Кайта келүү

ь 2009-жылдын 19-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында Кыргыз Республикасынын Президенттик Администрациясынын, Адилет министрлигинин, Мамлекеттик каттоонун, микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар ассоциацияларынын, эл аралык донорлордун катышуусу менен "Кыргыз Республикасында микрофинансылоону ёнъктъръънън 2006-2010-жылдарга каралган орто мёёнёттък стратегиясын" жъзёгё ашыруу мониторинги боюнча жумушчу тобунун 17-отуруму болуп ёттъ. Кън тартибинде тёмёнкъ маселелер каралды

Стратегия боюнча жана жумушчу тобунун 15 жана 16-отурумдарынын резюмесинин пункттары боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын иш отчету; 

2011-жылга чейинки Ёлкёнън Ёнъгъъ Стратегиясынын иштелип чыккан долбооруна ылайык "Кыргыз Республикасында микрофинансылоону ёнъктъръънън 2006-2010-жылдарга каралган орто мёёнёттък стратегиясынын" иш-чаралар планын жъзёгё ашырууда аткарылуучу аракеттер; 

Кыргыз Республикасынын жаьы Салык Кодекси банктык эмес финансы-кредит мекемелерине карата; 

"Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жёнъндё" мыйзамдын аткарылышы боюнча банктык эмес финансы-кредит мекемелерине тиешелъъ маселелерди талкуулоо; 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 10-майында кабыл алынган №28/3 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит мекемелеринде Бухгалтердик эсепке алуу эсептер планынын жаьы редакциясын бектитъъ жёнъндё" тотомунун аткарылышы. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 4, 15, 16 жана 18 статьяларына жана Улуттук банктын Башкармасынын 2009-жылдын 11-февралындагы 7/1 "5000 сом номиналындагы банкнотторду жъгъртъъгё чыгаруу жёнъндё" токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында 2009-жылдын 2-мартынан тартып 5000 сом номиналындагы банкнот жъгъртъъгё чыгарылат

5000 сом номиналындагы банкнот ёзгёчё дизайнга жана акыркы муундагы мыкты коргоо элементтерине ээ. Банкноттун бетинде кыргыздын залкар сърётчъсъ жана актеру Съймёнкул Чокморовдун сърётъ тартылган. Арткы бетинде тарыхый жана архитектуралык маданий мурас катары эсептелген, борбордун эь алгачкы кинотеатрларынын бири "Ала-Тоо" кинотеатрынын сърётъ чагылдырылган. Банкнотанын ёлчёмъ 156 х 73 мм, негизги тъсъ жашыл. 

5000 сом номиналындагы банкнот Кыргыз Республикасынын аймагында расмий тёлём каражатынын статусуна ээ жана тёлём каражаты катары милдеттъъ търдё кабыл алынат

 

5000 СОМ НОМИНАЛЫНДАГЫ БАНКНОТТУН АНЫКТЫК БЕЛГИЛЕРИ 

  

1. SPARK Банкнотту жантайыькы абалда оь-солго кыймылдатып кёръъдё, анда тъшърългён портреттин сол жагындагы кёлёмдъъ цифралар кочкул жашыл тъстён ачык жашыл тъскё ёзгёрёт. Банкнотту ёйдё-ылдый кыймылдатып кёргёндё, номиналдын цифрасы жашыл тъстён кёк тъскё ёзгёрёт.  

2. Коргоо тилкеси - кайталанган "5000 сом" деген жазуудан турган кёзёнёкчё търъндёгъ белги, жарыкка салып кароодо жыш тилке катары кёрънёт, ал эми банкнотту ёйдё-ылдый кыймылдатып кёръъдё, кызыл тъстён жашыл тъскё ёзгёрёт.  

3. Кёмъскё сърёттёлъш - банкнотту кыймылдатып кёръъдё анда тъшърългён оюу-чийимде "5000" деген сан пайда болот.  

4. Кыргыздын улуттук оюусунун рельефтик сърёттёлъшъ сары тъстън алкагында ёзънчё бёлънъп кёрънёт.  

5. Суу белгисинин жанындагы бир-бирине дал келген сърёттёлъш, жарыкка салып кароодо "сом" деген сёздъ камтыйт.  

6. Банкноттун арткы бетиндеги иридисценттик тилке "5000" деген сандын жана "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген жазуунун кайталанышынан турат.  

7. Банкноттогу портрет "Съймёнкул Чокморов" деген жазуунун кайталанган жыштыгынан турган микрошрифттер менен тъшърългён.  

8. Суу белги жарыкка салып кароодо С.Чокморовдун каралжын бозомук тъстёр менен берилген элеси жана ачык тъстёгъ сан менен берилген номинал (5000) кёрънёт.  

9. Банкноттун алдыькы бетинде жайгаштырылган портрет, "КЫРГЫЗ БАНКЫ", "БЕШ МИЬ СОМ" деген жазуулар, "5000" деген сан рельефтик басма ыкмасында басылган.  

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген

1. ЖЧК "Ысык-Кёл Кенч" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 17-февралында берилген 191-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Ысык-Кёл району, Бостери айылы, Мамытов атындагы кёчё, номерсиз

2. "Газпром нефть Азия" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 20-февралында берилген 3882-лицензия). Алмашуу бюросу 2123 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу кёчёсъ, 164; 

3. Жеке ишкер Касымалиев Орособек Жолдошбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 17-февралында берилген 3881-лицензия). Алмашуу бюросу 2122 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бейшеналиева-Киев кёчёлёрънън кесилишинде, номерсиз

4. Жеке ишкер Хасанов Максуджан Маннобжановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 16-февралында берилген 3880-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин  

лицензиялары/къбёлъктёръ жокко чыгарылган жана кайра чакырылып алынган: 

 

1. 2009-жылдын 17-февралынан тартып "Аккредитив" кредиттик союзуна 2001-жылдын 17-майында берилген №249-лицензия 2009-жылдын 4-февралындагы катышуучулардын жалпы жыйынынын №1-протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Ленин атындагы кёчё, 281/9. 

2. 2009-жылдын 18-февралынан тартып "Арсенбегим" кредиттик союзуна 1998-жылдын 16-июлунда берилген №45-лицензия 2009-жылдын 31-январындагы катышуучулардын жалпы жыйынынын протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Орозов атындагы кёчё, 1. 

3. 2009-жылдын 18-февралынан тартып текшеръъ жъргъзъъгё бут тоскондугу ъчън жеке ишкер Ибраймов Нурдин Накаевичке 2008-жылдын 12-сентябрында нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна берилген 3741-лицензия Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жылдын 18-февралындагы №10-0 буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас атындагы проспект, 38-12. 

4. 2009-жылдын 18-февралынан тартып алмашуу операцияларын жана касса операцияларын ж.б. жъргъзъъ тартиптерин бузгандыгы ъчън жеке ишкер Барышникова Оксана Владимировнага нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 16-июлунда берилген №3696-лицензия Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жылдын 18-февралындагы 11-0 буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас атындагы проспект, 57-37. 

5. 2009-жылдын 18-февралынан тартып текшеръъ жъргъзъъгё бут тоскондугу ъчън жеке ишкер Банников Петр Анатольевичке 2008-жылдын 28-ноябрында нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна берилген №3812-лицензия Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жылдын 18-февралындагы 12-0 буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Шопоков атындагы кёчё, 119. 

6. 2009-жылдын 18-февралынан тартып текшеръъ жъргъзъъгё бут тоскондугу ъчън жеке ишкер Табышев Тазабек Темирбековичке 2008-жылдын 13-мартында нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна берилген №3557-лицензия Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жылдын 18-февралындагы 13-0 буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тоголок Молдо атындагы кёчё, 36/2. 

7. 2009-жылдын 18-февралынан тартып алмашуу операцияларын жана касса операцияларын ж.б. жъргъзъъ тартиптерин бузгандыгы ъчън жеке ишкер Келешов Али Нураддиновичке 2008-жылдын 4-декабрында нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна берилген 3814-лицензия Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жылдын 18-февралындагы 14-0 буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспекти, 150 а, BETA STORES. 

8. 2009-жылдын 18-февралынан тартып касса операцияларын жъргъзъъ тартибин, терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жёнъндё мыйзамдарды бузгандыгы ъчън жеке ишкер Кулов Мирлан Темирлановичке 2008-жылдын 22-августунда нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна берилген №3729-лицензия Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жылдын 18-февралындагы 15-0 буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кожевенная кёчёсъ, 1, Дордой базары, №7-павильон

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2008-жылдын 16-февралынан 20-февралына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 346,0 

68 990 

1 113,1 

67 285 

6 232,9 

1 705 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,2 

97,5 

84,8 

2,5 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,4 

0,6 

0,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

11,8 

5,4 

14,0 

5,5 

11,5 

2,2 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

17,4 

47,5 

25,2 

48,6 

16,0 

1,9 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,0 

2,9 

6,8 

3,0 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

7 443,5 

51 987 

901,5 

50 465 

6 542,0 

1 522 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-97,5 

17 003 

211,6 

16 820 

-309,1 

183 

-1,3 

32,7 

23,5 

33,3 

-4,7 

12,0