Кайта келүү
 Конъюнктура: 07 - 11 декабрь


ь Улуттук банк коммерциялык банктарга ёзънън расмий сайтында, Нормативдик актылар//Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё "Операцияларды банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык жъзёгё ашырышкан банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун" долбоору коомчулуктун талкуусуна коюлгандыгы жёнъндё маалымдайт. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул долбоор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды 2009-жылдын 23-декабрына чейинки мёёнёт ичинде электрондук формада uboobekova@nbkr.kg электрондук дарегине жёнётъънъ ётънёт

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. ЖЧК "ББ-Кредит" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 8-декабрында берилген 258-къбёлък). Юридикалык дареги: Чъй областы, Токмок шаары, Ленин атындагы кёчё, № 354, 25-кв. 

2. ЖЧК "VAIS Finance (Вайс Финанс)" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 10-декабрында берилген 259-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Жети-Ёгъз району, Кызыл-Суу айылы, Гагарин атындагы кёчё, 7/1. 

3. ЖЧК "Стандарт Кредит" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 10-декабрында берилген 260-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бёкёнбаев атындагы кёчё, 162-ъй, 9-кв. 

4. ЖЧК "МАРН" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 11-декабрында берилген 261-къбёлък). Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Чечейбаева атындагы кёчё, № 10. 

5. Мекеме "АКНАЗ" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 8-декабрында берилген №184-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Ысык-Кёл району, Чолпон-Ата шаары, №3-кичи району, 81/27. 

6. Жеке ишкер Атыканова Зуура Алымсеитовнага (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 10-декабрында берилген 4211-лицензия), алмашуу бюросу 2387 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ден Сяопин проспекти, 4-ъй, 13-кв. 

7. Жеке ишкер Гордиенко Владимир Александровичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 9-декабрында берилген 4210-лицензия), алмашуу бюросу 2386 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Л.Толстой атындагы кёчё, 167. 

8. Жеке ишкер Айталиев Эрнист Таалайбековичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 7-декабрында берилген 4209-лицензия), алмашуу бюросу 2385 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул атындагы кёчё, 232. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 7-декабрынан 11-декабрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 783,7 

73 200 

1 143,5 

70 740 

6 640,2 

2 460 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

14,7 

96,6 

85,3 

3,4 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

0,4 

1,5 

0,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

18,7 

6,6 

17,8 

6,8 

18,9 

2,0 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

14,0 

39,6 

15,1 

40,9 

13,8 

1,7 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,2 

7,4 

8,0 

7,6 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

8 741,4 

56 179 

1 110,2 

54 071 

7 631,3 

2 109 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-957,7 

17 021 

33,3 

16 669 

-991,0 

351 

-11,0 

30,3 

3,0 

30,8 

-13,0 

16,7 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 4-декабрына карата 

2009-жылдын 11-декабрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

76 753 

77828 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

489 

 

400 

89 

512 

 

423 

89 

Банкоматтардын саны  

150 

153 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган