Кайта келүү
 Конъюктура: 28 - сентябрь - 02 октябрь
ь 2009-жылдын 30-сентябрында Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

"Банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык жъргъзълъъчъ операциялар боюнча типтъъ келишимине коюлуучу талаптар жёнъндё" жобо тууралуу (№39/4); 

"Банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык жъргъзълъъчъ операцияларды жъзёгё ашыруучу коммерциялык банктардын эсептик саясатына коюлуучу талаптар жёнъндё" жобо тууралуу (№39/5); 

"Банк ишин лицензиялоо жёнъндё" жобого ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу (№39/6); 

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 22-августунда кабыл алынган, 2007-жылдын 4-октябрында Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 88-07 номеринде катталган "Пакеттик клиринг системасында тёлёмдёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё нускоо тууралуу" №38/11 токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё (№39/8). 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2009-жылдын 23-сентябрында Улуттук банк Башкармасы "Милдеттъъ камдык талаптарды эсептёё ъчън колдонулуучу доллардын алмашуу курсу жёнъндё "38/1 токтомун кабыл алгандыгы тууралуу билдирет, бул токтомго ылайык 2009-жылдын 28-сентябрынан 2010-жылдын 30-майына чейинки мезгил ичинде милдеттъъ камдык талаптарды эсептёё ъчън АКШ долларынын алмашуу курсу 1 АКШ доллары ъчън 44,0 сом ёлчёмъндё белгиленген.  

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Акча-кредиттик жёнгё салуу комитетинин чечими менен "Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсынын кредиттёё максаттары ъчън базалык чени 2009-жылдын 28-сентябрынан тартып 8,0 пайыз ёлчёмъндё белгиленгендигин билдирет. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5000 сом номиналындагы банкнота кадыр-барктуу эл аралык "2010-жылдын Банкноту" аталышындагы конкурстун номинанты болгондугу тууралуу маалымдайт. Конкурстун уюштуруучусу болуп Эл аралык дъйнёнън кагаз акчаларын топтоочу коллекционерлер ассоциациясы менен кызматташтыктагы IBNS эл аралык банкнот коомчулугу эсептелет. 

Конкурска 2009-жылы жъгъртъъгё чыгарылган дъйнё ёлкёлёрънън банкноттору катышышкан. Анын номинациясына, биздин ёлкёнън банкнотунан тышкары, тёмёнкъ беш банкнот киргизилген: Армениянын 100 000 драм наркындагы банкноту, Ямайканын 5000 доллары, Бермуддун 2 доллары, Ботсвандын 200 пулу жана Тъштък Кореянын 50 000 вону. 

Конкурстун жыйынтыгы 2010-жылдын 31-январында чыгарылат. 5000 сом номиналындагы кыргыз банкноту ушул эл аралык деьгээлдеги конкурстун жеььъъчъсънён болот деген ишенимдебиз. 

Конкурс тууралуу кеьири маалыматты http://theibns.org сайтынан алууга болот.  

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. Жеке ишкер Аманбаев Бекмурат Иметовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 2-октябрында берилген 4155-лицензия), алмашуу бюросу 2337 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" базары, борбордук ётмё жол, №25-конт.  

2. Жеке ишкер Кокуев Садыкжан Ураимжановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 30-сентябрында берилген 4154-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу району, "Туратали" борбордук базары

3. ЖЧК "Ак Нур-Капитал" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 29-сентябрында берилген 241-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жал-29 кичирайону, 1-ъй, 54-кв. 

 

2009-жылдын 29-сентябрынан тартып жеке ишкер Адиева Раушан Кубанычбековнага 2009-жылдын 10-июлунда берилген №4101-лицензия ёзън-ёзъ жойгондугуна байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Чолпон-Ата шаары, Совет кёчёсъ, 70/2

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 28-сентябрынан 2-октябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

9 823,9 

62 958 

1 265,0 

59 908 

8 558,9 

3 050 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,9 

95,2 

87,1 

4,8 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

0,4 

1,2 

0,5 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

21,2 

8,4 

18,6 

8,7 

21,5 

1,9 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

17,6 

45,0 

19,0 

47,2 

17,4 

1,6 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,4 

0,5 

3,1 

0,5 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,6 

4,1 

4,9 

4,3 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

7 851,8 

56 597 

1 029,8 

54 665 

6 822,0 

1 933 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

1 972,2 

6 361 

235,3 

5 243 

1 736,9 

1 118 

25,1 

11,2 

22,8 

9,6 

25,5 

57,8 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 28-сентябрына карата 

2009-жылдын 2-октябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттар-дын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

68 303  

69 080 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

463 

 

380 

83 

463 

 

380 

83 

Банкоматтардын саны  

148 

148 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган.