Кайта келүү

  

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 

4-октябрында каттоодон өткөн. Каттоо номери 107-04 

  

 

  

Улуттук банк Башкармасынын 

2004-жылдын 27-августундагы 

N 22/9 токтому менен 

бекитилген 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредит уюмдарыдын (*) ишинде сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен түзүлгөн негизги документтердин 

ТИЗМЕСИ 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11-июлундагы N 29/10, 2017-жылдын 22-февралындагы № 6/6, 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА), 2019-жылдын 31-июлундагы № 2019-П-06/40-3-(НПА), 2019-жылдын 14-августундагы № 2019-П-12/42-1-(НПА), 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-10-(НПА) токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

 

Статьялардын номери 

Документтердин түрү 

Сакталуу мөөнөттөрү 

Эскертүү 

1. Башкаруу системасын уюштуруу 

1.1. Бөлүштүрүү иши 

Кыргыз Республиксанын мыйзамдары; Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары, тескемелери; Кыргыз Республиксанын Министрлер Кабинетинин токтомдору, тескемелери 

зарыл болбой калганга чейин 

  

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жана Эл өкүлдөр жыйындарынын, ошондой эле Кыргыз Республиксанын Жогорку Кеңешинин туруктуу комитеттеринин жана комиссияларынын отурумдарынын токтомдору, чечимдери, протоколдору 

зарыл болбой калганга чейин 

  

Кыргыз Республиксанын Министрлер Кабинетинин жана анын комиссияларынын отурумдарынын протоколдору; алардан көчүрмөлөр 

зарыл болбой калганга чейин 

  

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын токтомдору, тескемелери. Көчүрмөлөр 

зарыл болбой калганга чейин 

  

Акционерлердин, пай салуучулардын жалпы жыйналышынан протоколдор, чечимдер 

дайыма 

өткөрүлгөн жөри боюнча, башка мекемелерде - зарыл болбой калганга чейин 

Аткаруу органынын протоколдору, токтомдору; аларга карата документтер (докладдык тил каттар, справкалар, долбоорлор ж.б.) 

дайыма 

өткөрүлгөн жери боюнча, башка мекемелерде - зарыл болбой калганга чейин 

Уюштуруу кеңешинин, байкоо кеңешинин отурумдарынан протоколдор; аларга карата документтер (докладдык тил каттар, долбоорлор, справкалар ж.б.) 

дайыма 

өткөрүлгөн жери боюнча, башка мекемелерде - зарыл болбой калганга чейин 

Туруктуу иштеп турган комитеттердин, комиссиялардын, кеңештердин, секциялардын, жумушчу топтордун отурумдарынын токтомдору, чечимдери, протоколдору; аларга карата документтер (докладдык тил каттар, справкалар) 

дайыма 

өткөрүлгөн жери боюнча, башка мекемелерде - зарыл болбой калганга чейин 

Кеңешмелерден, отурумдардан толтурулган протоколдор; аларга карата документтер (баяндама кат, маалымкат, акт, кат алышуу): 

а) жетекчилерде 

б) түзүмдүк бөлүмдөрдө 

в) тендер өткөрүү боюнча комиссияларда 

  

  

  

Туруктуу негизде 

3 жыл 

6 жыл 

  

10 

Буйруктар: 

  

маалымат үчүн жиберилген - зарыл болбой калганга чейин 

маалымат үчүн жиберилген - зарыл болбой калганга чейин 

  

а) негизги иш боюнча 

дайыма 

  

б) өздүк курам боюнча ишке кабыл алуу, башка ишке которуу которуу, иштен бошотуу, сыйлык берүүлөр жөнүндө (сыйлык алгандардын аты-жөнүн көрсөтүү менен ар кандай кошумча төлөмөлөр); аларга карата документтер 

75 жыл 

  

в) кызматкерлерге өргүүлөрдү (анын ичинде, бала багуу боюнча), отгулдарды берүүлөр, жаза берүү, кызматкерлердин ишсапарга чыгуусу кезметчилерди дайындоо жөнүндө 

3 жыл 

11 

Буйруулар: 

а) негизги иш боюнча  

б) кредиттерди берүү жана кайтарып алуу боюнча  

в) акча каражаттарын төлөө жана чегерүү боюнча 

  

дайыма  

10 жыл  

10 жыл 

  

Кредитти 

кайтарып алгандан кийин 

12 

Бөлүмдөрдүн финансы маселелери боюнча тескемелери 

5 жыл 

  

13 

Ченемдик жана усулдук документтер (нускоолор, жоболор, эрежелер) 

дайыма 

иштелип чыккан жана бекитилген жери боюнча, башка мекемелерде жаңысына алмаштырылганга чейин 

14 

Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, ведомстволорунун жетекчиликке жана маалымат үчүн жиберилген нускоолору, эрежелери, жоболору, сунуш-көрсөтмөлөрү 

жаңысына алмаштырылганга чейин 

  

15 

Иш маселелери боюнча мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары менен кат алышуулар 

5 жыл 

  

16 

Укук коргоо, салык органдары, Улуттук банктын мекемелери тарабынан инспектирлөөлөрдү, текшерүүлөрдү жүргүзүү маселелери боюнча кат алышуу 

10 жыл 

  

17 

Финансы-кредит уюмдарынын (ФКУ) ишинде жол берилген мыйзам бузуулар тууралуу кат алышуу 

10 жыл ЭТК (эксперттик комиссиясы) 

  

18 

ФКУдердин ишине жүргүзүлгөн текшерүүлөр менен байланыштуу доолор жөнүндө кат алышуу 

10 жыл ЭТК 

  

19 

Укук коргоо, салык органдары, Улуттук банктын мекемелери тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн, изилдөөлөрдүн, анын ичинде аудитордук текшерүүлөрдүн документтери (докладдык тил каттар, справкалар, актылар, отчеттор) 

дайыма 

  

20 

ФКУдерге карата экономикалык таасир этүү чараларын колдонуу маселелери боюнча документтер (баяндама каттар, маалымкаттар, кат алышуу) 

10 жыл ЭТК 

  

21 

Банктык операцияларды жүзөгө ашыруу, аныкталган мыйзам бузууларды четтетүү, тике көзөмөлдүк, консервация режимине тиешелүү маселелер боюнча документтер (жазма буйруктар, эскертүүлөр, чектөөлөр тыюу салуулар, каршы аракет көрүү актылары) 

10 жыл ЭТК 

Мыйзам бузуулар четтетилкийин атайы режим аяктагандан кийин 

22 

ФКУдин ишине банктык көзөмөл боюнча документтер (докладдык тил каттар, отчеттор, маалыматтар, справкалар, кат алышуулар) 

10 жыл ЭТК 

  

23 

ФКУ тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн, ревизиялардын документтери (актылар, справкалар, кат алышуулар) 

10 жыл ЭТК 

  

24 

Контролдук-Текшерүү иш жөнүндө отчеттор:  

а) жылдык  

б) кварталдык, айлык 

  

дайыма  

3 жыл 

түзүлгөн жери боюнча, башка мекемелерде - 5 жыл 

25 

Жарандардын арыздары, даттануулары, сунуштары, аларды кароо боюнча документтер (справкалар, кат алышуулар) 

5 жыл ЭТК 

  

26 

Устав, ага карата толуктоолор жана өзгөртүүлөр (анын ичинде көчүрмөлөрү

дайыма 

  

27 

Уюштуруу келишими, ага карата толуктоолор жана өзгөртүүлөр 

дайыма 

  

28 

Каттоо жөнүндө күбөлүк (анын ичинде, көчүрмөлөр) 

дайыма 

  

29 

Банктык операцияларды жүзөгө ашырууга лицензиялар (анын ичинде көчүрмөлөрү

дайыма 

  

30 

Филиалдарды, сактык кассаларын, алмашуу пункттарын жана өкүлчүлүктөрдү ачууга карата уруксаттар, билдирүүлөр 

дайыма 

  

31 

Туруктуу иштеп турган комитеттер, комиссиялар жана контролдук органдар жөнүндө жоболор 

дайыма 

  

32 

Акционерлердин тизмелери жана аларга карата өзгөрүүлөр 

дайыма 

  

33 

Аффилирленген жактардын тизмелери, дивиденд алууга укуктуу болгон адамдардын тизмелери 

дайыма 

  

34 

Акциялардын үлгүлөрү 

дайыма 

  

35 

Акцияларды бөлүштүрүү жөнүндө жоболор 

дайыма 

  

36 

Уставдык капиталга каражаттарды салуу жөнүндө күбөлүк 

дайыма 

  

37 

ФКУдин аткаруу органдарынын мүчөлөрү менен укук жана милдеттенмелер жөнүндө келишимдер (контрактар) 

10 жыл ЭТК 

келишимдин, контракттын аракеттенүү мөөнөтү аяктагандан кийин 

38 

Аудиторлор менен келишимдер (контракттар) 

6 жыл ЭТК 

Келишимдин (контракттын) аракеттенүү мөөнөтү бүткөндөн кийин 

39 

ФКУ тарыхы боюнча документтер (тарыхый жана тематикалык баяндамалар, справкалар, мезгилдүү басма каражаттарындагы публикациялар, макалалар, кино-фототасмалар, видео жазуулар, фотографиялар) 

дайыма 

  

40 

Кайрымдуулук иштер боюнча документтер: 

  

  

  

а) белекке берүү келишимдери, баалуу нерселерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актылары, милдеттенмелер б) финансыга тиешелүү маселелер боюнча (эсептер, маалымкаттар, кат алышуулар) 

Туруктуу негизде 6 жыл ЭТК 

  

41 

ФКУди, анын филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн кайра өзгөртүп түзүү, кайра атоо жөнүндө документтер (отчеттор, актылар, докладдык тил каттар, корутундулар, кат алышуулар) 

дайыма 

  

42 

ФКУдин коммерциялык жана башка структуралардын уставдык капиталына катышуусу жөнүндө документтер (келишимдер, корутундулар, справкалар, кат алышуулар) 

10 жыл ЭТК 

келишимдин мөөнөтү аяктагандан кийин 

43 

Иш сапарлар боюнча документтер (программалар, пландар-тапшырмалар, баяндамалар, маалымкаттар, отчеттор, кат алышуу) 

5 жыл ЭТК 

  

44 

Штаттык жүгүртмөлөрдү иштеп чыгуу (справкалар, корутундулар, докладдык тил каттар), аларга карата өзгөртүүлөр жөнүндө документтер 

3 жыл 

  

45 

Структуралык бөлүмдөр жөнүндө жоболор 

дайыма 

  

46 

Филиалдар, сактык кассалары, өкүлчүлүктөр жөнүндө жоболор 

дайыма 

бекитилген жери боюнча, башка мекемелерде - зарыл болбой калганга чейин 

47 

Штаттык расписаниелөр, аларга карата толуктоолор жана өзгөртүүлөр 

дайыма 

бекитилген жери боюнча, башка мекемелерде - зарыл болбой калганга чейин 

48 

Төмөнкүлөр орун алмашканда документтерди өткөрүп берүү жөнүндө кабыл алууөткөрүп берүү актылары, аларга карата тиркемелер: 

  

  

  

б) жоопкерчиликтүү аткаруучулар, катчылар жана материалдык-жоопкерчиликтүү адамдар 

6 жыл 

жоопкерчиликтүү аткаруучу, материалдык жоопкерчиликтүү адам алмаштырылгандан 

49 

Жылдык жыйынга катышууга укуктуу адамдардын (анын ичинде жыйынга катышууга укук алган адамдар) тизмелери 

10 жыл 

  

50 

Кызматкерлердин кызматтык нускоолору 

5 жыл 

Жаңылар менен алмашылгандан кийин 

51 

Структуралык бөлүмдөрдүн иш планы: 

  

  

  

а) жылдык 

5 жыл 

  

  

б) кварталдык, айлык 

3 жыл 

  

52 

Структуралык бөлүмдөрдүн иш пландарды аткаргандыгы жөнүндө отчеттору: 

а) жылдык  

б) кварталдык  

в) айлык жана апталык 

  

  

5 жыл  

3 жыл  

1 жыл 

  

53 

Акционерлердин реестри 

дайыма 

  

54 

Акциялар менен ишти эсепке алуу журналы 

дайыма 

  

55 

Акционерлерди күндөлүк эсепке алуу журналы 

дайыма 

  

56 

Укуктук маселелер боюнча кат алышуулар 

5 жыл ЭТК 

  

57 

Жерге, имаратка, мүлккө карата менчик укугу жөнүндө күбөлүк 

дайыма 

  

58 

Эмгек мыйзамдарын сактоодо олуттуу кемчиликтер боюнча корутундулар 

5 жыл ЭТК 

  

59 

Дооматтар жана доо арыздары, кассациялык даттануулар, көзөмөл иретиндеги арыздар 

5 жыл 

жыйынтыктоочу чечим чыгаргандан кийин 

60 

ФКУ менен кредиторлордун ортосундагы тынышуу келишими 

10 жыл 

келишимдин бардык пункттары аткарылгандан кийин 

61 

Юридикалык кызматтарды көрсөтүү жөнүндө келишимдер (макулдашуулар) 

5 жыл ЭТК 

Келишимдин (макулдашманын) иштөө мөөнөтү аяктагандан кийин 

62 

Укук коргоо органдарынын токтомдору, аманаттарга, баалуу кагаздарга арест коюу жана алып салуу маселелери боюнча кат алышуу; аманаттарды, баалуу кагаздарды конфискациялоо 

5 жыл 

Арест алынып салынгандан кийин, конфискациялоодон кийин 

63 

Кыргыз Республикасынын жогорку, жергиликтүү сот органдарынын ФКУ иштеринин (анын ичинде жетекчилерге карата) маселелери боюнча токтомдору, чечимдери 

10 жыл ЭТК 

  

64 

Сот аткаруучулардын мүлккө камак салуу жөнүндө токтомдору жана актылары 

10 жыл 

  

65 

Укук коргоо, сот, салык органдарынын иштерди жана документтерди алып салуу жөнүндө токтомдору 

10 жыл 

Алып салуудан кийин 

66 

Сот органдарынын эсептешүүлөр боюнча операцияларды убактысынча токтотуу жөнүндө чечимдери 

10 жыл 

Убактысынча токтотуу иши алынып салынгандан кийин 

67 

Соттук жана арбитраждык иштерди жүргүзүүгө ишеним каттар 

5 жыл 

чечим чыккандан кийин 

68 

Дооматтарды жана даттанууларды эсепке алуу журналдары 

5 жыл 

бардык доо боюнча чечим чыккандан кийин 

69 

Иш өндүрүшү жана архивдик дело боюнча кат алышуу 

3 жыл 

  

70 

Делолордун жыйынтыктоочу номенклатурасы 

дайыма 

  

71 

Түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишинин номенклатурасы 

3 жыл 

  

72 

Структуралык бөлүмдөрдө жана филиалдарда иш өндүрүшүнүн жана архивдик делолордун абалын текшерүү жөнүндө документтер (актылар, справкалар, докладдык тил каттар) 

3 жыл 

  

73 

Документтердин аткарылышын контролдоо маселелери боюнча документтер (справкалар, жыйынды маалыматтар, кат алышуулар) 

3 жыл 

  

74 

Уюштуруу-тескөө документтеринин бланктарын пайдалануу боюнча отчеттор 

3 жыл 

  

75 

Ченемдик, тескөөчү жана усулдук документтерди жөнөтүүнүн көрсөткүчтөрү, тизмелери 

5 жыл 

  

76 

Төлөм документтерин каттоо китепчелери, журналдары 

6 жыл 

текшерүү (ревизия) бүткөн учурда. Талаш маселелер, пикир келишпестиктер, тергөө жана сот иштери келип чыккан шартта - акыркы чечим чыгарылганга чейин сакталат 

77 

Жарандардын сунуштарын, арыздардын жана даттанууларын каттоо китептери, журналдары, карточкалары 

5 жыл 

  

78 

Кириш корреспонденцияларын каттоо китептери, журналдары, карточкалары 

3 жыл 

  

79 

Чыгыш корреспонденцияларын каттоо китептери, журналдары, карточкалары 

3 жыл 

  

80 

Чектүү мүнөздө таркатылуучу маалыматтарды камтыган документтерди эсепке алуу китептери, журналдары, карточкалары 

3 жыл 

  

81 

Уюштуруу-тескөө документтеринин бланктарын эсепке алуу боюнча китептер, журналдары 

3 жыл 

  

82 

Жетекчилер тарабынан жарандарды кабыл алуусун каттоо журналы, карточкалары 

3 жыл 

  

83 

Кириш корреспонденцияларына опистер, реестрлер 

1 жыл 

  

84 

Чыгыш корреспонденцияларына опистер, реестрлер 

1 жыл 

  

85 

"Кызматтык пайдалануу үчүн" деген белгиси бар басылмаларды, уюштуруу-тескөө документтеринин бланктарын жок кылууга бөлүү жөнүндө актылар 

10 жыл 

  

86 

Фонддун иш делосу (фондго карата тарыхый справкалар, архивдин паспорту, документтердин бар экендиги жана абалын текшерүү актысы, делолорду мамлекеттик сактоого өткөрүп берүү, документтерди жок кылууга бөлүү жөнүндө актылар, документтердин жетишсиздиги, оңдоп түзөөгө болбой турган бүлүнүүсү жөнүндө актылар) 

дайыма 

жоюлуу учурунда мамлекеттик сактоого берилет 

87 

Делолордун опистеринин жылдык бөлүгү 

а) дайыма сактоо  

б) өздүк курам боюнча  

в) убактылуу (10 жылдан ашык) сактоо 

  

дайыма  

75 жыл  

3 жыл 

делолорду жок кылуудан кийин 

88 

Башка уюмдарга убактылуу пайдаланууга берилген иштердин актылары 

10 жыл 

  

89 

Архивден документтерди берүүгө арыздар, алар менен иштөөгө уруксат берилген адамдардын тизмеги, таанышып чыгууга уруксат алуу 

1 жыл 

Документтер архивге кайтарылгандан кийин 

90 

Архивдик справкаларды, көчүрмөлөрдү документтерден жана көчүрмөлөрдү берүү жөнүндө арыздар, талап кылуулар, аларды берүү жөнүндө кат алышуулар 

3 жыл 

  

91 

Структуралык бөлүмдөрдүн архивге тапшырылуучу делолорунун опистери (тапшырылуучу опистер): 

  

  

  

а) дайыма сакталуучу делодо 

5 жыл 

архивдик органдын ЭТКсы тарабынан опистин жыйынтык жылдык бөлүгүн бекитүүдөн кийин 

  

б) өздүк курам боюнча делодо 

5 жыл 

архивдик органдын ЭТКсы тарабынан опистин жыйынтык жылдык бөлүгүн макулдашкандан кийин 

  

в) убактылуу (10 жылдан ашык) сакталуучу делодо 

5 жыл 

делолордун опистеринин жылдык бөлүгүн түзүүдөн кийин, жылдык бөлүк жок учурунда жок кылуудан кийин 5 жыл 

  

г) убактылуу (10 жылга чейинкини кошо алганда) сакталуучу делодо 

3 жыл 

дело жок кылынгандан кийин 

92 

Журналдар, архивден документтерди берүүнү каттоо китепчеси 

3 жыл 

Бардык документтер архивге кайтарылгандан кийин 

2. Экономикалык болжолдоолор жана кредит-финансы маселелери 

2.1. Экономикалык болжолдоолор 

93 

ФКУдердин ишинде экономикалык ченемдерди жана экономикалык иликтөөлөрдү белгилөө, уюштуруу жана методологиялар боюнча кат алышуу 

6 жыл 

  

94 

Дивиденддерди чегерүү боюнча документтер (ведомосттор, эсептөөлөр, маалым каттар, корутундулар) 

6 жыл 

  

95 

Уставдык капиталдагы үлүштү төлөө аркылуу кайтарылган каражаттар боюнча документтер (корутундулар, маалымкаттар, кат алышуу) 

10 жыл ЭТК 

  

96 

Улуттук банк жана ФКУдер тарабынан таасир этүү чараларын колдонуу маселелери боюнча документтер (баяндама каттар, маалымкаттар, кат алышуу) 

10 жыл ТК 

  

97 

Юридикалык жактардын жана жеке адамдардын карыздары жөнүндө документтер (жыйынтыкталган маалыматтар, эсептешүүлөр ж.б.) 

5 жыл 

Карыз толугу менен жабылгандан кийин 

98 

Бизнес-планды иштеп чыгуу боюнча документтер (эсептешүүлөр, корутундулар, справкалар) 

5 жыл 

  

99 

Пайыздык ставкаларды, коммисиондук сыйлыктардын тарифтерин иштеп чыгуу боюнча документтер (справкалар, эсептешүүлөр, негиздөөлөр) 

5 жыл 

  

100 

Капиталдык салымдарды каржылоо документтери (кийинкиге калтырылган курулуш боюнча капиталдык салымдар жана курулуш-монтаж иштеринин лимиттери, курулуштун жыйынтыкталган сметалык эсептөөлөрүнүн көчүрмөлөрү

6 жыл 

Курулуп бүткөндөн кийин 

101 

Өнүгүүнүн келечектүү пландары, аларды иштеп чыгуу боюнча документтери (справкалар, докладдык тил каттар, эсептешүүлөр) 

дайыма 

  

102 

Бизнес-пландар; аларга карата документтер (технико-экономикалык негиздөөлөр, корутундулар, справкалар, эсептешүүлөр)  

а) иштелип чыккан, бекитилген жери боюнча 

б) башка мекемелерде 

  

  

  

дайыма 

5 жыл 

  

103 

Чыгашалардын жылдык сметасы:  

а) түзүлгөн жана бекитилген жери боюнча  

б) башка мекемелерде 

  

дайыма  

5 жыл 

  

104 

Иштин негизги түрү боюнча отчеттор:  

а) жылдык  

б) кварталдык  

в) айлык 

  

дайыма  

5 жыл  

1 жыл 

жылдык жок учурунда дайыма 

105 

Иштин көмөкчү түрү боюнча отчеттор 

5 жыл ЭТК 

  

106 

Чыгашалардын жылдык сметасынын аткарылышы жөнүндө отчеттор:  

а) түзүлгөн жери боюнча  

б) башка мекемелерде 

  

  

дайыма  

5 жыл 

  

107 

Финансы-экономикалык жана конъюнктуралык баяндамалар жана экономика жана финансылык айрым маселелерди иштеп чыгуулар: 

  

  

  

а) иштелип чыккан жана бекитилген жери боюнча 

5 жыл ЭТК 

  

  

б) башка мекемелерде 

зарыл б калганг йин 

лбой че- 

108 

Иштин экономикалык ченемдерин эсептөө: а) жылдык 

дайыма 

  

  

б) кварталдык, айлык 

5 жыл 

  

109 

Жаңыдан башталган курулуштардын түпкү (титулдук) тизмеси 

дайыма 

  

110 

Буюртма келишимдер (контракттар) 

6 жыл ЭТК 

келишимдин (контракттын) аракеттенүү мөөнөтү аяктагандан кийин 

111 

Мамлекеттик ведомствдон тышкаркы экспертизанын корутундусу, долбоорлор боюнча тармактык экспертизалар; техника-экономикалык негиздөөлөр 

дайыма 

  

2.2. Кредит-финансы маселелер 

112 

Кредиттик-экономикалык маселелер боюнча кат алышуу 

6 жыл ЭТК 

  

113 

Кайра каржылоо, милдеттүү камдык талаптар, депозиттик операциялар жана салык салуу маселелери боюнча кат алышуу 

6 жыл ЭТК 

  

114 

Финансы-кредит маселелери жана лизинг боюнча кат алышуулар 

6 лет ЭТК 

  

115 

Мамлекеттик карыздын курамында турган кредиттердин берилиши жана кайтарылышы жана алар боюнча кирешелер жөнүндө документтер (справкалар, эсептешүүлөр, корутундулар, келишимдер, кат алышуулар) 

дайыма 

  

116 

Кредиттик линияларды ишке ашыруу жана эсепке алуу боюнча документтер (маалым каттар, баяндама каттар, кат алышуу) 

6 жыл ЭТК 

кредиттик линиялар жабылгандан кийин 

117 

Аймактык программаларды кредиттөө боюнча документтер (Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомдорунун көчүрмөлөрү, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын жолдомо каттар, эсептешүүлөр, товардын саны көрсөтүлгөн документ (разнарядка), корутундулар, кат алышуулар) 

6 жыл ЭТК 

  

118 

Кардарлар менен кредиттик мамилелерге жүргүзүлгөн иликтөөлөр боюнча документтер (маалымкаттар, кыскача баяндама, таблицалар, диаграммалар, тил каттар, кат алышуулар) 

6 жыл ЭТК 

  

119 

Кредиттик-экономикалык маселелерге изилдөөлөр, акча-кредит чөйрөсүндө күндөлүк тенденцияларга талдап-иликтөөлөр, кредиттерди жайгаштыруу жана тартуу жагында болжолдоолор жана иликтөөлөр боюнча документтер (программалар, таблицалар, маалыматтар, статистикалык-аналитикалык, ыкчам материалдар, диаграммалар, эсептешүүлөр, таблицалар, түшүндүрмө каттар) 

6 жыл ЭТК 

  

120 

Буга чейин алынган жана берилип жаткан банктык кредиттер боюнча документтер (өтүнүчтөр, экономикалык эсептөөлөр, кредиттик келишимдердин долбоорлору, корутундулар) 

6 жыл ЭТК 

кредит кайтарылгандан кийин 

121 

Өндүрүп алууга болбогон кредиттер жөнүндө документтер (корутундулар, актылар, кат алышуу) 

6 жыл ЭТК 

кредит баланстан тышкаркы эсептен алынып салынгандан кийин 

122 

ФКУдердин кызматкерлерине берилген кредиттер жана ссудалар боюнча документтер (кредиттик келишимдер, өтүнүч каттар, отчеттор) 

10 жыл 

Кредит, ссуда кайтарылгандан кийин 

124 

Кредиттик ресурстарды система-ичинде кайра бөлүштүрүү тууралуу маалыматтар 

6 жыл ЭТК 

  

125 

Карыз алуучу юридикалык жактардын жана жеке адамдардын кредит боюнча иштери (кредиттик билдирмелер, кредиттик келишимдер, маалымкаттар, мөөнөттүү милдеттенмелер, карыз алуучулардын уюштуруу документтери, кат алышуу, ж.б.) 

6 жыл ЭТК 

кредит төлөнгөндөн кийин 

126 

Төлөм ведомосттору, эсептешүү документтеринин көчүрмөлөрү, кредиттерди тартуу жана өткөрүп берүү жөнүндө кат алышуу 

6 жыл ЭТК 

  

127 

Ар айлык, күн сайын берилүүчү маалымкаттар, кредиттик ресурстардын абалы жана аларды пайдалануу жөнүндө топтук ведомосттор 

6 жыл ЭТК 

  

128 

Юридикалык жактардын жана жеке адамдардын кредитти алууга карата четке кагылган билдирмелери, аларга карата документтер (эсептешүүлөр, кат алышуулар ж.б.) 

1 жыл 

чечим чыккандан кийин 

129 

Күрөөгө коюлган мүлктү эсепке алуу боюнча кредиттерге карата билдирмелерди каттоо журналы 

6 жыл 

  

130 

Юридикалык жактар жана жеке адамдар менен кредиттик келишимдерди каттоо журналдары (китепчелери) 

6 жыл ЭТК 

Акыркы келишимдин, конракттын аракеттенүү мөөнөтү аяктагандан кийин 

131 

Кассалык иштер жана баалуулуктарды сактоо маселеси боюнча кат алышуулар 

3 жыл 

  

132 

Баалуулуктар сакталган жайды текшерүү боюнча документтер (актылар, справкалар, кат алышуулар) 

10 жыл 

  

133 

Банкнотторду кайра эсептөө маселелери боюнча документтер (актылар, кат алышуу) 

6 жыл 

  

134 

Кассирлердин туура эмес эсептөөлөрү тууралуу документтер (актылар, кат алышуу) 

6 жыл 

чыгымдын орду жабылгандан кийин 

135 

Төлөөгө жараксыз жана жасалма банкноттор жөнүндө документтер (экспертизалардын актылары, отчеттор, кат алышуулар) 

5 жыл 

  

3. Кассалык операциялар, инкассация 

3.1. Кассалык операциялар 

136 

Күндүн акырына операциялык кассада акча каражатынын минималдуу мүмкүн болуучу калдыгын белгилөө маселеси боюнча документтер (эсептешүүлөр, жыйынтыкталган маалыматтар) 

3 жыл 

  

137 

Баалуулуктарды кабыл алуу-өткөрүп берүү актылары жана баалуулуктар салынган жөнөтмөлөрдү (посылка) ачуу 

6 жыл 

  

138 

Кассалык иштердин уюштурууну текшерүү актылары 

6 жыл 

  

139 

Улуттук валютада операциялар боюнча кассалык документтер, аларга карата тиркемелер (сактоо жайында сактоодо турган баалулуктар боюнча кириш жана чыгыш кассалык ордерлер салык ордерлер, акча чектери, нак акча каражатын салуу тууралуу кулактандыруулар) 

6 жыл 

Текшерүү (ревизия) бүткөн шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келүүлөр, тергөө жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

140 

Накталай акчаларды эсептөө боюнча контролдук ведомосттор 

5 жыл 

  

141 

Алынган акчалардын суммасы жана кассага келип түшкөн акча документтеринин саны жөнүндө справкалар 

5 жыл 

  

142 

Берилген акчанын суммасы жана отчет астында алынган сумма жөнүндө справкалар 

5 жыл 

  

143 

Кечки касса тарабынан алынган акчалар бар сумкалар жана бош сумкалар жөнүндө 

3 жыл 

  

144 

Кассалык жүгүртүүлөр жөнүндө жыйынды справкалар 

6 жыл 

  

145 

Баалуулуктарды эсепке алуу карточкасы 

5 жыл 

  

146 

Кардарларды кассалык тейлөөгө карата келишимдер 

6 жыл 

келишимдин аракеттенүү мөөнөтү аяктагандан 

147 

ФКУдердин баалуулуктар менен операцияларды жүзөгө ашырган кызматкерлери менен жамааттык (бригадалык) материалдык жоопкерчилик тууралуу келишимдери 

6 жыл 

Келишимдин ара кеттенүү мөөнөтү бүткөндөн кийин 

148 

ФКУдердин кассалык жана инкассация кызматкерлери менен толук материалдык жоопкерчилик жөнүндө келишимдери 

6 жыл 

Материалдык жоопкерчиликтүү адам иштеген бошогондон кийин 

149 

Банкноттун төлөөгө ылайыктуулугун текшерүү үчүн толтурулган торчо 

1 жыл 

  

150 

Сактоо жайында турган акча каражаттарды жана баалуулуктарды, кабыл алынган жана берилген акчаларды (баалуулуктарды), баалуу металлдарды каттоо китепчеси 

6 жыл 

Текшерүү (ревизия) бүткөн шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келүүлөр, тергөө жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

151 

Квитанциялык китепчелерди, жооптуу аткаруучу тарабынан берилген олуттуу отчеттуулукка тиешелүү бланктарды эсепке алуу китептери (журналдары) 

5 жыл 

  

152 

Баалуулуктарды сактоочу жайды күзөткө кабыл алуу жана өткөрүп берүү контролдук журналы 

5 жыл 

  

3.2. Инкассация 

153 

Баалуулуктарды ташып жеткирүү жөнүндө кат алышуулар 

3 жыл 

  

154 

Инкассаторлорго берилген сумкалар жана карточкалар жөнүндө справкалар 

3 жыл 

  

155 

Инкассаторлор тарабынан төйленүүчү уюмдардын, ишканалардын жана мекемелердин тизмелери 

3 жыл 

  

156 

Кардарлардын акча каражаттарын жана баалуулуктарын инкассациялоого жана ташып жеткирүүгө келишимдер 

6 жыл 

келишимдин аракеттенүү мөөнөтү аяктагандан кийин 

157 

Баалуулуктарды кабыл алууга жана жеткирип берүүгө берилген ишеним каттар 

5 жыл 

  

158 

Накталай акчалар салынган сумкаларга карата коштоп жүрүүчү ведомсттор 

1 жыл 

  

159 

Документтерди кабыл алуу жана өткөрүп берүү журналы 

5 жыл 

  

160 

Каротчкаларды, мөөрлөрдү, ачкычтарды жана ишеним каттарды берүүнү жана кабыл алууну эсепке алуу журналдары 

3 жыл 

  

161 

Баалуулуктары менен жана бош сумкалардын алынышын эсепке алуу журналдары 

3 жыл 

  

162 

Берилген штамптарды жана пломбирлерди эсепке алуу, алардын өткөрүлүп берилишин каттоо китеби 

3 жыл 

  

4. Баалуу кагаздар менен операциялар 

4.1. Мамлекеттик баалуу кагаздар менен операциялар 

163 

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча республикалык бюджет менен эсептешүүлөр жөнүндө документтер (төлөм тапшырмалары, эсептешүүлөр) 

6 жыл 

займдын мөөнөтү аяктагандан кийин 

164 

Мамлекеттик баалуу кагаздардын экинчилик рыногу маселеси боюнча документтер (келишимдер, актылар, протоколдор, чыгаруу шарты) 

5 жыл 

мамлекеттик баалуу кагаздардын чыгарылышын төлөгөндөн кийин 

165 

Дилерлердин кыска мөөнөттүү мамлекеттик облигациялар менен операциялары боюнча отчету: 

  

  

  

а) баалуу кагаздар менен иштөө жөнүндө ар бир айлык 

5 жыл 

  

  

б) аткарылган бүтүмдөр жөнүндө 

5 жыл 

  

  

в) баалуу кагаздар менен иштөө жөнүндө ар бир апталык 

1 жыл 

  

166 

Кыска мөөнөттүү мамлекеттик облигацияларды сатуу жана сатып алууга билдирмелер, бүтүмдөрдүн реестринен көчүрмөлөр 

5 жыл 

  

167 

Мамлекеттик кыска мөөнөттүү облигациялар менен операциялар боюнча электрондук банктар аралык эсептөшүүлөр системасынын төлөм тапшырмалары 

6 жыл 

  

168 

Кардарлардын өздүк эсептери, депо эсептери, мамлекеттик кыска мөөнөттүү облигациялар менен операциялар боюнча электрондук банктар аралык эсептешүүлөр системасынын "Ностро" эсептери боюнча көчүрмөлөр 

6 жыл 

эсептер жабылгандан кийин 

169 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды сактоого кабыл алуу боюнча жабылган (лицевые) эсептер, аларга тиркелген опистер 

6 жыл 

займдын мөөнөтү аяктагандан 

170 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу келишимдери 

6 жыл 

кийин келишимдин аракеттенүү мөөнөтү аяктагандан кийин 

171 

Мамлекеттик төлөнгөн баалуу кагаздарга карата ведомосттор, акттылар жана актыларга карата тиркемелер 

3 жыл 

  

172 

Аукционго кабыл алынган билдирмелердин жыйынды реестри; кардарлардын, дилердин аукцион боюнча киргизилген билдирмелеринин реестрлери 

1 жыл 

  

173 

Тоорук протоколдорунун көчүрмөлөрү, эсептин операторун тескөө эсептери боюнча нетто-жүгүртүүсүнүн көчүрмөлөрү 

1 жыл 

  

174 

Кыска мөөнөттүү мамлекеттик облигациялар тооругунун жыйынтыгы боюнча эсептердин операторлорунун милдеттенмелери 

1 жыл 

  

175 

Кыска мөөнөттүү мамлекеттик облигациялар менен банктар аралык валюталык биржаларынын маалыматтары 

1 жыл 

  

176 

Облигацияларды, облигациялар менен операциялар боюнча жүгүртүүлөрдү өздүк эсепке алуу, брокердик операцияларды, жыйынды маалыматтарын эсепке алуу журналы 

5 жыл 

  

4. Баалуу кагаздар менен операциялар 

4.2. Баалуу кагаздар менен операциялар 

177 

Депозиттик аманат сертификаттарын, векселдерин чыгаруу, жүгүртүү тууралуу кат алышуулар 

5 жыл ЭТК 

  

178 

Депозиттик, сактык сертификаттарды, векселдерди чыгаруу, жүгүртүү жөнүндө документтер (жоболор, эрежелер) 

дайыма 

  

179 

Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамдарынын бузулушу тууралуу документтер (маалыматтар, корутундулар, текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча отчеттор) 

5 жыл ЭТК 

  

180 

Жасалма баалуу кагаздар жөнүндө документтер (актылар, справкалар, аналитикалык жазуулар) 

15 жыл ЭТК 

  

181 

ФКУдин баалуу кагаздарды чыгаруунун эрежесин бузгандыгы жөнүндө документтер (справкалар, маалыматтар, кыскача каттар, актылар, корутундулар) 

10 жыл 

  

182 

Башка ФКУдин баалуу кагаздарын алуу жөнүндө документтер (келишимдер, актылар, кат алышуулар) 

10 жыл 

баалуу кагазга карата менчик укугу өткөндөн же алардын сатуу наркынын жоголушунан кийин 

183 

Инвестициялык фонддордун акцияларын жайгаштыруу жөнүндө документтер (акция ээсинин колтамга коюлуучу баракчалары, өздүк эсептеру, инвестициялык фонддун акциялары үчүн төлөөгө келип түшкөн акча каражаттары жөнүндө справкалар) 

6 жыл 

акцияга карата менчик укугу өткөндөн кийин 

184 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин векселдеринин сатылышын тариздөө боюнча документтер (келишимдер, корутундулар, справкалар) 

6 жыл 

келишимдин аракеттенүү мөөнөтү аяктагандан кийин 

185 

Инвестициялык фонддордун баалуу кагаздары менен операцияларды жүзөгө ашыруу жөнүндө документтери (справкалар, опистер, квитанциялар, тескеменин көчүрмөлөрү

5 жыл 

  

186 

Инвестициялык фонддун толук депозитардык тейлөөдө турган мүлктөрүн эсепке алуу документтери (справкалар, опистер, тизмелер) 

5 жыл 

  

187 

Корпоративдик баалуу кагаздардын экинчилик рыногу маселелери боюнча документтер (докладдык тил каттар, справкалар, кат алышуулар) 

5 жыл 

  

188 

Ишеним боюнча башкаруу операциялары боюнча документтер (келишимдер, инвестициялык декларациялар, аларга карата өзгөртүүлөр жана толуктоолор, үлүштүк катышууга сертификаттар, ишеним боюнча башкаруу келишимин токтотуу жөнүндө кабарлоо) 

5 жыл 

ишеним боюнча башкаруу келишиминин аракеттенүү мөөнөөтү аяктагандан кийин 

189 

Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучуларын ички эсепке алуу жана отчеттуулук документтери (тизмелер, справкалар) 

5 жыл 

  

190 

Баалуу кагаздар рыногу, финансылык рынок, баалуу кагаздар менен операциялар жөнүндө информациялык-аналитикалык мүнөздөгү документтер (баяндамалар, таблицалар, аналитикалык жазуулар, справкалар) 

5 жыл ЭТК 

  

191 

Депозитардык операциялар үчүн негиз боло алган алгачкы документтер (мураскерликке укук жөнүндө күбөлүк, камкорчулук күбөлүгү, нике тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү

5 жыл 

операциялар аяктагандан кийин 

192 

Баалуу кагаздарды чыгаруунун эмиссиясынын келечектери 

дайыма 

  

193 

Депозиттик, сактык сертификаттарды, векселдерди чыгаруунун шарттары 

дайыма 

  

194 

Балуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучуларынын лицензияларынын аракетин токтотуу, жок кылуу жөнүндө билдирме 

дайыма 

  

195 

Баалуу кагаздар менен иштөө жөнүндө отчеттор: 

  

жылдык жок учурунда дайыма 

а) жылдык  

б) кварталдык 

дайыма  

5 жыл 

в) айлык, апталык, күндүк 

1 жыл 

196 

Чегерилген дивиденддердин ведомосттору 

6 жыл 

  

197 

Инвестициялык фонддун акцияларына ээлик кылуучулук жөнүндө күбөлүктү кабыл алуу жана өткөрүп бөрүү актылары 

3 жыл 

акцияга менчик укугу өткөндөн кийин 

198 

Баалуу кагаздар рыногунда ФКУдердин ишине жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча Улуттук банктын эскертүүлөрү 

5 жыл ЭТК 

  

199 

Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө мыйзам бузууларды четтетүү тууралуу Улуттук банктын жазма буйруктары 

5 жыл ЭТК 

Мыйзам бузуулар четтетилгенден кийин 

200 

Төлөнгөн векселдер, акцияларадын сертификаттары, сактык жана депозиттик сертификаттар 

5 жыл 

  

201 

Депозитарийдин кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөөгө карата, акцияларды жайгаштыруу үчүн сыйлыктардын эсептери 

6 жыл 

  

202 

Кардарлардын өздүк эсептери, депо эсептери, депо эсептери боюнча көчүрмөлөр 

6 жыл 

  

203 

Акция ээлеринин жеке эсептери 

10 жыл 

Акцияга менчик укугу токтотулгандан кийин. Текшерүү (ревизия) бүткөн шартта гана. 

204 

Корпоративдик баалуу кагаздарды сатуу-сатып алуу келишимдери 

5 жыл 

Келишимдин аракеттенүү мөөнөтү бүткөндөн кийин 

205 

Юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан финансы-кредиттик мекеменин акцияларын сатуу-сатып алуу келишимдери; аларга карата документтер (өткөрүп берүү буйруулары, кол коюу баракчалары, акция сатып алууга өтүнүч каттар милдеттенмелер) 

10 жыл 

  

206 

Корпоративдик баалуу кагаздарды сатууга жана сатып алууга билдирмелер 

5 жыл 

  

207 

Акционерлер реестринен көчүрмө 

10 жыл ЭТК 

  

208 

Баалуу кагаздар менен операцияларды эсепке алуу журналдары 

5 жыл 

  

209 

Менчиктештирилген чектерди депондоштурууда берилген күбөлүктөрдү эсепке алуу журналдары 

2 жыл 

  

5. Тышкы экономикалык ишкердик 

5.1. Эл аралык байланыш жана эсептешүүлөр 

210 

Эл аралык уюмдар, чет өлкө банктары менен кызматташуу тууралуу кат алышуулар 

5 жыл ЭТК 

  

211 

Тышкы байланыш маселелери боюнча кат алышуу 

5 жыл ЭТК 

  

212 

Эсептерди ачуу, инвестициялык ишкердикти жүргүзүү маселелери боюнча кат алышуу 

6 жыл 

  

213 

Экспорттук жана импорттук операциялар боюнча гарантиялар жана аккредитивдер линиянын жөнүндө кат алышуулар 

10 жыл 

Кредиттик гарантиялары, аккредитивдери жабылгандан кийин 

214 

Мамлекеттик тышкы карыз, кредиттерди берүү, пайдалануу жана төлөө жөнүндө документтер (справкалар, корутундулар, мемориалдык бухгалтердик жана кассалык документтер, докладдык тил каттар, кат алышуулар) 

дайыма 

  

215 

Эл аралык эсептешүүлөр маселелери боюнча документтер (маалымкаттар, корутундулар, кат алышуулар) 

6 жыл 

  

216 

Берилген жана алынган гарантиялар боюнча документтер (мемориалдык жана кассалык ордерлер, төлөм тапшырмалары, кат алышуулар) 

10 жыл 

банктык гарантиянын мөөнөтү аяктагандан кийин 

217 

Четөлкө мамлекеттеринин өкүлдөрүн кабыл алуу жөнүндө документтер (докладдар, отчеттор, справкалар, кат алышуулар) 

15 жыл ЭТК 

  

218 

Чет өлкө банктары эл аралык жана чет уюмдары менен түзүлгөн келишимдер, өлкө макулдашуулар, контрактылар. Аларга киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

6 жыл 

Келишимдердин, макулдушуулардын контрактылардын аракеттенүү мөөнөтү бүткөндөн кийин 

219 

Эларалык уюмдардын жана четөлкө банктарынын өкүлдөрүн кабыл алуу пландары, алардын келүү программалары 

3 жыл 

  

220 

Четөлкө өнөктөштөрү менен маектешүүлөрдүн жазылып алынышы, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнүн протоколдору 

5 жыл 

  

221 

Резиденттердин жана резидент эместердин валюталык эсептерин жана резидент эместердин улуттук валютадагы эсептерин ачуу жана жүргүзүү тууралуу отчеттор 

5 жыл 

  

222 

Импорттук жана экспорттук операциялар боюнча бүтүмдөрдүн паспорттору (бажы декларациясынын көчүрмөлөрү, эсепке алуу карттары, реестрлер, кат алышуулар) 

5 жыл 

  

223 

Кызмат адамдарынын четөлкө корреспонденттерине багытталган колтамгаларынын үлгүлөрү 

10 жыл 

жаңыга алмашылгандан кийин 

224 

Четөлкө корреспонденттеринин колтамгаларынын үлгүлөрү 

10 жыл 

колтамга укугун жок кылуудан кийин 

5.2. Валюталык операциялар 

225 

Валюталык операциялар маселелеси боюнча кат алышуулар 

6 жыл 

  

226 

Алмашуу пункттарын каттоо жөнүндө кат алышуулар 

5 жыл 

  

227 

Банктар аралык валюта тооруктарында жүргүзүлгөн операциялар боюнча документтер (биржалык күбөлүктөр, операциялык баракчалар, кат алышуулар) 

6 жыл 

  

228 

Жол чектери менен операцияларды жүргүзүү учурунда таризделинүүчү документтер (жол чектеринин бланктарын алуу боюнча жеке эсептер, маалымдамалар) 

6 жыл 

  

229 

Валюта-алмашуу операциялар боюнча жарандардын документтери (маалымкаттар, квитанциялар, ордерлер ж.б.) 

6 жыл 

  

230 

Баалуу металлдар эсептерин жүргүзүү боюнча документтер (көчүрмөлөр, маалымкаттар, маалыматтар) 

10 жыл 

  

231 

Корреспонденттик эсептерди чет өлкө валютасында жүргүзүү боюнча документтер (көчүрмөлөр, маалымкаттар, маалыматтар, кат алышуулар) 

10 жыл 

  

232 

Валюталык баалуулуктар менен кассалык иштерди уюштуруу боюнча документтер (справкалар, актылар, билдирмелер, кассалык ордерлер ж.б.) 

6 жыл 

  

233 

Депозиттик операциялар боюнча документтер (билдирмелер, төлөм тапшырмалары, тастыктоолор) 

6 жыл 

  

234 

Валюталык операцияларды жүргүзүүгө Улуттук банк тарабынан берилген уруксат (лицензиялар) 

дайыма 

  

235 

Алмашуу пункттарын каттоо жөнүндө күбөлүктөр 

6 жыл 

жабылгандан кийин 

236 

Улуттук банктын аймактык мекемелеринде капиталдын жылышына байланыштуу валюталык операцияларды каттоо күбөлүктөрү 

6 жыл 

Инвестициялык операциялар бүткөндөн кийин 

237 

Валюталык операциялар боюнча отчеттор: а) жылдык б) кварталдык в) айлык, апталык, күндүк 

дайыма 5 жыл 3 жыл 

жылдык жок учурунда дайыма 

238 

Жол чектеринин эмитентинен болгон банктар менен келишимдер 

6 жыл ЭТК 

Келишимдердин аракеттенүү мөөнөтү бүткөндөн кийин 

239 

Жол чектеринин эмитенттеринин контролдук документтери (билдирмелер, маалымдамалар, эсептешүүлөр) 

6 жыл 

  

240 

Кассалык жана баланстан тышкаркы кириш жана чыгыш ордерлери; чет өлкө валютасы менен операциялар боюнча документтер (маалымдамалар, көчүрмөлөр) 

6 жыл 

  

241 

Чет өлкө валютасы менен операциялар боюнча мемориалдык жана баланстан тышкаркы документтер 

6 жыл 

  

242 

Валюталык операциялар боюнча жеке эсептер 

6 жыл 

Эсептер жабылгандан кийин 

243 

Банк-корреспонденттердеги эсептерден көчүрмөлөр 

6 жыл 

  

244 

Чет өлкө валютасындагы баалуу металлдар боюнча эсептерден каражаттарды чегерүүлөр боюнча тапшырмалар 

10 жыл 

  

245 

Чет өлкө валютасындагы, баалуу металлдарда туюндурулган каражаттарды алуу тастыктамасы 

10 жыл 

  

246 

Кардарлардын күндөлүк валюталык эсептери боюнча маалыматтар 

6 жыл 

Эсептер жабылгандан кийин 

247 

Валюталык операциялардын ишке ашырылышы учурунда комиссиялык сый акылардын тарифи 

туруктуу 

  

248 

Чет өлкө валюталары, баалуу металлдар менен банк операцияларын жана бүтүмдөрдү ишке ашыруу келишимдери (макулдашуулар, контрактылар) 

10 жыл 

Келишимдердин (макулдашуулардын, контрактылардын) аракеттенүү мөөнөтү бүткөндөн кийин 

249 

Баалуу металлдарда жана валютада туюндурулган ресурстарга тиешелүү маалымкаттар 

10 жыл 

  

250 

Чөтөлкө валюталарынын сомго карата курсун гилөө жөнүндө Улуттук банктын маалыматтары 

бел 5 

жыл 

251 

Валюталарды, баалуу металлдарды сатып алуунун-сатуунун ФКУ тарабынан белгиленген күндөлүк курстары 

6 жыл 

  

252 

Алмашуу пункттарынын тизмелери 

3 жыл 

жаңы менен алмашылгандан кийин 

253 

Капиталдын жылышына байланыштуу валюталык операцияларды ишке ашырууга билдирмелер, аларга Улуттук банктын аймактык мекемесинде каттоодон өткөндүгү 

6 жыл 

Билдирмелердин чегинде бардык валюталык операцияларды ишке ашыруу мөөнөтү бүткөндөн кийин 

254 

Валюталарды сатып алуу-сатууга, алар боюнча төлөм документтерине кардарлардын аткарылган билдирмелери 

6 жыл 

  

255 

Чет өлкө валютасындагы, баалуу металлдардагы баланстык жана баланстан тышкаркы эсептер боюнча карточкалар. Текшерүүлөр бүткөрүлгөн шартта (эгерде, талаш маселелер, пикир келишпестиктер келип чыккан болсо, тергөө ишинде колдонулган жана соттун жүрүшүндө даярдалган көрсөтмөлөр акыркы чечим чыгарылганга чейин сакталат) 

10 жыл 

Текшерүү (ревизия) бүткөн шартта гана. Эгерде талаш маселелер каршы келүүлөр тергөө жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

6. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук 

6.1. Бухгалтердик отчеттуулук 

256 

Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук жөнүндө кат алышуулар 

5 жыл 

  

257 

Бухгалтердик жыйынды отчеттор, баланстар; аларга карата документтер (түшүндүрмө каттар, тиркемелер, адистештирилген формалар, аудитордук корутундулар): 

  

  

  

а) жылдык 

дайыма 

түзүлгөн орду боюнча, башка мекемелерде 5 жыл 

  

б) кварталдык 

5 жыл 

жылдык жок учурунда дайыма 

  

в) айлык 

3 жыл 

  

258 

Филиалдардын бухгалтердик отчеттору, баланстары; аларга карата документтер (түшүндүрмө каттар, тиркемелер, адистештирилген формалар, аудитордук корутундулар): 

  

  

  

а) жылдык 

дайыма 

түзүлгөн орду боюнча, башка мекемелерде 5 жыл 

  

б) кварталдык 

5 жыл 

жылдык жок учурунда дайыма 

  

в) айлык 

3 жыл 

  

259 

Бюджетке салыктарды төлөө боюнча отчеттор 

  

  

  

а) жылдык 

дайыма 

түзүлгөн орду боюнча, башка мекемелерде 5 жыл 

  

б) кварталдык 

6 жыл 

жылдык жок учурунда дайыма 

  

в) айлык 

3 жыл 

  

260 

Берүү, бөлүштүрүү, жоюуу боюнча баланстар, тиркемелер, аларга карата түшүндүрмө каттар 

дайыма 

  

6. Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук 

6.2. Юридикалык жактарды эсептешүү кассалык тейлөө 

261 

Эсеп ачууга жана аларды тескөөгө ыйгарым укуктарды тариздеген документтер (маалымдоолор, маалымкаттар, уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү

6 жыл 

Эсеп жабылгандан кийин 

262 

Юридикалык жактардын эсептери боюнча кириш-чыгыш операцияларынын документтери (төлөм жана кассалык тапшырмалардын, мемориалдык ордерлерди, нак төлөмгө ордерлердин көчүрмөлөрү

6 жыл 

Текшерүү (ревизия) бүткөн шартта гана. Эгерде маселелер, каршы келүүлөр, тергөө жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

263 

Кардарлардын жеке эсептерин финансы-кредит уюмдарынан Улуттук банкка же башка ФКУдерге өткөрүү жөнүндө документтер (актылар, описьтер, тизмелер, кат алышуулар) 

6 жыл 

  

264 

Салык төлөө маселеси боюнча документтер (салык органдары менен такташыптекшерүү актылары, эсептешүүлөр, салыктык төлөмдөр боюнча маалымкаттар) 

6 жыл 

  

265 

Аккредитивдик операциялар боюнча документтер (берилген аккредитивдердин корешоктору, аккредитивдерге карата контролдук баракчалар, кадрлардын билдирмелери) 

6 жыл 

Текшерүү (ревизия) бүткөн шартта гана. Эгерде талаш маселелер, каршы келүүлөр, тергөө жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

266 

Эсептешүү жана максаттуу чектер боюнча документтер (чектердин корешоктору, төлөнгөн чектер, чектерди жоготкон учурдагы жазылуучу арыздар, тастыктамалар гарантиялык каттар) 

6 жыл 

Текшерүү (ревизия) бүткөн шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келүүлөр, тергөө жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

267 

ФКУдердин кызмат адамдарынын төлөм документтерине кол коюуга укуктуу кызмат адамдарынын кол тамгалары, мөөрлөрү, оттискалары 

10 жыл 

Жаңысына алмаштырылган учурда 

268 

Кредиттердин берилиши жана кайтарылышы тууралуу мемориалдык документтер (ордерлер, төлөм тапшырмалары, маалым каттар, ведомосттор, актылар) 

6 жыл ЭТК 

текшерүү (ревизия) бүткөн учурда. Талаш маселелер, пикир келишпестиктер, тергөө жана сот иштери келип чыккан шартта - акыркы чечим чыгарылганга чейин сакталат 

269 

Жеке турак-жай куруу жана башка максаттар үчүн кызматкерлерге берилген кредиттер жана ссудалар боюнча мемориалдык жана кассалык документтер 

6 жыл 

текшерүү (ревизия) бүткөн учурда. Талаш маселелер, пикир келишпестиктер, тергөө жана сот иштери келип чыккан шартта - акыркы чечим чыгарылганга чейин сакталат 

270 

Улуттук валютадагы операциялар үчүн эсептелинген пайыздардын эсептери боюнча мемориалдык жана кассалык документтер, ведомосттор 

6 жыл 

  

271 

Өндүрүштүк жана туракжай фондун алууга жана курулушту каржылоого чыгашалар боюнча төлөм тапшырмалары, эсептери 

иштетүү аягына чыкканга чейин 

  

272 

Клирингдик операциялар боюнча төлөм документтери 

5 жыл 

  

273 

Корреспонденттик эсептер боюнча жеке эсептер 

10 жыл 

Эсеп жабылгандан кийин 

274 

Юридикалык жактардын жабылган эсептери боюнча жеке эсептер 

6 жыл 

Эсеп жабылгандан кийин 

275 

Жеке турак-жай курулушуна ж.б. максаттарга кызматкерлерге берилген кредиттер жана ссудалар боюнча операциялар эсепке алынган эсептер 

6 жыл 

Эсеп жабылгандан кийин 

276 

Өздүк эсептерден көчүрмөлөрдү берүүнү эсепке алуу карточкасы, кардарлардын көчүрмөлөрдү алууга ишеним каттары 

3 жыл 

  

277 

Инкассациялык операциялар жана өзара эсептешүүлөр боюнча каттоо журналы, опись журналы, реестрлер 

5 жыл 

  

278 

Эсептерди каттоо китептери 

дайыма 

  

279 

Операциялык кызматкерлердин алмашылышы учурунда эсептерди, милдеттенмелерди жана башка материалдарды өткөрүп берүү китептери 

5 жыл 

  

280 

Олуттуу түрдөгү отчеттуулук бланктарын эсепке алуу китептери 

5 жыл 

  

281 

Мураскерлик иштер боюнча аманаттардын суммасын четөлкөгө которуу тууралу каттар 

15 жыл ЭТК 

  

282 

Аманаттар, котаруулар жөнүндө жарандар менен кат алышуулар 

10 жыл 

  

6.3. Аманат операциялары 

283 

Пластикалык төлөм карттарын чыгаруу жана аларды жайылтуу маселеси боюнча документтер (отчеттор, реестрлер) 

5 жыл 

  

284 

Аманатчылардын жабык эсептери боюнча документтер (сактык китепчелеринин ордерлери, банктык карттар, аманатчынын кол тамгасы коюлган билдирүүлөр) 

6 жыл 

текшерүү (ревизия) бүткөн учурда. Талаш маселелер, пикир келишпестиктер, тергөө жана сот иштери келип чыккан шартта - акыркы чечим чыгарылганга чейин сакталат 

285 

Аманаттар менен жүргүзүлгөн операциялар боюнча документтер (ордерлер, аманаттын бир бөлүгүн которууга өтүнүч каттар, толтурулган сактык китепчелери, бир жолку ишеним каттар) 

6 жыл 

текшерүү (ревизия) бүткөн учурда. Талаш маселелер, пикир келишпестиктер, тергөө жана сот иштери келип чыккан шартта - акыркы чечим чыгарылганга чейин сакталат 

286 

Которуу операциялары жөнүндө документтер (аманатты которуу жөнүндө кабыл алынган өтүнүч каттарды, нак акча түрүндө берилген суммаларды которуу жөнүндө өтүнүч катты эсепке алуу реестрлери, төлөм тапшырмаларынын нускалары) 

6 жыл 

текшерүү (ревизия) бүткөн учурда. Талаш маселелер, пикир келишпестиктер, тергөө жана сот иштери келип чыккан шартта - акыркы чечим чыгарылганга чейин сакталат 

287 

Финансы-кредиттик уюмдардын банктык карттарынын үлгүлөрү 

дайыма 

  

288 

Жарандардын аманат китепчелери (жабылган) 

6 жыл 

эсептешүү эсеби жабылгандан кийин 

289 

Жарандардын аманаттары боюнча мемориалдык жана кассалык документтер 

6 жыл 

  

290 

Жарандардын аманаттары боюнча эсептер 

15 жыл 

эсеп жабылгандан кийин 

291 

Аманатчылардын эсептеринен анаматтардын калдыктарынын көчүрмөлөрү

  

  

  

а) жылдык 

15 жыл 

  

  

б) бир жыл ичинде түзүлүүчү 

5 жыл 

  

292 

Кардарлардын аманаттары боюнча таржымалы 

6 жыл 

293 

Кардарлардын эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча таржымалы 

6 жыл 

  

294 

Аманатчылардын жабылган эсептери боюнча керээз тескемелери жана ишеним каттары, алардын негизинде жүргүзүлбөгөн төлөмдөр, көрээз тескемелеринин көчүрмөлөрү жана жабылган эсептер боюнча ишеним каттар 

25 жыл 

эсеп жабылган күндөн тартып 

295 

Депозиттик келишимдер 

6 жыл 

296 

Аманаттар боюнча акча суммаларын жана жеке адамдарга эмгек акысын төлөөлөрдү эсептерге чегерүү тизмелери жана ведомосттору 

6 жыл 

  

297 

Аманат операциялар боюнча текшерүү ведомосттору жана контролдук баракчалар 

5 жыл 

  

298 

Жарандардын аманаттары боюнча өздүк эсептердин ариптик китептери 

5 жыл 

  

299 

Сактык китепчелери, банктык карттар жоготулгандыгы тууралуу өтүнүч каттар 

6 жыл 

6.4. Бухгалтердик эсепке алуу 

300 

Эсептешүүлөрдү жана эсептешүү операцияларын уюштуруу жана жүзөгө ашыруу боюнча кат алышуулар 

10 жыл 

  

301 

Негизги фондуларды кайра баалоо жана алардын эскилиги жетишин аныктоо документтери (актылар, протоколдор, ведомосттор) 

туруктуу 

  

302 

Имараттарды, курулмаларды, мүлктөрдү жана товардык-материалдык баалуулуктарды инвентаризациялоо документтери (протоколдор, опистер, актылар) 

6 жыл 

Текшерүү (ревизия) бүткөн шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келүүлөр, тергөө жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

303 

Эмгекке жөндөмсүздүгү баракчалары боюнча пенсияларды, жөлөкпулдарды төлөө жөнүндө, социалдык камсыздандыруу боюнча документтер, аткаруу баракчалары, эмгек акылардан ар кандай кармап калуулар боюнча каттар (соттун чечимдери, отчеттор, корутундулар) 

6 жыл 

  

304 

Негизги каражаттар боюнча документтер (реестрлер, ордерлер, актылар, карточкалар) 

6 жыл 

  

305 

Баланстан суммаларды эсептеп алып салуу же аларга негизденүү менен баланстан тышкаркы эсептен чыгаруу боюнча комиссиялардын протоколу 

1О жыл ЭТК 

  

306 

Төлөнүшү ишенимдүү болбогон негизги каражаттарды жана мүлктөрдү алып салууга карата корутундулар, актылар жана башка документтер 

15 жыл 

  

307 

Негизги каражаттарды эсептен алып салуу актысы алып салгандан кийин 

6 жыл ЭТК 

Эсептен 

308 

Мүлктөрдү жана шаймандары эсептен алып салуу актысы 

6 жыл ЭТК 

  

309 

Баалуу металлдардын келип түшүүсү, сарпталышы жана калдыктары жөнүндө отчеттор, маалыматтар 

15 жыл 

  

310 

Уставдык капиталды эсепке алуу боюнча эсептер 

дайыма 

  

311 

Эмгек акылары боюнча эсептер: 

а) кызматкерлердин  

б) пенсияларды жана мамлекеттик жөлөкпулдарды алуучулардын  

  

75 жыл  

5 жыл  

төлөп берүү аяктагандан кийин 

312 

Узак мөөнөттүү кредиттик операцияларды жана зыян катары алынып салынган карыздарды эсепке алуу боюнча эсептер 

15 жыл 

эсептер жабылгандан кийин 

313 

Негизги каражаттарды эсепке алуу боюнча өздүк эсептер 

15 жыл 

негизги каражаттарды жоюдан кийин 

314 

Улуттук валютада эсептешүүлөр боюнча жана баланстан тышкаркы эсептер боюнча жеке эсептер (290, 310, 311, 312, 313көрсөтүлгөндөрдөн тышкары) 

6 жыл 

  

315 

Улуттук валюта менен операциялар боюнча мемориалдык жана кассалык ордерлер; документтер (төлөм тапшырмалары, маалымкаттар, билдирмелер, ведомосттор) 

6 жыл 

Текшерүү (ревизия) бүткөн шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келүүлөр, тергөө жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

316 

Эмгек акыларды, дивиденддерди берүү боюнча жыйынтыкталган, эсептелинген, эсептешүү төлөм ведомосттору 

6 жыл 

  

317 

Кызматкерлердин эмгек акыларынын өлчөмү жана эмгек стажы боюнча салык органдарына берилүүчү маалымдамалар 

6 жыл 

  

318 

Окуу өргүүлөрүнө төлөөлөргө, салыктар боюнча жеңилдиктерди алууга карата эмгек акылардын өлчөмү, кирешелер жөнүндө справкалар 

10 жыл 

  

319 

Бухгалтердик жана кассалык журналдар 

5 жыл 

  

320 

Күндөлүк текшерүү ведомосттору 

5 жыл 

  

321 

Бир ай ичинде берилген эсептешүү кызмат көрсөтүүлөрүнүн ведомосттору 

6 жыл 

  

322 

Жүгүртүү, сальдолук ведомосттор 

6 жыл 

  

323 

Кардарлардын эсептери боюнча сальдону тастыктоолор, өз ара эсептешүүлөрдү салыштырып текшерүү боюнча маалым каттар жана актылар 

6 жыл 

  

324 

Улуттук банктын мекемелериндеги, финансы-кредит уюмдарындагы корреспонденттик эсептер боюнча көчүрмөлөр 

6 жыл 

  

325 

"Ностро" жана "Лоро" корреспонденттик эсептери боюнча көчүрмөлөр 

6 жыл 

  

326 

Операциялык күндөлүктөр, аларга карата тиркемелер: 

  

  

  

а) аманаттар жана башка операциялар боюнча 

10 жыл 

  

  

б) коммуналдык жана башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу боюнча 

3 жыл 

  

327 

Кассалык кириш-чыгыш ордерлери жана аларды алмаштыруучу документтер, аларга карата тиркемелер, калктан төлөмдөрдү кабыл алуу боюнча, бухалтердик жазуу үчүн негиз болуучу мемориалдык ордерлер, жыйынтык ведомосттору 

6 жыл 

  

328 

Өндүрүш жана туракжай фондун алууга карата эсептөшүүлөр боюнча төлөм тапшырмалары жана эсептер 

иштетүүнүн акырына чейин 

  

329 

Негизги каражаттарды сатып алуу келишимдери 

10 жыл ЭТК 

Негизги каражаттарды эсептен алып салгандан кийин 

330 

Материалдык жоопкерчилик жөнүндө келишимдер 

6 жыл 

Материалдык жоопкерчиликтүү адам иштен бошоп кеткенден кийин 

331 

Чарбалык келишимдер 

6 жыл 

Келишимдердин аракеттенүү мөөнөтү бүткөндөн кийин 

332 

Акчалай суммаларды жана товардыкматериалдык баалуулуктарды алууга ишеним кат (жокко чыгарылгандарын кошо) 

6 жыл 

Текшерүү (ревизия) бүткөн шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келүүлөр, тергөө жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

333 

Гарантиялык каттар; аларга карата документтер (арыздар, кат алышуулар) 

10 жыл 

Банктык гарантия кайтарылгандан кийин 

334 

Эсепке алуу регистрлери (Башкы китеп, журналдар, ордерлер) 

6 жыл 

Текшерүү (ревизия) бүткөн шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келүүлөр, тергөө жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

335 

Аткаруу барактарын каттоо журналы, депондоштурулган эмгек акыларды каттаган китептер 

6 жыл 

  

336 

Баланстык жана баланстан тышкаркы эсептер боюнча карточкалар, китептер жана аналитикалык эсепке алуу журналдары 

6 жыл 

Текшерүү (ревизия) бүткөн шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келүүлөр, тергөө жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

337 

Эсептерди, ишеним каттарды, төлөм тапшырмаларын каттоо китеби 

6 жыл 

Текшерүү (ревизия) бүткөн шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келүүлөр, тергөө жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

338 

Негизги каражаттарды эсепке алуу китептери 

6 жыл 

Текшерүү (ревизия) бүткөн шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келүүлөр, тергөө жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

339 

Баасы арзан, тез тосулуучу буюмдардын эсеби жүргүзүлгөн китеп 

6 жыл 

Текшерүү (ревизия) бүткөн шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келүүлөр, тергөө жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

6.5. Статистикалык отчеттуулуу 

340 

Статистикалык отчетторду берүү жана түзүү жөнүндө кат алышуулар 

5 жыл 

  

341 

Статистикалык отчетторду түзүү боюнча документтер (таблицалар, графиктер, эсептешүүлөр, маалыматтар ж.б.) 

5 жыл 

  

342 

Иштин негизги түрлөрү боюнча статистикалык отчеттор жана таблицалар  

а) жыйынтыктоочу жылдык  

б) жылдык 

  

  

дайыма  

дайыма 

түзүлгөн жери боюнча, башка мекемелерде 5 жыл 

  

в) жарым жылдык, кварталдык 

5 жыл 

жылдык жок учурунда дайыма 

  

г) айлык 

3 жыл 

жылдык, жарымжылдык, кварталдык жок учурунда дайыма 

343 

Иштин көмөкчү түрү боюнча статистикалык отчеттор жана таблицалар 

5 жыл 

  

344 

Статистикалык отчеттуулук боюнча иштеп чыгуу ведомосттору: 

  

  

  

а) жылдык 

5 жыл ЭТК 

  

  

б) кварталдык, айлык 

3 жыл 

  

345 

Динамикалык дептерлер, карточкалар жана динамикалык таблицалар 

дайыма 

  

7. Банктык иштерди автоматизациялоо 

346 

Банктык иштерди автоматизациялоо маселеси боюнча кат алышуулар 

10 жыл 

  

347 

Телекоммуникациялык түйүндөрдү куруу жана түптөө принциптерин түзүү жөнүндө кат алышуулар 

5 жыл 

  

348 

Банктык автоматташтырылган системаны өнүктүрүүнү жана коштоону уюштуруу жөнүндө кат алышуулар 

5 жыл 

  

349 

Техника-экономикалык маалыматтарды стандартташтыруу жана классификациялоо жөнүндө кат алышуулар 

5 жыл 

  

350 

Программалык продуктыларды эсепке алуу жана берүү үчүн документтер (автоматташтырылган системаларды түзүү, өнүктүрүү жана модернизациялоого карата концепциялар, техникалык тапшырмалар, техникалык тапшырмаларга толуктоолор (протоколдор), кабыл алуу сынактарынын программалары жана ыкмалары, актылар) 

25 жыл ЭТК 

  

351 

Программалык продуктыларды пайдаланууга кабыл алуунун документтери (актылар, протоколдор, справкалар) 

10 жыл ЭТК 

  

7. Банк ишин автоматташтыруу 

352 

Телекоммуникациялардын, электрондук эсептешүүлөрдүн, банктык технологиялардын, маалыматташтыруунун банктык (анын ичинде, эл аралык) түйүнү жөнүндө документтер (баяндама каттар, маалымкаттар, кат алышуулар) 

5 жыл ЭТК 

  

353 

Эксплуатацияга кабыл алуу, жабдуулардын бузулушу жана иштебей туруп калышы жөнүндө документтер (актылар, маалымкаттар, протоколдор, корутундулар, билдирмелер, эсептешүүлөр, ведомосттор, кат алышуулар) 

5 жыл 

  

354 

Жөнгө салуу, оңдоо, профилактика иштери жөнүндө документтер (актылар, маалымкаттар, номенклатуралар, спецификациялар, билдирмелер, кат алышуулар)  

Жөнгө салуу, оңдоо, профилактика иштери жөнүндө документтер (актылар, маалымкаттар, номенклатуралар, спецификациялар, билдирмелер, кат алышуулар) 

3 жыл 

  

  

  

3 жыл 

  

355 

Жалпы автоматташтырылган системаларды жана программалык комплекстерди сыноодон өткөрүү, жайылтуу жөнүндө документтер (пландар, отчеттор, актылар, протоколдор, күбөлүктөр, кат алышуулар) 

5 жыл ЭТК 

  

356 

Маалымат базаларынын курамы жана структурасы жөнүндө документтер (справкалар, таблицалар, диаграммалар, кат алышуулар) 

5 жыл 

  

357 

Жабдууларды техникалык пайдалануу жөнүндө отчеттор 

10 жыл 

  

358 

Автоматташтырылган системаларды жана программалык продукттарды долбоорлоо, түзүү жан иштеп чыгууга келишимдер 

5 жыл 

Келишимдин аракеттенүү мөөнөтү бүткөндөн кийин 

359 

Жабдуулардын техникалык абалынын журналдары 

10 жыл 

  

360 

Маалымат базаларын эсепке алуу журналдары 

5 жыл 

  

361 

Басылмаларды биргелешип чыгаруу жөнүндө мекемелер жана уюмдар менен кат алышуулар 

5 жыл 

  

362 

Информациялык басылмаларды, информациялык маалымат базаларын иштеп чыгуу жөнүндө кат алышуулар 

  

  

363 

Ведомстволук адабияттарды, мезгилдүү жана информациялык басылмаларды чыгарууга карата даярдык жөнүндө кат алышуулар 

3 жыл 

  

364 

Буюрмаларды аткаруу, басылмалардын нускасы жөнүндө басмаканалар менен кат алышуулар 

3 жыл 

  

365 

Жалпыга маалымдоо каражаттарында информациялык материалдарды, жарыяларды, публикацияларды жарыялоо жөнүндө кат алышуулар 

3 жыл 

  

8. Жарнама-маалыматтык ишкердик 

366 

Жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо үчүн документтер (докладдар, маалыматтар) 

3 жыл 

  

367 

Маалыматтарды жарыялоо мүмкүнчүлүгүн аныктоо боюнча документтер (экспертизалардын актылары, уруксат берүүлөр, докладдык тил каттар, тизмелер, кат алышуулар) 

5 жыл 

  

368 

Информациялык материалдарга муктаждыктар жөнүндө документтер (суроо-талап, билдирмелер, маалыматтар) 

3 жыл 

  

369 

Финансы-кредиттик уюмдардын иштери жөнүндө видеофильмдердин, радио уктуруулар-телекөрсөтүүлөрдүн, видеоклиптердин, сценарийлеринин тексттери 

5 жыл ЭТК 

  

370 

Көркөмдөп жасалгаланган альбомдордун, жарнамалык буклеттердин, плакаттардын, баракчалардын, башка полиграфиялык продукциялардын түп нуска-макеттери 

5 жыл 

  

371 

Финансы-кредиттик мекемлердин кызмат көрсөтүүлөрүнүн жаңы түрлөрү жөнүндө мезгилдүү басмага жарыяланган жарнаама-информациялык документтер 

3 жыл 

  

372 

Информациялык басылмалар (информациялык баракчалар, каттар, бюллетендер, кабарлар, каталогдор, тизмелер, маалыматчалар, жыйнактар) 

  

  

  

а) түзүлгөн жери боюнча  

б) башка мекемелерде 

10 жыл ЭТК зарыл болбой калганга чейин 

  

373 

Маалыматтык баяндамалар 

Зарыл болгонго чейин 

  

374 

Персоналдар менен иштөө жөнүндө кат алышуулар 

5 жыл 

  

375 

Персоналдарды окутуу, кызматкерлерди такшалмага (стажировка) жөнөтүү жана семинарларды өткөрүү жөнүндө кат алышуулар 

5 жыл ЭТК 

  

376 

Кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо, персоналдардын квалификациясын жогорулатуу жөнүндө кат алышуулар 

5 жыл ЭТК 

  

377 

Кызматкерлерди мамлекеттик жана ведомстволук сыйлыктарга көрсөтүү боюнча каттар (коштомо документтердин көчүрмөлөрү

5 жыл 

  

378 

Персоналдар менен иш алып баруу боюнча докладдар, жылдык отчеттор, баяндамалар, справкалар, жыйынтыктар 

дайыма 

  

379 

Аттестациялык, квалификациялык комиссиялардын отурумдарынын протоколдору 

15 жыл ЭТК 

  

9. Персонал менен иш алып баруу, кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо 

380 

Өздүк делолор (ишке кабыл алуу, бошотуу өтүнүч катары, кадрларды эсепке алуу баракчалары, автобиографиялар, билими тууралуу документтердин көчүрмөлөрү, ишке кабыл алуу, которуу, сыйлоо, бошотуу буйруктарынын көчүрмөлөрү, анкеталар, мүнөздөмөлөр) 

  

  

  

а) жетекчилердики негизде; 

туруктуу негизде 

  

  

б) кызматкерлердики 

75 ж. "В" ЭТК 

  

  

в) тажрыйбадан өткөндөр жана стажерлордуку 

10 ж. 

  

381 

Улуттук банкка сунушталган жетекчилердин анкеталык маалыматтары 

10 жыл ЭТК 

Жетекчи иштен бошогондон кийин 

382 

Четөлкө, КМШ борбордук банктары жана окуу борборлору менен кызматташууну уюштуруу боюнча документтер (пландар, отчеттор, маалыматтар) 

5 жыл ЭТК 

  

383 

Пенсионерлер банк системасынын мурдагы кызматкерлери, согуш жана эмгек ардагерлери менен иш алып баруу боюнча документтер (справкалар, докладдык тил каттар, кат алышуулар) 

10 жыл 

  

384 

Квалификациялык комиссиянын курамы жана иши жөнүндө документтер (отчеттор, кат алышуулар) 

5 жыл 

  

385 

Өздүк делонун курамына кирбеген документтер (арыздар, кызматтык тил каттар, справкалар, анкеталар) 

1 жыл 

  

386 

Кызматкерлер менен келишимдер, макулдашуулар контракттар 

75 жыл 

  

387 

Жумушчулардын жана кызматкерлердин өздүк карточкалары (ф. Т 2) 

75 жыл "В" 

  

388 

Кызматкерлердин тизмелери (штаттык-тизмелик курам) 

75 жыл 

  

389 

Жумушчулардын жана кызматкерлердин нукура өздүк документтери (эмгек китепчелери, дипломдор, аттестаттар ж.б.) 

талап боюнча, 50 жылдан кем эмес талап кылынбаган 

  

390 

Кошумча кесиптик билим берүүнүн, персоналдарды кайра даярдоо жана ташалмадан өткөрүүнүн окуу пландары, окутуунун тематикасы, графиктери 

5 жыл ЭТК 

  

391 

Персоналдарды такшалмадан өткөрүүнүн жыйнтыктары жөнүндө отчеттор 

5 жыл 

  

392 

Банктык мектептерди, курстарды бүткөргөн адамдардын тизмелери 

5 жыл 

  

393 

Эмгек өргүү графиктери, өтүнүч каттар, жыйынтыкталган маалыматтар, тизмелер, жумушчулардын жана кызматкерлердин эмгек өргүүсүн пайдалануу тууралу кат алышуулар) 

1 жыл 

  

394 

Эмгек китепчелерин берүүнү эсепке алуу китептери (журналдары) 

50 жыл 

  

10. Эмгекти уюштуруу 

395 

Аттестация жүргүзүү жана квалификация белгилөө тууралуу документтер (тизмектер, графиктер, өтүнүч каттар, маалымкаттар, корутундулар, кат алышуулар) 

5 жыл 

  

396 

Техникалык коопсуздук боюнча документтер (актылар, жазма буйруктар, справкалар, докладдык тил каттар, отчеттор, кат алышуулар) 

5 жыл ЭТК 

  

397 

Бөлүмдөрдүн операциялык жүктөмдөрү боюнча документтер (докладдык тил каттар, справкалар, таблицалар) 

5 жыл 

  

398 

Эмгек дисциплинасы жана анын бузулушу жөнүндө документтер (докладдык тил каттар, справкалар, акттар, кат алышуулар) 

  

  

399 

Сыйлыктар, материалдык кызыктыруулар жөнүндө документтер (справкалар, тизмелер, кат алышуулар) 

  

  

400 

Кырсыктуу окуяларды изилдөө документтери (актылар, корутундулар, протоколдор): а) окуянын болгон жер боюнча б) башка мекемелерде 

50 жыл 5 жыл 

  

401 

Эмгек боюнча отчеттор: 

  

  

  

а) жылдык 

дайыма 

түзүлгөн жери боюнча, башка мекемелерде - зарыл болбой калганга чейин 

  

б) кварталдык 

5 жыл 

жылдык жок учурунда дайыма 

  

в) айлык 

1 жыл 

  

402 

Тарифтик-квалификациялык маалыматтар, сеткалар, ставкалар 

5 жыл 

жаңы менен алмашылгандан кийин 

403 

Бөөдө кырсыктарды каттоо журналы, коопсуздук техникасы боюнча түшүндүрмө берүү жана коопсуздук техникасы боюнча билимин текшерүү журналы 

10 жыл 

  

11. Банктык маалыматты коргоо 

404 

Маалыматты коргоо тууралуу кат алышуулар 

5 жыл ЭТК 

  

405 

Кардарлар, ишкердик өнөктөштөр тууралуу келип түшкөн жана купуя маалыматтарды иштеп чыгуу жана иликтөө боюнча документтер (маалымкаттар, баяндама каттар, кат алышуулар ж.б.) 

10 жыл 

  

406 

Террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү маселелери боюнча кат алышуулар 

5 жыл ЭТК 

  

407 

Таркатылышына чектөөлөр белгиленген документтер менен таанышуу жана кеңири таркатылууга тийиш болбогон маалыматтар камтылган документтер менен иштөө эрежелерин бузууга жол берилгендиги боюнча маалыматтар (актылар, даттануу кагаздары, кат алышуулар) 

5 жыл ЭТК 

  

408 

Маалыматтын техникалык жактан корголушу абалын текшерүү актылары 

10 жыл ЭТК 

  

409 

Техникалык каражаттарды текшерүү актылары, корголуучу информацияларды электрондук эсептөө техникалары менен иргөөнүн мүмкүндүгү жөнүндө корутундулар жана ПЭЭМ иштетүү боюнча жазма буйруктар 

5 жыл 

иштетүү аяктагандан кийин 

12. Административдик-чарбалык тейлөө жана материалдык-техникалык камсыздоо 

410 

Курулуштун жана реконстукциялоонун максатка ылайыктуулугунун техника-экономикалык негиздөөлөрү жөнүндө каттар 

10 жыл 

  

411 

Долбоорлоо, курулуш жана реконструкциялоо жөнүндө каттар 

10 жыл ЭТК 

  

412 

Курлуш иштерине техникалык көзөмөл жана контроль жөнүндө каттар 

10 жыл 

курулуш аяктагандан кийин 

413 

Бүткөрүлгөн курулуш объектилерин пайдаланууга кабыл алуу жөнүндө документтер (актылар, чечимдер, справкалар) 

дайыма 

  

414 

Имараттарды баланска берүү жана кабыл алуу документтери (актылар, справкалар, кат алышуулар) 

дайыма 

  

415 

Капиталдык курулуштун жана реконстукциялоонун даярдыгы жана жүрүшү жөнүндө документтер (докладдар, баяндамалар, отчеттор, иформациялык справкалар) курулушту долбоорлоо сметалык документацилар менен камсыз кылуу 

10 жыл 

курулуш жана реконструкциялоо аяктагандан кийин 

416 

Капиталдык жана күндөлүк оңдоолорду жүргүзүү жөнүндө документтер (докладдык тил каттар, маалыматтар, актылар, жыйынтыктар, кат алышуулар) 

дайыма 

  

417 

Курулуш үчүн жер участокторун бөлүп берүү жөнүндө актылар, жер участкаларынын пландары, паспорттору 

10 жыл 

  

418 

Аткарылган иштерди кабыл алуу актылары, аткарылган иштер, көрсөтүлгөн кызматтар, жана берилген жабдуулар үчүн справкалар жана эсептер 

дайыма 

курулуш аяктагандан кийин 

419 

Имараттарды жана курулмаларды курууга карата жекече долбоорлор жана курулушка жана реконструкциялоого карата бекитилген долбоордук сметалык документация 

дайыма 

  

420 

Имараттарды, курулмаларды кабыл алуу, өткөрүп берүү жөнүндө келишимдер, актылар 

дайыма 

  

421 

Имараттардын жана курулмалардын архитектуралык эстеликтердин паспорттору 

10 жыл 

  

422 

Имараттардын, курулмалардын жана жабдуулардын паспорттору 

3 жыл 

имараттарды жана курулмаларды жоюдан, жабдууларды баланстан алып салуудан кийин 

13. Административдик-чарбалык тейлөө жана материалдык-техникалык камсыздоо 

13.1. Административдик-чарбалык маселелер 

423 

Мөөрлөрдү жана штамптарды даярдоого кат алышуулар, билдирмелер 

3 жыл 

  

424 

Чарбалык мүлктөрдү, кеңсе товарларын, темир жол 3 жана аба жол билеттерин алуу, байланыш каражаттарынын кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөөлөр жөнүндө кат алышуулар 

3 жыл 

  

425 

Ички эмгек тартибинин бекитилген эрежелери 

3 жыл 

жаңы менен алмаштырылгандан кийин 

426 

Ички эмгек тартибинин бекитилген эрежелеринин бузулгандыгы жөнүндө актылар, кат алышуулар 

3 жыл 

  

427 

Мөөрлөрдү жана штамптарды жок кылуу актылары 

3 жыл 

  

428 

Көчүрүп көбөйтүүчү техникалардын сакталышын жана пайдаланылышын текшерүү актылары 

3 жыл 

  

429 

Мөөрлөрдү жана штамптарды даярдоого уруксат берүүлөр 

дайыма 

  

430 

Даректердин жана телефондордун тизмелери, маалыматтары 

жаңы алмашты га чейи 

менен ган- 

431 

Мөөрлөрдүн жана штамптардын оттискаларынын жана чапталмаларынын журналдары, китептери 

дайыма 

  

432 

Типографиялык, копиялап көбөйтүүчү иштерге билдирмелер, заказдар, наряддар 

3 жыл 

  

433 

Кладовкалардын, секциялардын, шкафтардын, ячейкалардын жана жекече сактоочу каражаттардын мөөрлөрүн, пломбирлерин, клишелерин өздүк жана башка штамптарын эскепке алуу китептери 

дайыма 

  

434 

Типографиялык, копиялап көбөйтүүчү иштерге карата заказдарды эсепке алуу китеби 

3 жыл 

  

13.1. Административдик-чарбалык маселелер 

435 

Берилген гербдик мөөрлөрдү, штамптарды каттоо журналдары, китептери 

3 жыл 

Мөөрлөр журналында катталгандар эсептен алынып салынгандан кийин, кайтарылгандан кийин же алмаштырылгандан кийин 

436 

Жумушчуну, кызматкерлердин келишим жана кетишин каттоо китепчелери, журналдар 

1 жыл 

  

13.2. Материалдык-техникалык камсыздоо 

437 

Материалдык-техникалык камсыздоо тууралуу кат алышуулар 

5 жыл 

  

438 

Зарыл материалдар жана жабдуулар тууралуу документтер (жыйынтыкталган ведомосттор, таблицалар, эсептешүүлөр, кат алышуулар) 

5 жыл 

  

439 

Келип түшкөн, чыгымдалгандар материалдар жана алардын калдыктары боюнча документтер (жыйынтыкталган маалыматтар, билдирмелер) 

5 жыл 

  

440 

Кампа жайларынын ишин уюштуруу жана жабдуу боюнча документтер (баяндама каттар, кат алышуулар) 

6 жыл 

  

441 

Кампалардагы товарлардын жана материалдардын жылышы жана калдыктары жөнүндө документтер (актылар, маалыматтар, маалымкаттар, ведомосттор, карточкалар, описьтер, ордерлер) 

5 жыл 

  

442 

Товарлардын, материалдардын жана жабдуулардын жетпей калышы жана чыгымдалышы жөнүндө документтер (актылар, маалыматтар, маалым каттар, кат алышуулар) 

6 жыл ЭТК 

  

443 

Колдонулушу боюнча отчеттор, берилген бланктардын даярдалышы боюнча документтер (буйрутмалар, кат алышулар) 

5 жыл 

  

444 

Басма продукцияларын даярдоо жөнүндө документтер (билдирмелер, кат алышуулар) 

5 жыл 

  

445 

Кампадан товарларды чыгаруу жөнүндө документтер (эсептер, наряддар, талаптар, коштомо кагаздар, кат алышуулар) 

5 жыл 

  

446 

Жүктөрдүн келиши жөнүндө документтер (кабарлоо, кат алышуулар) 

5 жыл 

  

447 

Кампадан товарларды жана материалдарды алып кетүүгө өткөрмөлөр 

3 жыл 

  

448 

Кампадагы товарлардын жана материалдардын жылышын жана калдыгын эсепке алуу китеби 

6 жыл 

Материалдык мүлктүк баалуулуктар эсептен алынып салынгандан кийин 

449 

Автоунаалардын уюштурулушу, болушу, абалы жана пайдаланылышы жөнүндө кат алышуулар 

5 жыл 

  

450 

Кызмат адамдарына автоунааларды бөлүү, бекитүү жөнүндө кат алышуулар 

5 жыл 

  

451 

Кырсык окуялары жөнүндө документтер (актылар, корутундулар, протоколдор, кат алышуулар): а) ири материалдык зыян тартуулар жана адам курмандыктарына байланыштуу б) башка кырсык окуялары боюнча 

дайыма 10 жыл 

  

13.3. Транспорттук тейлөө 

452 

Транспорттук каражаттарды эсептен чыгаруу документтери (актылар, кат алышуулар) 

6 жыл 

Транспорт каражаттары эсептен чыгарылгандан кийин 

454 

Автотранспорт каражаттарынын техникалык абалы жана кароодон өткөрүлүшү жөнүндө документтер (билдирмелер, актылар, кат алышуулар) 

6 жыл 

  

455 

Автотранспортко болгон керектөөлөрдү аныктоо документтери (билдирмелер, эсептөөлөр, кат алышуулар) 

3 жыл 

  

456 

Гараждардын, өнөрканалардын болушу, абалы жөнүндө документтер (справкалар, маалыматтар, кат алышуулар) 

5 жыл 

  

457 

Транспорт каражаттарын ремонттон өткөрүү боюнча документтер (билдирмелер, актылар, маалыматтар, кат алышуулар) 

6 жыл 

  

458 

Автомобилдердин жолго чыгышы жөнүндө документтер (графиктер, жыйынтыктар, маалыматтар) 

5 жыл 

  

459 

Күйүүчү-майлоочу материалдардын запастык бөлүктөрдүн чыгымдалышы боюнча документтер (маалыматтар, кат алышуулар) 

6 жыл 

  

460 

Жол унаалык окуяларды кызматтык изилдөөнүн билдирмелери, актылары 

5 жыл 

  

461 

Унаа каражаттарынын паспорттору 

унаакаражаттарын алып са лууга чейин 

  

462 

Унаа каражаттарынын техникалык мүнөздөмөлөрү 

5 жыл 

унаа каражаттарын алып салуудан кийин 

463 

Автомашиналарды, автопокрышкаларды иштетүүнү эсепке алуу ведомосттору, карточкалары 

5 жыл 

унаалык каражаттарды алып салуудан кийин 

464 

Автомашиналарга жолдомо баракчалар жана наряддар 

5 жыл 

  

465 

Автоунааларды техникалык төйлөө жана оңдоо графиктери 

5 жыл 

  

466 

Автомашиналардын жүрүшүн эсепке алуу китеби 

5 жыл 

  

467 

Жолдомо баракчаларын эсепке алуу журналдары 

5 жыл 

  

13.4. Ведомство ичинде байланышуу мүмкүнчүлүгүн түзүү 

468 

Телефондоштуруу, радио орнотуу, сигнализацияларды орнотуу боюнча кат алышуулар 

3 жыл 

  

469 

Байланыштын техникалык каражаттарын ижарага алуу боюнча кат алышуу 

5 жыл 

  

470 

Байланыш кызматынын абалы боюнча документтер (баяндама каттар, маалыматтар, кат алышуулар) 

5 жыл 

  

471 

Байланыш каражаттарын эксплуатациялоо, ремонттон өткөрүү боюнча документтер (актылар, маалыматтар, жыйынтыкталган маалыматтар, графиктер, ведомосттор, кат алышуулар) 

5 жыл 

  

472 

Байланыш каражаттарын орнотуу, которуштуруу, алып салуу боюнча документтер (билдирмелер, эсебин жүргүзүү китептери, кат алышуулар) 

5 жыл 

  

473 

Мамлекеттик байланыш органдарынын байланыш каражаттарын (радио байланыштан тышкары) орнотууга жана пайдаланууга уруксат берүүлөрү 

10 жыл 

колдонууга берүүдөн кийин 

474 

Мамлекеттик байланыш органдарынын радио байланыштарын орнотууга жана пайдаланууга уруксат берүүлөрү 

10 жыл 

иштетилгенден киийин 

475 

Байланыш линияларын колдонууга киргизүү актылары 

1 жыл 

Линия байланышын алып салгандан кийин 

476 

Байланыш каражаттарынын орнотулушу, которулушу жана эсептен алынышып катталган китеп 

6 жыл 

Текшерүү (ревизия) бүткөн шартта байланыш линияларынын алынып салынышынан кийин. Эгерде, талаш маселелер, каршы келүүлөр, тергөө жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

13.5. Күзөт ишин уюштуруу 

477 

Финансы-кредит уюмдарынын объекттерине күзөт уюштуруу маселеси боюнча кат алышуулар, келишимдик-сметалык иштер 

5 жыл ЭТК 

  

478 

Өткөрмө жана ички тартип объектисинин режиминин бузууга жол берилгендиги жөнүндө кат алышуулар 

5 жыл 

  

479 

Курал-жаракты убактылуу пайдаланууга алуу, алардын эсебин жүргүзүү, сактоо жана колдонуу маселелери боюнча документтер (билдирмелер, ведомосттор, кабыл алуу-өткөрүп берүү актылары, карточкалар, описьтер, маалыматтар, баяндама каттар) 

5 жыл 

  

480 

Инженердик-техникалык жабдууларды сактоону жана контролдоону уюштуруу маселеси боюнча документтер (актылар, справкалар, кат алышуулар) 

10 жыл ЭТК 

  

481 

Объекттердеги күзөт ишинин балансы жөнүндө отчеттор 

3 жыл 

  

482 

Объекттерди күзөткө алуунун инженердиктехникалык каражаттарынын абалы жана күзөт ишинин уюштурулушуна текшерүүлөр актысы 

10 жыл 

  

483 

Объекттердеги күзөттүн инженердик-техникалык каражаттарынын болушун эсепке алуу ведомосту 

10 жыл 

иштөтүү мөөнөтү аяктагандан кийин 

484 

Куралдарга лицензия 

дайыма 

  

485 

Имараттарды күзөткө алуу келишимдери 

6 жыл 

Келишимдердин аракеттенүү мөөнөтү бүткөндөн кийин 

486 

Күбөлүктөр, өткөрмө бланктарына билдирмелер, күбөлүктөрдү, баардык түрлөрдөгү өткөрмөлөрдү, алардын корешокторун, текшерүү актыларын жана өткөрмө бюролорунун иши боюнча документтер 

3 жыл 

  

487 

Өткөрмөгө карата билдирмелерди кол коюу укугуна ээ болгон кызматкерлердин колтамгаларынын үлгүлөрү жана колтамгалардын үлгүлөрүн берүү боюнча кат алышуулар 

жаңы менен алмашканга чейин 

  

488 

Күзөткө тапшыруу укугуна ээ адамдардын тизмеси 

3 жыл 

Жаңысына алмаштырылгандан кийин 

489 

Имаратта жүрүү үчүн кызматтык күбөлүктөрдү жана өткөрмөлөрдү берүүгө билдирмелерди 

1 жыл 

  

490 

Эсепке алуу документтерин каттоо китепчеси 

6 жыл 

текшерүү (ревизия) бүткөн учурда. Талаш маселелер. пикир келишпестиктер, тергөө жана сот иштери келип чыккан шартта - акыркы чечим чыгарылганга чейин сакталат 

491 

Куралдардын жана ок-дарылардын болушун жана жылышын эсепке алуу китепчеси 

6 жыл 

текшерүү (ревизия) бүткөн учурда. Талаш маселелер, пикир келишпестиктер, тергөө жана сот иштери келип чыккан шартта - акыркы чечим чыгарылганга чейин сакталат 

492 

Куралдарды жана ок-дарыларды эсепке алуу жана бекитүү китепчеси 

6 жыл 

текшерүү (ревизия) бүткөн учурда. Талаш маселелер, пикир келишпестиктер, тергөө жана сот иштери келип чыккан шартта - акыркы чечим чыгарылганга чейин сакталат 

493 

Куралдарды жана ок-дарыларды берүү, кабыл алуу жана тапшыруу китепчеси 

6 жыл 

текшерүү (ревизия) бүткөн учурда. Талаш маселелер, пикир келишпестиктер, тергөө жана сот иштери келип чыккан шартта - акыркы чечим чыгарылганга чейин сакталат 

494 

Согуштук куралдарды текшерүү китепчеси (техникалык абалын текшерүү

6 жыл 

текшерүү (ревизия) бүткөн учурда. Талаш маселелер, пикир келишпестиктер, тергөө жана сот иштери келип чыккан шартта - акыркы чечим чыгарылганга чейин сакталат 

495 

Кызматтык күбөлүктөрдүн, өткөрмөлөрдүн бланктарынын күндөлүк чыгымдалышын, колдонуудагы күбөлүктөрдүн жана өткөрмөлөрдүн санынын эсебин жүргүзүү китеби 

3 жыл 

  

496 

Бир жолку өткөрмө боюнча өткөрүлгөн адамдардын санын каттоо китеби 

1 жыл 

  

497 

Берилген материалдык өткөрмөлөрдүн, баалуулуктарга өткөрмөлөрдүн эсебин жүргүзүү журналы 

3 жыл 

  

498 

Бир жолку материалдык өткөрмөлөрдүн, баалуулуктарга өткөрмөлөрдүн колдонулушун эсепке алуу журналы 

3 жыл 

  

499 

Финансы-кредит уюмдарынын жайларынын ачкычтарын кабыл алуу-тапшыруу китеби 

1 жыл 

  

500 

Кызматтык күбөлүктөрдү жана өткөрмөлөрдү тариздөө үчүн колдонулган мөөрлөрдү жана штамптарды эсепке алуу китеби 

3 жыл 

Бул китепте катталгандар эсептен алынып, кайтарылып берилип же алмаштырылгандан кийин 

501 

Убактылуу өткөрмөлөрдүн берилиши катталган журнал 

3 жыл 

  

502 

Бир жолку өткөрмөлөрдүн берилиши катталган журнал 

3 жыл 

  

503 

Бир жолку өткөрмөлөрдүн, баалуулуктарга өткөрмөлөрдүн берилген бланктары жана материалдык өткөрмөгө билдирмелер катталган китеп 

3 жыл 

Бардык катталган өткөрмөлөр катталган китепте белгилер коюлгандан кийин 

504 

Контролдук өткөрмө пунктунда автотранспорттун эсебин жүргүзүү журналы 

1 жыл 

  

13.6. Туракжай тиричилик маселелери 

505 

Туракжай фондунун абалы жана пайдаланылышы жөнүндө документтер (докладдар, баяндамалар, маалыматтар, жыйынтыктар, справкалар, актылар, кат алышуулар) 

5 жыл 

  

506 

Туракжай аянттарын берүү, бөлүштүрүү жана алмаштыруу жөнүндө документтер (арыздар, докладдык тил каттар, маалыматтар, справкалар, кат алышуулар) 

5 жыл 

  

507 

Кызматкерлердин туракжай жана тиричилик шарттарын изилдөө жана жакшыртуу жөнүндө документтер (актылар, корутундулар, маалыматтар) 

  

туракжай аянттарын берүүдөн кийин, кезекке коюдан баш тартуу учурунда 5 жыл 

508 

Туракжай комиссиясынын отурумунун протоколу 

15 жыл ЭТК 

  

509 

Туракжайларды алууга кезекке тургандардын тизмелери 

5 жыл 

туракжай берилгенден кийин 

510 

Туракжайларды алууну эсепке алуу журналдары 

5 жыл 

  

14. Жарандык коргонуу, мобилизациялык даярдык 

511 

Жарандык коргонуу маселеси боюнча кат алышуулар 

5 жыл 

  

512 

Мобилизациялоо маселеси боюнча кат алышуулар 

5 жыл 

  

513 

Өрткө каршы коопсуздук боюнча документтер (тизмелер, билдирмелер, кат алышуулар) 

5 жыл 

  

514 

Жарандык коргонуу пландары 

5 жыл 

жаңы планды бекиткенден кийин 

515 

Чукул кырдаалдарды эскертүү жана жоюу боюнча башкаруу жана күч органдарынын аракеттеринин планы 

5 жыл 

жаңы менен алмашкандан кийин 

516 

Жарандык коргонуу боюнча докладдар жана отчеттор 

3 жыл 

  

517 

Аскерге милдеттүүлөрдү эсепке алуу жана брондоо боюнча жылдык отчеттор 

5 жыл 

  

518 

Аскерге милдеттүүлөрдү эсепке алуу картотекалары, карточкалары 

5 жыл 

аскерге милдеттүүлөр бошогондок кийин 

519 

Эвакуацилануучулардын тизмелери 

5 жыл 

жаңыга алмаштыргандан кийин 

520 

Аскерге милдеттүүлөрдүн тизмелери 

5 жыл 

  

521 

Аскерге милдеттүүлөрдү жана чакырылгандарды эсепке алуунун абалын текшерүү журналы 

5 жыл 

  

15. Кесипкөй бирлик комитети 

522 

Кесипкөй бирлик комитетинин иш маселелери жөнүндө кат алышуулар 

5 жыл 

  

523 

Кесипкөй бирлик комитетинин отурумдарынын протоколдору 

дайыма 

  

524 

Кесипкөй бирликтердин мүчөлөрүнүн жалпы жана отчеттук-шайлоо жыйналыштарынын документтери (протоколдор, докладдар, токтомдор) 

дайыма 

  

525 

Өзара көмөктөшүү кассасынын мүчөлөрү тарабынан ссудаларды алуусу жана төлөөсү жөнүндө документтер (ведомосттор, малыматтар, квитанциялардын жана тилкаттардын дүмүрчөктөрү жана эсепке алуу китеби) 

5 жыл 

  

526 

Текшерүү комиссиянын протоколдору, актылары 

10 жыл ЭТК 

  

527 

Өзара көмөктөшүү кассалар башкармалыгынын ссудаларды берүү жөнүндө отурумдарынын протоколдору, чечимдери 

5 жыл 

  

528 

Финансылык сметалар жана отчеттор 

дайыма 

  

529 

Өзара көмөктөшүү кассаларынын финансылык отчеттору 

  

  

  

а) жылдык 

10 жыл 

  

  

б) кварталдык 

3 жыл 

  

530 

Өзара көмөктөшүү кассасын текшерүү актылары 

5 жыл 

  

531 

Кесипкөй бирликтердин комитетинин жетекчилигинин жаңы курамына коюлган талапкерлердин тизмелери 

ыйгарым укук мөөнөтү ичинде 

  

15. Профсоюз комитети 

532 

Профсоюз мүчөлөрүнүн материалдык жардам алууга, пансионатка, балдар мекемелерине жолдомо алууга өтүнүч каттар 

3 жыл 

  

533 

Өзара көмөктөшүү кассасынын мүчөлөрүнүн ссуда берүү жөнүндө арыздары 

5 жыл 

  

16. ТӨЛӨМ СИСТЕМАЛАРЫ 

534 

Төлөм системалары маселелери боюнча кат алышуулар  

6 жыл 

  

535 

Төлөм системалары маселелери боюнча документтер (докладга тиешелүү тил каттар, маалым каттар, жалпы баяндама, талдап-иликтөөлөр)  

6 жыл 

  

536 

Банктык карттарды чыгаруу жана коштоп жүрүү, ошондой эле ATMтехникалык колдоо боюнча документтер (өтүнүч каттар, анкеталар, отчеттор)  

6 жыл 

  

537 

Пластик карттары боюнча бухгалтердик документтер (карт-эсептерин толуктоо жана өз ара эсептешүү боюнча билдирүү)  

6 жыл 

  

538 

Овердрафт, овердрафт боюнча мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген карыз боюнча отчеттор  

6 жыл 

  

539 

Банкоматта нак акча каражаттарынын жылышы боюнча отчеттор  

6 жыл 

  

540 

Банкоматтарга кассеталарды жүктөө жана алуу актылары  

3 жыл 

  

541 

Банкоматтарга кассеталарды жүктөө жана алуу квитанциялары  

1 жыл 

  

542 

Төлөм карттары, эквайринг боюнча келишимдер  

6 жыл 

келишимдин мөөнөтү бүткөндөн кийин 

 

 

 

 

 

  

* Мындан ары ФКУ 

 

  

Макулдашылды Кыргыз Республикасынын 

өкмөтүнө караштуу Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик архивдик кызматынын 

Борбордук эксперттик-текшерүү 

Комиссиясынын отурумунун 

_____________ N_____ 

протоколу 

  

  

  

Улуттук банкынан Кыргыз Республикасынын лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана финансы-кредиттик уюмдарда сакталуу мөөнөттөрү көрсөтүлүү менен түзүлгөн негизги документтердин Тизмеге карата 

тиркеме 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда финансы-кредиттик уюмдарда сакталуу мөөнөттөрү көрсөтүлүү менен түзүлгөн негизги документтердин Тизмени колдонуу боюнча 

КӨРСӨТМӨ 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА), 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-10-(НПА) токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

1. Жалпы жоболор 

1.1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана финансы-кредиттик уюмдарда сакталуу мөөнөттөрү көрсөтүлүү менен түзүлгөн негизги документтердин тизмеси (мындан ары тизме) Кыргыз Республикасынын 1999-жылдын 27-октябрындагы N 125 "Улуттук архивдик фонд жөнүндө" мыйзамдарына ылайык иштелип чыккан. 

1.2. Тизме иш өндүрүшүндө документтерди рационалдуу уюуштуруу, алардын сакталышын камсыз кылуу, документтерди дайыма, убактылуу сактоого же жок кылууга иргеп алуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредиттик уюмдардын (мындан ары ФКУ) кредиторлорунун, амантчыларынын кардарларынын мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо максатын көздөйт. 

1.3. Тизме ФКУдердин иш процессинде пайдаланылуучу жана түзүлүүчү документтердин бардык категорияларын (анын ичинде купуя жана кызматтык пайдалануу үчүн) сактоонун мөөнөттөрүн аныктоочу негизги нормативдик документ болуп саналат. 

1.4. Тизме күндөлүк иш өндүрүшүндө делолорду тариздөө, делолордун номенклатурасын түзүү, документтерди Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фондунун мамлекеттик эмес жагындагы курамына жана жок кылууга иргеп алуу учурунда, ошондой эле эксперттик комиссиялардын (ЭК) жана ФКУдердин, алардын филиалдарынан, өкүлчүлүктөрүнүн жана мекемелөрдин архивдеринде пайдаланылат. 

1.5. Документтердин курамы жана алардын сакталуу мөөнөттөрү Тизмеде ФКУдердин ишинде түзүлгөн документтерди, ошондой эле 1989-жылы СССР Министрлер Советине караштуу Башкы архивдик башкармалык тарабынан бекитилген "Мамкомитеттердин, министрликтердин, ведомстволордун жана башка мекемелердин, уюмдардын жана ишкалардын ишинде сакталуу мөөнөттөүн көрсөтүү менен түзүлгөн жалпы документтердин Тизмесинин", Кыргыз Республикасынын Салык Кодексинини жоболорун, Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу Архив кызматынын Борбордук эксперттик-текшерүү комиссиясынын (мындан ары БЭТК) документтердин айрым түрлөрүн сактоонун мөөнөттөрүн белгилөө же өзгөртүү тууралуу чечимин окуп үйрөнүүнүн натыйжасында аныкталды. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-10-(НПА) токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

2. Тизменин структурасы 

2.1. Тизме функционалдык-предметтик принцип боюнча түзүлдү, ФКУдин, ага баш ийүүчү филиалдардын, өкүлчүлүктөрүнүн жана мекемелердин иш багыттарына дал келүүчү документтердин түрүнүн системалаштырылган санагын камтыйт. Тизме ФКУдин ишининин негизги маселелерин чагылдыруучу бөлүктөрдөн турат. Айрым бөлүктөр бир кыйла чукул маселелер боюнча бөлүкчөлөргө ээ. 

2.2. 1-графада статьялардын катар номерлери көрсөтүлгөн. 

2.3. Тизмеде эрежеге ылайык, делолордун башкы так аталышы берилбейт. 2-графада документтердин категориялары, түрлөрү жана алардын мазмуну жалпыланып көрсөтүлөт. 

Документтердин ар кандай түрлөрүн бир маселе же бир функционалдык багыт жана бирдей сакталуу мөөнөтү боюнча бир статьяга бириктирүүдө "документтер" термини пайдаланылат. Кашаанын ичинде статьяга камтылган документтердин негизги түрлөрүнүн аталышы көрсөтүлөт. Бардык калган документтер бул маселе боюнча ушундай эле сакталуу мөөнөтүнө ээ болот. 

2.4. Сакталуу мөөнөтү Тизмеде 3-графада көрсөтүлгөн. 

2.5. ФКУге караштуу филиалдардын, өкүлчүлүктөрдүн жана мекемелердин документтери түздөн-түз эле мамлекеттик сактоого берилбейт. Алардын ишинде түзүлгөн жана илимий-тарыхый мааниге ээ болгон документтердин айрым категориялары мамлекеттик архивге тиешелүү ФКУдердин фондунун курамында берилет. 

2.6. Убактылуу сакталуучу документтер Тизмеде белгиленген мөөнөттөн мурда жок кылынбайт. Зарылчылыкка жараша, эксперттик комиссиянык чечими боюнча бул документтердин сакталуу мөөнөттөрү узартылышы мүмкүн. 

2.7. Документтердин Тизме тарабынан белгиленген мөөнөттөрүн кыскартууга уруксат берилбейт. 

2.8. ФКУдердин, анын филиалдарында, өкүлчүлүктөрүндө жана ведомстволор алдындагы мекемелердин ишинде түзүлгөн жана тизмеде чагылдырылбаган документтердин жаңы категорияларын сактоонун мөөнөттөрү Улуттук банк Башкармасынын токтому (ФКУ ЭК көрсөтмөсү боюнча) тарабынан белгиленет жана Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу Архив кызматынын Борбордук эксперттик-текшерүү комиссиясы (БЭТК) менен макулдашылат. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-10-(НПА) токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

2.9. Документтердин сакталуу мөөнөттөрү документтердин кандай түрдө экендигине (кагаз, магниттик, электрондук ж.б.) карабастан белгиленди. 

2.10. Сактоонун ушул Тизме тарабынан белгиленген мөөнөттөрүн аткаруу жоопкерчилиги ФКУдин жетекчилеринө жүктөлөт. 

3. Тизмелерди колдонуунун тартиби 

3.1. Көктөмөлөрдүн аталышын түзүү үчүн Тизмеден документтердин тиешелүү аталышы жана маселелердин түптөлүшү алынат, алар башка тиешелүү элементтер менен толукталып турат: автордун, корреспонденттин көрсөтмөсү, дата. 

Зарылчылыкка жараша, көктөмөнүн аталышы конкреттештирилип, толукталып турат. Тизмеге ылайык делолордун номенклатурасында документтердин сакталуу мөөнөттөрү коюлат жана анын статьясынын номерлерине шилтемелер берилет. 

3.2. Делолордун жана документтердин сакталуу мөөнөттөрүн санактан өткөрүү алардын иш өндүрүшү аяктаган жылдан кийинки жылдын 1-январынан баштап жүргүзүлөт. Мисалы, иш өндүрүшү 2002-жылы бүткөн делолорду сактоонун мөөнөттөрүн санактан өткөрүү 2003-жылдын 1-январынан башталат. 

3.3. Документтерди эсепке алуу, каттоо китептерин (журналын) сактоонун мөөнөттөрүн санактан өткөрүү китепке (журналга) акыркы жазуулар жазылгандан жана китептерди (журналдарды) жаңы документтер менен алмаштыргандан кийин, 1-январдан башталат. 

3.4. Тизмеде колдонулуучу эскертүүлөр документтерди сактоонун мөөнөттөрүн комментариялайт жана тактайт. "Келишимдин аракеттенүү мөөнөтү бүткөндөн кийин", "жаңылар менен алмаштырылгандан кийин", "займдардын мөөнөттөрү бүтөрү менен" "менчик укуктары акцияга өткөрүлүп берилгендөн кийин" жана башка эскертүүлөрү 3-графада аталып өткөн сакталуу мөөнөттөрүн санактан өткөрүү көрсөтүлгөн учурдан тартып жүзөгө ашырыла тургандыгын көрсөтөт. 

3.5. "Керектүүлүгүнө жараша" белгиси бул документтер чектелген практикалык мааниге ээ экендигин көрсөтөт. Аларды сактоонун мөөнөттөрү ФКУ тарабынан аныкталат. 

3.6. Тизмеде убактылуу мөөнөткө сакталуучу документтердин айрым категорияларына коюлуучу "ЭТК" (эксперттик-текшерүү комиссиясы) белгиси мындай тариздеги документтердин бөлүгү илимий-тарыхый жана практикалык мааниге ээ болорун билдирет. ЭТК белгиси болгон делолорду сактоонун мөөнөттөрү бүтөрү менен ФКУ бардык делолорду же делолордогу айрым документтерди "дайыма" сакталуу мөөнөтүн белгилөө менен иргөөгө укуктуу, булар тиешелүү тартипте мамлекеттик сактоого берилүүгө таандык. Калган документтер сакталуу мөөнөттөрү бүткөн катары эсептелет да, андан ары жок кылынат. 

3.7. Документтердин актысына камтылган жок кылуу ыкмасын ФКУ өзү аныктайт. Жок кылууга таандык болгон документтерди чарбалык керектөө үчүн пайдадаланууга тыюу салынат.