Кайта келүү

2002-жылдын 9-сентябры N 36/6 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан 

лицензия алышкан коммерциялык банктарда 

жана финансы-кредиттик мекемелерде 

2003-жылы бухгалтердик эсепке 

алуу саясаттарын иштеп 

чыгуу ж#нънд#  

 

 

Кыргыз Республикасынын, Финансылык отчеттуулуктун Эл аралык стандарттарынын бухгалтердик эсепке алууну жъргъзъънън бирдиктъъ усулдук негизин белгилеген "Бухгалтердик эсепке алуу ж#нънд#гъ" Мыйзамынын 1-статьясынын 2-пунктунун жана 5-статьясынын 3-пунктунун талаптарын аткаруу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана финансы-кредиттик мекемелер Финансылык отчеттуулуктун Эл аралык стандарттарынын принциптерине ылайык эсепке алуу саясаттарын иштеп чыгышсын жана 2003-жылдын 1-январынан тартып колдонууга беришсин. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2002-жылдын 19-декабрындагы N 49/4 токтомуна ылайык къчън жоготту деп тааныган. 

3. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жъз#г# ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Т#рагасынын орун басары, айым К.Ш. Шаршекеевага ыйгарылсын. 

 

 

 

Башкарманын Т#рагасы Сарбанов У.К.