Кайта келүү
 Конъюнктура: 28 - 30 декабрь


Банктык эмес финансы мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. Жеке ишкер Кононенко Дмитрий Николаевичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 30-декабрында берилген 4233-лицензия), алмашуу бюросу 2402 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин атындагы кёчё, номерсиз, (борбордук базар, "Техника" дъкёнъ) "Азия" алмашуу бюросу. 

2. Жеке ишкер Касымалиев Айбек Касымалиевичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 30-декабрында берилген 4232-лицензия), алмашуу бюролору 2400, 2401 номерлеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 182-2 (1 жана 2-алмашуу бюролору). 

3. Жеке ишкер Шарафутдинов Дамир Султановичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 30-декабрында берилген 4231-лицензия), алмашуу бюросу 2399 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Баатыр атындагы кёчё, 55. 

4. Жеке ишкер Исмаилова Надира Дамировнага (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 30-декабрында берилген 4230-лицензия), алмашуу бюролору 2398, 2397 номерлеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 144 а (1 жана 2-алмашуу бюролору).  

5. Жеке ишкер Абдурахманов Абдусамат Камилжановичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 29-декабрында берилген 4229-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Сузак району, Сузак айылы, Дакан-Палван кёчёсъ, номерсиз (райондук оорукананын жанында). 

6. Жеке ишкер Халматов Бахадыр Миралимовичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 29-декабрында берилген 4228-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Курманжан-Датка атындагы кёчё, номерсиз, автовокзал. 

7. Жеке ишкер Тургумбаев Кыргызбай Коенбаевичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 29-декабрында берилген 4227-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Кочкор-Ата шаары, борбордук базар, тъштък тарабындагы кире бериши, 1-ётмё жол, 4-имарат

8. "Интернационал" коомдук фондуна (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 29-декабрында берилген 4226-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, Молодежная кёчёсъ, 12. 

9. "CENTURY" ЖЧКсына (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 28-декабрында берилген 4225-лицензия), алмашуу бюросу 2396 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу кёчёсъ, 403. 

 

2009-жылдын 29-декабрынан тартып ЖЧК "Евро Кредит" МККсына 2008-жылдын 13-июнунда берилген №140-къбёлък ЖЧК "ЕврАзия-Кредит" МККсынын директорунун 2009-жылдын 28-декабрындагы арызынын негизинде, бул уюмга ЖЧК "Евро Кредит" МККсынын кошулгандыгына байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 175 а. 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 28-декабрынан 30-декабрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 622,9 

38 819 

870,7 

36 006 

7 752,2 

2 813 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

10,1 

92,8 

89,9 

7,2 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,3 

0,6 

3,0 

0,6 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

16,7 

7,0 

14,3 

7,4 

17,0 

1,9 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

17,6 

40,1 

17,8 

42,9 

17,6 

3,9 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,7 

5,8 

6,7 

6,3 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 741,4 

56 179 

1 110,2 

54 071 

7 631,3 

2 109 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-118,5 

-17 360 

-239,5 

-18 065 

120,9 

704 

-1,4 

-30,9 

-21,6 

-33,4 

1,6 

33,4 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 26-декабрына карата 

2009-жылдын 30-декабрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

80 328 

80 585 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

497 

 

 

408 

89 

502 

 

 

409 

93 

Банкоматтардын саны  

152 

15

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКсынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган