Кайта келүү
 Конъюнктура: 21 - 26 декабрь


ь 2009-жылдын 23-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурумунда тёмёнкъ маселелер кароого алынып, тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жыл ъчън Жылдык отчетунун тъзълъшъ жана аны даярдоо иштеринин программасы жёнъндё (№50/1); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тоорук-маалыматтык системасы аркылуу банктар аралык валюта рыногунда тооруктарды ёткёръъ эрежелери жёнъндё (№50/2); 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы 25/3 "Микрокредиттик компаниялар/микрокредиттик агенттиктердин жана ломбарддардын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчеттору жёнъндё" жобону жана "Микрофинансы компаниясынын мезгил-мезгили менен берилъъчъ отчету жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу" токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№50/6); 

"Кредиттик союздардагы кредиттик тобокелдиктерди башкаруу боюнча минималдык талаптар жёнъндё жобо" долбоору тууралуу (№50/7). 

 

 

ь 2009-жылдын 28-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурумунда тёмёнкъ маселелер кароого алынып, тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын аналитикалык баланстык отчету жёнъндё» жобонун жаьы редакциясы тууралуу ( 51\1); 

Кыргыз Республикасынын "Инкассация жёнъндё» мыйзам долбоору тууралуу   ( 51\3); 

«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырган коммерциялык банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аынктоо жёнъндё» нускоо тууралуу    ( 51\4); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ислам банк ишине ылайык операцияларды жъзёгё ашырууда активдерди классификациялоого тиешелъъ айрым ченемдик актылары жёнъндё ( 51\5); 

«Ислам банктарында тобокелдиктерди тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё» жобонун долбоору тууралуу  ( 51\6).  

 

 

Банктык эмес финансы мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. Мекеме "АдиКенч" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 21-декабрында берилген №186-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Ленин атындагы кёчё, 152. 

2. "Нур Тушум " кредиттик союзу" финансылык кооперативине (ёз катышуучуларынан алардын сактык пайларды сатып алуусу аркылуу акча каражаттарын тартуу боюнча операцияларды жъзёгё ашырууга; кредиттик союздун мёёнётъндё тёлёё, ёз убагында кайтарып беръъ жана тёлёёгё жёндёмдъълък шарттарында кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 21-декабрында берилген №548-лицензия). Юридикалык дареги: Чуй областы, Чуй району, Зеленая кёчёсъ, №18. 

3. "Аска Тоо" кредиттик союзу" финансылык кооперативине (ёз катышуучуларынан алардын сактык пайларды сатып алуусу аркылуу акча каражаттарын тартуу боюнча операцияларды жъзёгё ашырууга; кредиттик союздун мёёнётъндё тёлёё, ёз убагында кайтарып беръъ жана тёлёёгё жёндёмдъълък шарттарында кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 25-декабрында берилген №549-лицензия). Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Ж.Шералиева атындагы кёчё, 231. 

4. КЖК "Интер-Кредит" ломбардына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 25-декабрында берилген 4224-лицензия), алмашуу бюросу 2396 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Баатыр атындагы кёчё, 1/4. 

5. Жеке ишкер Жутанов Залкарбек Маметназаровичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 24-декабрында берилген №4223-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шары, Базарная кёчёсъ, номерсиз, "Мир" универмагы

6. Жеке ишкер Бекманбетов Советбек Шаршеновичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 24-декабрында берилген №4222-лицензия), алмашуу бюросу 2394 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 144.  

7. Жеке ишкер Маматкоримов Бахтиер Шухратовичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 21-декабрында берилген №4221-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Карасуйская кёчёсъ, 9. Алмашуу бюросу №12. 

8. Жеке ишкер Шербаев Умутжан Хусенбаевичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 21-декабрында берилген №4220-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары, 0-катар, 6 пункт.  

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин  

лицензиялары/къбёлъктёръ жокко чыгарылган жана кайра чакырылып алынган: 

 

1. 2009-жылдын 22-декабрынан тартып " Ишеним Плюс" кредиттик союзуна 2003-жылдын 10-декабрында берилген №441-лицензия "Ишеним Плюс" кредиттик союзунун 2009-жылдын 1-октябрында катышуучуларынын жалпы жыйынынын протоколунун ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Акталаа району, Кайынды-Булак айылы, Каыйнды-Булак кёчёсъ, 41-ъй. 

2. 2009-жылдын 23-декабрынан тартып "Батман-Кол" кредиттик союзуна 2001-жылдын 19-сентябрында берилген №303-лицензия "Батман-Кол" кредиттик союзунун 2009-жылдын 15-декабрында катышуучуларынын жалпы жыйынынын протоколунун ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Чон-Алай району, Кара-Мык айылы

3. 2009-жылдын 22-декабрдан тартып "Казына" кредиттик союзуна 2000-жылдын 1-июнунда берилген №185-лицензия Кёзёмёл боюнча комитеттин 2009-жылдын 22-декабрындагы №16/7 токтомунун негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы жана Улуттук банктын милдеттъъ буйруктарын жана талаптарын аткарбагандыгы ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Талас областы, Бакай-Ата району, Кызыл Октябрь айылы, Алмаз кёчёсъ, 24.  

4. 2009-жылдын 22-декабрдан тартып "Сулайман-Пирим-15" кредиттик союзуна 2001-жылдын 26-январнда берилген №225-лицензия Кёзёмёл боюнча комитеттин 2009-жылдын 22-декабрындагы №16/6 токтомунун негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы жана Улуттук банктын милдеттъъ буйруктарын жана талаптарын аткарбагандыгы ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Жапалак айыл ёкмётъ, Керемет-Тоо айылы.  

5. 2009-жылдын 22-декабрдан тартып "Чек-Бэк" кредиттик союзуна 2002-жылдын 19-мартында берилген 353-лицензия Кёзёмёл боюнча комитеттин 2009-жылдын 22-декабрындагы №16/5 токтомунун негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы жана Улуттук банктын милдеттъъ буйруктарын жана талаптарын аткарбагандыгы ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Баткен областы, Баткен району, Дара айыл ёкмётъ, Чек айылы.  

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 21-декабрынан 26-декабрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

17 588,9 

91 453 

1 885,6 

87 156 

15 703,3 

4 297 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

10,7 

95,3 

89,3 

4,7 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

0,4 

1,6 

0,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

28,7 

14,8 

30,5 

15,4 

28,5 

2,3 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

26,8 

36,5 

16,9 

38,2 

28,0 

2,6 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,3 

3,4 

2,4 

3,5 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 741,4 

56 179 

1 110,2 

54 071 

7 631,3 

2 109 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

8 847,5 

35 274 

775,4 

33 085 

8 072,0 

2 188 

101,2 

62,8 

69,8 

61,2 

105,8 

103,8 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 18-декабрына карата 

2009-жылдын 26-декабрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

78 962 

80 328 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

513 

 

 

424 

89 

497 

 

 

408 

89 

Банкоматтардын саны  

153 

152 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКсынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган