Кайта келүү
 Конъюнктура: 16 - 20 ноябрь


ь 2009-жылдын 18-ноябрында Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

номиналы 10 сом болгон монетаны жъгъртъъгё чыгаруу жёнъндё (№46/1); 

2009-жылдын январь-сентябрь айлары ъчън акча-кредит-саясаты жёнъндё отчет жёнъндё (№46/3); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё (№46/4), бул токтомго ылайык "Кыргыз Республикасынын ёнъгъъ фонду" ЖАКынын ишин жёнгё салуу жёнъндё убактылуу жобо" бекитилген

"Айыл-Банк" ААКы жёнъндё (№46/5), бул токтомго ылайык аталган банктан банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна чектёёлёр алынып салынган; 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 2-сентябрындагы №36/1 токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№46/6). Аталган токтом менен "Кыргыз Республикасынын ёнъгъъ фонду" ЖАКына банктык операцияларды жъргъзъъ укугу белгиленген

"Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонд" ЖЧКсынын активдерин классификациялоо жана камдарын тъзъъ жёнъндё жобону бекитъъ тууралуу (№46/16); 

Банктарды рефинансылоо саясатына микрофинансылоо ыкмаларын кеьейтъъ жана кредиттик линияларды жактыруу бёлъгъндё ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№46/17). 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. ЖЧК "Инвест-Мак" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 20-ноябрында берилген №254-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чокморов атындагы кёчё, 164-ъй

2. ЖЧК "Ишеним-кредит" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 20-ноябрында берилген №253-къбёлък). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Таш-Кёмър шаары, Осмонбеков атындагы кёчё, 37. 

3. ЖЧК "Элетке салым" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 19-ноябрында берилген №252-къбёлък). Юридикалык дареги: Ош областы, Алай району, Ъч-Дёбё айыл округу, Кичи-Каракол айылы (багыты: Ъч-Дёбё айыл управасынын конторасы). 

4. КФ "Салый-апа" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 20-ноябрында берилген 182-къбёлък). Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын району, Кара-Чий айылы, Жантай атындагы кёчё, 8. 

5. Жеке ишкер Атабаева Динара Шамшиевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 20-ноябрында берилген 4193-лицензия), алмашуу бюросу 2375 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 146-ъй ("Сильвер" дъкёнъ)  

6. КЖК "Экспресс Капитал" ломбардына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 20-ноябрында берилген 4192-лицензия), алмашуу бюросу 2374 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Баатыр атындагы кёчё,.49/1-ъй

7. Жеке ишкер Степаненко Галина Ивановнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 19-ноябрында берилген 4191-лицензия), алмашуу бюросу 2373 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары,. Москва кёчёсъ, 164-ъй, 7-кв. 

8. Жеке ишкер Сулайманова Роза Сулаймановнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 19-ноябрында берилген 4190-лицензия), алмашуу бюросу 2372 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ибраимов атындагы кёчё, 115-ъй ("Дордой-Плаза" сода ъйъ, 1-кабат, В-10 бутиги). 

9. Жеке ишкер Усенова Гължан Абдыкеримовнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 18-ноябрында берилген 4189-лицензия), алмашуу бюросу 2371 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ден Сяопин атындагы кёчё, 4-ъй, 15-кв. 

10. Жеке ишкер Ашыралиев Талантбек Тогузбаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 17-ноябрында берилген 4188-лицензия), алмашуу бюросу 2370 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 146. 

11. Жеке ишкер Каримов Шухрат Манабжановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 16-ноябрында берилген 4187-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Карасу кёчёсъ, 9, №25-алмашуу бюросу

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 16-ноябрынан 20-ноябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

9 701,2 

61 782 

1 127,7 

59 861 

8 573,5 

1 921 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

11,6 

96,9 

88,4 

3,1 

анын ичинде (%): 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,5 

1,2 

0,5 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

18,0 

5,9 

15,8 

6,1 

18,3 

2,1 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

20,0 

46,3 

25,1 

47,7 

19,3 

1,4 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,005 

0,1 

0,04 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,4 

4,7 

3,1 

4,9 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

8 798,6 

62 113 

1 190,4 

59 995 

7 608,2 

2 118 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

902,6 

-331 

-62,6 

-134 

956,3 

-197 

10,3 

-0,5 

-5,3 

-0,2 

12,7 

-9,3 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 13-ноябрына карата 

2009-жылдын 20-ноябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

73 141 

73 885 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

475 

 

390 

85 

490 

 

400 

90 

Банкоматтардын саны  

151 

151 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган