Кайта келүү

 Конъюктура: 05 - 09 октябрь
Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. Жеке ишкер Байжуманова Айзада Тургунбековнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 6-октябрында берилген №4158-лицензия), алмашуу бюросу 2340 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Манас" аэропорту, кън чыгыш жагы, 2-кабат. 

2. Жеке ишкер Мавланов Таалайбек Хатамбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 5-октябрында берилген №4157-лицензия), алмашуу бюросу 2339 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек Жолу кёчёсъ, 251. 

3. Жеке ишкер Кыдыров Таалайбек Мухтаровичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 5-октябрында берилген №4156-лицензия), алмашуу бюросу 2338 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек Жолу кёчёсъ, 186. 

4. ЖЧК "Адис-кредит" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 9-октябрында берилген 243-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кузнечная крепость кёчёсъ, 49-ъй

5. ЖЧК "Oracle (Оракл)" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 6-октябрында берилген 242-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ахунбаев атындагы кёчё, 49-ъй

 

2009-жылдын 7-октябрынан тартып жеке ишкер Жумабаева Гулнура Абдыкуловнага 2009-жылдын 16-мартында берилген №3920-лицензия ёзън-ёзъ жойгондугуна байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 4 "Б". 

 

 

"Коомчулуктун пикирин билъъ кызматы сиздердин сурооьуздарга жооп берет

 

Жарандардын коммерциялык банктар менен алар тарабынан кёрсётълъъчъ кызматтарга тиешелъъ талаштары боюнча кайрылууларына байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамдын 6-статьясынын 2-пунктуна ылайык Улуттук банк коммерциялык банктын жана анын кардарынын ортосундагы келишимдик мамилелерге киришъъгё укугу жок экендиги тууралуу тъшъндърмё берет. Коммерциялык банк жана анын кардары экёёнън ортосундагы келишимдин аткарылуу процессинде келип чыгуучу талаш-тартыш маселелерди чечъъ сот тартиби боюнча жъргъзълёт. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 5-октябрынан 12-октябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

9 506,5 

63 082 

1 146,2 

60 611 

8 360,2 

2 471 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,1 

96,1 

87,9 

3,9 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

0,5 

1,7 

0,5 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

19,2 

7,4 

19,2 

7,5 

19,2 

3,8 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

15,3 

42,5 

18,2 

44,2 

15,0 

1,5 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,1 

1,7 

1,0 

1,7 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,8 

6,6 

6,3 

6,9 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

14 091,7 

59 238 

1 120,1 

57 095 

12 971,6 

2 143 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-4 585,2 

3 844 

26,1 

3 516 

-4 611,4 

328 

-32,5 

6,5 

2,3 

6,2 

-35,5 

15,3 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 2-октябрына карата 

2009-жылдын 9-октябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттар-дын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

69 080 

69 795  

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

463 

 

380 

83 

467 

 

384 

83 

Банкоматтардын саны  

148 

148 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган