Кайта келүү

ь 2009-жылдын 11-февралында Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жылга карата финансылык жана социалдык-экономикалык саясат жёнъндё биргелешкен билдиръъсъ тууралуу (№7/2); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 21-апрелинде 55-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №6/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кёзёмёл боюнча комитети жёнъндё" жобосунун жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу" токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№7/3); 

"SWIFT жамааттык колдонуу тъйънъ (УКП SWIFT) жёнъндё" жобо тууралуу (№7/4). 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2008-жылдын IV чейреги ъчън финансылык отчеттор жана коммерциялык банктар менен финансы-кредит мекемелери тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтар басылып чыккандыгын маалымдайт: 

№ п\п 

Мекеменин аталышы 

Отчеттуулук формасы  

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы» ААКсы» 

Ф1, Ф2, ЭН 

Эркинтоо 

2009-жылдын 30-январындагы № 33 (1747); 

2009-жылдын 3-февралындагы № 8 (1819) 

«Россия-Кыргыз Аманбанк» ААКы 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 28-январындагы № 3 (267)  

«БТА Банк» ЖАКы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 21-январындагы № 2 (266)  

«Халык Банк Кыргызстан» ААКы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Эркинтоо 

2009-жылдын 23-январындагы № 5 (1816)  

«Дос-Кредобанк» ААКы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 28-январындагы № 3 (267)  

«АзияУниверсалБанк» ААКы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Слово Кыргызстана 

2009-жылдын 4-февралындагы № 12 (22321 

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААКы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 21-январындагы № 2 (266) 

«Экобанк» ААКы 

Ф1, Ф1, Ф2, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 28-январындагы № 3 (267)  

«АКБ Толубай» ААКы 

Ф1, Ф2, ЭН 

Общественный рейтинг 

2009-жылдын 22-январындагы № 2 (418)  

10 

«Кыргызкредит Банк» ААКы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Общественный рейтинг 

2009-жылдын 22-январындагы № 2 (418)  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАКы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 21-январындагы № 2 (266)  

12 

"Ысык-кёл"  ААК ИБ 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 21-январындагы № 2 (266)  

13 

«АТФБанк-Кыргызстан» ААКы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 28-январындагы № 3 (267)  

14 

«РСК Банк» ААКы 

Ф1, Ф2, ЭН 

Кыргыз Туусу 

2009-жылдын 27-январындагы № 6 (23296)  

15 

"Азия Банкы" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 21-январындагы № 2 (266)  

16 

«Банк-Бакай» ААКы 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 21-январындагы № 2 (266)  

17 

Кыргыз инвестициялык-кредит Банкы 

Ф1, Ф2, ЭН 

Общественный рейтинг 

2009-жылдын 22-январындагы № 2 (418)  

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Эркин Тоо 

2009-жылдын 28-январындагы № 3 (267); 

 

2009-жылдын 27-январындагы № 6 (1817) 

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААКы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 28-январындагы № 3 (267)  

20 

«Айыл Банк» ААКы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Эркин Тоо 

2009-жылдын 27-январындагы № 6 (1817) 

21 

«Манас Банкы» ЖАКы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 28-январындагы № 3 (267) 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген

1. КЖК «Три К и Та» ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 9-февралында берилген 385-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик-Баатыр атындагы кёчё, 63. 

2. КЖК «ОГЭН» ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 10-февралында берилген 386-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек Жолу кёчёсъ, 150. 

3. ЖЧК "ЭмВиЭр - кредит" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 11-февралында берилген 189-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тыныстанов атындагы кёчё, 120. 

4. ЖЧК "Нуржигит-Бек" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 12-февралында берилген 190-къбёлък). Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Ломоносов атындагы кёчё, 7/1. 

5. Мекеме "Назим плюс" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 3-февралында берилген 165-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Чолпон-Ата шаары, Совет кёчёсъ, номерсиз ("Чолпон-Ата" базары). 

6. Жеке ишкер Кушубеков Эсенкул Канатовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 12-февралында берилген №3879-лицензия). Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов атындагы кёчё, 65/7. 

7. Жеке ишкер Орозалиев Нуржан Бейшенбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 11-февралында берилген №3878-лицензия). Алмашуу бюросу 2121 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 150. 

8. Жеке ишкер Махмудов Зайнабидинге Бейшенбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 11-февралында берилген №3877-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Зайнабединов атындагы кёчё, 3 "а". 

9. Жеке ишкер Табалдиева Жанылкан Сатыбалдиевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 9-февралында берилген №3876-лицензия). Алмашуу бюросу 2120 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дэн-Сяопин атындагы проспект, 2-ъй, 12-кв. 

10. "Честная Игра Бишкек" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 9-февралында берилген №3875-лицензия). Алмашуу бюросу 2119 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу кёчёсъ, 183. 

11. "ALTERA LLC - АЛЬТЭРА ЛЛС" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 9-февралында берилген №3874-лицензия). Алмашуу бюросу 2118 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук району, Сокулук айылы, Ленин-Фрунзе атындагы кёчёлёрдън кесилиши, номерсиз

12. Жеке ишкер Трофимушкин Дмитрий Юрьевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 9-февралында берилген №3873-лицензия). Алмашуу бюросу 2117 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тынчтык простпектиси, 70, 17-кв. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин  

лицензиялары/къбёлъктёръ жокко чыгарылган жана кайра чакырылып алынган: 

 

1. 2009-жылдын 9-февралынан тартып "Санжар" кредиттик союзуна 2001-жылдын 2-январында берилген №220-лицензия 2009-жылдын 6-февралындагы жалпы жыйындын ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён району, Мырза-Аке айылы

2. 2009-жылдын 10-февралынан тартып текшеръъ жъргъзъъгё тоскоолдук кылганы ъчън жеке ишкер Иванова Галина Васильевнага 2008-жылдын 27-декабрында берилген №3837-лицензия Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жылдын 10-февралындагы №06-0 буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 119/17. 

3. 2009-жылдын 10-февралынан тартып касса операцияларын жъргъзъъ тартибин жана терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жёнъндё мыйзамдарды бузгандыгы ъчън жеке ишкер Хайтбаев Алишер Махмуджановичке 2008-жылдын 18-февралында берилген №3567-лицензия 2009-жылдын 10-февралындагы Улуттук банктын № 07-0 буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, Бёкёнбаев атындагы кёчё менен кесилишет (аялдама). 

4. 2009-жылдын 11-февралынан тартып жеке ишкер Сартпаев Каныбек Сагынбековичке 2008-жылдын 18-февралында берилген № 3532-лицензия 2009-жылдын 10-февралындагы лицензияны жокко чыгаруу жёнъндё арыздын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Съйёркулов атындагы кёчё, номерсиз, 25- жана 24-ъйлёрдън ортосунда. 

5. 2009-жылдын 11-февралынан тартып жеке ишкер исмаилов Нурлан Абышовичке 2008-жылдын 21-февралында берилген 3541-лицензия 2009-жылдын 10-февралындагы лицензияны жокко чыгаруу жёнъндё арыздын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Съйёркулов атындагы кёчё, Юнусалиев атындагы кёчё менен кесилишет, номерсиз. 

6. 2009-жылдын 13-февралынан тартып КЖК "Сципион" ломбардына 2008-жылдын 21-майында берилген № 3633-лицензия 2009-жылдын 13-февралындагы лицензияны жокко чыгаруу жёнъндё арыздын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Кёк-жар" кичирайону, 3-ъй. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2008-жылдын 9-февралынан 13-февралына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

6 806,6 

71 195 

1 106,5 

69 387 

5 700,1 

1 808 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

16,3 

97,5 

83,7 

2,5 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

0,4 

1,0 

0,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

16,0 

7,3 

18,1 

7,5 

15,6 

2,2 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

13,2 

43,9 

17,5 

45,0 

12,3 

1,9 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,3 

0,1 

0,3 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

2,5 

5,9 

15,3 

6,0 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

7 443,5 

51 987 

901,5 

50 465 

6 542,0 

1 522 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-636,9 

19 208 

205,0 

18 922 

-841,8 

286 

-8,6 

36,9 

22,7 

37,5 

-12,9 

18,8