Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде  

2004-жылдын 22-декабрында 150-04 номеринде каттодон өткөн 

  

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2004-жылдын 25-ноябрындагы 

N 30/5 токтому менен 

бекитилген 

Банктарда төлөмдөрдүн багытын эсепке алуу тууралуу 

НУСКОО 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы № 52/10, 2017-жылдын 14-июнундагы №2017-П-10\24-1-(НПА), 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА), 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-12/43-2-(НПА) токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

1. Аныктамалар жана жалпы маалыматтар 

1.1. Банктарда төлөмдөрдүн багытын эсепке алуу тууралуу нускоо (мындан ары Нускоо) Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеминин статистикасын түзүү максатында, төлөмдөрдүн багыты боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары Улуттук банк) маалыматтарды топтоосу жана эсепке алуусу боюнча талаптарды белгилейт. 

Улуттук банк ушул нускоого ылайык алынган маалыматтардын купуялыгына кепилдик берет. Алынган маалыматтар банктын айрым кардарларынын иш-аракеттерин же финансылык абалын текшерүү үчүн эч кандай пайдаланылбайт жана Кыргыз Республикасынын төлөө балансында жыйынтыкталган формада гана чагылдырылат. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 14.06.2017-ж. № 2017-П-10/24-1-(НПА), 15.06.2017-ж. № 2017-П-12/25-12-(НПА), 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-12/43-2-(НПА) токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

1.2. Бул Нускоодо Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" мыйзамынын 51-беренесине ылайык, Улуттук банктан лицензия алган коммерциялык банктардын жана финансы-кредит уюмдарынын Кыргыз Республикасынын төлөм теңдемин түзүү үчүн зарыл болгон төлөм багыттары боюнча маалыматтарды сунуштоо формасы жана мөөнөттөрү аныкталган. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 14.06.2017-ж. № 2017-П-10/24-1-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

1.3. Отчеттор ушул нускоого ылайык Улуттук банктан лицензия алышкан, четөлкө валютасында операцияларды жүзөгө ашыруучу (КМШ өлкөлөрүнүн валюталарын кошо алганда), четөлкө банктарында корреспонденттик эсепке ээ болгон же банкта четөлкө корреспондент банктарынын эсептерине ээ болгон, ошондой эле резидент эместер менен улуттук валютада жана четөлкө валютасында операцияларды жүзөгө ашыруучу бардык банктар жана финансы-кредит уюмдар (мындан ары - "банктар") тарабынан берилет. 

Эгерде, банк тарабынан четөлкө валютасында операциялар токтотулган болсо, банк бул тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө билдирет. Четөлкө валютасындагы операциялар калыбына келтирилсе, банк Улуттук банкка бул тууралуу дагы билдирет. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 14.06.2017-ж. № 2017-П-10/24-1-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

1.4. Кыргыз Республикасынын төлөө балансы - бул статистикалык отчет, анда Кыргыз Республикасынын дүйнөнүн башка өлкө- лөрү менен белгилүү убакыт ичинде тышкы экономикалык операциялар жөнүндө суммардык маалыматтар чагылдырылат. 

1.5. Төмөндөгүлөр резидент болуп саналышат: 

- Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган, анын ичинде четөлкөдө убактылуу жүргөн жеке адамдар. Кыргыз Республикасында туруктуу жашап жатышкан четөлкөлүк жеке адамдар тиешелүү органдарга иммиграция тууралуу билдирүүнү бергенден кийин резидент болуп саналышат; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Кыргыз Республикасында жайгашуу менен түзүлгөн юридикалык жактар; 

- Кыргыз Республикасынын четөлкөлөрдө жайгашкан дипломатия лык жана башка расмий өкүлчүлүктөрү

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, четөлкөлүк юридикалык жактардын Кыргыз Республикасында жайгашуу менен түзүлгөн филиалдары жана өкүлчүлүктөрү

- Кыргыз Республикасынын юридикалык жактарынын четөлкөдө жайгашкан филиалдары жана өкүлчүлүктөрү

1.6. Резидент эместер - резидент болуп саналбаган адамдар. 

2. Отчетторду берүүнүн формалары жана мөөнөттөрү 

2.1. ПБ-1 жана ПБ-2 формалары боюнча отчеттор Улуттук банкка электрондук түрдө жана кагаз жүзүндө ушул нускоонун талаптарын эске алуу менен берилет. Бардык кагаз жүзүндөгү отчетторго банк жетекчилери же алар тарабынан ыйгарым укуктуу болгон адамдар тарабынан аткаруучунун аты-жөнүн жана телефон номерин милдеттүү көрсөтүү менен колтамга коюлат. 

2.2. ПБ-1 формасы боюнча отчет өзүнө эсептердеги каражаттардын отчеттук мезгилдин башталышына жана аягына карата калдыктары боюнча жана акча каражаттарынын бир мезгил ичиндеги кыймылы боюнча маалыматтарды камтыйт. Бул форма электрондук почта аркылуу ушул нускоонун 3-пунктунда белгиленген форматтагы файл түрүндө берилет ПБ-1 формасы боюнча отчет тө- мөндөгүлөрдү чагылдырат: 

а) четөлкө банктарындагы ар бир корреспонденттик эсеп боюнча (ностро-эсеби) жана резидент эмес банктардын Кыргыз банкындагы ар бир корреспонденттик эсеби (лоро-эсеби) боюнча операцияларды. Эгерде, лоро-эсеби сом менен ачылса, бул эсеп боюнча операцияны дагы отчетто чагылдыруу зарыл; 

б) накталай четөлкө валюталарынын жылышын; 

в) резидент эмес кардарлардын улуттук жана четөлкө валюталарында эсептериндеги каражаттарынын жылышын. 

2.3. Каражаттардын отчеттук мезгилдин башталышына жана аягына карата калдыктары боюнча ПБ-1К, ПБ-1Н, ПБ-1СИ формалары боюнча маалымат кагаз жүзүндө берилет жана төмөндөгүлөрдү камтууга тийиш: 

а) ПБ-1К формасы боюнча - четөлкө банктарындагы корреспонденттик эсептердеги каражаттардын калдыктары боюнча маалыматты; 

б) ПБ-1Н формасы боюнча - накталай четөлкө валютасындагы каражаттардын калдыктары боюнча маалыматты; 

в) ПБ-1СИ формасы боюнча - резидент эмес кардарлардын улуттук валютада жана четөлкө валютасындагы эсептериндеги каражаттардын калдыктары боюнча маалыматты. 

Бул маалыматтар каражаттардын отчеттук мезгилдин башталышына жана акырына карата калдыктары боюнча ПБ-1 отчетунун электрондук формасында чагылдырылган маалыматтар менен дал келүүгө тийиш. 

2.4. ПБ-2 формасы боюнча отчет банктын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары банк эсептери болгон кардарлары боюнча маалыматты камтууга тийиш. Отчеттуулуктун бул формасы электрондук түрдө сыяктуу эле, кагаз жүзүндө да берилет. 

2.5. ПБ-1 формасы боюнча отчет Улуттук банкка ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 15-числосунан кечиктирилбестен берилет. ПБ-2 формасы боюнча отчет Улуттук банкка квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 15-числосунан кечиктирилбестен берилет. Берилген отчеттордо Улуттук банктын кызматкерлери тарабынан катачылыктар табылган болсо, банктар каталарды оңдоого жана Улуттук банкка оңдолгон отчетту катачылыктардын бар экендиги жөнүндө билдирмеден кийинки 3 иш күнүнүн ичинде жөнөтүүгө милдеттүү

2.6. Отчеттор берилбеген же өз убагынан башка убактарда жана арамзалык менен оңдолбой берилген болсо, банктарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык таасир этүү чаралар колдонулат. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 15.06.2017-ж. № 2017-П-12/25-12-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

3. Электрондук формадагы отчетторду толтуруунун тартиби 

3.1. Ар бир операция корреспондент банктар, эсеп, операциялардын валютасы, операциялардын датасы, операциялардын түрлөрү, банктын кардарынын өнөктөш өлкөсү (контрагент), экономиканын белгилүү секторуна таандык экендиги, анын эсеби менен операция жүргүзүлүп жаткан кардардын өлкөсү боюнча классификацияланат. Операциянын түрү, өлкөнүн аталышы, валютанын жана экономика секторунун аталышы коддолгон формада берилет. Маалыматтарды коддоодо 1-тиркемеде көрсөтүлгөн коддордун классификаторлорун пайдалануу зарыл. 

ПБ-1 формасы боюнча отчеттун электрондук формасы төмөндөгү структура боюнча 14 тилкеде берилет. 

  

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тилкенин номери 

Тилкенин аталышы 

Тилкенин мазмуну 

1. 

Өнөктөштүн аталышы 

Мында четөлкөдөгү корреспондент-банктын аталышы көрсөтүлөт. Бул тилкедеги накталай валюта менен операцияларды эскепке алууда: "накталай четөлкө валютасын" көрсөтүү керек. Кыргыз Республикасындагы резидент эместердин операцияларын эсепке алууда: "резидент эмес кардарлардын эсебин" көрсөтүү керек. 

2. 

Өнөктөш жайгашкан өлкөнүн аталышы 

Бул жерде корреспондент банк жайгашкан өлкөнүн коду көрсөтүлөт. Мында Улуттук статистика комитетинин өлкөлөрдүн кодификаторунда келтирилген өлкөлөрдүн коддору пайдаланылат. Накталай четөлкө валюталары менен операцияларды же резидент эместердин Кыргыз Республикасындагы улуттук валютадагы жана четөлкө валютасындагы операцияларын эсепке алууда Кыргыз Республикасынын кодун көрсөтүү керек. 

3. 

Эсеп 

Мында эсептин, анын классификациялануусуна ылайык коду көрсөтүлөт ("1-ностро", "2-лоро", "3-накталай четөлкө валютасы", "4- резидент эмес кардарлардын эсеби"). 

4. 

Валютанын аталышы 

Бул жерде операция жүргүзүлүп жаткан валютанын коду көрсөтүлөт. Мында валюталардын мамлекеттер аралык классификаторунда келтирилген валюталардын тамга түрүндөгү коддору пайдаланылат. 

5. 

Операциянын датасы 

Мында банктын бухгалтердик отчетундагы операцияларды чагылдыруунун датасы көрсөтүлөт. 

Операциянын коду 

Мында операциялардын тиркемеде келтирилген коддорунун тизмесине ылайык операциянын коду көрсөтүлөт. 

Төлөөчүнүн-алуучунун өлкөсүнүн 

Накталай эмес операцияларды эсепке алууда: чыгыш төлөмдөрү боюнча бул жерде бенефициардын (алуучунун) өлкөсүнүн коду, кириш төлөмдөрү боюнча - жөнөтүүчүнүн өлкөсүнүн коду көрсөтүлөт. Ушуга окшош түрдө накталай четөлкө валютасы менен операциялар эсепке алынат. Мисалы, ар кандай системалар (Western Union, Соntасt, Моnеу Gram, Аnеlik ж.б.) системалар боюнча которуу үчүн накталай акчаларды салууда, бул жерде алуучунун өлкөсүнүн коду, (Western Union, Соntасt, Моnеу Gram, Аnеlik ж.б.) боюнча накталай акчаларды алууда - жөнөтүүчүнүн өлкөсүнүн коду көрсөтүлөт. Мында Улуттук статистика комитетинин кодификаторунда келтирилген өлкөлөрдүн коддору пайдаланылат. 

Сектордун коду 

Мында, Кыргыз Республикасындагы банктын банкта анын эсеби боюнча операция жүзөгө ашырылып жаткан кардары таандык болгон экономиканын секторунун коду көрсөтүлөт. Мында Эларалык Валюта Фондусу (ЭВФ) тарабынан иштелип чыккан төлөө балансы боюнча колдонмонун негизинде классификаторго ылайык экономиканын секторунун коддор пайдаланылат. 

Кардардын өлкөсүнүн коду 

Мында, Кыргыз Республикасындагы банктын банкта анын эсеби менен операция жүзөгө ашырылып жаткан кардары анын резидент болуп саналган өлкөнүн коду көрсөтүлөт. Мында Улуттук статистика комитетинин өлкөлөрдү кодификаторунда келтирилген өлкөлөрдүн коддору пайдаланылат. 

10 

Кредит 

Эсептердеги каражаттардын кыймылы кредит жана дебет саптарында чагылдырылат. Маалыматтарды төмөндөгүдөй жол менен чагылдырууга болот: ностро-эсептери боюнча операциялар жана накталай четөлкө валюталары менен операциялар үчүн - каражаттардын келип түшүшү - кредит боюнча, 

11 

Дебет 

ал эми дебет боюнча - алардын алынып салынышы, резидент эмес кардарлардын лоро эсептери боюнча жана улуттук валютадагы жана четөлкө валютасындагы эсептери боюнча операциялар үчүн тескерисинче: кредит боюнча - эсептен алып салуу, дебет боюнча - эсепке каражаттардын келип түшүшү. Сумма номиналда, үтүрдөн кийинки эки белги менен валюта бирдигинде көрсөтүлөт. 

12 

Сом түрүндөгү сумма 

Мында банктын бухгалтердик отчетту улугунда операцияларды чагылдыруу датасына карата абал боюнча Улуттук банктын курсу боюнча сом түрүндөгү эквиваленттүү сумма көрсөтүлөт. Сумма үтүрдөн кийинки эки белги менен көрсөтүлөт. 

13 

АКШ долларындагы сумма 

Мында банктын бухгалтердик отчетту улугунда операцияларды чагылдыруу датасына карата абал боюнча Улуттук банктын курсу боюнча АКШ долларын дагы эквиваленттүү сумма көрсөтүлөт. Сумма үтүрдөн кийин эки белги менен көрсөтүлөт. 

14 

Операция 

Мында акча каражаттарынын ар бир которулушунун багыты жөнүндө толук маалымат көрсөтүлөт. Бул тилкедеги маалыматтиркемеде келтирилген төлөө балансынын стандарттык классификациясы боюнча операциялардын аталышын кайталоого тийиш эмес, ал эми конкреттүү операциялардын мазмунун чагылдырат. 

3.2. Отчеттогу ар бир эсеп боюнча маалымат эсептеги каражаттардын бир мезгилдин башталашына карата калдыктарынын суммасын көрсөтүү менен башталат, бул операциялардын "000001" коду астында чагылдырылат (бир мезгилдин башталышына карата калдык). Андан соң, эсептеги каражаттардын отчеттук мезгил ичиндеги кыймылдары чагылдырылат. Ар бир эсеп боюнча маалымат каражаттардын отчеттук мезгилдин акырына карата калдыктарынын суммасын көрсөтүү менен операциялырдын "999999" коду астында аяктайт (бир мезгилдин акырына карата калдык). Отчеттук мезгилдин башталышына жана акырына карата сальдо эсептин мүнөзүнө жараша көрсөтүлөт: ностро-эсептери жана накталай четөлкө валюталар үчүн бир мезгилдин башталышына жана акырына карата сальдо кредит боюнча, ал эми резидент эмес кардарлардын лоро эсептери жана улуттук жана четөлкө валютасындагы эсептер үчүн тескерисинче - дебет боюнча чагылдырылат. 

3.3. Корреспонденттик эсептер боюнча каражаттардын кыймылы төмөндөгүчө чагылдырылат: ностро-эсеби боюнча - кредит боюнча каражаттардын эсепке келип түшүүсү, дебет боюнча алардын алынып салынышы, лоро эсеби боюнча тескерисинче, кредит боюнча каражаттардын эсептен алынып салынышы, дебет боюнча келип түшүүсү чагылдырылат. Отчеттук мезгилдин башталышына жана акырына карата сальдо ностро эсептери үчүн кредит боюнча, ал эми лоро эсептери үчүн - дебет боюнча чагылдырылат. 

3.4. Накталай четөлкө валюталары менен операциялар боюнча отчет корреспонденттик эсептер боюнча накталай эмес эсептешүүлөрдөгү операциялар боюнча отчет сыяктуу формага ээ болот. 1-тилкеде (өнөктөштүн аталышы) "накталай четөлкө валютасы" жазылат. Кредит боюнча накталай четөлкө валюталарынын келип түшүү операциялары, дебет боюнча накталай четөлкө валюталарынын чыгаша болушу чагылдырылат. Отчеттук мезгилдин башталышына жана акырына карата сальдо кредит боюнча чагылдырылат. 

3.5. Кыргыз Республикасындагы резидент эместердин операциялары боюнча отчет өзүнө резидент эместердин улуттук жана четөлкө валютасындагы эсептер боюнча акча каражаттарынын Кыргыз Республикасынын бир банкынан Кыргыз Республикасынын башка банкына же бир кыргыз банкынын ичиндеги кыймылын камтыйт. Операциялар бул жерде операцияларды классификациялоого ылайык, корреспонденттик эсептер боюнча сыяктуу эле чагылдырылат. 8-тилкеде (кардардын өлкөсүнүн коду) банктын анын эсеби менен операциялар жүргүзүлүп жаткан резидент эмес кардары кайсы өлкөнүн резиденти болуп санала тургандыгын көрсөтүү зарыл. 7-тилкеде (сектордун коду) аны менен банктын резидент эмес кардары операцияларды жүргүзүп жаткан контрагент кайсы секторго таандык экендигин көрсөтүү керек. 1-тилкеде (өнөктөштүн аталышы) "резидент эмес кардарлардын эсептери" жазылат. Кредит боюнча резидент эместердин эсебинен кажаттарды алып салуу, дебет боюнча - резидент эместердин эсебине каражаттардын келип түшүүсү чагылдырылат. Отчеттук мезгилдин башталышына жана акырына карата сальдо дебет боюнча жазылат. 

3.6. Мазмуну четөлкө валюталарындагы каражаттарынын резидент эмес банктардын ортосунда, ошондой эле резидент банктардын ортосунда которулушун туюндурган операциялар резидент банктардын четөлкө валютасындагы активдеринин структурасын өзгөртүү менен төлөө балансы үчүн нейтралдуу операциялар катары каралат жана нейтралдуу операцияларды чагылдыруу үчүн белгиленген коддор менен форма боюнча отчетко киргизилүүгө тийиш Нейтралдуу катары төмөндөгү операциялар чагылдырылат: 

а) накталай эмес бир четөлкө валютасын накталай эмес башка четөлкө валютасына алмаштыруу (валюталардын конвертациясы); 

б) накталай эмес түрдөгү ошол эле валютаны накталай формага которуу (валюталарды накталай түргө келтирүү); 

в) накталай ошол эле валютаны накталай эмес формага которуу (валюталарды накталай эмес түргө келтирүү); 

г) акча каражаттарын бир корреспонденттик эсептен башка корреспонденттик эсепке которуу (корреспонденттик эсепти толтуруу); 

д) отчет берүүчү банктагы коррэсептерден юридикалык жактардын жана жеке адамдардын каражаттарынын келип түшүшү жана андан ары алынып салынышы (ортомчулук операциялары). 

3.7. "Овернайт" отчеттук мезгили ичинде берилген жана кайтарылган суммалар (алынган жана кайтарылган) отчетто чагылдырылбайт. Отчетто каражаттарды берүү (же алуу) үчүн алынган (же төлөнгөн) пайыздар гана чагылдырылат. 

3.8. Эгерде, качан четөлкөдөн акча каражаттарынын которулушун багыттар боюнча отчеттук мезгил ичинде классификациялоо мүмкүн болбогон учурда "классификацияланбаган маалымат" коду колдонулат. Акча каражаттарынын келип түшүшүн, алардын багыты жөнүндө маалыматты тактоо ошол айдын ичинде мүмкүн болбосо, 100200 коду астында көрсөтүлөт. 

Кийинки мезгил ичинде өткөн мезгилде келип түшкөн каражаттардын багытын аныктоо же анын эсебине каражаттар келип түшкөн кардар жөнүндө болгон маалыматтын негизинде болжол жасоо сунушталат. 

Багыты ошол айдын ичинде аныкталган (же божомол жасалган) акча каражаттарын которулушу 100100 коду менен көрсөтүлөт, бирок 13-тилкеде (операция) бул төлөмдүн багытын төлөө балансынын стандарттарына ылайык код коюуу менен кененирээк жазуу керек (эгерде тилке банктын кызматкерлеринин божомолунун негизинде толтурулаган болсо, кашаанын ичине "божомол" деп белгилөө зарыл). 

3.9. Катачылык менен чегерилген жана чагылдырылган акча каражаттары, аларды кайтарууда ошол эле кредит же дебет графасында, келип түшкондөгү ошол эле код астында, "минус" белгиси менен чагылдырылат. 

3.10. Банк ПБ-1 формасы боюнча отчеттогу операцияларды документтердин жана кардардан алынган маалыматтардын негизинде, мында коддордун тизмелерин пайдалануу менен коддойт. 

3.11. Чыгыш төлөмдөрү боюнча алардын багыты жөнүндө маалыматты банктар төлөм тапшырмасынан/которууга карата билдирмеден алууга милдеттүү

3.12. Четөлкө валютасындагы чыгыш төлөмдөрү боюнча (АКШ доллары, евро, орус рубли, казак теңгеси ж.б.) банктар төмөнкүлөргө милдеттүү

1) кардардан төлөм документин толтурууда төлөм багытын кеңири көрсөтүүнү, тактап айтканда төлөм/котормо эмне үчүн жүргүзүлүп жаткандыгын (мисалы, "автомобиль үчүн төлөө", "КММ үчүн алдына ала төлөө" "маркетингдик кызмат көрсөтүүлөр үчүн", "жарнаама үчүн", "туугандарга материалдык жардам", "кредит алуу", "балуу кагаздарды сатуу" ж.б.) талап кылууга. Мына ошентип, "контрактка ылайык", "келишимге ылайык", "которуу", "жеке которуу" ("private transfer") ж.б. сыяктуу төлөө багыттарына жол берилбейт. 

2) кардарлардан төлөө документин толтурууда бенефициардын аталышын көрсөтүүнү талап кылууга (ага акча каражаттары келип түшүүчү жеке адамдардын жана юридикалык жактардын, өлкөлөрдүн, шаарлардын аталышы). 

3) банк төмөндөгү учурларда, эгерде төлөм документинин "төлөмдүн багыты" тилкесинде төлөөнүн багытынын так жазылышы жок болгон болсо, ошондой эле "бенефициар" тилкесинде бенефициардын аталышы, бенефициардын өлкөсү жөнүндө маалымат жок болсо, төлөм документинин акцептинен баш тартууга тийиш. 

3.13. Четөлкө валютасындагы кириш төлөмдөрү боюнча (АКШ доллары, евро, орус рубли, казак теңгеси ж.б.) банктардын бардык корреспондент банктар менен төлөм документтерин берүү жөнүндө келишимди "төлөөнүн багыты" сабын милдеттүү түрдө толтуруу менен бекитүүлөрү сунушталат. 

3.14. Ушул отчетто маалыматтардын туура чагылдырылышын контролдоо жана текшерүү максатында Улуттук банктын отчетторду топтоо жана иштеп чыгуу үчүн жоопкерчиликтүү болгон кызматкерлери коммерциялык банктарды текшерүүгө катыша алышат.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 14.06.2017-ж. № 2017-П-10/24-1-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

3.15. 500 АКШ долларынан ашпаган акча каражаттарын, ошондой эле башка валюталардагы эквиваленттүү суммаларды которуу отчетто бир жазуу менен бирок, эгерде, 1 (өнөктөштүн аталышы), 2 (өнөктөш жайгашкан өлкөнүн коду), 3 (валютанын аталышы), 5 (операциянын коду), 6 (төлөмдөрдү төлөөчүнүн/алуучунун өлкөсүнүн коду), 7 (сектордун коду), 8 (кардардын өлкөсүнүн коду), 9, 10 (кредит/дебет) тилкелеринде маалыматтар дал келген учурда гана бириктирилиши жана чагылдырылышы мүмкүн. 13-тилкеде (операция) кашаанын ичинде бир жазууга бириктирилген төлөмдөрдүн саны көрсөтүлөт. Бир нече төлөмдү бир жазууга бириктирүүдө 4-тилкеде (операциянын датасы) бул жазууга камтылган акыркы төлөмдүн датасы көрсөтүлөт. 

3.16. Кагаз жүзүндөгү отчеттордун формасы төмөндөгүлөрдү камтууга тийиш: 

3.16.1. ПБ-1К формасы - корреспонденттик эсептердин абалы жөнүндө

ПБ-1К формасы валюта бирдигинде 

Эсептин түрү ("лоро", "ностро") 

Эсеп ачылган валюта 

Корреспондент банктын аталышы 

Корреспондент жайгашкан өлкө 

Отчеттук мезгилдин башталы- шына карата калдыктар 

Отчеттук мезгилдин акырына карата калдыктар 

  

  

  

  

  

  

Толтуруу боюнча эскертүү 

- 1- тилкеде эсептердин түрү - "лоро" же "ностро" көрсөтүлөт; 

- 2-тилкеде Кыргыз Республикасындагы резидент эмес банктардын же четөлкөлөрдөгү Кыргыз банкынын коррэсептери ачылган валютанын коду көрсөтүлөт. Валютанын коду ВК (ИСО4217) валюталардын тамгалык классификаторлоруна ылайык көрсөтүлөт; 

- 3-тилкеде алар менен корреспонденттик мамилелер белгиленген четөлкөдөгү банктардын аталышы көрсөтүлөт; 

- 4-тилкеде алар менен корреспонденттик мамилелер белгиленген банк жайгашкан өлкө көрсөтүлөт; 

- 5-тилкеде акча каражаттарынын отчеттук мезгилдин башталышына карата калдыктары көрсөтүлөт; 

- 6-тилкеде акча каражаттарынын отчеттук мезгилдин акырына карата калдыктары көрсөтүлөт; 

3.16.2. ПБ-1Н формасы - накталай четөлкө валютасы боюнча отчет: 

ПБ-1Н формасы валюта бирдигинде 

Валютанын түрү 

Отчеттук мезгилдин башталышына карата калдыктар 

Отчеттук мезгилдин акырына карата калдыктар 

  

  

  

Толтуруу боюнча эскертүүлөр: 

- 1-тилкеде аны менен банк отчеттук мезгил ичинде операцияларды жүргүзгөн накталай четөлкө валюталарынын түрү көрсөтүлөт; 

- 2-тилкеде накталай акча каражаттарынын отчеттук мезгилдин башталышына карата калдыктары көрсөтүлөт; 

- 3-тилкеде накталай акча каражаттарынын отчеттук мезгилдин акырына карата калдыктары көрсөтүлөт. 

3.16.3. ПБ-1СИ формасы - резидент эмес кардарлардын улуттук жана четөлкө валютасындагы эсептери боюнча отчету: 

ПБ-1СИ формасы валюта бирдигинде 

Валютанын түрү 

Отчеттук мезгилдин башталышына карата калдыктар 

Отчеттук мезгилдин акырына карата калдыктар 

  

  

  

Толтуруу боюнча эскертүүлөр: 

- 1-тилкеде накталай акча каражаттарынын отчеттук мезгилдин башталышына карата калдыктары көрсөтүлөт; 

- 2-тилкеде накталай акча каражаттарынын отчеттук мезгилдин акырына карата калдыктары көрсөтүлөт. 

3.17. Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" мыйзамынын 39-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын резиденттери Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жактарда ачылуучу эсептерин жана аманаттарын Улуттук банкта каттоодон өткөрүүгө милдеттүү. Банктардын четөлкөдө эсепке ээ болгон кардарларынын тизмелери ПБ-2 формасы боюнча бардык учурларда, качан которуу четөлкө банктарына же четөлкөдөгү эсептерден ошол эле жеке адамдарга же юридикалык жактарга жүргүзүлгөндө берилет. ПБ-2 формасы боюнча отчет четөлкөдө эсептерге ээ болгон, бирок алар жөнүндө маалыматтар мурдагы отчеттордо чагылдырылбаган кардарлар боюнча маалыматтарды камтууга тийиш. ПБ-2 формасы боюнча отчет электрондук сыяктуу эле, кат жүзүндө да берилет. 

ПБ-2 формасы 

Юридикалык жактын аталышы же жеке адамдын аты-жөнү 

Юридикалык жактын менчигинин формасы 

Дареги жана телефон номери 

Эсеп ачылган четөлкө 

Эсеп ачылган өлкө 

  

  

  

  

  

Толтуруу боюнча эскертүүлөр: 

- 1-тилкеде анын четөлкөдө эсеби ачылган жана каражаттарды четөлкөдөгү банктагы өзүнүн эсебинен четөлкөгө же четөлкөдөн Кыргыз Республикасындагы банктагы өзүнүн эсебине которуучу юридикалык жактын аталышы же жеке адамдын аты-жөнү көрсөтүлөт; 

- 2-тилкеде эгерде, юридикалык жактын четөлкөдөгү банкта эсеби ачылган учурда, менчик формасы көрсөтүлөт; 

- 3-тилкеде четөлкөдөгү банкта эсепке ээ болгон юридикалык жактын же жеке адамдын дареги жана телефон номери көрсөтүлөт; 

- 4-тилкеде юридикалык жактын же жеке адамдын эсептери болгон четөлкө банкынын аталышы көрсөтүлөт; 

- 5-тилкеде юридикалык жактын же жеке адамдын эсеби ачылган өлкө көрсөтүлөт. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 14.06.2017-ж. № 2017-П-10/24-1-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

  

  

  

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2004-жылдын 25-ноябрындагы N 30/5 токтому менен бекитилген Банктарда төлөм багыттарын эсепке алуу тууралуу 

Нускоого карата 

тиркеме 

ПБ-1 формасын толтуруу үчүн коддор боюнча маалымат 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы № 52/10 токтомунун редакциясына ылайык) 

1. Операциялардын коддору боюнча маалымат 

Форманын "операциянын коду" позициясындагы коддору төлөмдүн багыттарын көрсөтөт. 

Төлөм багыттары төлөө балансынын негизги статьяларына ылайык классификацияланган. 

Бир мезгилдин башталышына карата калдык 

000001 

Бир мезгилдин акырына карата калдык 

999999 

  

Товарлар 

Кредит 

Экспорт 

Дебет 

Импорт 

Товарлар үчүн алдын ала төлөөлөр товарлар үчүн факт боюнча төлөөлөр (аккредитив боюнча төлөмдөрдү кошо алганда), мурда берилген товарларга төлөөлөр, төмөндөгү товарлар боюнча карыздарды төлөөлөр 

  

  

- Алтын, монетардык эмес 

010011 

010012 

- Пахта 

010021 

010022 

- Мунай, мунай продуктылары жана окшош материалдар 

010031 

010032 

- Жаратылыш газы 

010041 

010042 

- Кант, кант азыктары 

010051 

010052 

- Органикалык эмес химиялык заттар 

010061 

010062 

- Металл сыныктары жана кара металлургия калдыктары 

010071 

010072 

- Ысытуу лампалары 

010081 

010082 

- Ишететилбеген тамекилер, тамеки продукциялары 

010091 

010092 

- Жашылчалар жана жемиштер 

010111 

010112 

- Асбестоцементтен курулуш материалдары 

010121 

010122 

- Куюлган жана прокат айнектери 

010131 

010132 

- Медикаменттер (ветеринардык менен кошо) 

010141 

010142 

- Башка товарлар 

010151 

010152 

  

Эл аралык кызмат көрсөтүүлөр 

Операция 

Операциялардын коду 

Баяндалышы 

Дебет 

Кредит 

Транспорт  

   

   

   

Аба транспорту  

   

   

   

Аба жолдору боюнча жүктөрдүташуу  

020011  

020012  

Аба транспорттору менен жүктөрдү ташуу.  

Аба жолдору боюнча жүргүнчүлөрдү ташуу  

020021  

020022  

Ашыкча жүктү ташуу чыгашаларына, жүргүнчүлөрдүн тамактанууга, суусундукка жана аба транспортунун бортунан сатып алган башка буюмдарга төлөөлөрүн кошо алганда, жүргүнчүлөрдү ташуучу аба транспортунун кызмат көрсөтүүлөрү. Мында жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн экипажы менен аба кемелерин ижаралоо, фрахт жана узак мөөнөткө ижаралоо да эске алынат  

Жана башка аба кызмат көрсөтүүлөрү   

020031  

020032  

Аба транспорт кызмат көрсөтүүлөрүнө кошумча кызмат көрсөтүүлөр болуп төмөнкүлөр саналат: аба портторунда жүктү жүктөө - түшүрүү иштери, сактоо жана кампага жайгаштыруу, таңгактоо жана кайра таңгактоо, аба кемелерин сүйрөө ж.б. Буга жүк ташуучуларды навигациялык колдоо, авиадиспетчердик кызмат жана аэропорт кызматтары кирет (транспорт жабдууларын жыйноо жана тазалоо, ошондой эле учуп чыгуучу-конуучу аянтчаны пайдалануу). Аба кемелерин техникалык тейлөөбоюнча кызматтарды ремонт жана техникалык тейлөөбоюнча кызматтарга кошуу зарыл (020801/020802 операцияны карагыла)  

Автоунаа транспорту  

   

   

   

Автоунаа менен жүк ташуулар  

020041  

020042  

Автоунаа транспорттору менен жүктөрдү ташуу  

Автоунаа менен жүргүнчүлөрдү ташуу  

020051  

020052  

Жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунаалардын кызматтары жана ашыкча жүк ташуу үчүн төлөөнү кошо алганда, ушуга байланыштуу чыгашалар. Мында, жүргүнчүлөрдү ташууүчүн экипажы менен автоунааны ижаралоо, фрахт жана узак мөөнөткө ижаралоо да эске алынат.  

Жана башка автоунаа кызмат көрсөтүүлөрү   

020061  

020062  

Автоунаа кызмат көрсөтүүлөрүнө кошумча кызмат көрсөтүүлөр болуп төмөнкүлөр саналат: жүктү жүктөөүшүрүү иштери, сактоо жана кампага жайгаштыруу, таңгактоо жана кайра таңгактоо, сүйрөө, жүктү жөнөтүүкызматтары, транспортту жыйноо жана тазалоо, куткаруучулук операциялар ж.б. Буга транспортту техникалык тейлөөнү кошпогондо, автоунаа станцияларынын жана автоунаа токтотуучу жайлардын кызматтары да кирет. Транспортту тейхникалык тейлөөкызматтарын оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча кызматтарга кошуу зарыл (020801/020802 операцияны карагыла).  

Темир жол транспорту  

   

   

   

Темир жол аркылуу жүк ташуулар  

020071  

020072  

Темир жол транспорту аркылуу жүк ташуу  

Темир жол аркылуу жүргүнчүлөрдү ташуулар  

020081  

020082  

Ашыкча жүктү ташуу чыгашаларына, жүргүнчүлөрдүн тамактанууга, суусундукка жана аба транспортунун бортунан сатып алган башка буюмдарга төлөөлөрдү кошо алганда, жүргүнчүлөрдү ташуучу аба транспортунун кызмат көрсөтүүлөрү. Мында, жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн экипажы менен темир жол транспортун ижаралоо, фрахт жана узак мөөнөткө ижаралоо да эске алынат  

Жана башка темир жол кызмат көрсөтүүлөрү  

020091  

020092  

Темир жол транспорту кызмат көрсөтүүлөрүнө кошумча кызмат көрсөтүүлөр болуп төмөнкүлөр саналат: жүктүжүктөөүшүрүү иштери, сактоо жана кампага жайгаштыруу, таңгактоо жана кайра таңгактоо, сүйрөө, жүктү экспедициялоо боюнча кызмат көрсөтүү ж.б. Буга темир жол маневрдук кызматтары да кирет. Темир жол транспортун тейлөө жана оңдоо боюнча кызматтар оңдоо жана техникалык тейлөө кызматтарына кирет. (020801/020802 операцияны карагыла)  

Транспорттун башка түрлөрү  

   

   

   

Мунайды жана газды ташуу үчүн куур түтүктөр   

020111  

020112  

Куур түтүктөрдүн жардамы менен мунайды жана газды ташуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр   

Транспорттун башка түрлөрүменен ташуулар   

020121  

020122  

Деңиз жолдору аркылуу (деңиз транспорту) жүзөгөашырылуучу ташуу кызмат көрсөтүүлөрү жана бир өлкөичиндеги суу жолдорун кошо алганда (ички суу транспорту), дарыялар, каналдар жана көлдөр аркылуу эл аралык жүк ташуулар   

Жүк ташуучу транспорт агенттиктеринин кызмат көрсөтүүлөрү жана башка транспорттук кызмат көрсөтүүлөр   

020131  

020132  

Транспорттук агенттиктердин жүк ташуу кызматтары жана жогоруда көрсөтүлбөгөн башка транспорттук кызмат көрсөтүүлөр  

Почта кызматтары жана курьердик байланыш кызматтары   

020141  

020142  

Каттарды, гезиттерди, мезгилдүү басылмаларды жана башка басылып чыгуучу материалдарды, посылкаларды жана бандеролдорду топтоо, ташуу, жеткирүү, экспресс-жеткирүү жана улагасына чейин жеткирүү, почта бөлүмдөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрү - почта маркаларын сатуу, акча которууларды тариздөө, телеграф кызматтары ж.б.  

Кыдыруулар   

   

   

   

Жеке кыдыруулар  

   

   

   

Туристтик фирмалардын жана мейманканалардын кызмат көрсөтүүлөрү   

020211  

020212  

Туристтик компаниялар жана мейманканалар тарабынан (күнүмдүк жашоо, тамактануу жана башка кызматтар) ишкердик, ошондой эле медициналык жана билим берүүмаксаттарынан башка максаттарда чет өлкөгө жөнөтүлүүчүадамдарга сунушталуучу кызматтар: эмгек өргүү, көңүл ачуу жана маданий иш-чараларга катышуу, досторуна жана туугандарына коноко баруу, зыяратка баруу ж.б.   

Билим берүү жагында кызмат көрсөтүүлөр  

020221  

020222  

Чет өлкөдөн окуу, семинарлар, иш боюнча такшалууданөтүүлөр ж.б. Мында резидент эмес студенттер тарабынан сатылып алынган азык-түлүккө, жергиликтүү транспортко чыгашалар, саламаттыкты сактоо кызмат көрсөтүүлөрү да эске алынат  

Саламаттыкты сактоо жагында кызмат көрсөтүүлөр   

020231  

020232  

Стационарда дарылануу, доктурлардын кызмат көрсөтүүлөрү жана башка медициналык кызмат көрсөтүүлөр. Мында, медициналык максаттарда кыдырып жүрүшкөн адамдар тарабынан сатылып алынган азык-түлүккө, жергиликтүү транспортко чыгашалар жана саламаттыкты сактоо кызматтары да эске алынат.  

Ишкердик кыдыруулар   

   

   

   

Сезондук ишке жана башка жагдайлардан улам кыска мөөнөткө чек арадан өтүшкөндөр тарабынан товарлардын жана кызматтардын сатылып алынышы   

020241  

020242  

Сезондук ишке жана башка жагдайлардан улам кыска мөөнөткө чек арадан өтүшкөндөр тарабынан жеке пайдалануу үчүн сатылып алынган товарлар жана кызматтар   

Жана башкалар  

020251  

020252  

Кыдыруусунун негизги максаты ишкердик жигердүүлүк болуп саналган (иш боюнча иш сапарлар, конференциялар, съезддер, башка ишкердик жолугушуулар) адамдар тарабынан жеке пайдалануу үчүн сатылып алынган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр  

Телекоммуникациялык, компьютердик жана маалымат кызмат көрсөтүүлөрү   

   

   

   

Телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр   

   

   

   

Телефон байланыш кызмат көрсөтүүлөрү   

020311  

020312  

Телефон байланыш кызмат көрсөтүүлөрү  

Программаларды эфирге чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр   

020321  

020322  

Телекөрсөтүүлөрдүн жана радио берүүлөрдүн радио тилкелик магистралдарынын республикалык өндүрүштүк бирикмеси (РПО РМТР) тарабынан алынган/сунушталган радио жана теле программаларды эфирге чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр  

радио- жана телевизиондук кабелдик байланыш   

020331  

020332  

Радио жана теле программаларды кабелдик байланыш аркылуу эфирге чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр  

Мобилдик байланыш кызмат көрсөтүүлөрү  

020341  

020342  

Мобилдик байланыш кызмат көрсөтүүлөрү  

Интернет кызмат көрсөтүүлөрү  

020351  

020352  

Интернет магистрал түйүндөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрүжана Интернеттен пайдалануу мүмкүнчүлүгүн кошо алганда, онлайн мүмкүнчүлүгүн сунуштоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр   

Башка телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр  

020361  

020362  

Жогоруда аталбаган, башка телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр  

Компьютердик жана маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр  

   

   

   

Компьютердик жана маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр  

020371  

020372  

Техникалык каражаттар жана программалык камсыздоого байланыштуу кызмат көрсөтүүлөр, маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр, маалымат агенттеринин кызмат көрсөтүүлөрү, маалымат базасынын кызмат көрсөтүүлөрү, веб-издөө порталы, гезиттерге жана журналдарга жазылуу, китепканалардын жана архивдердин кызмат көрсөтүүлөрү   

Курулуш   

   

   

   

Чек арадан тышкары курулуш  

020411  

020412  

Резидент ишканалар тарабынан резидент эместер үчүн аткарылган курулуш иштери; Кыргыз Республикасынын резидент ишканаларынын алар курулуш иштерин жүргүзүп жаткан башка өлкөлөрдүн аймагынан товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуулары  

Кыргыз Республикасындагы курулуш  

020421  

020422  

Резидент эмес курулуш ишканалары тарабынан жүргүзүлүп жаткан, резиденттер үчүн курулуш иштери; Кыргыз Республикасынын аймагында курулуш иштерин жүргүзүп жатышкан резидент эмес ишканалардын Кыргыз Республикасынан товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдүсатып алуулары  

Камсыздандыруу жана пенсия жагындагы кызмат көрсөтүүлөр   

   

   

   

Камсыздандыруу жана пенсия жагындагы кызмат көрсөтүүлөр  

020501  

020502  

Өмүрдү камсыздандыруу боюнча кызматтар, аннуитеттер жана өмүрдү камсыздандырууну кошпогондо, камсыздандыруу, кайра камсыздандыруу, жүктөрдүкамсыздандыруу, пенсиялар, стандарттык гарантиялар; камсыздандырууга, пенсиялык программаларга жана стандарттык гарантиялардын программаларына карата кошумча болуп саналган кызмат көрсөтүүлөр.  

Финансылык кызмат көрсөтүүлөр 

Банктык операцияларды жүргүзгөндүгү үчүн комиссиялык сый акы   

020601  

020602  

Эсептерди тейлөө, кредиттерди жана насыяларды берүү, депозиттерди кабыл алуу, кредиттик карттарды тейлөө, четөлкө валютасы менен жүргүзүлгөн операциялар үчүн комиссиялык төлөмдөр; аккредитивдерге, банктык акцептерге жана башка ушу сыяктуу башка инструменттерге байланыштуу кызматтарга төлөө; финансы маселелери боюнча консультациялык кызматтар  

Которуу системалары аркылуу жүзөгө ашырылуучу акча которуулар боюнча комиссиялар  

020611  

020612  

Жеке адамдардын каражаттарын которуу системалары аркылуу которуулар үчүн комисиялык төлөмдөр  

Кыйыр түрдө өлчөнүүчү, финансылык ортомчулук боюнча кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөр   

020621  

020622  

Ссудалар жана насыялар боюнча айкын төлөнүүгө тийиш болгон пайыздар менен эгерде, пайыздык чен колдонулган болсо, төлөнүүгө тийиш боло турган сумманын ортосундагы айырма (маржа); эгерде базалык чен колдонулган болсо, чегерилиши мүмкүн болгон пайыздар менен айкын чегерилген пайыздардын ортосундагы маржа.  

Баалуу кагаздар менен операциялар боюнча комиссиялык сый акылар   

020631  

020632  

Брокердик кызматтар, чыгарылыштарды жайгаштыруу, андеррайтинг жана төлөө, туунду финансылык инструменттер боюнча контракттарды уюштуруу үчүн комиссия; баалуу кагаздар менен операциялар боюнча консультациялык кызмат көрсөтүүлөр  

Жана башка финансылык кызмат көрсөтүүлөр   

020641  

020642  

Жогоруда аталбаган, башка финансылык кызмат көрсөтүүлөрү  

Интеллектуалдык менчикти пайдалангандыгы үчүн төлөө  

   

   

   

Интеллектуалдык менчикти пайдалангандыгы үчүн төлөө  

020701  

020702  

Менчик укугун пайдалангандыгы үчүн төлөө (коммерциялык сырды, коммерциялык концепцияларды кошо алганда, патенттер, соода маркалары, автордук укуктар, өнөр жай процесстерине жана дизайнга укук); интеллектуалдык менчикти чыгарууга жана/же жайылтууга лицензия үчүн төлөөлөр (китептерге жана кол жазмаларга, компьютердик программалык камсыздоого, кинематографиялык иштерге жана үн жаздырууларга автордук укуктар)  

Ремонт жана техникалык тейлөөбоюнча кызмат көрсөтүүлөр  

   

   

   

Ремонт жана техникалык тейлөөбоюнча кызмат көрсөтүүлөр  

020801  

020802  

Автоунааларды, аба кемелерин, кемелерди жана башка транспорт каражаттарын техникалык тейлөө жана ремонттоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр. Буларга төмөнкүлөр кирбейт:  

- Курулушка байланыштуу оңдоо иштери жана техникалык тейлөө (курулуш кызмат көрсөтүүлөрү

- Компьютерлерди тейлөө жана оңдоо (компьютердик кызмат көрсөтүүлөр)  

- транспорт каражаттарын тазалоо жана жыйноо (транспорт)  

Башкаруу жагында кесипкөй кызмат көрсөтүүлөр жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөр  

   

   

   

Консультациялык кызмат көрсөтүүлөр  

020901  

020902  

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөр, бухгалтердик эсепти жүргүзүү, башкаруу жагында консультациялык кызмат көрсөтүүлөр, коомчулук менен байланыш кызмат көрсөтүүлөрү; жарнама кызматтары, маркетингдик изилдөөлөр жана коомдук пикирди сурамжылоо боюнча кызматтар  

Башка тараптарга таандык болгон материалдык ресурстарды иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр  

   

   

   

Башка тараптарга таандык болгон материалдык ресурстарды иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр  

021011  

021012  

Бир өлкөнүн резиденттери тарабынан экинчи бир өлкөнүн резиденти болуп саналган, товарга ээлик кылуучуга товарлар боюнча аткарылган иштерге (иштеп чыгуу, чогултуу, маркировкалоо, таңгактоо ж.б.) төлөө. Бул учурда товарларга менчик укугу товарга ээлик кылуучудан товарды иштетүү менен алектенген ишканага өтпөйт, ал эми бул ишканалар товар ээсинен жүргүзүлгөн иштер үчүн төлөм өндүрүп алат.  

Пайдалуу кендерди казып алуу жана кайра иштеп чыгууга байланыштуу, тоо кендерин казып алуу жана иштеп чыгуу өнөр жай тармагында кызмат көрсөтүүлөр 

  

  

  

Тоо кендерин казып алуу өнөр жай тармагында кызмат көрсөтүүлөр   

021101  

021102  

Пайдалуу тоо кендерин казып алууга байланыштуу кызмат көрсөтүүлөр  

Иштеп чыгуу өнөр жай тармагында кызмат көрсөтүүлөр   

021111  

021112  

Иштеп чыгуу өнөр жай тармагында кызмат көрсөтүүлөр  

Электрэнергиясын өткөрүү жана жана электржабдуу кызмат көрсөтүүлөрү  

021121  

021122  

Ток жыштыгын жөнгө салуу жана колдоо боюнча кызматтар жана электрэнергиясынын транзити  

Операциялык лизинг  

   

   

   

Кыймылдуу мүлктү ижаралоо  

021211  

021212  

Экипажсыз транспортту ижаралоо жана фрахт; компьютердик жана телекоммуникациялык жабдууларды кошо алганда, операторсуз жабдууларды ижаралоо  

Кыймылсыз мүлктү ижаралоо  

021221  

021222  

Турак-жайларды жана башка имараттарды ижаралоо  

Жана башка ишкердик кызмат көрсөтүүлөр  

   

   

   

Башка ишкердик кызмат көрсөтүүлөр  

021301  

021302  

Изилдөөлөр жана тажрыйбалык иштеп чыгуулар боюнча кызмат көрсөтүүлөр, архитектуралык, инженердик жана техникалык кызмат көрсөтүүлөр; калдыктарды кайра иштеп чыгуу жана айлана-чөйрөнүн булганышына каршы күрөшүү; жана башка ишкердик кызмат көрсөтүүлөр: бөлүштүрүү түйүндөрүнүн (суу, буу, газ жана башка мунай заттары) кызматтары, булар берүү кызматтарынан өзүнчөсунушталат, персоналды ишке тартуу (жалдоо), коопсуздукту камсыз кылуу жана изилдөөлөрдү жүргүзүүкызмат көрсөтүүлөрү, жазуу жүзүндө жана оозеки которуу кызмат көрсөтүүлөрү, фотографиялык кызматтар, басып чыгаруу кызматтары, имараттарды жыйноо жана риэлтердик кызмат көрсөтүүлөр   

Мамлекеттик товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр  

   

   

   

Өлкөлөрдүн элчиликтеринин, консулдук өкүлчүлүктөрдүн жана башка расмий өкүлчүлүктөрдүн кызмат көрсөтүүлөрү   

021411  

021412  

Визаларга жана элчиликтер жана консулдуктар тарабынан сунушталуучу башка кызматтарга жыйымдар  

Элчиликтердин, консулдуктардын жана башка дипломатиялыкөкүлчүлүктөрдүн товарларды жана кызматтарды сатып алуусу, дипломатиялык миссиялардын кызматкерлеринин жеке чыгашалары  

021421  

021422  

Башка мамлекеттердин элчиликтеринин жайгашкан өлкөдөн же башка өлкөдөн (алар келип чыккан өлкөнү кошпогондо) сатып алган товарларынын жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн бардык түрлөрү (кеңсе буюмдары, транспорт каражаттары, ремонт, электрэнергиясы жана жайларды ижаралоо); дипломаттар жана алардын үй-бүлөлөрү келген өлкөдөн сатып алган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр  

Эл аралык уюмдардын товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуусу, эл аралык уюмдардын жеке чыгашалары  

021431  

021432  

Эл аралык уюмдардын жайгашкан же башка өлкөдөн (алар келип чыккан өлкөнү кошпогондо) сатып алган товарларынын жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн (канцелярдык буюмдар, транспорт каражаттары, ремонт, электрэнергиясы жана жайларды ижаралоо) бардык түрлөрү; эл аралык уюмдардын кызматкерлери жана алардын үй-бүлөлөрүкелген өлкөдөн сатып алган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр  

Аскердик базалардын башкаөлкөлөрдөн товарларды жана кызматтарды сатып алуусу, аскердик базалардын кызматкерлеринин жекече чыгашалары  

021441  

021442  

Башка мамлекеттердин аскердик базасы тарабынан келгенөлкөдөн же башка өлкөдөн (алар келип чыккан өлкөнүкошпогондо) сатып алган товарларынын жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн (канцелярдык буюмдар, транспорт каражаттары, оңдоо, электрэнергиясы жана жайларды ижаралоо) бардык түрлөрү; аскер кызматкерлеринин жана аскердик базалардын кызматкерлеринин келген өлкөдөн сатып алган товарлары жана кызмат көрсөтүүлөрү  

Жеке адамдарга кызмат көрсөтүүлөр жана маданият жана эс алуу чөйрөсүндө кызмат көрсөтүүлөр   

   

   

   

Жеке адамдарга кызмат көрсөтүүлөр жана маданият жана эс алуу чөйрөсүндө кызмат көрсөтүүлөр  

021501  

021502  

Аудиовизуалдык кызмат көрсөтүүлөр (кинофильмдерди, радио- жана теле программаларды, музыкалуу жаздырууларды ишке ашыруу), музейлердин жана маданият, спорт жана кумар оюндары жана эс алуу жагындагы иштердин башка түрлөрү  

Жана башка кызмат көрсөтүүлөр   

   

   

   

Жана башка кызмат көрсөтүүлөр  

021601  

021602  

Жогоруда көрсөтүлбөгөн, жана башка кызмат көрсөтүүлөр  

  

Кирешелер 

Киреше, алынган 

Киреше, төлөнгөн 

Инвестициядан алынган кирешелер финансылык активдер боюнча алынган кирешелерди камтыйт 

  

  

- ишканалардын капиталына катышуудан кирешелер, бөлүмдөрдүн жана туунду ишканалардын пайдалары 

030111 

030112 

- тике инвесторлордон алынган кредиттер боюнча пайыздар 

030121 

030122 

- мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча кирешелерден тышкары, акциялар, облигациялар жана узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча киешелер 

030131 

030132 

- өкмөт тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча кирешелер 

030141 

030142 

- "овернайт" боюнча жана өкмөттүн кепилдиги астында алынган/берилген кредиттер боюнча пайыздардан тышкары, корэсептер, депозиттер жана алынган/ берилген кредиттер, ссудалар боюнча пайыздар 

030151 

030152 

- алынган/берилген "овернайт" боюнча пайыздар 

030161 

030162 

- өкмөттүн кепилдиги астында алынган/ берилген кредиттер боюнча пайыздар 

030171 

030172 

- РЕПО келишимдери боюнча сатылган/ сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча пайыздар 

030181 

030182 

Эмгек акы төлөмдөрү жумушчулардын жана кызматкерлердин эмгек акыларын которууну камтыйт 

  

  

- эмгека акы төлөмдөрү 

030201 

030202 

  

Трансферттер  

Жеке трансферттер  

   

   

   

Жеке адамдар ортосундагы которуулар  

040101  

040102  

Жеке адамдар ортосундагы кайтарымсыз которуулар: туугандарынын которуулары, тартууга берүүлөр, белектер, жардам ж.б.  

Акча которуу системалары аркылуу жүзөгө ашырылуучу, жеке адамдардын которуулары (СДП)  

   

   

Жеке адамдардын төмөндө келтирилген акча которуу системалары аркылуу (СДП) жүзөгө ашырылуучу которуулары   

Western Union  

041101  

041102  

Жеке адамдардын Western Union системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары   

Anelik  

041201  

041202  

Жеке адамдардын Anelik системасы аркылуу жүзөгөашырылуучу которуулары  

Money Gram  

041301  

041302  

Жеке адамдардын Money Gram системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары   

Контакт  

041401  

041402  

Жеке адамдардын Контакт системасы аркылуу жүзөгөашырылуучу которуулары   

Мигом  

041501  

041502  

Жеке адамдардын Мигом системасы аркылуу жүзөгөашырылуучу которуулары   

Юнистрим  

041601  

041602  

Жеке адамдардын Юнистрим системасы аркылуу жүзөгөашырылуучу которуулары   

Лидер  

041701  

041702  

Жеке адамдардын Лидер системасы аркылуу жүзөгөашырылуучу которуулары   

Золотая Корона  

041801  

041802  

Жеке адамдардын Золотая Корона системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары   

Faster  

041901  

041902  

Жеке адамдардын Faster системасы аркылуу жүзөгөашырылуучу которуулары   

Башка СДП   

042001  

042002  

Жеке адамдардын СДП системасы аркылуу жүзөгөашырылуучу которуулары   

"Кыргызпочтасы" МИ акча которуулары боюнча операциялары  

042101  

042102  

"Кыргызпочтасы" МИ тарабынан жүзөгө ашырылган СДП аркылуу которуулар   

Жана башка күндөлүк трансферттер  

   

   

   

Салыктар жана алымдар  

040201  

040202  

Кирешеге, мүлккө күндөлүк салыктар жана салыктарды төлөөнүн мөөнөтүн өткөрүп жибергендиги үчүн айыптарды жана туумдарды кошо алганда, жана башка күндөлүк салыктар   

Грант, кайтарымсыз финансылык жардам  

040301  

040302  

Анын ордуна айкын жана финансылык жардам албаган, жеке адамдардан тышкары башка секторлорго грант жана кайтарымсыз финансылык жардам  

Социалдык муктаждыктарга чегерүүлөр   

040401  

040402  

Социалдык жөлөк пулдарды төлөөгө фонддорду түзүүүчүн социалдык камсыздандыруу программаларына жеке адамдардын төлөмдөрү: социалдык камсыз кылуу программалары, пенсиялык программаларды кошо алганда, эмгек ишине байланыштуу программалары  

Социалдык жөлөк пулдар  

040501  

040502  

Социалдык камсыздандыруу программаларынын жана пенсиялык программалардын (пенсиялар, жумушсуздук боюнча жөлөк пулдар, ден соолугу боюнча жөлөк пулдар, турак-жай жөлөк пулдары, стипендиялар) алкагында төлөөгө карата жөлөк пулдар   

Өмүрдү камсыздандырууну кошпогондо, камсыздандыруу боюнча ордун толтуруулар   

040601  

040602  

Камсыздандыруу жагдайы келип жеткен шартта камсыздандыруу боюнча ордун толтуруулар  

Эл аралык кызматташтыктын чегинде күндөлүк операциялар   

040701  

040702  

Ар башка өлкөлөрдүн мамлекеттик башкаруу органдары менен мамлекеттик башкаруу органдарынын жана эл аралык уюмдардын ортосундагы трансферттер: жаратылыш кырсыктары учурундагы жардам, мамлекеттердин эл аралык уюмдарга үзгүлтүксүз чегерүүлөрү (мүчөлүк төлөмдөр) ж.б.  

Жана башка күндөлүк трансферттер   

040801  

040802  

Мүчөлүк төлөмдөр (мамлекеттик органдардын эл аралык уюмдарга төлөмдөрүн эске албаганда), жазылуулар, садага берүүлөр, айыптар жана туумдар, компенсацияларды төлөөлөр ж.б.  

  

Тике инвестициялар 

 

Тике инвестициялар - инвесторду ишкананын капиталына катышуусун 10% жана андан көбүрөөк камсыз кылуучу акчалай жана материалдык каражаттарды салуу. Тике инвестициялоонун объекти болуп саналган көптөгөн ишканалар алардын бардык акционердик капиталдары же акцияларынын бөлүгү инвесторлорго таандык болгон бөлүмдөрдү, туунду жана биргелешкен ишканаларды билдирет. Тике инвестицияларды ПБ-1 формасы боюнча эсепке алуу максаты үчүн төмөндөгүлөрдү жетекчиликке алуу зарыл: ишкананын өздүк капиталына баалуу кагаз эмес түрүндө акча каражаттарын бардык салуу, ошондой эле тике инвесторлордон алынган кредиттерди тике инвестиция катары эсепке алуу керек (акцияга салуу ишкананын капиталынын 10% көбүрөөгүн түзө тургандыгын так аныктоо мүмкүн болгон учурларды тике инвестиция катары чагылдыруу керек). Кыргыз Республикасына тике инвестициялар. Тике инвестициялардан төлөнгөн кирешелер ишкананын өздүк капиталына катышуудан кирешелер катары чагылдырылат (030112, 030122). 

 

- ишканалардын өздүк капиталына акча каражаттарын салуу, бөлүмдөргө жана туунду ишканаларга узак мөөнөттүү которуулар (акча каражаттарын алуу кредит боюнча чагылдырылат, тике инвесторго каражаттарды кайтарып берүү кредит боюнча "минус" белгиси менен чагылдырылат) 

050102 

- тике инвесторлордон алардын бөлүмдөрү, туунду компаниялары жана ассоциацияланган ишканалары тарабынан карыздык каражаттарды тартуу боюнча операциялар (карыздык каражаттарын тартуу кредит боюнча чагылдырылат, ал эми тике инвестрдон алынган кредиттин негизги суммасын төлөө кредит боюнча "минус" белгиси менен чагылдырылат) 

050202 

- тике инвестордун капиталына тике инвестирлөөг ишканалар тарабынан каражаттарды салуу (акча каражаттарын салуу кредит боюнча "минус" белгиси менен, каражаттардын кайтарылышы кредит боюнча "плюс" менен чагылдырылат) 

050302 

Тике четөлкө инвестициялары. Тике инвестициялоодон алынган кирешелер ишкананын өздүк капиталына катышуудан кирешелер катары чагылдырылат (030111,030121) 

  

- ишканалардын өздүк капиталына акча каражаттарын салуу, бөлүмдөргө жана туунду ишканаларга узак мөөнөттүү которуулар (акча каражаттарын салуу дебет боюнча чагылдырылат, тике инвестрго каражаттарды кайтарып берүү дебет боюнча "минус" белгиси менен чагылдырылат) 

050102 

- кредиттик ресурстарды берүү боюнча операциялар, булар тике инвесторлордун жана алардын бөлүмдөрү, туунду компанияларынын ассоциацияланган ишканаларынын ортосунда боло (кредиттик ресурстарды берүү дебет боюнча чагылдырылат, ал эми тике инвестрдон алынган кредиттин негизги сумманы төлөө дебет боюнча жана "минус" белгиси менен чагылдырылат) 

050202 

- тике инвестордун капиталына тике инвестирлөөгө ишканалар тарабынан каражаттарды салуусу (акча каражаттарын алуу дебет боюнча "минус" белгисиз менен, каражаттардын кайтарылышы дебет боюнча "плюс" менен чагылдырылат) 

050302 

Портфелдик инвестициялар 

 

Портфелдик инвестициялар - капиталга катышууга 10%дан кемди камсыз кылуучу баалуу кагаздарга акча каражаттарын салуу жана облигациялар жана башка узак мөөнөттүү кагаздар формасындагы карыздык милдеттенмелер, ошондой эле акча рыногунун инструменттери (кыска мөөнөттүү капитал рыногу) жана туунду финансылык инструменттер. Портфелдик инвестицияларды ПБ-1 формасында эсепке алуу максаты үчүн төмөндөгү критерийлерди жетекчиликке алуу зарыл: баалуу кагаздарга акча каражаттарын бардык салууну портфелдик инвестициялар катары эске алууга болот (сатылып алынган/сатылган акциялар ишкананын капиталынын 10% көбүрөөгүн түзгөндүгү качан так белгилүү болгон учурларды эске албаганда). Пассивдер (Кыргыз Республикасында чыгарылган баалууу кагаздар). Баалуу кагаздарды сатуу кредит боюнча чагылдырылат, кайтарым сатып алуу - "минус" белгиси менен кредит боюнча чагылдырылат. Резидент эместерге баалуу кагаздар боюнча төлөнүп берилген кирешелер баалуу кагаздар боюнча кирешелер катары өзүнчө эсепке алынат (030132,030142). 

 

- капиталга катышууну камсыз кылуучу баалуу кагаздар - корпоративдик ишканалардын калган мүлктөрүнө карата талаптар катары коюлган кайсы болбосун документтер жана жазуулар (акциялар, пайлар, капиталга катышууну тастыктоочу документтер) 

060101 

- суммасы белгиленген же контракттын шарттарына ылайык өзгөрүп турган акчалай кирешелерди алууга карата укук берүүчү облигациялар, карыздык милдеттенмелер (артыкчылык берилген "катышпоочу" акциялар, облигациялар) 

060201 

- акча рыногунун баалуу кагаздары, булар акчалардын келишимдүү аныкталган суммасын белгиленген мөөнөттө алууга тике укук берет жана МКВ МКМ жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган башка баалуу кагаздарынан тышкары, адатта уюштуруу рыногунда төлөө баасынан төмөн баа боюнча сатылат/сатылып алынат (коммерциялык жана финансылык кагаздар, банктык акцептер, жүгүртүлүүчү депозиттик сертификаттар 

060301 

- МКВ, МКМ жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган башка баалуу кагаздар 

060401 

- туунду жана экинчилик финансылык инструменттер, буларкелечекте айрым экономикалык байлыктарды мисалы, накталай акча, биринчилик финансылык инструмент ж.б. түрүндө белгиленген мөөнөттө алууга мурда келишилген укукту камсыз кылат (валюталык, пайыздык, товардык опциондор, жүгүртүлүүчү финансылык фьючерстер, варанттар, валюталык же пайыздык своптор жөнүндө келишимдер) 

060501 

Активдер (четөлкөдө чыгарылуучу баалуу кагаздар) 

 

Баалуу кагаздарды сатып алуу дебет боюнча, ал эми кайтарым сатуу "минус" белгиси менен дебет боюнча чагылдырылат Резидент эместерден баалуу кагаздар боюнча алынган кирешелер баалуу кагаздар боюнча кирешелер катары өзүнчө эсепке алынат (030131, 030141) 

 

- капиталга катышууну камсыз кылуучу баалу кагаздар 

060102 

- облигациялар, карыздык милдеттенмелер 

060202 

- акча рыногунун МКВ, МКМ жана четөлкө мамлекеттеринин өкмөттөрү тарабынан чыгарылган жана башка баалуу кагаздардан тышкары баалуу кагаздар 

060302 

- МКВ, МКМ жана четөлкө мамлекеттеринин өкмөттөрү тарабынан чыгарылган жана башка баалуу кагаздары 

060402 

- туунду жана экинчилик финансылык инструменттер 

060502 

Башка инвестициялар 

 

Пассивдер (кредит алууга) Кредиттерди, ссудаларды алуу, РЕПО келишими боюнча баалуу кагаздарды сатуу кредит боюнча чагылдырылат, ал эми алынган кредиттин, ссуданын негизги суммаларын төлөө, РЕПО келишимдери боюнча баалуу кагаздарды кайрадан сатып алуу кредит боюнча "минус" белгиси менен чагылдырылат. Мурда алынган кредиттер, сатылган баалуу кагаздар (РЕПО келишимдери боюнча) боюнча пайыздарды төлөө кирешелер катары чагылдырылат (030152, 030172, 030182) 

 

- узак мөөнөттүү кредиттерди, ссудаларды алуу (аларды төлөөнүн алгачкы мөөнөтү 1 жылды жана андан ашык убакытты түзөт) 

070111 

- кыска мөөнөттүү кредиттерди, ссудаларды алуу (аларды төлөөнүн алгачкы мөөнөтү 1 жылга чейинки убакытты түзөт) 

070121 

- Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кепилдиги астында алынган кредиттер 

070201 

- РЕПО келишимдери - баалуу кагаздарды келишилген баада ушул эле же ушуга окшогон баалуу кагаздарды белгиленген баада бир кыйла кийинки мөөнөттө же сатып алуучунун каалоосу боюнча белгиленген мөөнөттө андан ары сатып алуу жөнүндө милдеттенмелерди алуу менен сатуу 

070301 

Активдер (кредиттерди берүү) Кредиттерди, ссудаларды берүү, РЕПО келишимдери боюнча баалуу кагаздарды сатып алуу дебет боюнча чагылдырылат, ал эми берилген кредиттин, ссуданын негизги суммаларын карызгер тарабынан төлөө, РЕПО келишимдери боюнча баалуу кагаздарды кайрадан сатуу дебет боюнча "минус" белгиси менен чагылдырылат. Мурда берилген кредиттер, сатылып алынган баалуу кагаздар (РЕПОкелишимдери боюнча) боюнча пайыздарды алуу кирешелер катары чагылдырылат (030151,030171,030181) 

 

- узак мөөнөттүү кредиттерди, ссудаларды берүү (аларды төлөөнүн алгачкы мөөнөтү 1 жыл жана андан ашык убакытты түзөт) 

070111 

- кыска мөөнөттүү кредиттерди ссудаларды берүү (аларды төлөөнүн алгачкы мөөнөтү 1 жылга чейинки убакытты түзөт) 

070122 

- РЕПО келишимдери - баалуу кагаздарды келишилген баада ушул эле же ушуга окшогон баалуу кагаздарды белгиленген баада бир кыйла кийинки мөөнөттө же сатып алуучунун каалоосу боюнча белгиленген мөөнөттө андан ары сатып алуу жөнүндө милдеттенмелерди алуу менен сатып алуу 

070302 

  

Депозиттер жана накталай валюта 

 

Келип түшүү 

  

- башка банктагы өзүнүн эсебинен отчет берип жаткан коммерциялык банктагы өзүнүн күндөлүк эсебине акча каражаттарын которуу 

080101 

- отчет берип жаткан коммерциялык банктагы депозитке акча каражаттарын которуу. Депозиттерге каражаттарды которуу кредит боюнча, ал эми каражаттарды депозиттерден алуу - кредит боюнча "минус" белгиси менен чагылдырылат 

080201 

- накталай эмес валюталардын келип түшүүсү (сомго накталай эмес четөлкө валюталарын сатып алуу, сомдук эсептерден кардарлардын валюта эсептерине каражаттардын келип түшүүсү

080301  

- накталай четөлкө валюталарынын келип түшүүсү (кардарлардын күндөлүк эсебине келип түшүүлөр, ошондой эле калктан накталй четөлкө валюталарын сатып алуу жана банк менен анын филиалдарынын ортосунда накталай четөлкө валюталары менен операциялар) 

080401 

- пластикалык карточкалар, жол жана өздүк чектери боюнча келип түшүүлөр) 

080501 

Чыгашалар 

 

- отчет берип жаткан коммерциялык банктагы өзүнүн эсебинен башка банктагы өзүнүн күндөлүк эсебине акча каражаттарын которуу 

080102 

- башка банктагы депозитке акча каражаттарын которуу Депозиттерге каражаттарды которуу дебет боюнча, ал эми каражаттарды депозиттерден алуу - дебет боюнча "минус" белгиси менен чагылдырылат 

080202 

- накталай эмес валюталардын чыгашасы (сомго накталай эмес четөлкө валюталарын сатуу, кардарлардын сомдук эсебине валюта эсептеринен каражаттардын чыгашасы) 

080302 

- накталай четөлкө валюталардын чыгашасы (кардардын күндөлүк эсебинен чыгашалар, ошондой эле калкка накталай четөлкө валюталарын сатуу жана банк менен анын филиалдарынын ортосунда накталай четөлкө валюталары менен операциялар) 

080402 

- пластикалык карточкалар, жол жана өздүк чектери боюнча алуу 

080502 

  

Нейтралдуу операциялар 

 

Кыргыз банктарынын четөлкө банктарындагы коррэсептери боюнча жылышы (ностро-эсеби накталай валюта). Каражаттардын келип түшүүсү кредит боюнча, ал эми алып салуу дебет боюнча чагылдырылат. 

 

- валюталарды сатып алуу/сатуу - бир накталай эмес валютаны башка накталай эмес валюталарга четөлкөдөгү коррэсептерди өзгөртүүгө алып келүүчү алмаштыруу 

090101 

- валюталарды накталай түргө келтирүү - накталай эмес ошол эле валютаны накталай түргө которуу операциясы 

090201 

- валюталарды накталай эмес түргө келтирүү - накталай ошол эле валютаны накталай эмес түргө которуу операциясы 

090301 

- коррэсептерди толтуруу - акча каражаттарын бир коррэсептен четөлкөдөгү башка корэсепке которуу 

090401 

- четөлкөдөгү коррэсептерди өзгөртүүгө алып келүүчү ортомчулук операциялары 

090501 

Кыргыз Республикасындагы резидент эмес банктардын коррэсептери боюнча кыймылдар (лоро-эсеби) Каражаттардын келип түшүүсү дебет боюнча ал эми алып салуу кредит боюнча чагылдырылат 

 

- валюталарды сатып алуу/сатуу - бир накталай эмес валютаны башка накталай эмес валюталарга резидент эмес банктын коррсчетун өзгөртүүгө алып келүүчү алмаштыруу 

090102 

- валюталарды накталай түргө келтирүү - накталай эмес ошол эле валютаны накталай түргө которуу операциясы 

090202 

- валюталарды накталай эмес түргө келтирүү - накталай ошол эле валютаны накталай эмес түргө которуу операциясы 

090302 

- коррэсептерди толтуруу - акча каражаттарын бир коррэсептен резидент эмес банктын Кыргыз Республикасындагы башка коррэсебине которуу 

090402 

- Кыргыз Республикасындагы резидент эмес банктардын Алардын коррэсебин өзгөртүүгө алып келүүчү ортомчулук операциялары 

090502 

Классификацияланбаган операция 

 

- Өткөн мезгилдин отчеттук мезгилде классификацияланган операциясы 

100100 

- Отчеттук мезгилдин отчеттук мезгил ичинде классификацияланбаган операциясы. Классификацияланбаган төлөмдөрдүн кайтарылышы ошол эле тилкеде (кредит же дебет) келип түшүү/ жөнөтүүдөгүдөй эле, "минус" белгиси менен чагылдырылат 

100200