Кайта келүү

ь 2009-жылдын 6-февралына карата абал боюнча «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын акционерлери болуп 16 коммерциялык банк жана «Кыргызтелеком» ААКы эсептелет. Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борборуна 16 коммерциялык банк туташтырылып, 38 842 Элкарт карты чыгарылган, 94 банкомат жана 379 терминал иштеп жатат. 225 терминал коммерциялык банктардын Бишкек шаарындагы жана республиканын райондук борборлорундагы филиалдарында жана сактык кассаларында, 87 терминал соода-сервистик пункттарда орнотулган

Элкарт улуттук картын тейлёёчъ нак акчаларды беръъчъ пункттар, банкоматтар, соода-сервис-ишканаларынын тизмеси Улуттук банктын сайтында (www.nbkr.kg) Тёлём системасы/Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борбору бёлъгъндё жайгаштырылган. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген

1. "Эл булак" кредиттик союзуна (катышуучуларынын сактык пайын сатып алуусу менен ёз катышуучуларынан акча каражаттарын тартуу, кредиттик союздун катышуучуларына мёёнёттъълък, кайтарымдуулук жана акы тёлёё шарттарында кредиттерди беръъ операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 5-февралында берилген №537-лицензия). Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук району, Ново-Павловка айылы, Алаарча кёчёсъ, № 138; 

2. ЖЧК "Олжо Кредит" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 4-февралында берилген 187-къбёлък). Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Бердике батыр атындагы кёчё, №200, 10-кв.; 

3. ЖЧК "Алтын Кадам" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 5-февралында берилген 188-къбёлък). Юридикалык дареги: Чъй областы, Карабалта шаары, Коммунисттик кёчёсъ, №27; 

4. Мекеме "Байсан" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 3-февралында берилген 165-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Коенкозов атындагы кёчё, 59/33; 

5. Жеке ишкер Махмутов Шохратка (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 6-февралында берилген №3872-лицензия). Алмашуу бюросу 2116 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дордой базары, борбордук ётмё жол, №17 А/Б контейнери

6. Жеке ишкер Темиров Искендер Абдубаситовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 3-февралында берилген №3871-лицензия). Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Сузак району, Бекабат айылы

7. "Видеослот" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 2-февралында берилген №3870-лицензия). Алмашуу бюросу 2115 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 114; 

8. Жеке ишкер Суюмбеков Ууларбек Акпаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 2-февралында берилген №3869-лицензия). Алмашуу бюросу 2114 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 144-ъй

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин  

лицензиялары/къбёлъктёръ жокко чыгарылган: 

 

1. 2009-жылдын 4-февралынан тартып ЖЧК "Жакшылык-Береке-Ордо" МККсына 2008-жылдын 20-майында берилген №133-къбёлък 2009-жылдын 15-январындагы уюштуруучулардын МККны жоюу жёнъндёгъ чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Жолой уулу Тургуналы атындагы кёчё, 1-ъй, 14-кв.; 

2. 2009-жылдын 3-февралынан тартып Мекеме "Ысык-Кёл Кенч" МКАсына 2007-жылдын 11-майында берилген №133-къбёлък 2008-жылдын 31-декабрындагы уюштуруучулар жыйынынын протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Чолпон-Ата шаары, Жантёшев атындагы кёчё, 1; 

3. 2009-жылдын 6-февралынан тартып КФ "Умай-Эне" МКАсына 2003-жылдын 31-январында берилген №3-къбёлък 2 жылдан ашуун убакыт аралыгында чакан кредиттерди беръъ ишин жъзёгё ашырбагандыгы ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Гагарин атындагы кёчё, 30-ъй, 36-кв.; 

4. 2009-жылдын 2-февралынан тартып КЖК "Айсезим" ломбардына 2003-жылдын 22-октябрында берилген №214-лицензиясы 2009-жылдын 14-январындагы уюштуруучунун ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ №2-чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Жалалабат шаары, Эркин-Тоо кёчёсъ, номерсиз; 

5. 2009-жылдын 3-февралынан тартып жеке ишкер Абдумажитов Икрам Абдурашитовичке 2008-жылдын 21-ноябрында берилген №3802-лицензия алмашуу бюросунун иши токтотулгандыгы тууралуу 2009-жылдын 3-февралындагы арыздын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Базар кёчёсъ, номерсиз (кёпърё). 

 

 

Улуттук банктын коомдук пикирди билъъ кызматы  

Сиздердин суроолоруьуздарга жооп берет 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына жыйымдарды калыбына келтиръъгё тиешелъъ суроолордун келип жаткандыгына байланыштуу Улуттук банктын коомдук пикирди билъъ кызматы тёмёнкълёрдъ билдирет

Кыргыз Республикасынын 1997-жылдын 2-июнундагы «Кыргыз Республикасынын жарандарынын ёздък жыйымдарын калыбына келтиръъ жана коргоо жёнъндё» мыйзамынын 1-статьясына ылайык, мамлекет

Кыргыз Республикасынын коммерциялык Элбанкына (мурдагы Кыргызстан Республикасынын Сактык жана жарандарды кредиттёё банкы) 1992-жылдын 1-январына чейинки мезгил аралыгында салынган аманаттарга; 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик камсыздандыруу уюмдарына (мурда Кыргыз Республикасынын аймагында иш алып барган СССР мамлекеттик камсыздандыруу уюмдары) 1992-жылдын 1-январына чейинки мезгил аралыгында узак мёёнёттъъ (чогултулуучу) камсыздандыруу търлёръ боюнча салынган аманаттарга; 

мамлекет тарабынан жарандардан сатылып алынбаган 1990-жылдагы Мамлекеттик максаттуу пайызсыз займ облигацияларына, Кыргыз Республикасынын 1993-жылдагы Мамлекеттик 15 пайыздык ички утуш займына алмаштырылган СССРдин 1982-жылдагы Мамлекеттик ички утуш займынын облигацияларына жана СССРдин 1990-жылдагы мамлекеттик казына милдеттенмелеринин облигацияларына салынган акча каражаттарынын баалуулугунун корголушун камсыз кылууга жана аларды калыбына келтиръъгё кепилдик берет

Жарандардын кепилденген жыйымдары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ички карызы болуп эсептелет, акча жыйымдарын калыбына келтиръъ жана алардын баалуулугун коргоо укугуна республиканын, ошондой эле мурдагы СССРдин жарандары ээ боло алышат

Жогоруда кёрсётългён мыйзамды жъзёгё ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън баалуулуктарды жана акча жыйымдарын калыбына келтиръънъ жъргъзъъ боюнча агенти болупРСК БанкААКсы бекитилген. Ушуга байланыштуу РСК БанкААКсы Ёкмёттън 2003-жылдын 1-августундагы №480 токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги менен бирдикте мурдагыКыргызэлбанктынаманатчыларын каттоону 2003-жылдын 1-сентябрынан тартып 2006-жылдын 30-июнуна чейин жъргъзгён. Кийинчерээк, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2007-жылдын 27-апрелиндеги №10-2-2/3662-катына ылайык аманатчыларды каттоо 2007-жылдын 30-сентябрына чейинки мёёнёткё дейре узартылган.  

Азыркы къндё, аманатчыларды каттоо жана акча каражаттарын индексациялоого арыздарды кабыл алуу аяктаган жанаЭСКААКсында каттоодон ёткён аманатчылар ёз аманаттарын тиешелъъ индексациялоого жана кезекке ылайык алышууда.  

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2008-жылдын 2-февралынан 6-февралына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 688,8 

62 285 

1 040,1 

60 613 

7 648,7 

1 672 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,0 

97,3 

88,0 

2,7 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

0,4 

1,3 

0,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

15,8 

10,7 

25,2 

10,9 

14,6 

1,9 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

8,7 

39,3 

14,4 

40,4 

7,9 

1,4 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,3 

1,5 

2,9 

1,6 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,6 

6,0 

13,7 

6,1 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

7 443,5 

51 987 

901,5 

50 465 

6 542,0 

1 522 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

1 245,4 

10 298 

138,6 

10 148 

1 106,7 

150 

16,7 

19,8 

15,4 

20,1 

16,9 

9,9