Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2018-жылдын 19-декабрындагы 

№ 2018-П-12/55-6-(НПА) 

токтому менен бекитилген 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында  

бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө  

НУСКОО 

 

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө бул нускоо (мындан ары Нускоо) аркылуу Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин (мындан ары Бузуулар жөнүндө кодекс) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары Улуттук банк) компетенциясына кирген тиешелүү беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштерди жүргүзүү жол-жобосу жөнгө салынат. 

 

1. Жалпы жоболор 

1. Улуттук банк Бузуулар жөнүндө кодекстин 209-215-беренелеринде, 216-берененин 1 жана 2-бөлүгүндө жана 243, 264-266-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштерди кароого алат.  

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)  

2. Улуттук банктын бузуулар боюнча иштерди козгоого ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмдөрү (мындан ары - ыйгарым укуктуу бөлүм) болуп төмөнкүлөр саналат: 

1) Көзөмөл блогунун түзүмдүк бөлүмдөрү - Бузуулар жөнүндө кодекстин 209-211, 213, 215, 216 (1 жана 2-бөлүгүндө), 243, 264-266 беренелеринде каралган бузуулар үчүн; 

2) Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы Бузуулар жөнүндө кодекстин 212-беренесинде каралган бузуулар үчүн; 

3) Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы Бузуулар жөнүндө кодекстин 213, 214-беренелеринде каралган бузуулар үчүн; 

4) Улуттук банктын областтык башкармалыктары жана Баткен областындагы өкүлчүлүгү (мындан ары областтык башкармалыктар) Бузуулар жөнүндө кодекстин  

209-214, 215 (областтык башкармалыктардын компетенциясынын чегинде), 216 (1 жана 2-бөлүгүндө), 243-беренелеринде каралган бузуулар үчүн; 

5) Төлөм системалары башкармалыгы Бузуулар жөнүндө кодекстин 209-211 жана 215, 216 (1 жана 2-бөлүгүндө) - беренелеринде каралган бузуулар үчүн. 

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)  

3. Ушул Нускоонун 12-пунктунда каралган учурларды эске албаганда, Улуттук банктын Бузуулар жөнүндө иштерди кароого алган комиссиясы (мындан ары - Комиссия) бузуулар жөнүндө иштерди кароого алып, токтом кабыл алуу аркылуу тишелүү жаза чарасын колдонууга укуктуу. 

Комиссиянын жеке жана сандык курамы Улуттук банктын буйругу менен бекитилет. 

Комиссиянын Төрагасы жана анын мүчөлөрү жок учурда Улуттук банктын тиешелүү буйругуна ылайык кызмат абалы боюнча аларды алмаштырган башка адамдар комиссиянын ишине катышат. 

Комиссиянын көпчүлүк мүчөсү катышкан шартта, отурум укуктуу болуп саналат. 

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

3-1. Комиссиянын чечими добуш берүү аркылуу кабыл алынат. Комиссиянын отурумуна катышкан көпчүлүк мүчөлөр добуш берген шартта, чечим кабыл алынган катары эсептелинет.  

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

3-2. Комиссиянын Төрагасы: 

- Комиссиянын отурумун ачат жана жүргүзөт; 

-  ишти кароо убактысын жана ордун дайындоо боюнча аныктама чыгарат (2-тиркеме); 

- кароого алынган иш боюнча материалдар ага ыйгарым укугу жок адамдар тарабынан тариздетилген, протоколдор, ишке тиешелүү башка материалдар туура эмес/ талапка ылайыксыз түзүлгөн жана тариздетилген, кароого сунушталган материалдар толук берилбеген жана кароо учурунда аларды толуктоого мүмкүн болбогон учурларда, иштин жүрүшүндө толтурулган протоколдун жана башка материалдардын ыйгарым укуктуу бөлүмгө кайтарылып берилиши боюнча аныктама чыгарат (4-тиркеме). 

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

4. Жеке жана юридикалык жактар бузууларды жасагандыгы үчүн Бузуулар жөнүндө кодекстин 209-215, 216 (1 жана 2-бөлүгүндө), 243, 264-266-беренелеринин чегинде жоопкерчилик тартышат. 

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык). 

5. Ушул Нускоонун 2-пунктунда белгиленген, жогоруда аталган Бузуулар жөнүндө кодекстин беренелеринде каралган бузууларды жасагандыгы үчүн Бузуулар жөнүндө кодекстин тиешелүү беренелеринде көрсөтүлгөн өлчөмдө айып пул салынат. 

Айып пул бул Бузуулар жөнүндө кодексте белгиленген учурларда, өлчөмдө жана тартипте жеке жана юридикалык жактарга бузууларды жасагандыгы үчүн салынуучу акчалай түрдө жаза чарасы.  

Айып пул түрүндөгү жаза чарасы бузуу жасалган күндөн тартып алты айдын ичинде, ал эми бузуу улантыла берсе, бузуу табылган күндөн тартып алты айдын ичинде колдонулушу мүмкүн. 

 

2. Бузуулар жөнүндө иштер боюнча өндүрүштү ачуу тартиби 

6. Бузуулар жөнүндө иш боюнча өндүрүштү ачууга төмөнкүлөр жүйө болуп саналат: 

1) ыйгарым укуктуу бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан бузуу жагдайы бар экендигин көрсөткөн жетиштүү маалыматтардын түздөн-түз табылышы; 

2) укук коргоо же башка мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, коомдук бирикмелерден бузуу жагдайы бар экендигин көрсөткөн маалыматтар камтылган материалдардын келип түшүүсү

3) жеке жана юридикалык жактардын билдирүүлөрү жана арыздары, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарында (анын ичинде интернетте) бузуу жагдайын көрсөткөн маалыматтарды камтыган билдирүүлөр. 

7. Бузуу фактылары аныкталган учурда ыйгарым укуктуу бөлүм тарабынан бузуулар жөнүндө протокол (1-тиркеме) түзүлөт. Ар бир протокол ыйгарым укуктуу бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан Бузууларды каттоо боюнча бирдиктүү реестрге (мындан ары - Бирдиктүү реестр) киргизилүүгө тийиш. 

8. Бузууларды жасаган жакка карата протокол түзүүдө анын инсандыгын тастыктаган документтери жок болсо жана ал өз инсандыгын тастыктоодон жана жашаган жери тууралуу маалымат берүүдөн баш тартса, анда ыйгарым укуктуу бөлүмдүн кызматкерлери анын инсандыгын тастыктоо үчүн бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жакты укук коргоо органынын тиешелүү жайына жеткирүүгө ыйгарым укук чегерилген укук коргоо органдарына кайрылууга укуктуу. Протокол укук коргоо органынын өкүлдөрү менен биргеликте түзүлөт жана бул учурда протокол түзүү мөөнөтү 3 (үч) сааттан ашпоого тийиш.  

9. Бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жак протоколго кол коюудан баш тарткан учурда, протоколго бул тууралуу жазылат. Бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жак протоколго кошо тиркеле турган сын-пикирлерди, түшүндүрмөлөрдү берүүгө жана ага кол коюудан баш тартуусунун жүйөсүн баяндап берүүгө укуктуу. 

10. Протокол 2 (эки) нускада түзүлүп, алардын бири бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жакка кол койдуруу менен тапшырылат. 

11. Ыйгарым укуктуу бөлүм бузуу жөнүндө протоколду ал түзүлгөн учурдан тартып бир күн ичинде бузуу фактыларынын далилдерин жана/же бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын түшүндүрмөсүн камтыган башка материалдар менен кошо Комиссиянын Төрагасынын кароосуна жиберет. 

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык). 

12. Эгерде жак бузууну жасагандыгы тууралуу фактыны, ага айып пул түрүндө жаза чарасын жана кошумча укуктук кесепеттердин колдонуларын талашып-тартышпаса, бузуу жасалган жерде каралып жана чечилиши мүмкүн. Бул учурда бузуу жасалган жерде токтом чыгарылат (1-тиркеме). 

Токтомго протокол түзгөн кызматкер кол коёт жана анын көчүрмөсү бузууну жасаган жакка тапшырылган учурдан тартып күчүнө кирет. 

Бузууну жасаган жактын аны жасаган жерде кароого макулдугу Бузуулар жөнүндө кодекстин талаптарына ылайык, ага карата жаза чарасын жана кошумча укуктук кесепеттерди колдонууга анын макулдугун билдирет. 

 

3. Бузуу жөнүндө ишти кароого даярдоо 

13. Комиссия бузуу жөнүндө ишти кароого даярдоодо төмөнкү маселелерди аныктайт: 

- мындай ишти кароо Улуттук банктын компетенциясына киреби же жокпу, анын ичинде Комиссиянын кароосуна берилген материалдарда кылмыштуулук белгилеринин орун алышын териштирүү, бузуулар боюнча протоколду жана иш боюнча башка материалдарды тергөө же алгачкы текшерүү органына тапшыруу зарылчылыгы маселелери айкындалат; 

- бул ишти кароо мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган жагдайлардын бар экендигин;  

- бузуулар жөнүндө протоколдун, ошондой эле иш боюнча башка материалдардын так/туура түзүлгөнүн жана таризделгенин;  

- бузуу жөнүндө өндүрүштү жокко чыгаруучу жагдайлардын болушун;  

- бузуунун маңызы боюнча кароо үчүн иш боюнча материалдардын жетиштүү экендигин;  

өтүнүчтөрдүн жана четтетүүлөр бар экендигин. 

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)  

13-1. Ишти кароого даярданууда ошондой эле, бузуулар боюнча иштерди кароого алууда Комиссия бузууларда кылмыштын же жоруктун белгилери бар деген тыянакка келсе, Комиссия иш боюнча материалдарды тергөө караштуулугуна ылайык тергөө же иликтөө органына өткөрүп берүү чечимин кабыл алып, бул боюнча тиешелүү аныктаманы чыгарат. 

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык). 

14. Комиссия бузуу жөнүндө ишти кароого даярдоодо төмөнкүлөр боюнча чечим кабыл алууга укуктуу:  

- бул ишке тиешелүү адамдарды чакыруу, иш боюнча зарыл кошумча материалдарды талап кылуу, экспертиза дайындоо (3-тиркеме);  

- ишти кароону кийинкиге калтыруу (3-тиркеме);  

- эгерде тиешелүү ишти кароо Улуттук банктын компетенциясына кирбесе, бузуулар жөнүндө протоколду жана башка материалдарды ведомствого караштуулугу боюнча 3 (үч) жумуш күн ичинде өткөрүп берүү (5-тиркеме); 

-  тергөөгө караштуулугуна ылайык материалдарды тергөө же иликтөө органына өткөрүп берүү (5-1- тиркеме); 

- Бузуулар жөнүндө кодексте каралган жагдайлар орун алган учурларда Комиссия мүчөсүн четтетүү (6-тиркеме);  

- Бузуулар жөнүндө кодексте каралган жагдайлар орун алган учурларда, иш боюнча кыскартуу (7-тиркеме).  

Ушул пункттун экинчи-бешинчи абзацтарында каралган чечимдер Комиссия тарабынан аныктама түрүндө (2-5-1-тиркеме), ал эми алтынчы-жетинчи абзацтары боюнча - токтом түрүндө (6-7-тиркеме) чыгарылат. 

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)  

15. Комиссиянын мүчөсү бузуулар жөнүндө ишти төмөнкү учурларда кароого укугу жок, эгерде: 

1) бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын, анын мыйзамдуу өкүлүнүн, коргоочусунун тууганы болсо; 

2) иштин чечилишине жеке, тике же кыйыр кызыкдар болсо. 

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

16. Бузуулар жөнүндө ишти кароого даярдоодо Комиссия Төрагасы протоколдун так эмес/туура эмес түзүлүшүнө жана/же бузуулар жөнүндө ишти кароо үчүн зарыл болгон башка материалдарды тариздөөгө байланыштуу кемчиликтерди аныктаган шартта, ыйгарым укуктуу бөлүм протокол жана/же башка материалдар боюнча аныкталган бардык кемчиликтерди Комиссиянын Төрагасынан материалдарды алгандан тартып эки жумуш күнү ичинде четтетүүгө тийиш. Ыйгарым укуктуу бөлүм кемчиликтер четтетилген күндөн тартып бир күн ичинде протоколду жана башка материалдарды Комиссиянын Төрагасына кайрадан жөнөтүүгө тийиш.  

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

17. Бузуулар жөнүндө ишти жүргүзүү Бузулар жөнүндө кодексте каралган негиздер орун алган шартта токтотулат. Комиссия ишти токтотуу жөнүндө токтом чыгарат (10-тиркеме). 

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

 

4. Бузуу жөнүндө ишти кароо тартиби 

18. Бузуу жөнүндө иш, Комиссия тарабынан тиешелүү материалдарды алган күндөн тартып он күн ичинде каралат. 

Эгерде ишти кароо орду жана убактысы тууралуу өз учурунда маалымдалып, ишти кароону кийинкиге калтыруу өтүнүчү келип түшпөсө, бузуу жөнүндө иш аны жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жак же анын мыйзамдуу өкүлү, коргоочусу жок болсо да кароого алынышы мүмкүн. 

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

19. Бузуу жөнүндө иш боюнча өндүрүштүн катышуучусунан өтүнмө келип түшкөн же болбосо иш боюнча жагдайларды кошумча аныктоо зарылдыгы жаралган учурларда ишти кароо мөөнөтү Комиссия Төрагасы он күндөн ашпаган мөөнөткө узартылышы мүмкүн. 

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

20. Комиссия бузуу жөнүндө ишти кароого киришип: 

- ишти ким карап жатканын, кайсы иш кароого алына тургандыгын, бузуу үчүн ким жана Бузуулар жөнүндө кодекстин кайсы беренесинин негизинде жоопкерчиликке тартыларын жарыялайт; 

- бузууну жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын, ошондой эле ишти кароого катышуучу башка жактардын келгендигине ынанат; 

- иш боюнча өндүрүштүн катышуучуларынын ким экендигин аныктап, жактын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн, жактоочунун жана ыйгарым укуктуу өкүлдүн ыйгарым укуктарын текшерет; 

- иш боюнча өндүрүштүн катышуучуларынын келбей калышынын себептерин айкындайт жана алар жокто ишти кароо же болбосо ишти кароону кийинкиге калтыруу тууралуу чечим кабыл алат; 

- ишти кароого катышкан жактарга алардын укуктарын жана милдеттерин чечмелеп түшүндүрөт; 

- билдирилген четтетүүлөрдү жана өтүнмөлөрдү чечет; 

- бузуу жөнүндө иш боюнча токтомду, ал эми зарылчылык келип чыкса иштин башка материалдарын жарыя кылат. 

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

21. Бузуулар жөнүндө ишти кароо учурунда Комиссия ишти туура чечүү максатында милдеттүү түрдө төмөнкүлөрдү тактайт:  

- бузуу болгонбу; 

- аны жасаганга ушул жак күнөөлүүбү

- бузуу үчүн ушул жак жоопкерчиликке тартылууга тийишпи; 

- жоопкерчиликти жеңилдеткен жана оордоткон жагдайлар барбы; 

- материалдык зыян келтирилгенби; 

- ишти туура чечүү үчүн мааниси бар башка жагдайлар барбы; 

- бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын түшүндүрмөлөрү жана ишти кароого катышып жаткан башка жактардын көрсөтмөлөрү угулат; 

- башка далилдер текшерилет. 

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

22. Бузуулар жөнүндө ишти кароодо милдеттүү түрдө отурумда протокол түзүлөт, ага Комиссиянын бардык мүчөлөрү жана бузуу жөнүндө иш боюнча отурумдун катчысы кол коёт. 

Бузуу жөнүндө ишти кароонун протоколунда төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

- ишти кароо датасы жана орду; 

- ыйгарым укуктуу жактын фамилиясы, аты, атасынын аты, кызмат орду; 

- кайсы иш каралып жаткандыгы; 

- ишти кароого катышкан жактардын келгендиги жөнүндө маалымат; 

- четтетүүлөр, өтүнүчтөр, аларды чечүүнүн жыйынтыктары (зарылдыгына жараша); 

- ишти кароого катышкан тиешелүү жактардын түшүндүрмөлөрү, көрсөтмөлөрү, чечмелөөлөрү жана корутундулары; 

- ишти кароо учурунда иликтөөгө алынган документтер. 

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

23. Бузуулар жөнүндө ишти кароо боюнча отурумдардын катчысы: 

- иш боюнча отурумга катышат жана отурумдун протоколун түзөт; 

- Комиссиянын мүчөлөрүн бузуу жөнүндө каралып жаткан иш боюнча зарыл материалдар менен камсыз кылат; 

- бузуулар жөнүндө токтомдордун жана ага кошо тиркелген материалдар менен реестрин жүргүзөт (бузуу жөнүндө протокол, отурумдун протоколу, токтомдордун аткарылышы тууралуу белгилөөлөр ж.б.). 

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

 

5. Бузуу жөнүндө иш боюнча токтом чыгаруу тартиби 

24. Комиссия бузуу жөнүндө ишти карап чыгып, төмөнкүдөй токтомдордун бирин чыгарат: 

1) жаза чарасын колдонуу жөнүндө

2) иш боюнча өндүрүштү кыскартуу жөнүндө (7-тиркеме). 

3) туум чегерүү жөнүндө (9-тиркеме). 

Бузуу жөнүндө иш боюнча токтомго Комиссиянын бузуулар жөнүндө ишти кароого катышкан бардык мүчөлөрү жана бузуулар жөнүндө иш боюнча отурумдардын катчысы кол коюшат. 

Токтом иш каралып бүткөндөн кийин дароо жарыяланат жана белгиленген тартипте ал даттанылбаса, даттануу мөөнөтү бүткөндөн кийин мыйзамдуу түрдө күчүнө кирет.  

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

25. Бузуу жөнүндө иш боюнча токтомдун көчүрмөсү токтом чыгарылган жакка кол койдуруу менен ага тапшырылууга же 3 (үч) күн ичинде (бул тууралуу көктөмөдө тиешелүү жазуу чагылдырылат) ага почта аркылуу билдирүү жөнөтүлүүгө тийиш. Мында ыйгарым укуктуу бөлүм мындай билдирүү жөнөтүү тартибинин сакталышына жооп берет.  

 

6. Бузуу жөнүндө иш боюнча токтомго даттануу тартиби 

26. Бузуулар жөнүндө кодексте каралган учурлардан тышкары, бузуу жөнүндө иш боюнча токтому бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жак ошондой эле анын мыйзамдуу өкүлү тарабынан райондук (шаардык) сотко даттанылышы мүмкүн. 

Бузуу жөнүндө иш боюнча токтомго даттануу токтомдун көчүрмөсү тапшырылган же аны почта аркылуу алган күндөн тартып 10 (он) күндүн ичинде берилиши мүмкүн.  

Көрсөтүлгөн мөөнөт жүйөөлүү себептерден улам өтүп кеткен учурда, ага карата токтом чыгарылган жактын арызынын негизинде бул мөөнөт сот тарабынан ордуна келтирилет.  

Даттанууну берүү сот тарабынан даттануу каралганга чейин жаза чарасын берүү жөнүндө токтомдун аткарылышын токтото турат.  

 

7. Жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтомду аткаруу  

27. Жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтомдун аткарылышы Улуттук банктын бузуу жөнүндө ишти кароону демилгелеген ыйгарым укуктуу бөлүмүнө жүктөлөт.  

28. Айып пул салынгандыгы жөнүндө токтом бузуучуга тапшырылган күндөн баштап бир айдан кечиктирилбестен бузуучу тарабынан төлөнүүгө тийиш.  

29. Жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтом даттанылган учурда, ал даттануу канааттандыруусуз калтырылгандыгы тууралуу билдирүүнү алган күндөн тартып 15 (он беш) күндөн кечиктирилбестен айып пул бузуучу тарабынан төлөнүүгө тийиш

30. Бузуу үчүн айып пул мыйзамдарда белгиленген мөөнөттө ыктыярдуу түрдө төлөнбөгөн учурда туум салуу башталат. 

Төлөөнүн мөөнөтү өткөн ар бир күн үчүн өз убагында төлөнбөгөн айып пулдун суммасынан 1 пайызга барабар өлчөмдө пайыздарда эсептелген акчалай төлөм туум болуп саналат. 

Туумдун эң чоң өлчөмү бузуучуга карата колдонулган айып пулдун өлчөмүнөн ашпайт. 

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

31. Өлчөмүн көрсөтүү менен туум чегерүү, ошондой эле айып пулдун жана өндүрүлүп алынууга тийиш болгон жалпы сумма өлчөмү көрсөтүлгөн токтом, аткаруу өндүрүшүнө тиешелүү мыйзамдарга ылайык өндүрүп алууну ишке ашыруу үчүн сот аткаруучуларынын ишин уюштуруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жөнөтүлөт. 

(2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

32. Айып пул салуу тууралуу токтом боюнча айып пул алуу жаза чарасы толук аткарылганда, анын аткарылгандыгы тууралуу белги коюу менен (зарыл учурда төлөнгөндүгүн тастыктаган документти кошо тиркөө менен) ыйгарым укуктуу бөлүм тарабынан бузуулар жөнүндө иш боюнча отурумдардын катчысына каттоо үчүн кайтарылып берилет. 

 

8. Бузууларды жана аларды жасаган жактарды каттоо 

33. Бузуу жөнүндө протокол түзүүнүн ар бир учуру, анын ичинде бузуу боюнча бардык маалыматтар жана бузууну жасаган жактар боюнча маалыматтар ыйгарым укуктуу бөлүм тарабынан Бирдиктүү реестрде катталууга тийиш.  

34. Бузууларды, аларды жасаган жактарды, ошондой эле колдонулган жаза чараларын жана кошумча укуктук кесепеттерди каттоого негиз болуп, Бузуулар жөнүндө кодекске ылайык түзүлгөн, бузуу жөнүндө арыз, протокол жана токтом саналат.  

35. Бузуу жөнүндө маалымат Бирдиктүү реестрге кирүүгө тиешелүү мүмкүнчүлүгү бар жак тарабынан катталат.  

36. Бузуу Бирдиктүү реестрге каттоо бузуу жөнүндө протокол Бузуулар жөнүндө кодекске ылайык түзүлгөн учурдан тартып 24 сааттан кечиктирилбестен катталууга тийиш.  

37. Ыйгарым укуктуу бөлүм бузуу жөнүндө иш боюнча чечим чыгарылгандан кийин бир сутканын ичинде ишти кароонун жыйынтыктары тууралуу маалыматты Бирдиктүү реестрге киргизет. 

38. Ыйгарым укуктуу бөлүм Бирдиктүү реестрге киргизилген маалыматтардын ишенимдүүлүгүнө, өз убагында жана толук берилишине жооптуу болот.  

39. Бирдиктүү реестрде камтылган маалыматтар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыр чөйрөсүндөгү, ошондой эле жеке маалыматтарды топтоо, иштеп чыгуу жана колдонуу жагындагы мыйзамдарга ылайык коргоого алынат. 

40. Бирдиктүү реестр менен иштөөдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген талаптарга таянуу зарыл.  

   

1-тиркеме 

Бузуу жөнүндө 

ПРОТОКОЛ 

______________________ 

         (түзүлгөн орду) 

  

20__-ж. « __» ______________ 

  

  

__________________________ 

үзүлгөн убактысы) 

  

_____________________________________________________________________________ 

                      (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ыйгарым укуктуу бөлүмүнүн  

                                                 аталышы - мындан ары - Улуттук банк

______________________________________________________________________ атынан 

_____________________________________________________________________________ 

      (Улуттук банктын кызматкеринин(леринин) аты-жөнү, кызмат орду толугу менен

_____________________________________________________________________________ 

 (бузууну жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке жактардын аты-жөнү/жактын аталышы толугу менен)  

Бузуу жасаган жак жөнүндө кошумча маалыматтар (жеке жактар боюнча): 

паспорттук маалыматтар: ________________________________ 

туулган күнү: _____________________________________ 

катталган жери: ______________________________________________________________ 

айкын жашаган жери: __________________________________________________________ 

байланыш маалыматтары: _____________________________________________________ 

иштеген жери (зарылдыгына жараша): ___________________________________________ 

бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юридикалык жактар боюнча): 

Юстиция органында мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн каттоо номери: ____________________________________________________________ 

ИНН: _______________________________________________________________________ 

юридикалык дареги: __________________________________________________________ 

айкын дареги: ________________________________________________________________ 

бузуу жасалган жердин дареги: __________________________________________________ 

бузуу жасалган күн жана убактысы: _____________________________________________ 

Бузуу жасагандыгын тастыктаган далилдер: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

бул, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин ____ беренесинин талабын бузуу болуп саналат. 

Бузуу жөнүндө ишти чечүү үчүн зарыл болгон башка маалыматтар (болгон болсо)__________________________________________________(мисалы кол коюудан баш тартуу, ага түрткү берген себептер ж.б.)_______________________________________ 

 

Протоколго төмөнкүлөр кошо тиркелет

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Күбөлөр жана жабыр тарткандар жөнүндө маалыматтар (болгон болсо): 

_____________________________________________________________________________ 

       (аты-жөнү толук, туулган күнү, жашаган/катталган жери, байланыш телефондору

 

Күбөлөр жана жабыр тарткандарга алардын Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинде каралган укуктары боюнча түшүндүрмө берилген. 

 

Бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан адамдын түшүндүрмөсү (эгерде, болсо): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Бузуу фактысына жана мага карата колдонулуп жаткан жаза чарасына макул эмесмин__________(бузуу жасаган жактын кол тамгасы) 

 

Бузуу фактысына жана мага карата колдонулуп жаткан жаза чарасына макулмун__________(бузууга жасаган жактын кол тамгасы) 

  

Улуттук банк тарабынан: 

_______________ 

(аты-жөнү

____________________ 

(кызмат орду) 

__________________________ 

(кол тамгасы) 

________________ 

(аты-жөнү

____________________ 

(кызмат орду) 

__________________________ 

(кол тамгасы) 

  

Бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке  

тартылып жаткан жак (бузуу жасаган жактын бул тилкедеги кол тамгасы анын  

протоколдун ага тиешелүү нускасын  

алгандыгын күбөлөндүрөт): 

  

  

______________________________________ 

(аты-жөнү

______________________ 

(кызмат орду) 

_______________ 

(кол тамгасы) 

 

Эскертүү

1. Бузуулар жөнүндө протоколду түзүү алдында ыйгарым укуктуу бөлүмдүн кызматкери бузуулар үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактардын ар бирине төмөнкү укуктарын түшүндүрүүгө милдеттүү

1) өкүлдүн жардамынан пайдалануу; 

2) түшүндүрмө берүү же түшүндүрмө берүүдөн жана суроолорго жооп берүүдөн баш тартуу; 

3) ыйгарым укуктуу органдын чечимине сотко даттануу. 

Бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын өтүнүчү боюнча ыйгарым укуктуу бөлүмдүн кызматкери көрсөтүлгөн укуктардын ар бири боюнча кең-кесири түшүндүрмө берүүгө милдеттүү

 

1-1 тиркеме 

20______ ж. «____» _____________ № ___ сериядагы протоколго карата бузуу жөнүндө иш боюнча айып пул салуу жөнүндө 

ТОКТОМ 

(иш жасалган жеринде каралган учурда) 

_______________________ 

       (чыгарылган жери) 

  

20__-ж. "__" ________________ 

(чыгарылган күнү

  

Мен, _____________________________________________________________________________ 

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ыйгарым укуктуу кызматкеринин аты-жөнү

 

_____________________________________________________________________________ 

  (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                               аты-жөнү/жактын аталышы, толугу менен

 

карата бузуу жөнүндө ишти карап чыгып, 

бузуу жасаган жак жөнүндө маалыматтар (жеке жактар боюнча): 

паспорттук маалыматтар: _______________________________ 

туулган күнү: _________________________________ 

катталган жери: _______________________________________________________________ 

айкын жашаган жери: __________________________________________________________ 

байланыш маалыматтары: _____________________________________________________ 

иштеген жери (зарылдыгына жараша): ___________________________________________ 

бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юридикалык жак болсо): 

Юстиция органында мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн катталган номери: ____________________________________________________________ 

ИНН: _______________________________________________________________________ 

юридикалык дареги: __________________________________________________________ 

айкын дареги: ________________________________________________________________ 

жана төмөнкү фактыны аныктоо менен 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

                             (ишти кароодо аныкталган жагдайларды чагылдыруу) 

бул, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин төмөнкү беренесин (беренелерин) бузуу болуп саналат: 

____________________________________________________________________________ 

                                     (талабы бузулган берене (беренелер) 

 

Жогоруда көрсөтүлгөндүн негизинде, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 310-беренесине ылайык, токтом кылам: 

 

1. Бузуу жасаган жакка карата (____________________) категориядагы_______________________________сом 

өлчөмүндө (суммасы сандар жана жазуу жүзүндө) айып пулду төлөө түрүндө жаза чарасы колдонулсун жана айып пул суммасы мамлекеттик  

бюджеттин пайдасына которулсун. 

 

Токтомдун көчүрмөсү бузууну жасаган жакка тапшырылган учурдан тартып күчүнө кирет. 

  

Ыйгарым укуктуу кызматкер

________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

___________________ 

(кол тамгасы) 

  

Токтомдун көчүрмөсүн  

алдым 

____________________________________________________ 

(бузуу жасаган жактын бул талаага кол коюшу аныкталган бузуу жана өз ыктыяры менен айып пулду төлөөгө макулдугун билдирет) 

  

  

  

2-тиркеме 

20______ ж. «____» _____________ № ___ сериядагы протоколго карата бузуу жөнүндө иштин кароо убактысын жана ордун белгилөө жөнүндө  

АНЫКТАМА 

_______________________ 

       (чыгарылган жер) 

  

____-ж. "__" _______________ 

(чыгарылган күнү

  

Мен,_________________________________________________________________________ 

(Улуттук банктын комиссиясынын төрагасынын аты-жөнү)  

____________________________________________________________________________ 

                          (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                        аты-жөнү/жактын аталышы) 

____________________________________________________________________________ 

тарабынан бузуу жөнүндө № _____ материалдарды карап чыгып, 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                      (Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин жана/же башка  

                              ченемдик укуктук актылардын талаптарын бузулган беренелер) 

 

аныктадым: 

 

1. Иш 20__-жылдын «__» _____________ ______________________ дареги боюнча кароо белгиленсин. 

  

Комиссиянын төрагасы: 

______________________________ 

(аты-жөнү

________________________ 

(кызмат орду) 

_____________________ 

(кол тамгасы) 

  

  

  

3-тиркеме 

20______ ж. «____» _____________ № __________ сериядагы протоколго карата бузуу жөнүндө ишти кароону кийинкиге калтыруу жөнүндө 

АНЫКТАМА 

__________________________ 

          (чыгарылган жер) 

  

____-ж. "__" ________________ 

(чыгарылган күнү

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын комиссиясы (мындан ары Комиссия)  

___________________________________________________________________________ 

 (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                         аты-жөнү/жактын аталышы

____________________________________________________________________________ 

тарабынан __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  (Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин жана/же башка  

 ченемдик укуктук актылардын талаптары бузулган беренелер)  

бузуу жөнүндө № ____иштин материалдарын карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилөө менен 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

 (кийинкиге калтыруу жүйөлөрүн жана/же негиздерин чагылдыруу: тараптардын  

 өтүнүчтөрү, кошумча материалдарды талап кылуу зарылдыгы, кызыкдар  

жактарды ишке катышууга тартуу, экспертиза жүргүзүү ж.б.), 

 

аныктадым: 

 

1. № _____ ишти кароону кийинкиге калтырылсын (____-ж. "__" ___________ бузуу жөнүндө протокол). 

2. Ишти кароо 20__-жылдын "__" ____________белгиленсин. 

3. Кошумча документтер 20__-жылдын "__" ____________ чейинки мөөнөттө берилсин  

(зарылдыгына жараша). 

4. Ишти кароого катышууга __________________тартылсын (зарылдыгына 

жараша). 

5. _______________________________ экспертиза дайындалсын (зарылдыгына жараша).  

  

Комиссиянын төрагасы: 

____________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

____________ 

(кол тамгасы) 

  

 Комиссиянын мүчөлөрү

___________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

_____________ 

(кол тамгасы) 

 

____________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

____________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 

 

 

 

4-тиркеме 

 

20______ ж. «____» _____________ № __________ сериядагы протоколго карата бузуу жөнүндө иш боюнча протоколду жана башка материалдарды ыйгарым укуктуу бөлүмгө кайтарып берүү жөнүндө 

АНЫКТАМА 

__________________________ 

         (чыгарылган жер) 

  

____-ж. "__" __________________ 

(чыгарылган күнү

  

Мен,________________________________________________________________________ 

(Улуттук банктын комиссиясынын төрагасы)  

____________________________________________________________________________ 

                                (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын  

                                                          аты-жөнү/жактын аталышы) 

тарабынан __________________________________________________________________ 

                   (Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин жана/же башка  ченемдик укуктук актыларынын беренеси)  

бузуу жөнүндө № ___ иштин материалдарын карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилөө менен 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

                (кароого алынган иш боюнча материалдар ага ыйгарым укугу жок адамдар тарабынан тариздетилген, протоколдор, ишке тиешелүү башка материалдар туура эмес/ талапка ылайыксыз түзүлгөн жана тариздетилген, кароого сунушталган материалдар толук берилбеген жана кароо учурунда аларды толуктоого мүмкүн болбогон учурларда, иштин жүрүшүндө толтурулган протоколдун жана башка материалдардын ыйгарым укуктуу бөлүмгө кайтарылып берилишин): 

 

аныктадым: 

 

1. № _____ иш боюнча протокол (иштин башка материалдар) аныкталган кемчиликтерди  

четтетүү үчүн ________________________________________ кайтарылып берилсин. 

                              (ыйгарым укуктуу бөлүмдүн аталышы)  

2. ___________________________________________________________________________ 

                                        (ыйгарым укуктуу бөлүмдүн аталышы) 

Улуттук банкта бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө нускоонун (мындан ары - Нускоо) 16-пунктунда каралган мөөнөттөрдө аныкталган кемчиликтерди четтетсин. 

3. _______________________________________ сын-пикирлерди эске алуу менен жеткире 

                     (ыйгарым укуктуу бөлүмдүн аталышы)  

иштелип чыккан материалдарды Нускоонун 16-пунктунда каралган мөөнөттө Комиссияга берсин. 

4. Ишти кароо 20__-жылдын "__" __________дайындалсын

  

Комиссиянын төрагасы: 

_______________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 Комиссиянын мүчөлөрү

____________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

____________________________ 

(аты-жөнү

______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

____________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 

 

  

 

 

 

5-тиркеме 

 

20______ ж. «____» _____________ № __________ сериядагы протоколго карата бузуу жөнүндө ишти караштуулугу боюнча өткөрүп берүү жөнүндө 

АНЫКТАМА 

________________________ 

         (чыгарылган жер) 

  

____-ж. "__" ______________ 

(чыгарылган күнү

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын комиссиясы (мындан ары Комиссия)  

___________________________________________________________________________ 

    (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын  

                                                           аты-жөнү/жактын аталышы

____________________________________________________________________________ 

тарабынан бузуу жөнүндө № ___ иштин материалдарын карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилөө менен 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(бузуу жөнүндө ишти кароо Улуттук банктын компетенциясына кирбей тургандыгын күбөлөндүргөн жагдайлар), 

жана________________________________________________________________________ 

                   (Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин беренеси жана/же  

                                                              башка ченемдик акт)  

ылайык _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

бузуу жөнүндө ишти кароо _____________________________________________________________________________ (бузуу жөнүндө ишти караштуулугу боюнча кароого компетенттүү соттун, мамлекеттик органдын/жактын аталышы) компетенциясына кире тургандыгын белгилейт. 

 

Ошондон улам, Комиссия төмөнкүнү аныктады: 

 

1. ____________________________________________________________________тарабынан (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын  

                                               аты-жөнү/жактын аталышы)  

20______ ж. «____» _____________ № __________ сериядагы протокол жана бузуу жөнүндө иштин башка материалдары 

_____________________________________________________________________________(бузуу жөнүндө ишти кароого компетенттүү сот,  

 мамлекеттик органдын/жактын аталышы) кароосуна өткөрүлүп берилсин. 

  

Комиссиянын төрагасы: 

___________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 Комиссиянын мүчөлөрү

___________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

____________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

____________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 

 

  

 

5-1 - тиркеме 

20______ ж. «____» _____________ № ___ сериядагы протоколду жана иш боюнча башка материалдарды тергөө же иликтөө органына өткөрүп берүү жөнүндө 

АНЫКТАМА 

_______________________ 

    (чыгарылган жер) 

  

____-ж. «__»_______________ 

(чыгарылган күнү

  

Улуттук банктын Комиссиясы (мындан ары Комиссия) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын 

                                                           аты-жөнү/жактын аталышы) 

____________________________________________________________________________ 

тарабынан ______________________________________________ 

бузуу жөнүндө № ___ иштин материалдарын карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилөө менен 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

(бузуу жөнүндө ишти кароодо, бул ишти кароо Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин 97-беренесинде/ Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 211-беренесинде каралган жоруктардын белгилерин күбөлөндүргөн жагдайлар)  

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 308-беренесине ылайык 

 

төмөнкүнү аныктады: 

1. ________________________________________________________________________ 

                          (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                        аты-жөнү/жактын аталышы) карата 

20_____ ж. «__» __________ бузуу боюнча №_____ протоколду жана иш боюнча башка материалдарды________________________________________________________________ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын аймактык бөлүмүнүн аталышы) өткөрүп берсин.  

Комиссиянын төрагасы: 

___________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 Комиссиянын мүчөлөрү

___________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

____________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

____________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 

 

 

 

6-тиркеме 

20______ ж. «____» _____________ № __________ сериядагы протоколго карата бузуу жөнүндө иш боюнча четтетүү жөнүндө  

ТОКТОМ 

 

______________________ 

      (чыгарылган жер) 

  

20__-ж. "__" _______________ 

(чыгарылган күнү

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын комиссиясы (мындан ары Комиссия)  

___________________________________________________________________________ 

                             (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                             аты-жөнү/жактын аталышы

____________________________________________________________________________ 

тарабынан жасалган бузуу жөнүндө № ___ иштин материалдарын карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилөө менен  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ишти кароо учурунда белгиленген, Комиссия мүчөсү Кыргыз Республикасы Бузуулар 

   жөнүндө кодексинин 323-беренесине ылайык, бул ишти карай албай  

   тургандыгын күбөлөндүргөн жагдайлар

 

токтом кылат: 

 

1. _________________________________________________________________________ (өтүнүчтү берген жактын аты-жөнү/аталышы) 

_____________________________________________________________________карата 

(өтүнүч берилген жактын аты жөнү/аталышы) 

 

четтетүү жөнүндө өтүнүчү  

 

канааттандырылсын/четке кагылсын. 

 

Комиссиянын төрагасы: 

___________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 Комиссиянын мүчөлөрү

___________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

____________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

____________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 

 

  

  

  

 

7-тиркеме 

20______ ж. «____» _____________ № __________ сериядагы протоколго карата бузуу жөнүндө иш боюнча өндүрүштү токтотуу жөнүндө 

ТОКТОМ 

________________________ 

         (чыгарылган жер) 

  

____-ж. "__" ________________ 

(чыгарылган күнү

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын комиссиясы (мындан ары - Комиссия) 

_____________________________________________________________________________ 

 (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                 аты-жөнү/жактын аталышы

тарабынан бузуу жөнүндө № ___ иштин материалдарын карап чыгып, 

бузуу жасаган жак жөнүндө маалыматтар (жеке жактар боюнча): 

паспорттук маалыматтар: ______________________________________________________ 

туулган күнү: _________________________________________________________________ 

катталган жери: _______________________________________________________________ 

айкын жашаган жери ___________________________________________________________ 

байланыш маалыматтары: ______________________________________________________ 

иштеген жери (зарылдыгына жараша): ____________________________________________ 

бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юридикалык жактар боюнча): 

Юстиция органында мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн катталган номери: _____________________________________________________________ 

ИНН: ________________________________________________________________________ 

юридикалык дареги: ___________________________________________________________ 

айкын дареги: _________________________________________________________________ 

төмөнкүлөрдү аныктады 

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 (бузууга жөнүндө ишти кароодо Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө  

кодексинин 302-беренесине ылайык, бул иш боюнча өндүрүштү  

токтотууну аныктаган жагдайларды чагылдыруу) 

Жогоруда белгиленгендердин негизинде, Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 302-беренесинин ___ пунктуна таянуу менен 

 

токтом кылат: 

 

1.____________________________________________________________________________ 

   (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                          аты-жөнү/жактын аталышы)  

карата бузуу жөнүндө иш токтотулсун.  

 

Комиссиянын төрагасы: 

___________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 Комиссиянын мүчөлөрү

___________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

____________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

____________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 

 

  

Токтомдун көчүрмөсүн  

алдым 

___________________________________________ 

(бузуу жасаган жактын кол тамгасы/ 

тапшырылгандыгын тастыктаган почта квитанциясы) 

  

  

  

 

8-тиркеме 

20______ ж. «____» _____________ № ___ сериядагы протоколго карата бузуу жөнүндө иш боюнча айып пул салуу жөнүндө 

ТОКТОМ 

(иш Комиссия тарабынан каралган учурда) 

 

___________________________ 

           (чыгарылган жер) 

  

20___-ж."__"_________________ 

(чыгарылган күнү

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын комиссиясы (мындан ары Комиссия) 

_____________________________________________________________________________ 

 (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                  аталышы/жактын аты-жөнү

тарабынан бузуу жөнүндө ишти карап чыгып, 

бузуу жасаган жак жөнүндө маалыматтар (жеке жактар боюнча): 

паспорттук маалыматтар: ______________________________________________________ 

туулган күнү: _________________________________________________________________ 

катталган жери: _______________________________________________________________ 

айкын жашаган жери: __________________________________________________________ 

байланыш маалыматтары: _____________________________________________________ 

иштеген жери (зарылдыгына жараша): ____________________________________________ 

бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юридикалык жактар боюнча): 

Юстиция органында мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн катталган номери: _____________________________________________________________ 

ИНН: ________________________________________________________________________ 

юридикалык дареги: ___________________________________________________________ 

айкын дареги: ________________________________________________________________ 

төмөнкү фактыны аныктаган: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                           (ишти кароодо аныкталган жагдайларды чагылдыруу) 

Бул Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин төмөнкү беренесин  

(беренелерин) бузуу болуп саналат: 

_____________________________________________________________________________ 

                                       (талабы бузулган берене (беренелер) 

 

Жогоруда көрсөтүлгөндүн негизинде токтом кылат: 

 

1. _____________________________________________________________________________   (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                 аты-жөнү/жактын аталышы

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин _____ беренеси (беренелерине) ылайык (____________________) категориядагы_______________________________сом 

өлчөмүндө (суммасы сандар жана жазуу жүзүндө) айып пулду төлөө түрүндө жаза чарасы колдонулсун жана айып пул суммасы мамлекеттик  

бюджеттин пайдасына которулсун. 

 

Токтом, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 332-беренесине ылайык  

ага карата даттануу түшпөгөн шартта, анын көчүрмөсү бузуу жасаган жакка тапшырылган же почта аркылуу  

жөнөтүлгөндөн 10 (он) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Токтомго карата даттанууну кароо жыйынтыгы боюнча соттун чечими  

чыккан күнү ал дароо мыйзамдуу күчүнө кирет. 

  

Сотко даттануу жолдонгон беле ООБА/ЖОК 

(тиешелүүсүнүн астын сызып белгилөө зарыл) 

_________________________ сотунун 20_____ж. «___»___________ чечиминин негизинде күчүнө кирди. 

 

Комиссиянын төрагасы: 

___________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 Комиссиянын мүчөлөрү

___________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

____________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

____________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 

 

 

  

  

  

 

9-тиркеме 

20______ ж. «____» _____________ № ___ сериядагы протоколго карата бузуу жөнүндө иш боюнча туум чегерүү жөнүндө  

ТОКТОМ 

_______________________ 

       (чыгарылган жер) 

  

20__ж."__"________________  

(чыгарылган күнү

 

 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын комиссиясы (мындан ары Комиссия) 

_____________________________________________________________________________ 

 (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                  аталышы/жактын аты-жөнү

тарабынан жасалган бузуу жөнүндө № ___ иштин материалдарын карап чыгып,  

бузуу жасаган жак жөнүндө маалыматтар (жеке жактар боюнча): 

паспорттук маалыматтар: ______________________________________________________ 

туулган күнү: _________________________________________________________________ 

катталган жери: _______________________________________________________________ 

айкын жашаган жери: __________________________________________________________ 

байланыш маалыматтары: _____________________________________________________ 

иштеген жери (зарылдыгына жараша): ____________________________________________ 

бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юридикалык жактар боюнча): 

Юстиция органында мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн катталган номери: _____________________________________________________________ 

ИНН: ________________________________________________________________________ 

юридикалык дареги: ___________________________________________________________ 

айкын дареги: ________________________________________________________________ 

20___жылдын “___”__________________№_ протоколго карата___________айып пул салуу жөнүндө токтомдун негизинде жана Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 342-беренесинин 1-бөлүгүндө белгиленген мөөнөттүн бүтүшүнө байланыштуу  

 

токтом кылат: 

 

1.____________________________________________________________________________ 

(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                  аталышы/жактын аты-жөнү

 

____-жылдын "__" ______ тартып "___-жылдын “___" ________ чейинки аралыкта өз учурунда төлөнбөгөн __________________ (_________________________) категориядагы 

айып пулдун суммасынан 1 (бир) пайызга барабар өлчөмүндө мөөнөтүнөн өткөрүлүп жиберилген ар бир күн үчүн______________ сом өлчөмүндөгү айып пул чегерилсин. Жыйынтыгында, чегерилген туумдун жалпы суммасы ____-жылдын "________"  

карата абал боюнча _________ (___________________)  

___________ сомду түзөт. 

 

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 343-беренесине ылайык, 

________________________ (_________________________) сом өлчөмүндө чегерилген туум мамлекеттик бюджеттин пайдасына которулууга тийиш. 

 

Комиссиянын төрагасы: 

___________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 Комиссиянын мүчөлөрү

___________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

____________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

____________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 

 

  

  

  

10-тиркеме 

 

20______ ж. «____» _____________ № ___ сериядагы протоколго карата бузуу жөнүндө ишти токтото туруу жөнүндө 

ТОКТОМ 

_______________________ 

        (чыгарылган жер) 

  

20__-ж. "__" ______________ 

(чыгарылган күнү

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын комиссиясы (мындан ары - Комиссия) 

_____________________________________________________________________________ 

 (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                  аталышы/жактын аты-жөнү

 

тарабынан жасалган бузуу жөнүндө № ___ иштин материалдарын карап чыгып,  

бузуу жасаган жак жөнүндө маалыматтар (жеке жактар боюнча): 

паспорттук маалыматтар: ______________________________________________________ 

туулган күнү: ________________________________________________________________ 

катталган жери: ______________________________________________________________ 

айкын жашаган жери __________________________________________________________ 

байланыш маалыматтары: _____________________________________________________ 

иштеген жери (зарылдыгына жараша): ___________________________________________ 

бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юридикалык жактар боюнча): 

Юстиция органында мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн катталган номери: _____________________________________________________________ 

ИНН: ________________________________________________________________________ 

юридикалык дареги: ___________________________________________________________ 

айкын дареги: ________________________________________________________________ 

төмөнкүлөрдү _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   (ишти кароодо Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин  

  300-беренесине ылайык, ишти токтотууга негиз болгон, аныкталган  

 жагдайларды чагылдыруу) аныктаган. 

Жогоруда белгиленгендердин негизинде, Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 300-беренесинин ___ пунктуна таянуу менен, 

 

токтом кылат: 

 

1.____________ ________________________________________________________________ 

 (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                  аталышы/жактын аты-жөнү

карата бузуу жөнүндө иши токтотулсун. 

2.________________________(ыйгарым укуктуу бөлүмдүн аталышы) бузуу жасаган жакты аныктап, табууга байланыштуу чараларды көрсүн. 

  

Комиссиянын төрагасы: 

___________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 Комиссиянын мүчөлөрү

___________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

____________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

____________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы)