Кайта келүү

 

2009-жылдын 26-августу № 35/6 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 10-июнунда 

кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 

2008-жылдын 10-июлунда 71-08 номеринде каттоодон өткөртүлгөн 

N 24/2 "Депозиттерди коргоо системасына катышууга банктын 

билдирме берүүсүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банкы тарабынан аларды кароого алуу тартиби жөнүндө" жобо 

тууралуу" токтомун күчүн жоготту деп таануу тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 29-апрелинде кабыл алынган N 139 Мыйзамынын 2-статьясынын талабын жүзөгө ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 10-июнунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 10-июлунда 71-08 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 24/2 "Депозиттерди коргоо системасына катышууга банктын билдирме берүүсүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан аларды кароого алуу тартиби жөнүндө" жобо тууралуу" токтомун күчүн жоготту деп таанылсын. 

2. Токтом расмий жарыяланган учурдан бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

 

"КР Улуттук банкынын ченемдик укуктук актылары" журналында, N 2009/10 жарыяланды 

 

3. Юридикалык бөлүм ушул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде каттатылышы үчүн аны Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн. 

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары К.К.Боконтаев мырзага жүктөлсүн. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

Банк Башкармасынын төрагасы М.Алапаев