Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде     

2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон өткөн.     

    

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын     

2005-жылдын 25-августундагы №26/5     

токтому менен бекитилген     

    

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик   

банктык отчет жөнүндө жобо   

   

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын   

2005-жылдын 28-декабрындагы 41/7, 2007-жылдын 28-февралындагы N 10/4,   

2007-жылдын 28-мартындагы N 16/4, 2008-жылдын 28-майындагы N 22/10,   

2008-жылдын 28-майындагы N 22/12, 2008-жылдын 20-августундагы N 32/4,   

2008-жылдын 27-августундагы N 33/2, 2008-жылдын 17-сентябрындагы N 35/2,   

2008-жылдын 22-декабрындагы N 48/6, 2008-жылдын 22-декабрындагы N 48/3,   

2009-жылдын 11-майындагы N 24/1, 2009-жылдын 23-сентябрындагы N 38/14,   

2009-жылдын 16-декабрындагы N 49/8, 2010-жылдын 9-августундагы N 61/10,   

2010-жылдын 18-ноябрындагы N 85/3, 2011-жылдын 30-ноябрындагы N 67/8,   

2011-жылдын 21-декабрындагы N 69/15, 2012-жылдын 16-ноябрындагы N 43/1,   

2013-жылдын 26-июнундагы N 20/7, 2015-жылдын 15-июлундагы N 38/2,    

2016-жылдын 5-февралындагы №5/1, 2016-жылдын 11-апрелиндеги №17/5,    

2016-жылдын 15-июнундагы №25/1, 2016-жылдын 14-октябрындагы №42/3,   

2016-жылдын 30-ноябрындагы №47/5, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-5-(НПА), 2017-жылдын 16-августундагы №2017-П-12/34-1-(НПА), 2017-жылдын 27-сентябрындагы №2017-П-10/42-4-(НПА), 2017-жылдын 13-декабрындагы №2017-П-12/51-13-(НПА), 2019-жылдын 27-февралындагы №2019-П-10-9-5-(НПА), 2019-жылдын 10-апрелиндеги №2019-П-12/19-3-(НПА), 2019-жылдын 28-июнундагы №2019-П-12/34-3-(НПА) токтомдорунун редакцияларына ылайык  акыркы токтом 2020-жылдын 1-январында күчүнө кирет), 2019-жылдын 9-сентябрындагы № 2019-П-33/47-4-(НФКУ), 2019-жылдын 11-декабрындагы №2019-П-10/62-3-(НПА))  

    

1. Жалпы жоболор   

   

 1.1. Бул жободо мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун бирдиктүү формасы аныкталган.    

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-5-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)   

   

1.2. ПРБО жөнүндөгү бул Жобонун аракети бардык коммерциялык банктарга, анын ичинде “ислам терезесине” ээ банктарга, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан (мындан ары  Улуттук банк) лицензия алышкан “Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсы, кепилдик фонддорго жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттикөнүгүү банкына (мындан ары  банктар) таркатылат.    

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы N67/8, 2012-жылдын 16-ноябрындагы N43/1, 2019-жылдын 9-сентябрындагы № 2019-П-33\47-4-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)    

1.3. ПРБО бухгалтердик эсепке алуунун жана системадан тышкаркы эсепке алуунун маалыматтарынын негизинде түзүлөт.    

   

2. Максаттары жана милдеттери   

   

 2.1. ПРБО төмөнкү багыттар боюнча талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү максатында түзүлөт:    

а) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө” мыйзамында бекемделген милдеттердин аткарылышынын чегинде банктын финансылык абалына;    

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-5-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)   

б) ликвиддүүлүктү, төлөөгө жөндөмдүүлүктү жана кирешелүүлүктү камсыз кылуу боюнча чечимдерди кошо алганда, ишти жөнгө салууга тиешелүү чечимдердин банк жетекчилиги тарабынан кабыл алынышы үчүн банк ишине     

2.2. ПРБОнун башкы максаты  ушул Жобонун 2.1. пунктунда белгиленген максаттардын аткарылышына жетишүү үчүн банктын экономикалык жана чарбалык иши тууралуу так жана толук маалыматтарды берүү болуп саналат.    

3. ПРБОнун мазмуну жана берүү мезгил аралыгы   

 3.1. ПРБО белгиленген формада түзүлгөн жана банктын белгилүү бир мезгил ичинде аткарган иши жөнүндөгү отчетту түшүндүрүп, белгиленген мөөнөттө берилүүгөтийиш.     

3.2. Отчеттун жыйынтыкталган түрүндө берилиши, анын кыскача мазмуну, берүү мөөнөттөрү ушул Жобого карата 1-тиркемеде келтирилген.    

3.3. ПРБО 37 бөлүктөн турат.    

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 16-декабрындагы N49/8, 2013-жылдын 26-июнундагы N20/7 токтомдорунун редакцияларына ылайык)    

4. ПРБОну берүүнүн тартиби   

 4.1. Ар бир банкта ПРБОнун мазмуну толук камтылгандыгы, белгиленген мөөнөттө берилиши жана анын туура толтурулушу үчүн жооп берген кызматкер дайындалууга тийиш. ПРБонун мазмунуна тиешелүү бардык маалыматтар боюнча Улуттук банк менен өз ара иш алып баруу жоопкерчилиги да ошол кызматкерге жүктөлүүгө тийиш.    

4.2. ПРБО Улуттук банкка ушул Жобого карата 2-тиркемеде келтирилген ар бир отчет үчүн каралган мөөнөттө, кагазга чыгарылган формасында жана электрондук байланыш системасы (маалыматты электрондук алып жүрүүчүлөр) боюнча берилүүгө тийиш.     

4.3. Кагазга чыгарылып берилген отчеттор белгиленген мөөнөттө Улуттук банкка берилиши зарыл. Отчеттор тиешелүүлүгүнө жараша 1-18, 19-21, 22-25 жана 31-32 бөлүктөрдү камтыган башка-башка чапталган конверттерде берилүүгө тийиш. Конверттерде ПРБОнун тиешелүү бөлүктөрүнүн номерлери милдеттүү түрдөкөрсөтүлөт.    

(экинчи абзац Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы N 67/8 токтомуна ылайык алынып салынган)    

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 16-декабрындагы N49/8, 2011-жылдын 30-ноябрындагы N 67/8 токтомдорунун редакцияларына ылайык)    

4.4. ПРБОнун 1-37 бөлүктөрүнүн электрондук версиялары Улуттук банкка берилет. Мында ПРБОнун 19-37 бөлүктөрүнүн электрондук версиялары электрондук-цифралык кол тамгалар менен коштолууга тийиш. ПРБОнун тиешелүү бөлүктөрүнө карата белгиленген форматтагы коштомо каттарга да электрондук-цифралык кол тамгалар коюлууга жана электрондук форматта берилүүгө тийиш.     

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы N 67/8, 2013-жылдын 26-июнундагы N20/7 токтомдорунун редакцияларына ылайык)    

4.5. ПРБОдон кандайдыр бир дал келбей калуулар, каталар табылса, толук берилбей же анын формалары талапка ылайык толтурулбай калган учурларда, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмү финансылык отчетторду чагылдыруу менен төмөнкү мөөнөттөрдө отчетту корректирокалоо зарылдыгы тууралуу банкка билдирет:    

- күндө берилүүчү жана жумалык отчеттор үчүн  2 жумуш күнү ичинде, ай сайын жана чейрек сайын берилүүчү отчеттор үчүн 3 жумуш күнү ичинде;    

- ай сайын берилүүчү отчет үчүн - 10 жумуш күнү ичинде;    

- чейректик отчет үчүн - 10 жумуш күнү ичинде;    

- жарым жылдык отчет үчүн  15 жумуш күнү ичинде;    

- жылдык отчет үчүн - 30 жумуш күнү ичинде.    

Корректировкаланган отчеттор банктын коштомо каты менен чогуу Улуттук банкка берилүүгө тийиш  күндө берилүүчү жана жумалык отчеттор 2 жумуш күнү ичинде, калган отчеттор 5 жумуш күнү ичинде.     

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы N 67/8 токтомунун редакциясына ылайык)    

4.6. Улуттук банк тарабынан ПРБО боюнча эч кандай сын-пикирлер билдирилбеген же болбосо Улуттук банктын сын-пикирлеринен кийин кайрадан оңдолуп чыккан жана банктын коштомо каты менен тастыкталган ПРБО Улуттук банк тарабынан кабыл алынган болуп эсептелинет.    

4.7. Коммерциялык банктардын областтар боюнча жайгашкан филиалдары өз иш чөйрөсүнө тиешелүү маалыматтарын, башкы банк тарабынан консолидацияланган ПРБОну берген отчеттук айдан кийинки айдын 15ине чейинки мөөнөттө, Улуттук банктын тиешелүү Областтык (регионалдык) башкармалыгына ай сайын берип турууга тийиш. Банктардын филиалдары тарабынан Улуттук банктын Областтык башкармалыктарына берилүүгө тийиш болгон ПРБОнун бөлүктөрүнүн тизмеси, Улуттук банктын Төрагасынын бул багытты түздөн-түз тескөөгө алган орун басарына/ Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү макулдашуу менен Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмү тарабынан белгиленет.    

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы N 67/8 токтомунун редакциясына ылайык)     

4.8. Жылдык ПРБО отчеттук жылдан кийинки жылдын 15-февралынан кечиктирбестен Улуттук банкка берилүүгө тийиш.    

4.9. Жарыяланган финансылык отчеттун нускасы көз карандысыз аудитордук компаниянын корутундусу менен акционерлердин жыйынында бекитилгенден кийин эки жумуш күнү ичинде Улуттук банктын жалпы бөлүмүнө тапшырылууга тийиш.     

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы N 67/8 токтомунун редакциясына ылайык)    

4.10. Дем алыш күндөрү жана майрам күндөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан Улуттук банк жана коммерциялык банктар үчүн жумуш күнү деп жарыяланган жана сунуш кылынган күндөр үчүн маалыматтар, ошол күндөрү банк иштегенине же иштебегенине карабастан, ПРБОдо камтылууга жана белгиленген мөөнөттөрдө берилүүгө тийиш. Мында, сом эквивалентиндеги чет өлкө валютасындагы маалыматтарды камтыган отчеттор Улуттук банктын отчетту түзүү күнүнөкарата белгиленген эсептик курсун пайдалануу менен түзүлүүгө тийиш.     

4.11. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет белгиленген формада: ПРБОнун бөлүктөрүнүн барактарынын санын көрсөтүү менен номерленип, көктөлүп, мөөр басылып жана ушул отчетту түзүүгө жана берүүгө жооптуу кызматкердин кол тамгасын койдуруу менен берилүүгө тийиш.    

4.12. ПРБОдо отчеттук датага карата банктын иш жагдайы тууралуу так маалыматтарды камтылышы зарыл. Ай сайын, чейрек сайын жана жылдык ПРБОдо банктын жагдайынын туура чагылдырылышы банктын Директорлор кеңешинин төрагасы же төрага жок болгон учурда анын милдетин аткаруучу Директорлор кеңешинин мүчөсү, банк Башкармасынын Төрагасы, башкы бухгалтери жана отчеттун даярдалышына түздөн-түз жетекчилик кылган банк Башкармасынын мүчөсү тарабынан тастыкталууга тийиш.    

4.13. (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы N 67/8 токтомуна ылайык алынып салынган)    

5. Корутунду жоболор   

 5.1. Маалыматты өз убагында бербегендиги жана/же такталбаган маалыматты бергендиги, ошондой эле ПРБОну талапка ылайык толтурбагандыгы үчүн банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.     

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы N 67/8 токтомунун редакциясына ылайык)    

    

1-тиркеме   

   

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун курамы   

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын   

2005-жылдын 28-декабрындагы 41/7, 2007-жылдын 28-февралындагы N 10/4,   

2007-жылдын 28-мартындагы N 16/4, 2008-жылдын 28-майындагы N 22/10,   

2008-жылдын 28-майындагы N 22/12, 2008-жылдын 20-августундагы N 32/4,   

2008-жылдын 27-августундагы N 33/2, 2008-жылдын 22-декабрындагы N 48/6,   

2010-жылдын 9-августундагы N 61/10,2010-жылдын 18-ноябрындагы N 85/3,   

2011-жылдын 30-ноябрындагы N 67/8, 2016-жылдын 14-октябрындагы №42/3, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-5-(НПА), 2017-жылдын 16-августундагы №2017-П-12/34-1-(НПА), 2017-жылдын 13-декабрындагы №2017-П-12/51-13-(НПА), 2019-жылдын 27-февралындагы 2019-П-10-9-5-(НПА), 2019-жылдын 28-июнундагы №2019-П-12\34-3-(НПА) токтомдорунун редакцияларына ылайык  акыркы токтом 2020-жылдын 1-январында күчүнө кирет)   

   

№    

Бөлүгү    

Аталышы    

Мезгилдүүлүгү    

Сунуштоо мөөнөтү    

Эскертүү же ченемдик-укуктук актыга шилтеме    

1    

    

Титулдук барак    

Ай сайын, чейрек сайын жана жылына бир жолу    

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

Биринчи 18 бөлүккө гана кошо тиркелет    

2    

    

Банктын Директорлор кеңешинин, банк Башкармасынын жана Шариат кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар    

Жылына бир жолу жана өзгөртүүлөр киргизилген учурларда    

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

Биринчи 18 бөлүккө гана кошо тиркелет    

3    

    

Банктын айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат    

Жылына бир жолу жана өзгөртүүлөр киргизилген учурларда    

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

Биринчи 18 бөлүккө гана кошо тиркелет    

4    

    

Банк тууралуу базалык маалымат    

Жылына бир жолу жана өзгөртүүлөр киргизилген учурларда    

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

Биринчи 18 бөлүккө гана кошо тиркелет    

5    

1-бөлүк    

Баланстык отчет   А. Активдер   Б. Милдеттенмелер   В. Капитал   Г. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер  Д. Банктын башка активдерин жана башка милдеттенмелерин чечмелөө   Е. Улуттук банк алдында милдеттенмелер  Ж. Банктын активдерин жайгаштыруу  З. Банк тарабынан “ислам терезеси” алкагында жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө отчет  И. Банктын милдеттенмелерин өлкөлүк белгиси боюнча тартуу  К. Банктын милдеттенмелерин өлкөлүк белгиси боюнча тартуу (чет өлкө валютасында)  Л. Капиталды өлкөлүк белгиси боюнча тартуу  М. Кыргыз Республикасынын областтарында кредиттердин тармактар боюнча көлөмү   Н. Кыргыз Республикасынын областтарында кредиттерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо  О. Кыргыз Республикасынын областтарында депозиттерди тартуу булактары боюнча көлөмү  П. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча коммерциялык банктардын башка маалыматтары Р. Депозиттер жөнүндө маалымат  

Ай сайын                  Чейрек сайын                                Чейрек сайын         Чейрек сайын       Чейрек сайын                       

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

    

6    

2-бөлүк    

Түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет   А.Пайыздык кирешелер   Б. Пайыздык чыгашалар   В. Пайыздык эмес кирешелер   Г. Пайыздык эмес чыгашалар   Д. Башка операциялык жана административдик чыгашалар   2.А. Банк тарабынан «ислам терезеси» алкагында жүзөгө ашырылган операциялар боюнча түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет   

Ай сайын    

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

    

7    

3-бөлүк    

Капитал түзүмү   А. Капитал түзүмүндөгү өзгөрүү  Б. Банктын акциялары жана башка баалуу кагаздары тууралуу маалымат   

Ай сайын    

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

    

8    

4-бөлүк    

Бөлүштүрүлбөгөн пайдадагы өзгөрүүлөр    

Ай сайын    

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

    

9    

5-бөлүк    

Баалуу кагаздар портфели    

Ай сайын    

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

    

10    

6-бөлүк    

Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер тууралуу маалымат   А. Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер тууралуу маалымат (сом түрүндө)   Б. Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер тууралуу маалымат (чет өлкө валютасында)  В. «Ислам терезеси» алкагында банктын мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдери тууралуу маалымат (сом түрүндө)  Г. «Ислам терезеси» алкагында банктын мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдери тууралуу маалымат (чет өлкө валютасында)    

Ай сайын    

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

    

11    

7-бөлүк    

Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо   А. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (сом түрүндө)  Б. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (чет өлкөвалютасында)  В. «Ислам терезеси» алкагында банк тарабынан активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (сом түрүндө)  Г. «Ислам терезеси» алкагында банк тарабынан активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (чет өлкө валютасында)    

Ай сайын    

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

    

12    

8-бөлүк    

РППУдагы өзгөрүүлөр   А. РППУнун эсебинен эсептен алынып салынган жана кайтарылып берилген (мурда эсептен алынып салынган) активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер тууралуу маалыматтар  Б. Банктарга кредиттерди эске албаганда, кредиттер боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр   В. Кредиттерден айырмаланган активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр  Г. Банктарга жана башка ФКУларга кредиттер боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр  Д. «Ислам терезесинин» алкагында банктын РППУнун эсебинен эсептен алынып салынган жана кайтарылып берилген (мурда эсептен алынып салынган) активдери жана баланстан тышкаркы милдеттенмелери тууралуу маалыматтар  Е. Банктарга сунушталган каржылоодон тышкары, «ислам терезеси» алкагында банк тарабынан сунушталган каржылоо боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр  Ж. Каржылоодон айырмаланган, «ислам терезеси» алкагында банктын активдери боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр  З. «Ислам терезеси» алкагында банк тарабынан банктарга жана башка финансы-кредит уюмдарына берилген каржылоо боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр   

Ай сайын    

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

    

13    

9-бөлүк    

Ири тобокелдиктер боюнча маалыматтар  А. Эң эле ири тобокедиктер боюнча маалыматтар   А-1. 15 ири каржылоо булактар боюнча маалымататр, анын ичинде ФКУлар жана мамлекеттки мекемелер (Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду ж.б)  Б. Банк-корреспонденттер жөнүндө маалыматтар   Б-1. Банктардагы депозиттик эсептерге жайгаштырылган каражаттар боюнча маалыматтар   Г. Брокерлер/дилерлер/депозитарийлер, тейлөөчү банк тууралуу маалыматтар  Д. Корпоративдик мамлекеттик баалуу кагаздар тууралуу маалыматтар   Е. Банктын корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздары Ж. Кардарлардын корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар портфели   

 Ай сайын    

 Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

 «Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө» нускоого карата №1 тиркеме.   «Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө» нускоого карата №2 тиркеме»  

    

    

А. Ири тобокелдиктер жөнүндө маалыматтар    

   

   

А-1. 15 ири каржылоо булактары, анын ичинде ФКУ жана мамлекеттик мекемелер (Социалдык фонд ж.б.) боюнча маалыматтар   

    

    

Б. Банк-корреспонденттер жөнүндө маалымат    

   

   

Б-1. Отчеттук күнгө карата абал боюнча корреспонденттик эсептердеги акча каражаттарынын калдыгы боюнча маалыматтар   

    

    

Г. Банк тейлеген брокер/дилер/ депозитарий жөнүндө маалымат    

    

    

Д. Корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар менен операциялар тууралуу маалыматтар   

    

    

Е. Банктын корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар портфели     

    

    

Ж. Кардарлардын корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар портфели    

14         

10-бөлүк          

Аффилирленген жактар тууралуу маалымат:   

   

   

   

   

   

А. Аффилирленген жактар менен активдүүоперациялар тууралуу кыскача маалыматтар   

Ай сайын    

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

   

Б. Аффилирленген жактар менен операциялар тууралуу жалпы маалымат   В. Банктын аффилирленген жактары тууралуу маалымат   Г. Аффилирленген жактар менен активдүү операциялар тууралуу кыскача маалымат   Д. Аффилирленген жактар менен операциялар тууралуу жалпы маалымат  Е. Банктын аффилирленген жактары тууралуу маалымат   

Жарым жылда бир жолу    

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

   

15    

11-бөлүк    

Банк менен байланыштуу жактар жөнүндөмаалымат   

    

    

    

    

    

А. Банк менен байланыштуу жактар менен активдүү операциялар жөнүндө кыскача маалымат.   

Ай сайын    

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

   

    

    

Б. Банк менен байланыштуу жактар менен операциялар тууралуу жалпы маалымат  В. Банктын кызмат адамдарынын жакын туугандары тууралуу маалыматтар  Г. Банк менен байланыштуу башка жактар тууралуу маалыматтар  Д. Банктын кызмат адамдары жана алардын жакын туугандары же банк менен башка байланыштуу жактар контролдукка алган юридикалык жактар тууралуу маалыматтар   

Жарым жылда бир жолу    

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

   

   

   

Е. Банк менен байланыштуу жактар менен активдүү операциялар тууралуу кыскача маалымат  Ж. Банк менен байланыштуу жактар менен операциялар тууралуу жалпы маалымат   З. Банк менен байланыштуу жактар менен жакын туугандык мамилеси бар адамдар тууралуу маалыматтар  И. Башка байланыштуу жактар жөнүндө маалыматтар К. Банк менен байланыштуу жактар менен жакын туугандык мамилеси бар адамдар же башка байланыштуу жактар контролдукка алган юридикалык жактар тууралуу маалыматтар    

Жарым жылда бир жолу    

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

   

16    

12-бөлүк    

Пайыздык чендердин өзгөрүүсүнүн банктын активдерине жана милдеттенмелерине тийгизиши мүмкүн болгон таасирине талдап-иликтөөлөр жана активдерди/милдеттенмелерди төлөө мөөнөттөрү   А. Пайыздык чендердин өзгөрүүсүнүн банктын активдерине жана милдеттенмелерине тийгизиши мүмкүн болгон таасирине талдап-иликтөөлөр   

Чейрек сайын                   

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

    

   

   

Б.Активдерди/милдеттенмелерди төлөөмөөнөтү   В. «Ислам терезесинин» алкагында рынокто кирешелүүлүк ченинин өзгөрүшүнүн банктын активдерине жана милдеттенмелерине тийгизиши мүмкүн болгон таасирине талдап-иликтөөлөр  Г. «Ислам терезесинин» алкагында банктын активдерин/милдеттенмелерин төлөөмөнөтү    

 Ай сайын    

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

   

17    

13-бөлүк    

Суммаларга бөлүү менен депозиттер    

Ай сайын    

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

    

18    

14-бөлүк    

Экономикалык ченемдердин/ көрсөткүчтөрдүн жана банктын капиталынын кошумча запасын колдоого алуу (индекс «капитал буфери») талаптарынын сакталышына тиешелүү маалыматтар  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө жобого карата №1 тиркеме  

  

  

А. Мөнөттүү депозиттер жана жеке адамдар алдындагы башка милдетенмелер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү ченеминин сакталышы тууралуу күндөлүк отчет (К5.1)  

Күн сайын  

Операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00 чейин  

  

  

  

Б. Жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүченеминин сакталышы тууралуу отчет (К5.2)  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

  

  

  

В. Улуттук банктын талаптарын аткаруу боюнча отчет  

  

  

  

  

  

Г. Кыска мөөнөттүк ликвиддүүлүк ченеминин сакталышы боюнча отчет (К3.2)   

Жума сайын  

Отчеттук жумадан кийинки жуманын биринчи жумуш күнүсаат 9.00 чейин  

  

  

  

Д. Дароо сунушталган ликвиддүүлүк ченеминин сакталышына тиешелүү отчет (К3.3)   

Күн сайын   

Операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00 чейин  

  

  

  

Е. Кошо жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнө берилген кредиттер көлөмүнө тиешелүү маалыматтар   

Ай сайын  

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

  

19    

15-бөлүк    

Банктын капиталын эсептөө   1.Активдер  2. Баалуу кагаздар потфели  3. Кредиттер жана лизингдер  4. Кредиттер жана лизингдер (башка активдер)  5. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер  6. Субординацияланган карыз  7. Капитал жана капитал шайкештиги (жетиштүүлүгү) коэффиценти     

Ай сайын    

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын шайкештиги (жетиштүүлүгү) стандарттарын аныктоо боюнча нускоо;     Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоо    

20    

16-бөлүк    

Ачык валюта позициялары тууралуу отчет  А. Ислам каржылоо принциптерине ылайык ишке ашырылган операциялар боюнча ачык валюта позициялары тууралуу күн сайын берилүүчү отчет.   Б. Ачык валюта позициялары тууралуу чогуу алгандагы күн сайын берилүүчү отчет    

Күн сайын    

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9:00гө чейин    

«Кыргыз Республикасынын аймагында коммерциялык банктар тарабынан ачык валюта позицияларынын жана баалуу металлдардагы ачык позициялардын лимиттерин сактоо тартиби жөнүндө» нускоого карата тиркеме;     Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине   ылайык операцияларды  жүзөгө ашырган  банктар тарабынан ачык валюта позиция  лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндөнускоо    

21    

17-бөлүк    

Банктын ишеним боюнча тескөө операциялары тууралуу маалыматтар    

Чейрек сайын    

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

    

22    

18-бөлүк    

Башка маалыматтар  А. Активдердин жана милдеттенмелердин ай ичиндеги орточо мааниси  Б. Банк иши жөнүндө башка маалыматтар   В. Банктын персоналы жөнүндө  Г. Эсептер боюнча көбүрөөк жүгүртүүгө ээ кардарлар боюнча маалыматтар   Д.Финансылык чалгындоо кызматына жөнөтүлгөн билдирүүлөрдүн саны жана суммасы жөнүндө маалыматтар     

Ай сайын    

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

    

   

   

Е. Коммерциялык банктар проблемалуу кредиттер боюнча карыздын ордун жабуунун эсебине баланска кабыл алынган башка менчик (кыймылсыз мүлк) боюнча маалыматтар    

Чейрек сайын   

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

   

Ж. Мамлекеттик ишканалардын, мамлекеттик катышуу үлүшүнө ээ чарба жүргүзүүчү субъекттердин, мамлекеттик бийлик органдарынын эсептериндеги акча каражаттардын калдыгы боюнча маалымат   

Ай сайын   

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

   

З. Жекече негизде белгиленгендерди кошо алганда, колдонуудагы кредиттер жана депозиттер боюнча максималдуу жана минималдуу пайыздык чен боюнча маалымат   

Ай сайын   

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде     

   

23    

19-бөлүк     

Банктардын кызмат көрсөтүүлөрүнөтарифтер   

    

    

    

    

    

А. Банктардын башкы кеңселериндеги жана региондордогу кызмат көрсөтүүлөргө тарифтер     

Чейрек сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

   

    

    

А-1. “Акча которуулардын локалдык системасы” кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө   

Чейрек сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

    

    

А-2. “Акча которуулардын эл аралык системалары” кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө   

Чейрек сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

    

    

    

А-3. “Чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөр системасы” кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө   

Чейрек сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

    

   

   

А-4. "Элкарт" улуттук төлөм системасынын карттары” кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө     

Чейрек сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

   

   

   

А-5. “Эл аралык төлөм карттар” кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө    

Чейрек сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

   

   

   

А-6. "I. Маалымат үчүн" чечмелөө   

Чейрек сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

   

   

   

Б. Башкы кеңселердеги жана региондордогу депозиттер жана кредиттер боюнча пайыздык чендер   

Чейрек сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

   

   

   

В. Башкы кеңселердеги жана региондордогу кредиттердин түрлөрү боюнча пайыздык чендер    

Чейрек сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

   

   

   

Г. 1-тиркеме “Аталышы жана региондор боюнча филиалдардын саны”   

Чейрек сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

   

24    

20-бөлүк    

Жол чектери менен жана карттардын эмиссиясы/эквайринги боюнча операциялар     

    

    

    

    

    

А. Жол чектери менен операциялар    

Чейрек сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 10уна чейин    

    

    

    

Б. Карттардын эмиссиясы/эквайринги боюнча операциялар    

Ай сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15ине чейин    

    

    

    

В. Аралыкта орнотулган жабдуулар     

Ай сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15ине чейин    

    

25    

21-бөлүк    

Төлөмдөр жөнүндө маалымат    

   

   

    

    

    

А. Кардарлардын филиалдар ичиндеги чыгыш төлөмдөрү     

Чейрек сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

    

    

    

Б. Банктын ичиндеги филиалдар ортосундагы төлөмдөр   

Чейрек сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

    

    

    

В. Банктын филиалдар боюнча банктар аралык төлөмдөрү   

Чейрек сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

    

    

    

Г. Төлөм инструменттеринин түрлөрү боюнча төлөмдөр   

Ай сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

    

    

    

Г1. Электрондук төлөмдөр   

 Ай сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

    

    

    

Д. Мамлекеттердин системаларынын түрлөрү боюнча чек ара аркылуу өтүүчү акчалай которуулар   

Чейрек сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

    

    

    

Е. Областтар жана Бишкек шаары боюнча системалардын түрлөрү боюнча чек ара аркылуу өтүүчү акчалай которуулар   

Чейрек сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

    

    

    

Ж. Өлкөлөр жана системалардын түрлөрүбоюнча чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөр   

 Чейрек сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

    

   

   

З. Төлөм системасындагы төлөмдөрдүн саны жана көлөмү (которуулардын) тууралуу отчет   

Ай сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

   

    

    

И. Төлөм системасы тарабынан иштетүүгөкабыл алынбаган төлөмдөрдүн (которуулардын) саны жана көлөмү тууралуу отчет   

Ай сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

    

    

    

К. Системадагы штаттан тышкаркы жагдайлар жөнүндө отчет   

Ай сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

    

   

   

Л. Системадагы алдамчылык транзакциялар жөнүндө отчет   

Ай сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

   

   

   

М. Иш аброю жөнүндө отчет   

Ай сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин    

   

26    

22-бөлүк    

МКВнын бардыгы тууралуу отчет    

Жума сайын жана ай сайын    

Ар бир шаршемби күнү саат 12:00гө чейин жана ай сайын отчеттук айдан кийинки айдын 2сине чейин    

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 1-декабрындагы №31/3 токтому менен бекитилген, Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 13-декабрында 144-04 номеринде каттоодон өткөн “Мамлекеттик казына векселдери менен биринчилик дилерлердин иши боюнча” нускоого карата 11-тиркеме    

27    

23-бөлүк    

Аукциондордун жыйынтыгы боюнча МКВларды жайгаштыруу    

Жума сайын    

Эмиссия күнүндө саат 15:00гө чейин    

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 1-декабрындагы №31/3 токтому менен бекитилген, Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 13-декабрында 144-04 номеринде каттоодон өткөн “Мамлекеттик казына векселдери менен биринчилик дилерлердин иши боюнча” нускоого карата 3-тиркеме    

28    

24-бөлүк    

Улуттук банктын ноталарынын бардыгы тууралуу отчет    

Жума сайын жана ай сайын    

Ар бир дүйшөмбү күнү саат 12:00гө чейин жана ай сайын отчеттук айдан кийинки айдын 2сине чейин    

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 22-сентябрындагы №25/4 токтому менен бекитилген, Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 28-октябрында 120-04 номеринде каттоодон өткөн “Депозитардык эсепке алууну уюштуруу жана Улуттук банктын ноталарын экинчилик рынокто жүгүртүүтартиби боюнча” убактылуу нускоого карата 2-тиркеме    

29    

25-бөлүк    

Сатуу аукционунун жыйынтыгы боюнча Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу    

Жума сайын    

Эмиссия күнүндө саат 12:00гө чейин    

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 22-сентябрындагы №25/4 токтому менен бекитилген, Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 28-октябрында 120-04 номеринде каттоодон өткөн “Депозитардык эсепке алууну уюштуруу жана Улуттук банктын ноталарын экинчилик рынокто жүгүртүүтартиби боюнча” убактылуу нускоого карата 1-тиркеме    

30    

26-бөлүк    

Чет өлкө валютасы менен операциялар тууралуу отчет   А. Накталай эмес чет өлкөвалютасы менен операциялар тууралуу отчет   Б. Нак чет өлкө валютасы менен операциялар боюнча отчет   В. Алмашуу бюролорунун нак чет өлкө валютасы менен операциялары боюнча отчет    Г. Коммерциялык банктардын нак эмес чет өлкө валютасы менен ички бүтүмдөрү жөнүндө отчет  Д. Коммерциялык банктардын нак чет өлкө валютасы менен ички бүтүмдөр жөнүндө отчет   

Жума сайын    

Саат 11:00гө чейин    

    

31    

27-бөлүк    

Банктар аралык валюталык СВОП-операциялар жөнүндө отчет     

Жума сайын    

Ар бир жума күнү бүтүмдөр орун алган шартта эртеңмененки саат 10:00гө чейин    

    

32    

28-бөлүк    

Банктар аралык кредит рыногундагы операциялар тууралуу отчет    

Жума сайын    

Ар бир жума күнү эртеңмененки саат 10:00гө чейин    

    

33    

29-бөлүк    

Депозиттер, кредиттер жана колдонулган пайыздык чендер жөнүндө отчет   А. “Кредиттер жана аларга теңдештирилген активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер боюнча карыз”.    А-1. “Бир мезгилдин акырына карата сунушталган каржылоо”  Б. “Бир мезгил ичинде берилген кредиттер”.    Б-1. Бир мезгил ичинде сунушталган каржылоо  В. “Депозиттердин көлөмү”.    Г. “Бир мезгил ичинде кабыл алынган депозиттер”.   

Жума сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 5ине чейин    

    

34    

30-бөлүк    

Экономика тармактары боюнча депозиттерди бөлүштүрүү   А. Бир мезгилдин акырына карата экономика тармактары боюнча депозиттердин көлөмү.   Б. Экономика тармактары боюнча бир мезгил ичинде кабыл алынган депозиттер     

Чейрек сайын    

Отчеттук чейректен кийинки айдын 10уна чейин    

    

35    

31-бөлүк    

Коммерциялык банктын эл аралык операциялар боюнча отчетунун формасы    

Чейрек сайын    

Отчеттук айдан кийинки айдын 20сына чейин    

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 25-ноябрындагы №30/6 токтому менен бекитилген, Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 24-декабрында 149-04 номеринде каттоодон өткөн “Банктын эл аралык операциялар боюнча отчету тууралуу” жобо    

36    

32-бөлүк    

Банктарда төлөмдөрдүн багыты жөнүндө маалыматтар    

    

    

    

    

    

А. Форма ПБ-1    

Форма ПБ-1  ай сайын    

ПБ-1  отчеттук айдан кийинки айдын 15ине чейин    

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 25-ноябрындагы №30/5 токтому менен бекитилген, Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 22-декабрында 150-04 номеринде каттоодон өткөн “Банктарда төлөмдөрдүдайындоону эсепке алуу тууралуу” нускоо    

    

    

Б. Форма ПБ-2    

Форма ПБ-2  чейрек сайын    

ПБ-2  отчеттук айдан кийинки айдын 15ине чейин    

37    

33-бөлүк    

Бир ай ичиндеги кассалык жүгүртүүлөр тууралуу отчет    

Ай сайын    

отчеттук айдан кийинки айдын 4үнө чейин    

    

38    

34-бөлүк    

Бир жума ичиндеги кассалык жүгүртүүлөр жөнүндө отчет    

Жума сайын    

Ар бир жума күнү саат 14:00гөчейин    

Отчет, отчеттук жума ичинде келип түшкөн жана берилген нак акчалар жөнүндөмаалыматты камтыйт    

39    

35-бөлүк    

Күн сайын берилүүчү болжолдуу баланс   А. Күн сайын берилүүчү болжолдуу баланс.   Б. Күн сайын берилүүчү болжолдуу валюталык баланс    

Күн сайын    

Кийинки жумуш күнүнүн саат 12:00гө чейин    

Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 3-декабрындагы №33/2 токтому менен бекитилген, Юстиция министрлигинде 2003-жылдын 29-декабрында 125-03 номеринде каттоодон өткөн “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетун түзүүгө карата талаптар жөнүндө” жобо    

40    

36-бөлүк    

Активдер, милдеттенмелер жана капитал тууралуу күн сайын берилүүчү отчет    

Күн сайын    

Кийинки жумуш күнүнүн саат 12:00гө чейин    

    

    

    

    

2-тиркеме   

    

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет   

   

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын   

2005-жылдын 28-декабрындагы 41/7, 2007-жылдын 28-февралындагы N 10/4,   

2007-жылдын 28-мартындагы N 16/4, 2008-жылдын 28-майындагы N 22/10,   

2008-жылдын 28-майындагы N 22/12, 2008-жылдын 27-августундагы N 32/2,   

2008-жылдын 17-сентябрындагы N 35/2, 2008-жылдын 22-декабрындагы N 48/6,    

2008-жылдын 22-декабрындагы N 48/3, 2009-жылдын 11-майындагы N 24/1,   

2009-жылдын 23-сентябрындагы N 38/14, 2009-жылдын 16-декабрындагы N 49/8,    

2010-жылдын 9-августундагы N 61/10, 2010-жылдын 18-ноябрындагы N 85/3,   

2011-жылдын 30-ноябрындагы N 67/8, 2011-жылдын 21-декабрындагы N 69/15,    

2013-жылдын 26-июнундагы N 20/7, 2015-жылдын 15-июлундагы N 38/2,    

2016-жылдын 14-октябрындагы №42/3, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-5-(НПА),    

2017-жылдын 27-сентябрындагы №2017-П-10/42-4-(НПА),   

2019-жылдын 27-февралындагы 2019-П-10-9-5-(НПА) токтомдорунун редакцияларына ылайык)   

    

    

_________________________________ N ______________________________    

(берилген күнү) (каттоо, чыгыш)    

    

___________________ карата абал боюнча ___________________ түзүлгөн    

үн, ай, жыл) (күн, ай, жыл)    

Мезгилдүүлүгү: - ай сайын; - чейрек сайын; - жыл сайын; - корректировка.    

Отчеттун тактыгы тастыкталды: __ ички текшерүү тарабынан    

___ корутунду берүүсүз аудит тарабынан     

___ корутунду берүү менен аудит тарабынан    

Отчет берип жаткан мекеме: ___________________________________ _______________________________________________________________________    

(банктын аталышы ири басма тамгалары менен берүү зарыл)    

    

Банктын тышкы аудитору ____________________________________________    

(корутундунун № жана берилген күнүнө шилтеме)    

    

Кол тамга жана тастыктама    

    

Биз, төмөндө кол койгондор, бул ____ барактан турган отчеттун Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык даярдалгандыгын тастыктайбыз. Биз, ошондой эле бул отчетту текшерип чыккандыгыбызды жана отчет банктын отчеттук датага карата абалын так чагылдыра тургандыгын ббилдиребиз.    

    

Банктын Директорлор кеңешинин Төрагасы     

же ал жок учурда анын милдетин     

аткарган Директорлор кеңешинин мүчөсү _________ _______________    

(кол тамга) (аты-жөнү)    

    

2. Банк Башкармасынын Төрагасы _________ _______________    

(кол тамга) (аты-жөнү)    

    

3. Башкы бухгалтер _________ _______________    

(кол тамга) (аты-жөнү)    

    

4. Отчетторду даярдоо ишин тескөөгө    

алган банк Башкармасынын мүчөсү _________ _______________    

(кол тамга) (аты-жөнү)    

    

ПРБОну түзүү жана берүү үчүн жооптуу болгон банк кызматкери: _________________________________________________________________    

(кызматы, аты-жөнү, кол тамгасы, телефон №)    

    

    

________________________ __________________ карата абал боюнча     

Банктын аталышы Мезгил-мезгили менен берилүүчү     

регулятивдик банктык отчет    

    

Банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар    

    

Аты-жөнү Иштеген жери Кызматы Телефон № Кол тамгасынын үлгүсү     

1. ___________ ____________ ___________ __________ ___________    

2. ___________ ____________ ___________ __________ ___________    

3. ___________ ____________ ___________ __________ ___________    

4. ___________ ____________ ___________ __________ ___________    

5. ___________ ____________ ___________ __________ ___________    

6. ___________ ____________ ___________ __________ ___________    

7. ___________ ____________ ___________ __________ ___________    

8. ___________ ____________ ___________ __________ ___________    

9. ___________ ____________ ___________ __________ ___________    

10. __________ ____________ ___________ __________ ___________    

    

    

Банк Башкармасынын мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар    

    

Аты-жөнү Кызматы Телефон № Кол тамгасынын үлгүсү     

1. _______________ ______________ _____________ _______________    

2. _______________ ______________ _____________ _______________    

3. _______________ ______________ _____________ _______________    

4. _______________ ______________ _____________ _______________    

5. _______________ ______________ _____________ _______________    

6. _______________ ______________ _____________ _______________    

7. _______________ ______________ _____________ _______________    

8. _______________ ______________ _____________ _______________    

9. _______________ ______________ _____________ _______________    

10. ______________ ______________ _____________ _______________    

    

Кызматы кол тамгасы аты-жөнү    

___________________ _______________ ____________________________    

    

    

Банктын Шарият кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар    

    

Аты-жөнү Иштеген жери Кызматы Телефон № Кол тамгасынын үлгүсү    

1. ___________ ____________ ___________ __________ ___________    

2. ___________ ____________ ___________ __________ ___________    

3. ___________ ____________ ___________ __________ ___________    

4. ___________ ____________ ___________ __________ ___________    

5. ___________ ____________ ___________ __________ ___________    

6. ___________ ____________ ___________ __________ ___________    

    

Банктын айрым кызмат адамдары тууралуу маалыматтар    

    

1. Башкы бухгалтер    

    

а) аты-жөнү _______________________________________________________    

б) кызматы ________________________________________________________    

в) телефону _______________________________________________________    

г) кол тамгасынын үлгүсү___________________________________________    

    

2. Ликвиддүүлүктү тескөөгө жооптуу кызмат адамы    

    

а) аты-жөнү _______________________________________________________    

б) кызматы ________________________________________________________    

в) телефону _______________________________________________________    

г) кол тамгасынын үлгүсү___________________________________________    

    

3. Банктын бюджетине жооптуу кызмат адамы    

    

а) аты-жөнү _______________________________________________________    

б) кызматы ________________________________________________________    

в) телефону _______________________________________________________    

г) кол тамгасынын үлгүсү___________________________________________    

    

    

4. Кредит ишине жооптуу кызмат адамы    

    

а) аты-жөнү _______________________________________________________    

б) кызматы ________________________________________________________    

в) телефону _______________________________________________________    

г) кол тамгасынын үлгүсү___________________________________________    

    

5. Аудит боюнча комитеттин төрагасы    

    

а) аты-жөнү _______________________________________________________    

б) кызматы ________________________________________________________    

в) телефону _______________________________________________________    

г) кол тамгасынын үлгүсү___________________________________________    

    

6. Ички аудит кызматынын/бөлүмдүн жетекчиси    

    

а) аты-жөнү _______________________________________________________    

б) кызматы ________________________________________________________    

в) телефону _______________________________________________________    

г) кол тамгасынын үлгүсү___________________________________________    

    

7. Чет өлкө валютасы менеН операцияларга жооптуу кызмат адамы     

    

а) аты-жөнү _______________________________________________________    

б) кызматы ________________________________________________________    

в) телефону _______________________________________________________    

г) кол тамгасынын үлгүсү___________________________________________    

    

Кызматы кол тамгасы аты-жөнү    

___________________ _______________ ____________________________    

    

Банк жөнүндө базалык маалымат     

    

1. Отчет берип жаткан банктын     

толук аталышы __________________________________________________    

2. Эгерде ал башка болсо, эл аралык операциялар     

үчүн аталышы _____________________________________________________    

3. Дареги:    

а) шаар _________________________________________________________    

б) көчөсүүй номери _____________________________________________    

в) почта индекси ________________________________________________    

4. Расмий жарыяланган байланыш:    

а) телефон _______________________________________________________    

б) факс __________________________________________________________    

в) телекс ________________________________________________________    

г) электрондук почта _____________________________________________    

5. Банктык интернеттеги веб-сайты __________________________________    

6. Уставдык (акционердик) капиталдын суммасы:    

а) жарыяланган ___________________________________________________    

б) иш жүзүндө салынганы __________________________________________    

    

Кызматы кол тамгасы аты-жөнү    

___________________ _______________ ____________________________    

    

1-БӨЛҮК    

БАЛАНСТЫК ОТЧЕТ    

    

(миң сом)    

Статьянын аталышы    

Бардыгы болуп    

Чет өлкө валютасы    

А. Активдер    

    

    

1. Акча каражаттары   анын ичинде:    

    

    

а) улуттук валютада    

    

    

б) КМШ жана Балтика боюндагы өлкөлөрдүн валютасында    

    

    

в) ОЭСР өлкөлөрүнүн валютасында     

    

    

г) башка валютада    

    

    

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы корреспонденттик эсеп    

    

    

3. Башка банктардагы корреспонденттик эсептер   анын ичинде:    

    

    

а) улуттук валютада    

    

    

б) КМШ жана Балтика боюндагы өлкөлөрдүн валютасында    

    

    

в) ОЭСР өлкөлөрүнүн валютасында     

    

    

г) башка валютада    

    

    

4. Башка банктардагы депозиттер     

    

    

5. Баалуу кагаздар    

    

    

6. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар    

    

    

7. РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар    

    

    

8. Финансы-кредит уюмдарына кредиттер жана финансылык ижара    

    

    

9. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара    

    

    

10. Кредиттер жана финансылык ижарасы боюнча атайы РППУ    

    

    

11. Таза кредиттер жана финансылык ижара    

    

    

12. Негизги каражаттар   анын ичинде:     

    

    

а) жер жана имараттар    

    

    

б) бүткөрүлө элек курулуш    

    

    

в) башка негизги каражаттар     

    

    

13. Активдин ордун жабууга кабыл алынган ссуда карыз алуучунун кыймылсыз мүлкү    

    

    

14. Активдин ордун жабууга кабыл алынган ссуда карыз алуучунун башка менчиги    

    

    

15. Консолидацияланбаган компанияларга инвестициялар   анын ичинде:    

    

    

а) банктар    

    

    

б) башка финансы мекемелери    

    

    

в) финансылык эмес мекемелер     

    

    

16. Башка активдер     

    

    

17. Бардыгы болуп активдер    

    

    

Б. Милдеттенмелер    

    

    

18. Юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери    

    

    

19. Жеке адамдардын депозиттери    

    

    

20. Юридикалык жаактардын мөөнөттүү депозиттери    

    

    

21. Улуттук банктын алдындагы милдеттенмелер    

    

    

22. Корреспонденттик эсептер    

    

    

23. Банктардын эсептери    

    

    

24. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар    

    

    

25. Бийлик органдарынын депозиттери жана кредиттери:    

    

    

а) бийлик органдарынын депозиттери    

    

    

б) бийлик органдарынын кредиттери    

    

    

26. РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар     

    

    

27. Алынган кредиттер    

    

    

а) банктардан    

    

    

б) эл аралыкты кошо алганда, башка финансы-кредит уюмдарынан     

    

    

28. Субординацияланган карыздык милдеттенмелер    

    

    

29. Башка милдеттенмелер    

    

    

30. Бардыгы болуп милдеттенмелер    

    

    

В. Капитал    

    

    

31. Акционердик капитал    

    

    

а) жөнөкөй акциялар    

    

    

б) артыкчылык берилген акциялар    

    

    

в) акционерлер тарабынан салынган кошумча капиталды кошо алганда, номиналдан үстөк салынган капитал     

    

    

г) бөлүштүрүлбөгөн пайда, анын ичинде:    

    

    

г1) өткөн жылдардын пайдасы    

    

    

г2) өтүп жаткан жылдын пайдасы    

    

    

г3) банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар     

    

    

32. Жалпы камдар, анын ичинде:    

    

    

а) негизги каражаттарды кайрадан баалоо боюнча кам    

    

    

б) сатууга жарактуу болгон баалуу кагаздарды кайрадан баалоо боюнча кам    

    

    

в) кредиттер жана финансы ижарасы боюнча жалпы РППУ     

    

    

г) башка активдер боюнча жалпы РППУ    

    

    

д) башка жалпы камдар    

    

    

32-1. Пайданы теңдөөгө карата кам     

    

    

32-2. Инвестициялар боюнча тобокелдиктерди жабууга карата кам    

    

    

33. Бардыгы болуп капитал    

    

    

34. Бардыгы болуп Милдеттенмелер жана Капитал    

    

    

Пайыздык төлөмдөр келип түшкөн ай ичиндеги активдердин орточо мааниси (эсептөө күн сайын жүргүзүлөт)    

    

    

Пайыздык төлөмдөр төлөнүп берилген ай ичиндеги милдеттенмелердин орточо мааниси (эсептөө күн сайын жүргүзүлөт)    

    

    

Г. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер    

    

    

35. Кредиттерди берүүгө милдеттенмелер    

    

    

36. Жалпы гарантиялар жана ушундай эле милдеттенмелер    

    

    

37. Аккредитивдер, анын ичинде:    

    

    

а) стендбай    

    

    

б) документардык    

    

    

в) жана башка     

    

    

38. Валюталык операциялар:    

    

    

а) спот-операциялар    

    

    

- сатып алуулар    

    

    

- сатуу    

    

    

б) форварддык операциялар:     

    

    

- сатып алуулар    

    

    

- сатуу    

    

    

39. Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер    

    

    

40. Баланстан тышкаркы башка милдеттенмелер    

    

    

41. Бардыгы болуп баланстан тышкаркы милдеттенмелер    

    

    

Д. Банктын башка активдерин жана милдеттенмелерин чечмелөө    

    

    

1. Башка активдер    

    

    

а) алууга кошуп эсептелинген пайыздар    

    

    

б) төлөнүп берилген алдын ала төлөө    

    

    

в) аныкталбаган дебитордук суммалар     

    

    

г) баалуу металлдар    

    

    

д) башка жана башка активдер    

    

    

2. Башка активдерге атайы РППУ    

    

    

3. Таза башка активдер    

    

    

4. Башка милдеттенмелер    

    

    

а) төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар    

    

    

б) төлөгө салыктар    

    

    

в) аныкталбаган кредитордук карыз     

    

    

г) төлөөгө каралган дивиденддер    

    

    

д) башка жана башка милдеттенмелер    

    

    

Е. Улуттук банктын алдындагы милдеттенмелер    

    

    

1. Овернайт    

    

    

2. Акыркы инстанциянын кредити    

    

    

3. ЕБРР кредиттери    

    

    

4. Өнүгүүнүн эл аралык ассоциациясынын (МАР) кредиттери    

    

    

5. Улуттук банктын алдындагы жана башка кредиттер жана милдеттенмелер    

    

    

6. Бардыгы болуп    

    

    

    

    

Кызматы кол тамгасы аты-жөнү    

___________________ _______________ ____________________________    

    

    

Ж. Банктын активдерин жайгаштыруу    

    

(миң сом)    

Баланстын   статьялары    

Кыргыз Республи-касы     

Казак-стан     

Россия    

КМШнын    башка  өлкөлөрү     

ОЭСР   өлкөөрү    

Оффшор-дук  Аймак-тар     

Башка-лар     

АКТИВДЕР    

    

    

    

    

    

    

    

1. Акча каражаттары    

    

    

    

    

    

    

    

2. Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп    

    

    

    

    

    

    

    

3. Башка банктардагы корреспонденттик эсептер     

    

    

    

    

    

    

    

4. Башка банктардагы депозиттер    

    

    

    

    

    

    

    

5. Баалуу кагаздардын портфели    

    

    

    

    

    

    

    

6. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар    

    

    

    

    

    

    

    

7. РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар    

    

    

    

    

    

    

    

8. ФКУдердин кредиттери жана финансылык ижарасы    

    

    

    

    

    

    

    

9. Кардарларга кредиттер жана финансылык ижара    

    

    

    

    

    

    

    

10. Негизги каражаттар    

    

    

    

    

    

    

    

11. Активдин ордун жабууга кабыл алынган ссуда карыз алуучунун кыймылсыз мүлкү    

    

    

    

    

    

    

    

12. Активдин ордун жабууга кабыл алынган ссуда карыз алуучунун башка менчиги    

    

    

    

    

    

    

    

13. Консолидацияланбаган компанияларга инвестициялар    

    

    

    

    

    

    

    

14. Башка активдер    

    

    

    

    

    

    

    

15. Бардыгы болуп активдер    

    

    

    

    

    

    

    

    

Кызматы кол тамгасы аты-жөнү    

___________________ _______________ ____________________________    

    

З. “Ислам терезеси” алкагында банк тарабынан жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө отчет    

    

(миң сом)    

Статьянын аталышы    

Бардыгы болуп    

Чет өлкө валютасы    

А. Активдер    

    

    

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы корреспонденттик эсеп    

    

    

3. Башка коммерциялык банктардагы корреспонденттик эсептер, анын ичинде:     

    

    

а) улуттук валютада    

    

    

б) КМШ жана Балтика боюндагы өлкөлөрдүн валютасында    

    

    

в) ОЭСР өлкөлөрүнүн валютасында     

    

    

г) башка валютада    

    

    

3. Башка банктардын жана финансы-кредит уюмдарынын эсептериндеги акча каражаттары, анын ичинде:     

    

    

а) чектелген мудараба келишими боюнча    

    

    

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча    

    

    

в) кард хасан келишими боюнча    

    

    

г) вади'а йад даман келишими боюнча    

    

    

4. Баалуу кагаздар    

    

    

5. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар    

    

    

6. РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар    

    

    

7. Банктарга жана финансы-кредит уюмдарына берилген каржылоо, анын ичинде:    

    

    

а) чектелген мудараба келишими боюнча    

    

    

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча    

    

    

в) шарика/мушарака келишими боюнча    

    

    

г) шарика/мушарака мунтахийя биттамлик келишими боюнча    

    

    

д) мурабаха келиши боюнча     

    

    

е) истиснаа келиши боюнча     

    

    

ж) иджара келиши боюнча     

    

    

з) иджара мунтахийя биттамлик келиши боюнча     

    

    

и) салам келиши боюнча     

    

    

8. Башка кардарларга берилген каржылоо, анын ичинде:    

    

    

а) чектелген мудараба келишими боюнча    

    

    

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча    

    

    

в) шарика/мушарака келишими боюнча    

    

    

г) шарика/мушарака мунтахийя биттамлик келишими боюнча    

    

    

д) мурабаха келиши боюнча     

    

    

е) истиснаа келиши боюнча     

    

    

ж) иджара келиши боюнча     

    

    

з) иджара мунтахийя биттамлик келиши боюнча     

    

    

и) салам келиши боюнча     

    

    

9. Берилген каржылоо боюнча атайы РППУ    

    

    

10. Таза каржылоо    

    

    

11. Андан ары кардарларга берилүүчү активдер    

    

    

12. Иджара мунтахийя биттамлик келиши боюнча андан ары кардарларга берилүүчү активдер     

    

    

а) кыймылсыз мүлк    

    

    

б) кыймылдуу мүлк    

    

    

13. Сунушталган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган кардардын кыймылсыз мүлкү    

    

    

14. Сунушталган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган кардардын башка менчиги    

    

    

15. Башка активдер    

    

    

16. Бардыгы болуп активдер    

    

    

Б. Милдеттенмелер    

    

    

17. Юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү эсептериндеги акча каражаттары, анын ичинде:    

    

    

а) чектелген мудараба келишими боюнча    

    

    

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча    

    

    

в) кард хасан келишими боюнча    

    

    

г) вади'а йад даман келишими боюнча    

    

    

18. Жеке адамдардын эсептериндеги акча каражаттары, анын ичинде:    

    

    

а) чектелген мудараба келишими боюнча    

    

    

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча    

    

    

в) кард хасан келишими боюнча    

    

    

г) вади'а йад даман келишими боюнча    

    

    

19. Юридикалык жактардын мөөнөттүү эсептери, анын ичинде:    

    

    

а) чектелген мудараба келишими боюнча    

    

    

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча    

    

    

20. Улуттук банктын алдындагы милдеттенмелер    

    

    

21. Корреспонденттик эсептер    

    

    

22. Банктардын эсептериндеги акча каражаттары, анын ичинде:    

    

    

а) чектелген мудараба келишими боюнча    

    

    

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча    

    

    

в) кард хасан келишими боюнча    

    

    

г) вади'а йад даман келишими боюнча    

    

    

23. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар    

    

    

24. Бийлик органдарынын алдындагы милдеттенмелер:    

    

    

а) бийлик органдарынын эсептериндеги акча каражаттары    

    

    

б) бийлик органдарынан кабыл алынган каржылоо    

    

    

25. Баалуу кагаздар    

    

    

26. РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар    

    

    

27. Параллель салам келишими боюнча милдеттенмелер    

    

    

28. Алынган каржылоо, анын ичинде:    

    

    

а) банктардан     

    

    

б) эл аралыкты кошо алганда, башка финансы-кредит уюмдарынан   

    

    

29. Башка милдеттенмелер    

    

    

30. Бардыгы болуп милдеттенмелер    

    

    

В. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер    

    

    

31. Каржылоону сунуштоого милдеттенмелер    

    

    

32. жалпы гарантиялар жана ушундай эле милдеттенмелер    

    

    

33. Аккредитивдер    

    

    

34. Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер    

    

    

35. Баланстан тышкаркы башка милдеттеенмелер    

    

    

36. Бардыгы болуп баланстан тышкаркы милдеттенмелер    

    

    

Г. Башка активдерди жана башка милдеттенмелерди чечмелөө     

    

    

1. Башка активдер    

    

    

а) банк тарабынан алынууга кошуп эсептелинген сый акы    

    

    

б) төлөнүп берилген алдын ала төлөө    

    

    

в) аныкталбаган дебитордук суммалар     

    

    

г) баалуу металлдар    

    

    

д) башка жана башка активдер    

    

    

2. Башка активдерге атайы РППУ    

    

    

3. Таза башка активдер    

    

    

4. Башка милдеттенмелер    

    

    

а) кардарларга төлөөгө кошуп эсептелинген сый акылар    

    

    

б) төлөгө салыктар    

    

    

в) аныкталбаган кредитордук карыз     

    

    

г) башка жана башка милдеттенмелер    

    

    

    

кызматы: _________ аты-жөнү: ___________ кол тамгасы: _____________    

    

    

    

И. Банктын өлкө белгиси боюнча милдеттенмелерди тартуусу     

    

    

(миң сом)    

    

Баланстын   статьялары    

Кыргыз Респуб-ликасы    

Казак-стан     

Рос-сия    

КМШнын   башка   өлкөөрү    

ОЭСР   өлкөөрү    

Оффшор-дук  аймактар     

Башка-лар     

Жыйын-тыгы-нда    

1    

2     

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР    

1. Жеке адамдардын депозиттери    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер     

    

    

    

    

    

    

    

0    

б) мөөнөттүү депозиттер    

    

    

    

    

    

    

    

0    

2. Юридикалык жактардын депозиттери    

    

    

    

    

    

    

    

0    

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер     

    

    

    

    

    

    

    

0    

б) мөөнөттүү депозиттер    

    

    

    

    

    

    

    

0    

3. Банктардын депозиттери    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер     

    

    

    

    

    

    

    

0    

б) мөөнөттүү депозиттер    

    

    

    

    

    

    

    

0    

4. Башка финансы-кредит уюмдарынын депозиттери    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер     

    

    

    

    

    

    

    

0    

б) мөөнөттүү депозиттер    

    

    

    

    

    

    

    

0    

5. Бийлик органдарынын депозиттери    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер     

    

    

    

    

    

    

    

0    

б) мөөнөттүү депозиттер    

    

    

    

    

    

    

    

0    

6. Корреспонденттик эсептер    

    

    

    

    

    

    

    

0    

7. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар    

    

    

    

    

    

    

    

0    

8. РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар    

    

    

    

    

    

    

    

0    

9. Алынган кредиттер    

    

    

    

    

    

    

    

0    

10. Банк тарабынан чыгарылган облигациялар    

    

    

    

    

    

    

    

    

11. Субординацияланган карыздык милдеттенмелер    

    

    

    

    

    

    

    

    

12. Башка милдеттенмелер    

    

    

    

    

    

    

    

0    

13. Бардыгы болуп милдеттенмелер    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

    

    

кызматы кол тамгасы аты-жөнү    

__________ _________ _______________ ____________________________    

    

      

К. Банктын өлкө белгиси боюнча милдеттенмелерди тартуусу (чет өлкө валютасында)    

    

(миң сом)    

    

Баланстын   статьялары    

Кыргыз Респуб-ликасы    

Казак-стан     

Рос-сия    

КМШнын башка   өлкөөрү    

ОЭСР   өлкөөрү    

Оффшордук аймактар     

Башка-лар     

Жыйынтыгында    

1    

2     

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР    

1. Жеке адамдардын депозиттери    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер     

    

    

    

    

    

    

    

0    

б) мөөнөттүү депозиттер    

    

    

    

    

    

    

    

0    

2. Юридикалык жактардын депозиттери    

    

    

    

    

    

    

    

0    

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер     

    

    

    

    

    

    

    

0    

б) мөөнөттүү депозиттер    

    

    

    

    

    

    

    

0    

3. Банктардын депозиттери    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер     

    

    

    

    

    

    

    

0    

б) мөөнөттүү депозиттер    

    

    

    

    

    

    

    

0    

4. Башка финансы-кредит уюмдарынын депозиттери    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер     

    

    

    

    

    

    

    

0    

б) мөөнөттүү депозиттер    

    

    

    

    

    

    

    

0    

5. Бийлик органдарынын депозиттери    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер     

    

    

    

    

    

    

    

0    

б) мөөнөттүү депозиттер    

    

    

    

    

    

    

    

0    

6. Корреспонденттик эсептер    

    

    

    

    

    

    

    

0    

7. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар    

    

    

    

    

    

    

    

0    

8. РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар    

    

    

    

    

    

    

    

0    

9. Алынган кредиттер    

    

    

    

    

    

    

    

0    

10. Банк тарабынан чыгарылган облигациялар    

    

    

    

    

    

    

    

    

11. Субординацияланган карыздык милдеттенмелер    

    

    

    

    

    

    

    

    

12. Башка милдеттенмелер    

    

    

    

    

    

    

    

0    

13. Бардыгы болуп милдеттенмелер    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

    

кызматы кол тамгасы аты-жөнү    

__________ _________ _______________ ____________________________    

    

    

   Л. Өлкө белгиси боюнча капиталды тартуу    

    

(миң сом)    

    

Баланстын   статьялары    

Кыргыз Респуб-ликасы    

Казак-стан     

Рос-сия    

КМШнын   башка   өлкөөрү    

ОЭСР   өлкөөрү    

Оффшордук аймактар     

Башка-лар     

Жыйын-тыгы-нда    

1    

2     

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

КАПИТАЛ    

1. Акционердик капитал    

0    

0    

0    

0    

0    

    

0    

0    

а) жөнөкөй акциялар     

    

    

    

    

    

    

    

0    

б) артыкчык берилген акциялар    

    

    

    

    

    

    

    

0    

в) акционерлер тарабынан салынган кошумча капиталды кошо алганда, номиналдан үстөк салынган капитал    

    

    

    

    

    

    

    

0    

г) бөлүштүрүлбөгөн пайда    

    

    

    

    

    

    

    

0    

    

    

    

кызматы кол тамгасы аты-жөнү    

__________ _________ _______________ ____________________________    

    

    

М. Кыргыз Республикасынын областтарында тармактар боюнча кредиттердин көлөмү     

    

(миң сом)    

    

    

Баткен    

Жалал-Абад     

Ысык-Көл    

Нарын     

Ош    

Талас     

Чүй     

Бишкек шаары    

Бардыгы болуп    

Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара     

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

а) өнөр жайга кредиттер     

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер     

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер    

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

г) курулушка кредиттер    

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

д) ипотекалык кредиттер     

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

е) жеке адамдар    

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

ж) башка кредиттер    

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

    

    

    

кызматы кол тамгасы аты-жөнү    

__________ _________ _______________ ____________________________    

    

    

Н. Кыргыз Республикасынын областтарында тобокелдиктер деңгээли боюнча кредиттердин классификациясы     

    

(миң сом)    

    

    

Баткен    

Жалал-Абад     

Ысык-Көл    

Нарын     

Ош    

Талас     

Чүй     

Бишкек шаары    

Бардыгы болуп    

Кредиттик портфель     

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

Нормалдуу кредиттер     

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

Канааттандырарлык кредиттер     

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

Байкоо алдындагы кредиттер    

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

Субстандарттык    

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

Шектүү     

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

Жоготуулар    

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

Жалпы камдар    

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

Атайы камдар    

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

Бардыгы болуп камдар    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

    

    

кызматы кол тамгасы аты-жөнү    

__________ _________ _______________ ____________________________    

    

О. Кыргыз Республикасынын областтарында депозиттерди тартуу булактары боюнча көлөмү     

    

(миң сом)    

    

    

Баткен    

Жалал-Абад     

Ысык-Көл    

Нарын     

Ош    

Талас     

Чүй     

Бишкек шаары    

Бардыгы болуп    

Бардыгы болуп депозиттер     

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

1. Жеке адамдардын депозиттери, анын ичинде:     

    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер     

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

б) мөөнөттүү депозиттер    

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

2. Юридикалык жактардын депозиттери, анын ичинде:    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер     

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

б) мөөнөттүү депозиттер    

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

3. Бийлик органдарынын депозиттери, анын ичинде:    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер     

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

б) мөөнөттүү депозиттер    

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

4. Банктардын депозиттери, анын ичинде:    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер     

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

б) мөөнөттүү депозиттер    

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

5. Башка финансы-кредит уюмдарынын депозиттери, анын ичинде:    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

0    

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер     

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

б) мөөнөттүү депозиттер    

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

    

    

кызматы кол тамгасы аты-жөнү    

__________ _________ _______________ ____________________________    

    

    

П. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча коммерциялык банктардын башка маалыматтары     

    

(бирдик)    

    

Маалымат үчүн:    

Баткен    

Жалал-Абад     

Ысык-Көл    

Нарын     

Ош    

Талас     

Чүй     

Бишкек шаары    

Бардыгы болуп    

Филиалдардын саны     

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

Өкүлчүлүктөрдүн     

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

Кредиттердин саны     

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

Карыз алуучулардын саны    

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

Депозиттик эсептердин саны, анын ичинде:    

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

1) Юридикалык жактардын     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

б) мөөнөттүү депозиттер    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2) Жеке адамдардын    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

б) мөөнөттүү депозиттер    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Аманатчылардын саны    

    

    

    

    

    

    

    

    

0    

    

    

кызматы кол тамгасы аты-жөнү    

__________ _________ _______________ ____________________________    

    

    

  Р. Депозиттер жөнүндө маалымат  

  

  

  

  

(миң сом)  

Статьялардын аталышы   

Суммасы  

Саны   

1. Жеке адамдардын депозиттери, анын ичинде:  

0  

0  

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

   

   

б) мөөнөттүү депозиттер  

   

   

в) талап боюнча жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери   

   

   

г) мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери  

   

   

2. Юридикалык жактардын депозиттери (ислам принциптеринен тышкары), анын ичинде:  

0  

0  

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

   

   

б) мөөнөттүү депозиттер   

   

   

в) талап боюнча жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери  

   

   

г) мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери  

   

   

3. Жеке ишкерлердин депозиттери, анын ичинде:  

0  

0  

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер   

   

   

б) мөөнөттүү депозиттер  

   

   

в) талап боюнча жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери   

   

   

г) мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери  

   

   

4. Акча которуу системасынын камсыздандыруу депозиттери   

   

   

   

   

   

Маалымат үчүн:  

   

   

а) жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча киреше  

   

   

б) жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча чыгымдар   

   

   

  

кызматы кол тамгасы аты-жөнү    

__________ _________ _______________ ____________________________    

  

    

2-БӨЛҮК    

ТҮШКӨН ПАЙДА ЖАНА КЕТКЕН ЧЫГЫМДАР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ    

    

(миң сом)    

А. Пайыздык кирешелер    

Өтүп жаткан мезгил    

Жыл башынан бери    

1. Коммерциялык банктарда эсептер жана депозиттер боюнча пайыздык кирешелер  

  

    

2. Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп боюнча пайыздык кирешелер   

  

  

3. Соодалык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер  

  

  

4. Сатуу үчүн жарактуу баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер  

  

  

5. Төлөөгө чейин кармалып турган баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер     

  

  

6. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар боюнча пайыздык кирешелер     

  

  

7. Финансы-кредит уюмдарына кредиттер жана финансылык ижарасы боюнча пайыздык кирешелер     

  

  

8. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара боюнча пайыздык кирешелер, анын ичинде:  

  

  

а) өнөр жай     

  

  

б) айыл чарба жана кайра иштетүү     

  

  

в) соода жана коммерциялык операциялар     

  

  

г) ипотекадан тышкары, курулуш    

  

  

д) ипотека     

  

  

е) жеке адамдар     

  

  

ж) жана башкалар    

  

  

9. РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер  

  

  

10. Башка пайыздык кирешелер  

  

  

11. Бардыгы болуп пайыздык кирешелер  

  

  

  

  

  

Б. Пайыздык чыгашалар  

  

  

12. Юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча пайыздык чыгашалар  

    

    

13. Жеке адамдардын депозиттери боюнча пайыздык чыгашалар  

  

  

14. Юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери боюнча пайыздык чыгашалар  

  

  

15. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар боюнча пайыздык чыгашалар  

  

  

16. Банктардын депозиттери боюнча пайыздык чыгашалар  

  

  

17. Улуттук банктан алынган кредиттер боюнча пайыздык чыгашалар  

  

  

18. РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча пайыздык чыгашалар  

  

  

19. Алынган кредиттер боюнча пайыздык чыгашалар  

  

  

20. Субординацияланган карыздык милдеттенмелер боюнча пайыздык чыгашалар  

  

  

21. Башка пайыздык чыгашалар  

  

  

22. Бардыгы болуп пайыздык чыгашалар  

  

  

23. Таза пайыздык киреше  

  

  

24. Кредиттер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам боюнча чыгашалар  

  

  

25. РППУга чегерүүдөн кийинки таза пайыздык киреше  

  

  

  

  

  

В. Пайыздык эмес кирешелер    

    

    

26. Кызмат көрсөтүүлөргө төлөө жана комиссиялык жыйымдар      

    

    

27. Баалуу кагаздар менен операциялардан кирешелер  

  

  

28. Чет өлкө валютасы менен операциялардан кирешелер  

  

  

29. Туунду жана ассоциацияланган компанияларды кошо алганда, акцияларга жана пайларга салуулардан кирешелер/дивиденддер  

  

  

30. Башка пайыздык эмес кирешелер  

  

  

31. Бардыгы болуп пайыздык эмес кирешелер  

  

  

  

  

  

Г. Пайыздык эмес чыгашалар    

    

    

32. Банктык кызмат көрсөтүүлөргө төлөө жана комиссиялык жыйымдар боюнча чыгашалар       

    

    

33. Баалуу кагаздар менен операциялардан чыгашалар  

  

  

34. Чет өлкө валютасы менен операциялардан чыгашалар  

  

  

35. Башка пайыздык эмес чыгашалар  

  

  

36. Бардыгы болуп пайыздык эмес чыгашалар  

  

  

  

  

  

Д. Башка операциялык жана административдик чыгашалар    

    

    

37. Персоналды күтүүгө кеткен чыгашалар, анын ичинде:   

    

    

а) эмгек акы жана сый акылар  

  

  

б) башка компенсациялар жана субсидиялар (башка төлөп берүүлөр)  

  

  

в) Социалдык фондго төлөөлөр  

  

  

38. Банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнөгонорарлар  

  

  

39. Менчиктен салыктарды кошо алганда, негизги каражаттарга башка чыгашалар, анын ичинде:  

  

  

а) ижара төлөмү  

  

  

б) коммуналдык кызматтар  

  

  

в) амортизацияга кеткен чыгашалар  

  

  

40. Салыктар жана камсыздандыруу  

  

  

41. Башка операциялык жана административдик чыгашалар  

  

  

42. Бардыгы болуп, башка операциялык жана административдик чыгашалар  

  

  

43. Таза операциялык киреше (чыгаша)  

  

  

44. Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам боюнча чыгашалар (кредиттик операциялардан эмес)  

  

  

45. РППУга чегерүүдөн кийинки таза киреше (чыгым)  

  

  

46. Пайда салыгы  

  

  

47. Таза пайда (чыгым)  

  

  

  

  

  

  

  

   кызматы кол тамгасы аты-жөнү    

__________ _________ _______________ ____________________________    

    

    

    

2-БӨЛҮК А. “Ислам терезеси” алкагында банк тарабынан жүргүзүлүүчү операциялар боюнча түшкөн пайда менен кеткен чыгымдар жөнүндө отчет     

    

(миң сом)    

А. Операциялар боюнча алынган кирешелер    

Өтүп жаткан мезгил    

Жыл башынан бери    

1. Коммерциялык банктардын эсептеринде жайгаштырылган акча каражаттары боюнча кирешелер    

    

    

2. Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп боюнча кирешелер    

    

    

3. Баалуу кагаздар боюнча кирешелер     

    

    

4. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар боюнча кирешелер    

    

    

5. Финансы-кредит уюмдарына сунушталган каржылоодон алынган кирешелер, анын ичинде:    

    

    

а) мудараба келишими боюнча    

    

    

б) шарика/мушарака келишими боюнча    

    

    

в) шарика/мушарака мунтахийя биттамлик келишими боюнча    

    

    

г) мурабаха келиши боюнча    

    

    

д) истиснаа келиши боюнча     

    

    

е) иджара келиши боюнча     

    

    

ж) иджара мунтахийя биттамлик келиши боюнча     

    

    

з) салам келиши боюнча     

    

    

6. башка кардарларга сунушталган каржылоодон алынган кирешелер, анын ичинде:    

    

    

а) мудараба келишими боюнча    

    

    

б) шарика/мушарака келишими боюнча    

    

    

в) шарика/мушарака мунтахийя биттамлик келишими боюнча    

    

    

г) мурабаха келиши боюнча    

    

    

д) истиснаа келиши боюнча     

    

    

е) иджара келиши боюнча     

    

    

ж) иджара мунтахийя биттамлик келиши боюнча     

    

    

з) салам келиши боюнча     

    

    

7. РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча кирешелер    

    

    

8. Каржылоо операцияларынан алынган башка кирешелер    

    

    

9. Бардыгы болуп кирешелер    

    

    

Б. Операциялар боюнча келтирилген чыгашалар    

    

    

10. Юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү эсептери боюнча чыгашалар    

    

    

11. Жеке адамдардын эсептери боюнча чыгашалар    

    

    

12. Юридикалык жактардын мөөнөттүү эсептери боюнча чыгашалар    

    

    

13. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар боюнча чыгашалар    

    

    

14. Банктардын эсептери боюнча чыгашалар    

    

    

15. Улуттук банктын алдындагы милдеттенмелер боюнча чыгашалар     

    

    

16. Баалуу кагаздар боюнча чыгашалар    

    

    

17. РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча чыгашалар    

    

    

18. Каржылоо операциялары боюнча келтирилген чыгашалар, анын ичинде:     

    

    

а) мудараба келишими боюнча    

    

    

б) шарика/мушарака келишими боюнча    

    

    

в) шарика/мушарака мунтахийя биттамлик келишими боюнча    

    

    

г) мурабаха келиши боюнча    

    

    

д) истиснаа келиши боюнча     

    

    

е) иджара келиши боюнча     

    

    

ж) иджара мунтахийя биттамлик келиши боюнча     

    

    

з) салам келиши боюнча     

    

    

19. Каржылоо операциялары боюнча келтирилген башка чыгашалар    

    

    

20. Бардыгы болуп чыгашалар    

    

    

21. Киреше/чыгым    

    

    

22. Сунушталган каржылоо боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам боюнча чыгашалар     

    

    

23. РППУга чегерүүдөн кийинки киреше/чыгым    

    

    

В. Банктын операциялары боюнча башка кирешелер    

    

    

24. Кызмат көрсөтүүлөргө төлөө жана комиссиялык жыйымдар    

    

    

25. Баалуу кагаздар менен операциялардан кирешелер    

    

    

26. Чет өлкө валютасы менен операциялардан кирешелер    

    

    

27. Башка кирешелер    

    

    

28. Бардыгы болуп башка кирешелер    

    

    

Г. Банктын операциялары боюнча башка чыгашалар, операциялык чыгашалар    

    

    

29. Банктык кызмат көрсөтүүлөргө төлөө жана комиссиялык жыйымдар боюнча чыгашалар    

    

    

30. Кайрымдуулукка чыгашалар жана ушундай эле башка чыгашалар    

    

    

31. Баалуу кагаздар менен операциялардан кеткен чыгымдар    

    

    

32. Чет өлкө валютасы менен операциялардан кеткен чыгымдар    

    

    

33. Башка чыгашалар    

    

    

34. Бардыгы болуп башка чыгашалар    

    

    

35. Операциялык чыгашалар    

    

    

36. Таза операциялык киреше    

    

    

37. Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам боюнча чыгашалар (кредиттик операциялардан эмес)    

    

    

38. РППУга чегерүүдөн кийинки таза киреше (чыгым)    

    

    

Маалымат үчүн: башка кардарларды каржылоодон алынган кирешелер, анын ичинде:    

    

    

а) өнөр жайга     

    

    

б) айыл чарбасына жана кайра иштетүүгө кредиттер     

    

    

в) соодага жана коммерциялык операцияларга    

    

    

г) ипотекадан сырткары курулушка     

    

    

д) ипотекага     

    

    

е) жеке адамдар    

    

    

ж) башкалар    

    

    

    

    

кызматы: _________ кол тамгасы: ___________ аты-жөнү: _____________    

    

    

3-БӨЛҮК    

КАПИТАЛДЫН ТҮЗҮМҮ     

    

А. Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр    

    

(миң сом)    

    

1. Жыйынтыгында, өткөн календардык жылдын отчетунда чагылдырылган капитал    

    

2. Өткөн жылдын отчетунда көрсөтүлбөгөн капиталдын эсептерин корректировкалоо    

    

3. Корректировакаларды эске алуу менен өткөн жылдын акырына карата капитал    

    

4. Жыл башынан бери алынган пайда (чыгым)    

    

5. Өтүп жаткан жылдагы номиналдан үстөк төлөнгөн капитал (нетто)    

    

6. Өтүп жаткан жылдагы камдардагы өзгөрүүлөр (нетто)    

    

а) негизги каражаттары кайрадан баалоо боюнча камдар     

    

б) сатууга жарактуу болгон баалуу кагаздарды кайрадан баалоо боюнча кам     

    

в) башка жалпы камдар    

    

г) банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар     

    

д) пайданы теңдештирүүгө кам     

    

е) инвестициялар боюнча тобокелдиктерди жабууга кам    

    

7. Минуска чыгаруу менен: жөнөкөй акциялар боюнча жарыяланган акча дивиденддери    

    

8. Минуска чыгаруу менен: артыкчылык берилген акциялар боюнча жарыяланган акча дивиденддери    

    

9. Өтүп жаткан жылдагы капиталды башка корректировкалоо (нетто)    

    

10. Жыйынтыгында отчеттук мезгилдин акырына карата капитал    

    

    

Б. Банктын акциялары жана башка баалуу кагаздары тууралуу маалымат    

    

(миң сом)    

    

Баланстын статьялары    

Жергиликтүү капитал    

Чет өлкө капиталы    

1. Жарыяланган уставдык капитал    

    

    

2. Төлөнгөн уставдык капитал    

    

    

анын ичинен:    

    

    

а) жөнөкөй     

    

    

б) артыкчылык берилген     

    

    

3. Төлөнгөн уставдык капиталдагы мамлекеттин үлүшү    

    

    

    

    

    

4-БӨЛҮК    

БӨЛҮШТҮРҮЛБӨГӨН ПАЙДАДАГЫ ӨЗГӨРҮҮЛӨР     

    

(миң сом)    

    

1. Өткөн жыл үчүн отчетто чагылдырылган бөлүштүрүлбөгөн пайда    

    

2. Өткөн жылдын акырына карата чагылдырылбаган бөлүштүрүлбөгөн пайданы корректировкалоо    

    

3. Корректировакаларды эске алуу менен өткөн жылдын акырына карата бөлүштүрүлбөгөн пайда    

    

4. Жыл башынан бери алынган пайда (чыгым)    

    

5. Өтүп жаткан жылдагы банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдардагы өзгөрүүлөр (нетто)    

    

6. Өтүп жаткан жылдагы бөлүштүрүлбөгөн пайдага таасирин тийгизген башка камдардагы өзгөрүүлөр (нетто)    

    

7. Минуска чыгаруу менен: жөнөкөй акциялар боюнча жарыяланган акча дивиденддери    

    

8. Минуска чыгаруу менен: артыкчылык берилген акциялар боюнча жарыяланган акча дивиденддери    

    

9. Минуска чыгаруу менен: жөнөкөй акциялар боюнча жарыяланган банктын акциялары түрүндөгү дивиденддер    

    

10. Минуска чыгаруу менен: артыкчылык берилген акциялар боюнча жарыяланган банктын акциялары түрүндөгү дивиденддер    

    

11. Өтүп жаткан жылдагы бөлүштүрүлбөгөн пайданы башка корректировкалоо, (нетто)     

    

12. Жыйынтыгында отчеттук мезгилдин акырына карата бөлүштүрүлбөгөн пайда    

    

    

    

кызматы кол тамгасы аты-жөнү     

_______________ _________________ __________________________    

    

5-БӨЛҮК    

БААЛУУ КАГАЗДАРДЫН ПОРТФЕЛИ    

    

(миң сом)    

    

Статьялардын аталышы    

Бардыгы болуп    

Чет өлкө валютасы    

1. Мамлекеттик органдар тарабынан чыгарылган соодалык, карыздык баалуу кагаздар, анын ичинде:    

    

    

а) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик казына векселдери жана башка мамлекеттик баалуу кагаздар     

    

    

б) Улуттук банк тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар     

    

    

в) жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар    

    

    

г) КМШ жана Балтика боюндагы өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар     

    

    

д) ОЭСР өлкөлөрүнүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар    

    

    

е) башка өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар    

    

    

2. Башка карыздык соодалык баалуу кагазадар, анын ичинде:    

    

    

а) жергиликтүү компаниялардын карыздык баалуу кагаздары     

    

    

а1) жергиликтүү ислам банктарынын карыздык баалуу кагаздары     

    

    

б) чет өлкө компанияларынын карыздык баалуу кагаздары    

    

    

б1) чет өлкө ислам банктарынын карыздык баалуу кагаздары    

    

    

3. Капиталдык соодалык баалуу кагаздар, анын ичинде:    

    

    

а) жергиликтүү компаниялардын капиталдык баалуу кагаздары     

    

    

а1) жергиликтүү ислам банктарынын капиталдык баалуу кагаздары     

    

    

б) чет өлкө компанияларынын капиталдык баалуу кагаздары    

    

    

б1) чет өлкө ислам банктарынын капиталдык баалуу кагаздары    

    

    

4. Мамлекеттик органдар тарабынан чыгарылган, сатуу үчүн жарактуу болгон карыздык баалуу кагаздар, анын ичинде:    

    

    

а) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик казына векселдери жана башка мамлекеттик баалуу кагаздар     

    

    

б) Улуттук банк тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар     

    

    

в) жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар    

    

    

г) КМШ жана Балтика боюндагы өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар     

    

    

д) ОЭСР өлкөлөрүнүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар    

    

    

е) башка өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар    

    

    

5. Сатуу үчүн жарактуу болгон башка карыздык баалуу кагаздар, анын ичинде:    

    

    

а) жергиликтүү компаниялардын карыздык баалуу кагаздары     

    

    

а1) жергиликтүү ислам банктарынын карыздык баалуу кагаздары     

    

    

б) чет өлкө компанияларынын карыздык баалуу кагаздары    

    

    

б1) чет өлкө ислам банктарынын карыздык баалуу кагаздары    

    

    

6. Сатуу үчүн жарактуу болгон капиталдык баалуу кагаздар, анын ичинде:    

    

    

а) жергиликтүү компаниялардын капиталдык баалуу кагаздары     

    

    

а1) жергиликтүү ислам банктарынын капиталдык баалуу кагаздары     

    

    

б) чет өлкө компанияларынын капиталдык баалуу кагаздары    

    

    

б1) чет өлкө ислам банктарынын капиталдык баалуу кагаздары    

    

    

7. Мамлекеттик органдар тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар, анын ичинде:    

    

    

а) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик казына векселдери жана башка мамлекеттик баалуу кагаздар     

    

    

б) Улуттук банк тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар     

    

    

в) жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар    

    

    

г) КМШ жана Балтика боюндагы өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар     

    

    

д) ОЭСР өлкөлөрүнүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар    

    

    

е) башка өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар    

    

    

8. Төлөөгө чейин кармалып туруучу башка карыздык баалуу кагаздар, анын ичинде:    

    

    

а) жергиликтүү компаниялардын карыздык баалуу кагаздары     

    

    

а1) жергиликтүү ислам банктарынын карыздык баалуу кагаздары     

    

    

б) чет өлкө компанияларынын карыздык баалуу кагаздары    

    

    

б1) чет өлкө ислам банктарынын карыздык баалуу кагаздары    

    

    

9. Баалуу кагаздарга жалпы РППУ    

    

    

10. Баалуу кагаздарга атайы РППУ    

    

    

11. Баалуу кагаздардын таза наркы    

    

    

Маалымат үчүн: өткөн мезгилге салыштырганда баалуу кагаздардын наркынын өзгөрүүсү, анын ичинде:    

    

    

а) Соодалык баалуу кагаздар     

    

    

б) Сатуу үчүн жарактуу болгон баалуу кагаздар     

    

    

в) Төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар    

    

    

    

кызматы кол тамгасы аты-жөнү     

_______________ _________________ __________________________    

    

6-БӨЛҮК А.    

МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ    

(сом менен)    

    

(миң сом)    

Статьянын аталышы    

Бардыгы болуп (3 жана 5 тилкелердин суммасы)  

Утурумдук (мөөнөтүөткөрүлүп жиберилбеген активдер)  

Пролонгацияланган кредиттер (3-тилкеден)  

Бардыгы болуп, мөөнөтүөткөрүлүп жиберилген активдер    

1 күндөн 30 күнгөчейин    

31 күндөн 60 күнгөчейин    

61 күндөн 90 күнгөчейин    

91 күндөн 120 күнгөчейин    

120 күндөн ашык    

Бардыгы болуп, чегербөөстатусундагы кредиттер    

1. Кредиттер жана финансы-кредит уюмдарыменен башка операциялар:  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

а) кредиттер, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүүоперациялар     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

в) башка банктардагы депозиттер    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

а) өнөр жайга кредиттер     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

г) курулушка кредиттер    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

д) ипотекалык кредиттер     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

е) жеке адамдар    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ж) башка кредиттер    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

4. Башка активдер    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

5. Жыйынтыгында, активдер    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Маалымат үчүн: реструктуризацияланган кредиттер    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

кызматы кол тамгасы аты-жөнү     

___________________ _______________ ____________________________    

    

6-БӨЛҮК Б.    

МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ    

(чет өлкө валютасында)    

    

(миң сом)    

    

Статьянын аталышы    

Бардыгы болуп (3 жана 5 тилкелердин суммасы)  

Утурумдук (мөөнөтүөткөрүлүп жиберилбеген активдер)  

Пролонгацияланган кредиттер (3-тилкеден)  

Бардыгы болуп, мөөнөтүөткөрүлүп жиберилген активдер    

1 күндөн 30 күнгөчейин    

31 күндөн 60 күнгөчейин    

61 күндөн 90 күнгөчейин    

91 күндөн 120 күнгөчейин    

120 күндөн ашык    

Бар-дыгы болуп, чегербөө статусундагы кредиттер    

1. Кредиттер жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар:  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

а) кредиттер, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүүоперациялар     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

в) башка банктардагы депозиттер    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

а) өнөр жайга кредиттер     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

г) курулушка кредиттер    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

д) ипотекалык кредиттер     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

е) жеке адамдар    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ж) башка кредиттер