эсептешүү эсептерин жана талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептерин кошо алганда, юридикалык жактардын, жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттеринин жалпы суммасы көрсөтүлөт.   

"Юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери" деп аталган сабында депозит сертификаттарын жана мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептерин кошо алганда, юридикалык жактардын, жеке ишкерлердин мөөнөттүү депозиттеринин жалпы суммасы көрсөтүлөт.    

"Жеке адамдардын мөөнөттүү депозиттери" деп аталган сабында сактык сертификаттарын жана жеке белгилери көрсөтүлбөгөн мөөнөттүү металл эсептерин кошо алганда, жеке адамдардын мөөнөттүү депозиттеринин жалпы суммасы көрсөтүлөт.    

Эсептердин саны» саптарында отчеттук күнгө карата тиешелүү статьянын эсептеринин саны көрсөтүлөт. 

18-1. 14-бөлүк. Экономикалык ченемдердин/көрсөткүчтөрдүн сакталышы жөнүндө маалымат жана банк капиталынын кошумча запасын колдоо жөнүндө талаптар («капитал буфери» индекси). 

18-1.1. Экономикалык ченемдерди/көрсөткүчтөрдү эсептөө жана коммерциялык банктардын талаптары «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жободо белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.  

К1.1, К1.2, К1.3 жана К1.4 ченемдери (көрсөткүчтөрү) «Кредиттөөнү чектөө жөнүндө» нускоого ылайык көрсөтүлөт. 

К3.1 ликвиддүүлүк ченеми жумалар боюнча орточо маанини көрсөтөт. Банктын ликвиддүү активдери жана милдеттенмелери «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобого ылайык эсептелет.  

18-1.2. «К5.1 жеке адамдар алдында мөөнөттүү депозиттер жана башка милдеттенмелер боюнча максималдуу тобокелдик өлчөмүнүн ченеминин сакталышы жөнүндө күнүмдүк отчет» деп аталган А бөлүкчөдө жеке адамдар алдында мөөнөттүү депозиттер жана башка милдеттенмелер боюнча максималдуу тобокелдик өлчөмү К5.1 ченеминин мааниси жөнүндө маалымат көрсөтүлөт.  

«Жеке адамдардын мөөнөттүү депозиттери (СДФЛ)» тилкесинде отчеттук күнгө карата векселдерди, сактык (депозит) сертификаттарын, облигацияларды, чектерди жана башка милдеттенмелерди кошо алганда, жеке адамдар алдында мөөнөттүү депозиттердин жана башка милдеттенмелердин суммасы чагылдырылат.  

18-1.3. «К5.2 жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча максималдуу тобокелдик өлчөмүнүн ченеминин сакталышы жөнүндө отчет» деп аталган Б бөлүкчөдө жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча максималдуу тобокелдик өлчөмү К5.2 ченеминин мааниси жөнүндө маалымат көрсөтүлөт. 

«Жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери (ДВФЛ)» тилкесинде жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозитинин суммасынын орточо мааниси көрсөтүлөт.  

18-1.4. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарынын аткарылышы жөнүндө отчет» деп аталган В. бөлүкчөсүндө Улуттук банктын талаптарынын аткарылышы жөнүндө маалымат чагылдырылат.  

«Айкын мааниси» тилкесинде Улуттук банктын белгиленген талаптарынын айкын мааниси пайыздык катышта көрсөтүлөт.  

«Белгиленген мааниден четтөө» тилкесинде Улуттук банктын белгиленген талаптарынын айкын жана белгиленген маанилеринин ортосундагы айырма көрсөтүлөт.  

18-1.5. «К3.2 кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченеминин сакталышы жөнүндө отчет» деп аталган Г бөлүкчөсүндө К3.2 кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченеминин мааниси жөнүндө маалымат ай ичиндеги күндөр боюнча чагылдырылат. Жогору ликвиддүү активдер жана кыска мөөнөттүү милдеттенмелер «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобого ылайык эсептелет.  

18-1.6. «К3.3 дароо ликвиддүүлүк ченеминин сакталышы жөнүндө күнүмдүк отчет» деп аталган Д бөлүкчөсүндө К3.3 дароо ликвиддүүлүк ченеминин мааниси жөнүндө маалымат ай ичиндеги күндөр боюнча чагылдырылат. Жогору ликвиддүү активдер жана кыска мөөнөттүү милдеттенмелер «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобого ылайык эсептелет. 

18-1.7. Е бөлүкчөсүндө кошо жоопкерчиликтүү топтун (ГСО) мүчөлөрүнө берилген кредиттердин көлөмү жөнүндө маалымат чагылдырылат.  

«Берилген кредиттердин жалпы суммасынан үлүшү (% түрүндө)» сабында банктын кредит портфелиндеги кошо жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнө берилген кредиттердин көлөмүнүн пайыздык үлүшү көрсөтүлөт.  

«Айкын мааниси (миң сом түрүндө)» сабында кошо жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнө берилген кредиттердин көлөмүнүн суммасы миң сом түрүндө көрсөтүлөт. 

18-1.8. Ж жана З бөлүкчөлөрүндө ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентин жана чет өлкө валютасындагы ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө боюнча маалымат чагылдырылат. Ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициенти «Коммерциялык банктардын ликвиддүүлүгүнүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө» жобого ылайык эсептелет.  

18-1.9. И жана К бөлүкчөлөрүндө ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентин сактоо жана чет өлкө валютасындагы ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентинин ай ичиндеги күндөр боюнча көрсөткүчтөрү жөнүндө маалымат чагылдырылат. 

18-2. 15-бөлүк. Банк капиталынын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенттерин эсептөө

18-2.1. 15.1-15.5-бөлүкчөлөрүндө банктын Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүк (шайкештик) стандарттарын аныктоо боюнча нускоого ылайык тобокелдик деңгээли боюнча салмактанган активдери жана баланстан тышкаркы милдеттенмелери көрсөтүлөт.  

18-2.2. 15.6-бөлүкчөсүндө төлөө мөөнөтүнө ылайык субординацияланган карыз көрсөтүлөт.  

18-2.3. 15.7-бөлүкчөсүндө Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүк (шайкештик) стандарттарын аныктоо боюнча нускоого ылайык банктын капиталынын түзүмү жана капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенттерин эсептөөлөр көрсөтүлөт. 

«Кийинкиге калтырылган салыктык активдер» деп аталган 790-сапта убакыт айырмасына байланыштуу кийинкиге калтырылган салыктык активдерди эске албаганда, келечекте киреше алуудан көз каранды болгон, Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын (ФОЭС) негизинде эсептелген бардык кийинкиге калтырылган салыктык активдер көрсөтүлөт.  

18-3. 16-бөлүк. Ачык валюта позициялары жөнүндө отчет 

18-3.1. Ачык валюта позициялары жөнүндө отчетту толтурууда «Кыргыз Республикасынын аймагында коммерциялык банктардын ачык валюта позиция жана баалуу металлдар түрүндө ачык позиция лимиттерин сактоо тартиби жөнүндө» нускоонун талаптарын сактоо зарыл.  

18-3.2. «Валютанын аталышы» тилкесинде валютанын же баалуу металлдын тамга түрүндө коду көрсөтүлөт.  

«Улуттук банктын эсептик курсу» тилкесинде төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

- ар бир чет өлкө валютасы боюнча Улуттук банктын отчеттук күнгө карата колдонулган расмий курсу көрсөтүлөт; 

- баалуу металлдар нак эмес формада сандык мааниде чагылдырылат жана баасы Лондон баалуу металлдар рыногу ассоциациясы тарабынан эсепке алуу жүргүзүлгөн күнгө чейинки күнү белгиленген, Улуттук банк тарабынан отчеттук күнгө карата белгиленген АКШ долларынын сомго карата расмий курсунун кросс-курсу аркылуу эсептелген кечки фиксинг боюнча көрсөтүлөт; 

- айкын формада баалуу металлдар сандык мааниде чагылдырылат жана банктын эсепук алуу саясатына ылайык аныкталган баа көрсөтүлөт. 

«Ачык валюта позиция (ОВП) чоңдугу» тилкесинде узун/кыска ачык позиция улуттук валютадагы эквивалентте көрсөтүлөт. 

«Аягына чыгарылбаган спот-бүтүмдөр боюнча калдык» тилкесинде отчеттук күнгө карата аягына чыгарылбаган спот-бүтүмдөр (сатып алуу/сатуу) суммасы көрсөтүлөт.     

     

19. 17-бөлүк. Банктын ишеним боюнча тескөө операциялары тууралуу маалымат     

     

19.1. Бул бөлүктө банктын ишеним боюнча тескөө операциялары жөнүндө маалымат көрсөтүлөт.     

"Объекттердин түрлөрү" деп аталган тилкеде ишенимдүү операциялардын түрлөрү көрсөтүлөт.     

"Ишеним боюнча тескөө келишимдеринин операциялардын типтери жана түрлөрү боюнча саны" деп аталган тилкеде банктын ишеним боюнча тескөөкелишимдеринин саны көрсөтүлөт.     

"Отчеттук мезгилдин башталышына карата калдык" жана "Отчеттук мезгилдин акырына карата калдык" деп аталган тилкелерде отчеттук күндүн башталышына жана акырына карата банктын ишеним боюнча тескөөсүндө турган бардык объекттердин наркы тиешелүүлүгүнө жараша көрсөтүлөт.     

"Эсеп боюнча дебеттик жүгүртүү" жана "Эсеп боюнча кредиттик жүгүртүү" деп аталган тилкелерде ишеним боюнча тескөөгө байланыштуу иштер боюнча бардык дебеттик жана кредиттик жүгүртүүлөр көрсөтүлөт (колдонуудагы мыйзам актыларында каралган, келишим шарттарына ылайык, бенефициарга төлөөлөр, башка милдеттүү төлөөлөр, ишеним боюнча тескөөчүгө сый акы, ишеним боюнча тескөө процессинде активдерди сатып алуу-сатуу, каражаттардын жылышы ж.б.) чагылдырылат.     

Калган тилкелерде ишеним боюнча тескөөгө кабыл алынган мүлктүн жана башка объекттердин мөөнөтү көрсөтүлөт.     

     

20. 18-бөлүк. Башка маалымат    

     

20.1. "Активдердин жана милдеттенмелердин орточо мааниси" деп аталган А бөлүкчөсүнүн I жана II пункттарында "Баланстык отчет" деп аталган 1-бөлүгүндөгү маалыматтардын негизинде жыл башынан берки мезгил ичиндеги суммардык активдердин жана суммардык милдеттенмелердин орточо мааниси чагылдырылууга тийиш.     

Бул бөлүкчөнүн 1-8 жана 10-18-саптарында активдердин жана милдеттенмелердин жыл башынан берки мезгил ичиндеги орточо мааниси көрсөтүлүүсү зарыл. Мында, эсептөөгө пайыздык чени нөлгө барабар болгон активдер жана милдеттенмелер камтылат. "Бардыгы болуп, кредиттер жана финансылык ижара" беренеси маалымат үчүн көрсөтүлөт жана пайыздык киреше алып келген активдердин жыйынтык суммасы эсептерде камтылбайт. Ал эми 5 жана 6-саптарда кардарларга сыяктуу эле, финансы-кредит уюмдарына сунушталган кредиттер жана финансылык ижара көрсөтүлөт.     

20.2. Орточо маани ар бир сап боюнча күндөлүк калдыктардын суммасынын жыл башынан берки календардык күндөрдүн санына карата катышы катары эсептелет. Бардык суммалар миң сом менен көрсөтүлүүгө тийиш.     

20.3. "Банк иши жөнүндө башка маалымат" деп аталган Б бөлүкчөсүндө банк менеджментинин, анын акционерлеринин курамындагы өзгөрүүлөр тууралуу кошумча маалымат келтирилет. Мындан тышкары, финансылык иштердин жаңы түрлөрү, экономикалык ченемдердин аткарылышы жана банктын башка компанияларга үлүштүк катышуусу жөнүндө маалымат келтирилүүгө тийиш.     

20.4. "Банк персоналы жөнүндө башка маалымат" деп аталган В бөлүкчөсүндө банк кызматкерлеринин саны, алардын эмгек акысы жана банктын бөлүмдөрүтууралуу кошумча маалымат келтирилет.     

20.5. "Айкалышта иштеген кызматкерлерди эске алуусуз, кызматкерлердин саны" деп аталган 1-беренеде иштеп жаткандар сыяктуу эле, формалдуу түрдөкатталып тургандардын (мисалы, 3 жашка чейинки баласын багуу боюнча эмгек өргүүдөгүлөр) саны көрсөтүлөт. Мындан тышкары, бул тилкеде башка уюмдардын тизмесинде катталбаган, жарандык-укуктук мүнөздөгү келишимдер боюнча иштеген кызматкерлер чагылдырылат. Орточо ай ичиндеги кызматкерлердин саны, отчеттук айдын ар бир календардык күнү катталган кызматкерлердин курамын кошуп, ал сумманы ай ичиндеги календардык күндөрдүн санына бөлүү аркылуу эсептелет.     

"Орточо эмгек акыны жана башка өлчөмдөрдү эсептөө үчүн алынган кызматкерлердин саны" деп аталган 2-беренеде аларга отчеттук ай ичинде иштеген сыяктуу эле, иштебеген күндөр үчүн да эмгек акы эсептеле турган кызматкерлердин саны көрсөтүлөт. Иш күнү толук иштебеген же белгилүү бир ишти аткарууга гана тартылган кызматкерлердин саны иш жүзүндө иштеген убакыт боюнча пропорционалдуу түрдө эсепке алынат: отчеттук ай ичинде кызматкер иштеген сааттын саны алгач иш күнү белгиленген узактыгына, андан кийин отчеттук мезгилде календарь боюнча иш күндөрүнүн санына бөлүнөт.     

"Эмгек акы фонду (материалдык жардамды жана социалдык жеңилдиктерди кошо алганда)" деп аталган 3-беренеде жыл башынан берки эмгек акы боюнча акча төлөмдөр өсүү тартибинде көрсөтүлөт, анда кошумча төлөөлөр, үстөк акылар, сыйлыктар жана башка төлөмдөр камтылат.     

20.6. "Эсептер боюнча көбүрөөк жүгүртүүнү ишке ашырышкан кардарлар боюнча маалымат" деп аталган Г бөлүкчөсүндө банктын бардык операциялары боюнча эң ири жүгүртүүгө ээ 15 кардары кемүү тартибинде көрсөтүлөт (отчеттук ай үчүн). "Жүгүртүү" дегенден улам, отчеттук ай ичинде кардардын эсебине чегерилген же андан алынып салынган сумманы түшүнүүгө болот. Бардык суммалар миң сом менен көрсөтүлүүгө тийиш.     

"Кардардын аты-жөнү" деп аталган тилкеде төмөнкүлөрдү көрсөтүү зарыл:     

1) юридикалык жактар  компаниянын мамлекеттик органдарда катталышына ылайык аталышы;     

2) жеке адамдар  аты-жөнү толугу менен.     

"Резидент/резидент эмес" тилкесинде банктын кардары Кыргыз Республикасынын резиденти/резидент эмеси болуп саналаарын көрсөтүү зарыл. Мында, "Кардар катталган өлкө" тилкесинде банктын кардары  юридикалык жак катталган өлкө көрсөтүлүүгө тийиш. Жеке адамдар  жараны болуп саналган өлкөнүкөрсөтүүгө тийиш.     

20.7. Финансылык чалгындоо органына билдирүүлөр саны жана суммасы жөнүндө маалыматтар» деген Д бөлүкчөдө отчеттук ай ичинде финансылык чалгындоо органына «милдеттүүлүк» жана «шектүүлүк» белгилери боюнча сунушталган маалыматтардын жалпы саны көрсөтүлөт. «Жалпы сумма» графасында алар боюнча маалымат финансылык чалгындоо органына сунушталган, операциялар ишке ашырылган жалпы сумма көрсөтүлөт. Бардык суммалар миң сом түрүндө көрсөтүлүүгө тийиш.  

Эскертүү: финансылык чалгындоо органы катары Мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматын түшүнүү зарыл     

20.8. «Коммерциялык банктар тарабынан проблемалуу кредиттер боюнча карыздардын ордун жабуунун эсебине баланска кабыл алынган башка менчик (кыймылсыз мүлк) тууралуу маалымат» деген Е бөлүкчөдө банк карыз алуучунун карызынын ордун жабуунун эсебинен кабыл алган кыймылсыз мүлк тууралуу маалымат чагылдырылат.    

«Баа берүү наркы» деген тилкеде көз карандысыз баалоочу/банктын баалоочусу тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык күрөөлүк мүлккө берилген наркы (кредит берилген учурга карата) көрсөтүлөт.    

20.9. «Мамлекеттик ишканалардын, мамлекеттик үлүшкө ээ чарба жүргүзүүчү субъекттердин, мамлекеттик бийлик органдарынын эсептериндеги акча каражаттарынын калдыктары боюнча маалымат» деген Ж бөлүкчөсүндө мамлекеттик ишканалардын, мамлекеттик үлүшкө ээ чарба жүргүзүүчү субъекттердин, мамлекеттик бийлик органдарынын эсептериндеги акча каражаттарынын калдыгы тууралуу маалымат чагылдырылат.    

«Келишим түзүлгөн күн» жана «Келишимди колдонуу мөөнөтү аяктаган күн» деген тилкеде ар бир эсеп боюнча келишим түзүлгөн жана аяктаган күндөр көрсөтүлөт (эгерде мамлекеттик ишканалардын, мамлекеттик үлүшкө ээ чарба жүргүзүүчү субъекттердин, мамлекеттик бийлик органдарынын бир банкта бир нече эсептери болгон болсо).    

«Валютасы» деген тилкеде ар бир эсеп боюнча катталган валюта берилет (эгерде мамлекеттик ишканалардын, мамлекеттик үлүшкө ээ чарба жүргүзүүчүсубъекттердин, мамлекеттик бийлик органдарынын эсеби мультивалюталык болсо, ар бир валюта боюнча өз-өзүнчө көрсөтүү зарыл).     

«Маалымат үчүн:» деген бөлүктө мамлекеттик ишканалардын, мамлекеттик үлүшкө ээ чарба жүргүзүүчү субъекттердин, мамлекеттик бийлик органдарынын эсептеринин саны, кардарларынын саны, эсептешүү эсептериндеги суммалар жана талап боюнча төлөнүүчү депозиттердеги суммалар бюнча жалпы маалымат көрсөтүлөт.     

20.10. «Жеке белгиленгендерди кошо алганда, колдонуудагы кредиттер жана депозиттер боюнча максималдуу жана минималдуу пайыздык чен боюнча маалымат» деп аталган З бөлүкчөсүндө жеке белгиленгендерди кошо алганда, колдонуудагы кредиттердин жана депозиттердин максималдуу жана минималдуу пайыздык чендери боюнча маалымат улуттук жана чет өлкө валюталары боюнча өз-өзүнчө көрсөтүлөт.     

20.11. «Банктын тобокелдик жагдайлары жөнүндө маалымат» деген И бөлүкчөсүндө банкта орун алган тобокелдик жагдайлары жана мындай жагдайларды четтетүү жана аларга жол бербөө жагында ишке ашырылган чаралар жөнүндө маалымат көрсөтүлөт.  

2, 3, 4-тилкелерде маалыматтар: КК.АА.ЖЖЖЖ форматында көрсөтүлөт. 

«Башкы кеңсе/филиал/түзүмдүк бөлүмдүн аталышы/№АТМ/тейлөө түйүнүнүн аталышы/соода-тейлөө ишканасы/» деген 5-тилкеде операциялык тобокелдиктер аныкталган жердин аталышы көрсөтүлөт.  

«Инцидент орун алган бизнес-процесс/ишкердик түрү» деген 6-тилкеде 8-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык код көрсөтүлөт. 

«Тобокелдик жагдайын чагылдыруу» деген 7-тилкеде тобокелдик жагдайы жөнүндө кеңири маалымат көрсөтүлөт.  

«Тобокелдиктин келип чыгуу себептери» деген 8-тилкеде 9-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык код көрсөтүлөт. 

«Орун алган тобокелдик жагдайынын кесепетин четтетүү үчүн көрүлгөн чаралар» деген 9-тилке эркин форматта толтурулат.  

«Операциялык тобокелдикти жөнгө салуу ыкмасы жөнүндө чечимдерди кабыл алуу (камсыздандыруу, негиздүү кабыл алуу, кыскартуу, четке кагуу)» деген 10-тилке эркин форматта толтурулат. 

«Контролдук чаралар/иш-чаралар» деген 11-тилке эркин форматта толтурулат.  

«Банк ишине» деген 12-тилкеде 10-тиркемеде келтирилген маалымдоого ылайык код көрсөтүлөт. 

«Абройго» деген 13-тилкеде 11-тиркемеде келтирилген маалымдоого ылайык код көрсөтүлөт. 

«Тобокелдик деңгээлинин шкаласы» деген 14-тилкеде 12-тиркемеде келтирилген маалымдоого ылайык код көрсөтүлөт. 

«Сумма» деген 15-тилкеде тобокелдик жагдайларынын банк ишине тийгизген таасирине баа берүү деңгээли миң сом түрүндө көрсөтүлөт.  

«Эскертүү» деген 16-тилкеде кошумча маалымат/сунуштар көрсөтүлөт.  

Эскертүү. Улуттук банкка сунушталуучу Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун 1-18-бөлүктөрүнүн электрондук версиясында белгилүү бир көз карандылыкты сактоо үчүн каталар протоколу колдонулат. Андагы каталар отчет туура эмес толтурулгандыгын билдирет.  

Е, Ж, З, И бөлүктөрү Улуттук банкка жооптуу кызмат адамынын электрондук кол тамгасы коюлган электрондук форматта сунушталат.    

 

21. 19-бөлүк. Банктардын кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтер    

    

21.1. “Банктардын башкы кеңселеринде жана региондордо кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтер” деп аталган А бөлүкчөсүндө банктар жана анын филиалдары (аманат кассаларын кошо алганда) юридикалык жакты түзүүсүз эле иш алып барган жеке ишкерлерди кошо алганда, жеке адамдарга жана юридикалык жактарга улуттук жана чет өлкө валюталарында сунуштаган бардык кызмат көрсөтүүлөр жана бекитилген тарифтерге ылайык ошол кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы көрсөтүлөт.     

Филиалдар боюнча маалыматтар, улуттук валютадагы тарифтерди min жана max чегинде (диапазон), ошондой эле min жана max чегинде пайыздык катышта көрсөтүү менен сунушталат. Мында, min графасында минималдуу маани, ал эми max графасында  бүтүндөй регион боюнча максималдуу маани чагылдырылат.    

Отчет формасынын “Код” деп аталган 1-графасында кызмат көрсөтүүлөрдүн коду көрсөтүлөт.    

Отчет формасынын “Кызмат көрсөтүүнүн аталышы” деп аталган 2-графасында банк өз кардарларына улуттук жана чет өлкө валюталарында сунуштаган бардык кызмат көрсөтүүлөр тизмектелип чагылдырылат.    

“Жактар ортосунда эсептерди тейлөө” деп аталган 1.2.1-кызмат көрсөтүү коду боюнча эсептен акча каражаттарын берүү тарифтери белгиленет.    

“Интернет-Банкинг” 1.2.2-кызмат көрсөтүү коду боюнча, эгерде ошол кызмат көрсөтүүдө бир нече кызмат көрсөтүү түрү камтылса, мисалы, каттоо/абоненттик төлөм/тейлөө ж.б. анда отчетто кызмат көрсөтүүнүн бардык түрү боюнча min жана max чегинде алардын наркы чагылдырылат.    

Ушул бөлүктө камтылган кызмат көрсөтүүлөр тизмегине кирбей калган кызмат көрсөтүүлөрдүн башка түрлөрүн боюнча маалыматтар ушундай эле негизде толтурулат.    

“Терминалдар аркылуу төлөмдөрдү өткөрүү” деген 1.2.11-кызмат көрсөтүү коду боюнча терминалдар аркылуу төлөмдөрдү өткөрүү тарифтери чагылдырылат.    

Эгерде коммерциялык банктын тариф саясатында “Тараптардын келишимдери/Макулдашуулары боюнча” тарифтерге ылайык кызмат көрсөтүүлөр камтыла турган болсо, анда отчетто тиешелүү мезгил ичинде ошол кызмат көрсөтүүлөр боюнча бардык операциялардын min жана max чегинде айкын тарифтерин көрсөтүүзарыл.    

“Банктардын кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтер” деп аталган 19-бөлүккө кошумча бөлүктөр/пунктар/пунктчалар Улуттук банк тарабынан рынокто кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңы түрлөрү пайда болуп жатышына байланыштуу киргизилген. Кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңы тү