Кайта келүү
 Конъюктура: 26 - 30 октябрь


ь Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-октябрынын 43/1 "Бъркът" жана "Бугу эне" коллекциялык къмъш монеталары жёнъндё» токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын аймагында 2009-жылдын 29-октябрынан тартып "ЕврАзЭС ёлкёлёрънън жаныбарлар дъйнёсъ" жана "ЕврАзЭС ёлкёлёрънън элдеринин уламыштары жана жомоктору" серияларына арналган 10 сом номиналындагы "Бъркът" жана "Бугу эне" къмъш монеталары жъгъртъъгё чыгарылат. 

 

Монеталардын мънёздёмёлёръ 

 

Аталышы 

Номиналы 

Металлы (пробасы

Салмагы 

Диаметри 

Сапаты  

Нускасы 

(даана

"Бъркът

10 сом 

Ag 925° 

31.1 г 

38.61 мм 

пруф 

3 000 

Ч. Айтматовдун "Ак кеме" повестиндеги "Бугу эне

10 сом 

Ag 925° 

31.1 г 

38.61 мм 

пруф 

3 000 

 

"ЕврАзЭС ёлкёлёрънън жаныбарлар дъйнёсъ" жана "ЕврАзЭС ёлкёлёрънън элдеринин уламыштары жана жомоктору" серияларындагы "Бъркът" жана "Бугу эне" коллекциялык монеталары ЕврАзЭС ёлкёлёрънън баалуу металлдарынан коллекциялык монеталарды жасатуу жана сатып ёткёръъ боюнча Эл аралык программанын чегинде чыгарылган. ЕврАзЭС ёлкёлёрънън борбордук (улуттук) банктары тарабынан чыгарылган коллекциялык монеталардын бардык сериясын бириктирген негизги элемент болуп, аларга тъшърългён ЕврАзЭСтин эмблемасы саналат

Монеталар Казахстан зээрканасында чыгарылган. "Бъркът" жана "Бугу эне" коллекциялык къмъш монеталарынын ар биринин баасы 1 800 сом

Монеталар Улуттук банктын Борбордук жъгъртъъ кассасында жана анын областтык башкармаларынын жъгъртъъ кассаларында сатылат. Сатуу убактысы кънъгё саат 9.00 дён 12.30 га чейин (ишемби жана жекшемби къндёрънён башка). 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. "Мэри-Клуб" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 30-октябрында берилген №4179-лицензия), алмашуу бюросу 2363 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Горький атындагы кёчё, 33. 

2. КЖК "Ъмът" ломбардына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 30-октябрында берилген 4178-лицензия), алмашуу бюросу 2362 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев атындагы кёчё, "Жайыл" базары, №5-павильон. 

3. Жеке ишкер Сатывалдиев Торавай Майметовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 30-октябрында берилген 4177-лицензия), алмашуу бюросу 2361 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Чалдовар айылы, Ленин атындагы кёчё, 518. 

4. Жеке ишкер Султанов Акылбек Аскарбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 28-октябрында берилген 4176-лицензия), алмашуу бюросу 2360 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" базары, борбордук ётмё жол, № 13-орун

5. Жеке ишкер Джорупбеков Муса Казакбаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 28-октябрында берилген 4175-лицензия), алмашуу бюросу 2359 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, К.Маркс атындагы кёчё, 2-ъй

6. Жеке ишкер Зиньковский Владимир Владимировичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 28-октябрында берилген 4174-лицензия), алмашуу бюросу 2358 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Центральная кёчёсъ, 60. 

7. Жеке ишкер Шабазов Рашид Ибраимовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 28-октябрында берилген 4173-лицензия), алмашуу бюросу 2357 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик-Баатыр атындагы, 67/1. 

8. Жеке ишкер Эталиев Алмазбек Шаршебаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 28-октябрында берилген №4172-лицензия), алмашуу бюросу 2356 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дэн Сяопин атындагы кёчё, 4-ъй, 13-кв. 

9. КЖК "ААЛАМ-КРЕДИТ" ломбардына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-октябрында берилген №4171-лицензия), алмашуу бюросу 2355 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспекти, 36/1. 

10. Жеке ишкер Лянко Михаил Александровичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 26-октябрында берилген №4170-лицензия), алмашуу бюросу 2354 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас проспектиси, 57. 

11. ЖЧК "Кредитор" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 29-октябрында берилген №246-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек Жолу кёчёсъ, 362. 

12. ЖЧК "Темирлан" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 30-октябрында берилген №247-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Ленин атындагы кёчё, 164. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин  

лицензиялары/къбёлъктёръ кайра чакырылып алынган жана жокко чыгарылган

 

1. 2009-жылдын 29-октябрынан тартып "КС Эльдар-Юг" финансылык кооперативине 2005-жылдын 14-июлунда берилген 495-лицензия 2009-жылдын 1-октябрындагы кредиттик союздун ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ катышуучуларынын жалпы жыйынынын протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Петров атындагы кёчё, номерсиз. 

2. 2009-жылдын 30-октябрынан тартып "КС Катмар" финансылык кооперативине 2001-жылдын 20-ноябрында берилген №315-лицензия 2009-жылдын 27-октябрындагы "Катмар" кредиттик союзунун ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ катышуучуларынын жалпы жыйынынын протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Голубев атындагы кёчё, 3. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 19-октябрынан 23-октябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 487,8 

58 295 

1 174,6 

56 500 

6 313,2 

1 795 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,7 

96,9 

84,3 

3,1 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,5 

0,6 

0,5 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

13,0 

5,3 

13,3 

5,4 

13,0 

1,8 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

21,0 

48,5 

25,7 

49,9 

20,2 

1,8 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,4 

2,8 

2,2 

2,9 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

14 091,7 

59 238 

1 120,1 

57 095 

12 971,6 

2 143 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-3 738,8 

1 535 

118,1 

1 349 

-3 856,9 

186 

-26,5 

2,6 

10,5 

2,4 

-29,7 

8,7 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 23-октябрына карата 

2009-жылдын 30-октябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

70 866 

71 553 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

449 

 

366 

83 

473 

 

390 

83 

Банкоматтардын саны  

149 

151 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган