Кайта келүү
 Конъюнктура: 14 - 18 декабрь


ь 2009-жылдын 16-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 21-декабрындагы 55/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында коммерциялык банктарды жана финансы-кредит мекемелерди кассалык тейлёё жёнъндё" нускоону бекитъъ тууралуу" токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (49/3-токтом);  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2010-жылга каралган акча-кредит саясатынын негизги багыттары жёнъндё (№49/6); 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё" токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу (49/8-токтом). Коммерциялык банктар тарабынан сунушталган мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчеттун мазмуну боюнча айрым формаларын сунуштоо бёлъгънё ёзгёртъълёр киргизилген

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 16-январында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 20-февралында 6-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №3/3 "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё" токтомуна толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (49/17-токтом). 

 

 

Банктык эмес финансы мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

 

1. ЖЧК "Оомат-Кел" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 15-декабрында берилген №185-къбёлък). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Базар-Коргон району, Кызыл-Ънкър айылы, А. Рахманов атындагы кёчёсъ 11.  

2. Жеке ишкер Удовенко Арина Александровнага (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 14-декабрында берилген №4212-лицензия), алмашуу бюросу 2388 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 4-кичи району, 27-ъй, 20-кв. 

3. Жеке ишкер Касымалиев Турарбек Жолдошбековичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 14-декабрында берилген №4213-лицензия), алмашуу бюросу 2389 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 4-кичи району, Абдрахманов атындагы кёчёсъ 146. 

4. Жеке ишкер Казакбаев Калыбек Жузупбаевичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 14-декабрында берилген №4214-лицензия). Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Сарыгулова атындагы кёчёсъ, номерсиз. 

5. Жеке ишкер Ахмаджанов Абдирахим Абабакировичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 15-декабрында берилген №4215-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, "Туратали" базары, 0-катар, №13-контейнер. 

6. Жеке ишкер Шербаев Эсенбай Хусенбаевичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 15-декабрында берилген №4216-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, "Туратали" базары, алмашуу бюросу №1.  

7. Жеке ишкер Султаналиев Багыш Аккабаковичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 16-декабрында берилген №4217-лицензия), алмашуу бюросу 2390 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчёсъ, 182 ъй, 2-кв.  

8. Жеке ишкер Курманалиев Дамирбек Сагынбековичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 17-декабрында берилген №4218-лицензия), алмашуу бюросу 2391 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчёсъ, №144/1. Кошумча алмашуу бюросу 2392 номеринде катталган, юридикалык дареги: Бишкек ш. Абдрахманов атындагы кёчёсъ, №144/2.  

9. Жеке ишкер Сейдиналиев Билимбек Тилекматовичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 17-декабрында берилген №4219-лицензия), алмашуу бюросу 2393 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчёсъ, 146-ъй, (Заман). 

 

 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 14-декабрынан 18-декабрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

9 644,9 

77 023 

1 338,1 

74 207 

8 306,8 

2 816 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,9 

96,3 

86,1 

3,7 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,4 

0,8 

0,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

22,2 

8,1 

21,6 

8,3 

22,3 

1,8 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

16,9 

40,3 

20,2 

41,8 

16,4 

1,8 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,004 

0,1 

0,03 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,6 

5,7 

4,5 

5,9 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 741,4 

56 179 

1 110,2 

54 071 

7 631,3 

2 109 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

903,5 

20 844 

227,9 

20 136 

675,5 

707 

10,3 

37,1 

20,5 

37,2 

8,9 

33,5 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 11-декабрына карата 

2009-жылдын 18-декабрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

77828 

78 962 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

 

512 

 

423 

89 

 

513 

 

424 

89 

Банкоматтардын саны  

 

153 

 

153 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКсынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган