Кайта келүү
 Конъюнктура: 12 - 16 октябрь


ь 2009-жылдын 14 жана 15-октябрында Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отурумдары ёткёрълъп, алардын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№41/3); 

"Операцияларды банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык жъзёгё ашыруучу банктар тарабынан ачык валюта позициясынын лимиттерин сактоо тартиби жёнъндё" жобо тууралуу (№41/4); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё (№41/5); 

"Кыргыз Республикасынын тёлём системасы жёнъндё" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору тууралуу (№41/6); 

"Кыргыз Республикасындагы банктык тёлём карттары жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу (№41/7); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29-апрелиндеги №23/4 "Майда дъь жана чекене тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасынын кызмат кёрсётъълёрънё тарифтерди жана Айкын убакыт ыргагындагы эсептешъълёрдън гросс системасынын кызмат кёрсётъълёрънё тарифтерди бекитъъ жёнъндё" токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу (41/9); 

"Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсынын Банктарды рефинансылоо саясатына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№42/1). 

 

 

ь Улуттук валютанын жасалма банкноттору жёнъндё маалыматтык билдиръъ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы республиканын аймагында 5 000 сом номиналындагы жасалма банкноттордун пайда болгондугуна байланыштуу бул жасалма банкноттор АА 2531*** (акыркы ъч сан алмашып турат) сериясынан башталган номерлер менен жасалмаланганына кёьълъьъздёрдъ бурууну суранат. Андан тышкары, жасалма акча чыгаруучулар алардын чыныгы банкноттордон айырмачылыгын жашыруу максатында банкнотторго колдонулган купюралардын кейпин беръъгё аракеттенишет.  

Шектъъ банкнотту чыныгы банкноттон айырмалоо ъчън, аны чыныгы банкнот деп ёзъьъз ишенген банкнот менен салыштырып кёръъ эле жетиштъъ болот. Бир эле белгинин окшоштугуна ишенъъгё болбойт, банкноттордун аныктыгынын Сизге белгилъъ болгон коргоо элементтерин текшерип кёръъ зарыл: 

1. SPARK элементин карап кёръъ портреттин сол жагында жайгашкан кочкул-жашыл тёрт бурчтук. Банкнотту колго алып, кыймылдатып кёръъдё, анда тъшърългён ири сандар кочкул-жашыл тъстён ачык-жашыл тъскё ёзгёрёт. Ёйдё-тёмён кыймылдатууда номиналдын сандары жашыл тъстён кёк тъскё ёзгёрёт

2. Кёзёнёкчё търъндёгъ коргоо тилкесинин бар экендигин текшеръъ, ал банкнотту айландырып кыймылдатууда ёьън кызыл тъстён жашыл тъскё ёзгёртёт, ал эми аралыктары ъзгълтъксъз болуп чогуу кёрънёт. 

3. Сары тегеректин ичинде бёлънъп туруучу кыргыз улуттук оймо-чийменин сърётънън колго урунуусун кармалап текшеръъ. 

4. Банкноттун оь жагынын тёмёнкъ бурчунда жайгашкан тёрт бурчтукка кёьъл буруу. Банкнотту айландырып кароодо орнаменттин алдында "5000" номинал сандары кёрънёт. 

5. Банкноттун арткы бетин кароо. Тике бурч менен кароодо "5 000" сандары жана "КЫРГЫЗ БАНКЫ" жазуусу бар иридисценттик тилке кёрънёт. 

Эгер колуьуздарга шектъъ деп саналган банкнот келип тийсе, анда аны жакын жерде жайгашкан Финансы полициясы кызматынын иликтёё бёлъмънё же Улуттук банкка ёткёръп беръъ керек, бул жерлерде адистер банкноттун аныктыгына экспертиза жъргъзё алышат. Шектъъ банкнотаны башка колго ёткёръп жиберъъгё аракет жасоонун кереги жок, анткени жасалма акчаны даярдоо гана эмес, аны таркатуу дагы мыйзам тарабынан жазаланат. 

Кыргыз Республикасынын Кылмыш Кодексинин 198-статьясына ылайык жасалма банкноталарды ёткёръъ же сактоо мълкън конфискациялоо жолу менен ъч жылдан беш жылга чейинки мёёнёткё эркинен ажыратуу менен жазаланат. Ушул эле аракеттер, ири ёлчёмдё жана топтошкон адамдар тарабынан аткарылса мълкън конфискациялоо жолу менен он жылга чейинки мёёнёткё эркинен ажыратуу менен жазаланат. 

Улуттук валютанын шектъъ деп саналган банкнотторун жана монеталарын экспертизага кабыл алуу Улуттук банк тарабынан иш жумасынын дъйшёмбъ кънънён жума кънънё чейин саат 9.00 дён 12.00гё чейин жъргъзълёт. Экспертизаны жъргъзъъ ъчън акы алынбайт. Экспертиза жасоо мёёнётъ 5 жумуш кънънён ашпайт.  

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. Жеке ишкер Кадыров Эркинжан Тажиматовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 16-октябрында берилген №4165-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Базар-Коргон айылы, борбордук базар

2. Жеке ишкер Дон Наталья Николаевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 15-октябрында берилген №4164-лицензия), алмашуу бюросу 2344 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 176-ъй

3. Жеке ишкер Азимов Кубанычбекке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 14-октябрында берилген №4163-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Кадамжай району, Кадамжай кыштагы, Гагарин атындагы кёчё, номерсиз, борбордук базар

4. Жеке ишкер Уринбаев Сабиржан Каримовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 12-октябрында берилген №4162-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, "Туратали" базары, 0-катар, 8-пункт. 

5. Жеке ишкер Таабалдиев Абдирашит Тажидиновичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 12-октябрында берилген №4161-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Баткен шаары, Т.Садыков атындагы кёчё, 8. 

6. "Трио" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 12-октябрында берилген №4160-лицензия), алмашуу бюросу 2342 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспекти, 117-ъй (оюн залы). 

7. Жеке ишкер Косов Юрий Михайловичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 12-октябрында берилген №4159-лицензия), алмашуу бюросу 2341 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Б. Баатыр атындагы кёчё, 72 а. 

8. ЖЧК "Ак-Бата Инком" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 12-октябрында берилген 244-къбёлък). Юридикалык дареги: Нарын областы, Жумгал району, Чаек айылы, Э.Матыев атындагы кёчё, 138. 

9. ЖЧК "UTASU" ("УТАСУ") МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 12-октябрында берилген 245-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бёкёнбаев атындагы кёчё, 136-ъй

10. КФ "Мырзайым" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 15-октябрында берилген 181-къбёлък). Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын району, Жалгыз-Терек айылы, Байбагыш уулу Атыгул атындагы кёчё, 18. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин  

лицензиялары/къбёлъктёръ кайра чакырылып алынган жана жокко чыгарылган

 

1. 2009-жылдын 13-октябрынан тартып ЖЧК "Шанс-Кредит" МККсына 2005-жылдын 30-сентябрында берилген №36-къбёлъгъ чакан кредиттерди беръъ ишин бир жылдан ашык мёёнёт ичинде жъзёгё ашырбагандыгына байланыштуу 2009-жылдын 13-октябрындагы №30 чечимдин негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 5-кичирайону, 55-ъй, 60-кв. 

2. 2009-жылдын 13-октябрынан тартып ЖЧК "Эл-Кредит" МККсына 2005-жылдын 23-майында берилген №135-къбёлъгъ чакан кредиттерди беръъ ишин бир жылдан ашык мёёнёт ичинде жъзёгё ашырбагандыгына байланыштуу 2009-жылдын 13-октябрындагы №31 чечимдин негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Шопоков атындагы кёчё, 37-81. 

3. 2009-жылдын 16-октябрынан тартып жеке ишкер Текеспаева Нурия Байышовнага 2009-жылдын 5-июнунда берилген №4065-лицензия мезгилдъъ жумуштардын аяктагандыгына байланыштуу (Ысык-Кёл областтык башкармалыгынын 2009-жылдын 12-октябрындагы билдиръъсъ) жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Чолпон-Ата шаары, Совет кёчёсъ, №97, "Зодиак" казиносу. 

4. 2009-жылдын 13-октябрынан тартып "Лидер Ош" кредиттик союзуна 2005-жылдын 13-июлунда берилген №493-лицензия 2009-жылдын 23-сентябрындагы кредиттик союздун ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ катышуучуларынын жалпы жыйынынын протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу району, Кара-Суу шаары, Терешкова атындагы кёчё, 4. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 12-октябрынан 16-октябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 018,8 

69 385 

1 178,3 

67 454 

6 840,5 

1 931 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

14,7 

97,2 

85,3 

2,8 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

0,4 

1,1 

0,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

19,6 

4,9 

15,1 

5,0 

20,3 

3,3 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

21,0 

46,4 

19,5 

47,7 

21,2 

2,1 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,1 

7,9 

7,6 

8,1 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

14 091,7 

59 238 

1 120,1 

57 095 

12 971,6 

2 143 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-6 072,9 

10 147 

58,2 

10 359 

-6 131,1 

-212 

-43,1 

17,1 

5,2 

18,1 

-47,3 

-9,9 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 9-октябрына карата 

2009-жылдын 16-октябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

69 795  

70 368 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

467 

 

384 

83 

467 

 

384 

83 

Банкоматтардын саны  

148 

149 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган