Кайта келүү

ь 2008-жылдын 23-декабрында Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2008-жыл ъчън Жылдык отчетунун курамы, аны даярдоо иштеринин программасы жана Улуттук банктын 2008-жыл ъчън Жылдык отчетунун редакциялык кеьешинин тъзъмъ жёнъндё (№49/1); 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир къндък кредити жёнъндё" жобо долбоорунун жаьы редакциясы тууралуу (№49/3); 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "овернайт" кредити жёнъндё" жобо долбоорунун жаьы редакциясы тууралуу (№49/4); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 28-июнунда кабыл алынган №19/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелериндеги ёлкёлък тобокелдикти башкаруу боюнча минималдуу талаптар жёнъндё" токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу (№49/5); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган №16/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит мекемелерине карата колдонула турган таасир этъъ чаралары жёнъндё" токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу (№49/6); 

"Республикалык инкассациялоо башкармалыгы" мамлекеттик ишканасынын Уставын жана бул ишкананын 2009-жылга каралган кирешелер жана чыгашалар бюджетин бекитъъ жёнъндё. 

 

 

ь Улуттук банктын расмий сайтында (www.nbkr.kg) Нормативдик актылар/Акчакредит саясаты жана валюталык жёнгё салуу бёлъгъндё Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 26-ноябрындагы №42/3 токтому менен бекитилген "Милдеттъъ камдар жёнъндё" жобо жайгаштырылган. Бул жобо «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» журналынын 2009-жылдагы №1-санында жарыяланат. 

 

 

ь Коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин эсине! 2009-жылдын январь-февраль айларында Банктар Союзунун Окуу борборунун базасында республиканын коммерциялык банктарынын кассирлерин окутууга арналган «Тёлём каражаттарынын аныктыгын тастыктоо (I деьгээлтемасында тёрт семинар ёткёрълёт. Семинардын лекторлору Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Эксперттик бёлъмънън башкы эксперти А.Г.Фалеев жана бёлъмдън начальниги Н.М.Байбосунов. 

Аталган семинардын максаты кассирлерди улуттук жана четёлкё валютасынын банкноттору менен иштёёгё, жасалма банкнотторду таба билъъгё жана ар кайсы мамлекеттин банкнотуна экспертиза жъргъзё билъъгё ъйрётъъ болуп эсептелет. Семинардын ишинин биринчи кънъ тёмёнкъ маселелер каралат: банкнот чыгарылуучу кагаздарды ёндъръъ, анын коргоо элементтери жана аларды тууроо белгилери: атайын суу белгиси, коргоо тилкеси, коргоо булалары, басып чыгаруу ыкмалары жана аларды айырмалоочу белгилер, Кыргыз Республикасынын банкнотторун коргоочу мънёздёмёлёръ. Семинардын экинчи кънъ Кыргызстанда кеьири колдонуудагы валюталарды: АКШ долларларын, Европа Союзунун банкнотторун, орус рублин жана казак теьгесин иш жъзъндё анализдёёгё жана экспертизалоого арналат. Ошондой эле, кассирдин жумуш ордун эсептёёчъ жана банкноттордун аныктыгын билъъ боюнча экспертиза жъргъзъъчъ жабдуулар менен камсыз кылуу маселеси да ёз алдынча каралат.  

Материалдын ёздёштърълъшън бекемдёё максатында акча белгилерин экспертизалоо теориясы, улуттук валютанын шек туудурган банкнотторуна экспертиза жъргъзъъ боюнча тестирлёё, четёлкёлёрдън анык белгилерине экспертиза жъргъзъъ боюнча ёз алдынча топтордо иш алып баруу, каталарды талдоо иштери жъргъзълёт

Кассирлерди семинарларда окутуу кредиттик мекемелерде тобокелдиктерди олуттуу тёмёндётъъ менен аларга андан аркы ишинде каалагандай тёлём каражаттарынын аныктыгын ишеничтъъ жана жеьил тастыктай алуусуна мъмкъндък берет

Кыргызстан банктар союзунун Окутуу борборуна билдирмелерди тёмёнкъ телефондор аркылуу жайгаштырууга болот: 65-32-67,65-32-61.  

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген

1. КЖК "Д+К" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ укугуна 2009-жылдын 9-январында берилген 382-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Курманжан Датка атындагы кёчё, 242; 

2. ЖЧК "Trast Company" (Траст Компани) МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 31-декабрында берилген 185-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ош кёчёсъ, 56; 

3. КФ "Алтын-Ёрёён" МКАсына (финансы лизинги боюнча операцияларды жъргъзъъгё 2008-жылдын 29-декабрында берилген 8-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Баткен шаары, Айтматов атындагы кёчё, 5-11; 

4. "Шанс-Артур" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 10-январында берилген №3845-лицензия). Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Турдалиев атындагы кёчё, 181 ("Айдар" дъкёнънън имаратында); 

5. Жеке ишкер Кононенко Дмитрий Николаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 8-январында берилген №3844-лицензия). Алмашуу бюросу 2097 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин атындагы кёчё, номерсиз (борбордук базар); 

6. Жеке ишкер Шербаев Умутжан Хусенбаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 30-декабрында берилген №3843-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, "Туратали" базары

7. "Мегаполис" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 30-декабрында берилген №3842-лицензия). Алмашуу бюросу 2096 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек Жолу Кулиев атындагы кёчёлёрдън кесилиши ("Казахстан" мейманканасы); 

8. Жеке ишкер Хакимов Хатам Мамиржановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 30-декабрында берилген №3841-лицензия). Юридикалык дареги: Ош шаары, Зайнабидинов атындагы кёчё, номерсиз

9. Жеке ишкер Джусупбаева Айчурек Жапаровнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 30-декабрында берилген №3840-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, "Туратали" базары

10. Жеке ишкер Махамаджанов Равшанбек Арабжановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 30-декабрында берилген №3839-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Курманжан Датка атындагы кёчё, номерсиз

11. Жеке ишкер Тураханов Дильшод Сабиржановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 30-декабрында берилген №3838-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Масалиев атындагы кёчё, 28/20. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2008-жылдын 8-январынан 10-январына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

5 421,1 

29 904 

628,9 

29 038 

4 792,2 

866 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

11,6 

97,1 

88,4 

2,9 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

0,5 

1,7 

0,5 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

12,1 

0,5 

2,4 

0,5 

13,4 

2,8 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

18,5 

60,2 

25,2 

62,0 

17,6 

1,7 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,5 

1,4 

4,2 

1,5 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,9 

3,4 

8,2 

3,5 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

11 178,1 

73 538 

1 509,5 

71 070 

9 668,6 

2 469 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-5 757,0 

-43 634 

-880,6 

-42 032 

-4 876,4 

-1 603 

-51,5 

-59,3 

-58,3 

-59,1 

-50,4 

-64,9