Кайта келүү

ь 2009-жылдын 27-февралында Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё "Акыл" инвестициялык акционердик-коммерциялык банкы жёнъндё" маселе каралды (№10/3). Банкты реабилитациялоо жол-жоболорунун аяктагандыгына байланыштуу, бул банктын улуттук жана четёлкё валюталарындагы банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна берилген лицензияларынын аракети жаьыртылган. 

 

 

ь 2009-жылдын 27-февралында Улуттук банкта Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, коммерциялык банктардын, Депозиттерди коргоо боюнча агенттиктигинин жана Инкассациялоонун республикалык башкармалыгынын жетекчилеринин жолгушуусу ёткёрълдъ. Жолугушуунун алкагында тёмёнкъ маселелер талкууланды: 

"Банктарды рефинансылоонун адистештирилген Фонду" ЖЧКсынын иши жёнъндё

дъйнёлък финансылык кризис шарттарында коммерциялык банктардын кыска мёёнёттъъ ликвиддъълъгън тескёёгё алуу жёнъндё

милдеттъъ камдык (резервдик) талаптарды сактоо жёнъндё

коммерциялык банктардын накталай акчалар жана инкассация менен иштёёсъ жёнъндё ж.б. 

Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча тиешелъъ чечимдер кабыл алынды.  

 

 

ь 2009-жылдын 27-февралына карата абал боюнча «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын акционерлери болуп 16 коммерциялык банк жана «Кыргызтелеком» ААКы эсептелет. Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борборуна 16 коммерциялык банк туташтырылып, 40 452 Элкарт карты чыгарылган, 104 банкомат жана 387 терминал иштеп жатат. Алардын ичинен 231 терминал коммерциялык банктардын Бишкек шаарындагы жана республиканын райондук борборлорундагы филиалдарында жана сактык кассаларында, 148 терминал соода-сервистик пункттарда орнотулган

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген

1. КЖК "777+" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 24-февралында берилген 387-лицензия). Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Кочкор-Ата шаары, борбордук базар

2. ЖЧК "Кредитка" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 24-февралында берилген 192-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Купянская кёчёсъ, 5. 

3. Мекеме "Нуркамил" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 26-февралында берилген 167-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Кадыров атындагы кёчё, 107. 

4. Жеке ишкер Исмаилова Аида Токтогуловнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-февралында берилген 3899-лицензия). Алмашуу бюросу 2135 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, СРК "Дордой", Кожевенная кёчёсъ, № 74. 

5. Жеке ишкер Спивак Юрий Николаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-февралында берилген 3898-лицензия). Алмашуу бюросу 2134 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Горький атындагы кёчё, 20. 

6. Жеке ишкер Осмоналиева Бурмаш Куралиевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-февралында берилген 3897-лицензия). Алмашуу бюросу 2133 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Манас" аэропорту, 1-кабат. 

7. Жеке ишкер Мурадылова Гульсана Абдыкаировнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-февралында берилген 3896-лицензия). Алмашуу бюросу 2132 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев атындагы кёчё, 24. 

8. Жеке ишкер Джунушбаев Алмаз Карыбаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-февралында берилген 3895-лицензия). Алмашуу бюросу 2131 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Манас" аэропорту, 1-кабат. 

9. Жеке ишкер Нечаев Евгений Григорьевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-февралында берилген 3894-лицензия). Алмашуу бюросу 2130 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспекти, 44. 

10. Жеке ишкер Вахриченко Ирина Витальевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 25-февралында берилген 3893-лицензия). Алмашуу бюросу 2129 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев атындагы кёчё, 129-ъй, №11-павильон

11. Жеке ишкер Урдякова Ирина Ивановнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 24-февралында берилген 3892-лицензия). Алмашуу бюросу 2128 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик баатыр атындагы кёчё, 61-2; Кошумча алмашуу бюросу 2127 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ибраимов атындагы кёчё, 105. 

12. Жеке ишкер Иззатов Рашид Лачиновичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 24-февралында берилген 3891-лицензия). Алмашуу бюросу 2126 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бёкёнбаев атындагы кёчё, 104. 

13. Жеке ишкер Иванова Галина Васильевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 24-февралында берилген 3890-лицензия). Алмашуу бюросу 2125 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 119/17. 

14. Жеке ишкер Арлиева Ирина Тамтуровнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 24-февралында берилген 3889-лицензия). Алмашуу бюросу 2124 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин атындагы кёчё, 54. 

15. Жеке ишкер Муртазиев Шухратилло Абдурашитовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 24-февралында берилген 3888-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Базар кёчёсъ, номерсиз

16. Жеке ишкер Эргешева Манзура Бакировнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 24-февралында берилген 3887-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, "Туратали" базары

17. "Южная столица-Ош" ЖСКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 24-февралында берилген 3886-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Ленин атындагы кёчё, 324. 

18. Жеке ишкер Аманбаев Хамидулла Аманбаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 24-февралында берилген 3885-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Зайнабидинов атындагы кёчё, номерсиз

19. Жеке ишкер Кадыров Адылжон Мирзаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 24-февралында берилген 3884-лицензия). Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Кочкората шаары, борбордук базар

20. Жеке ишкер Садыков Шавкатбекке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 24-февралында берилген 3883-лицензия). Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Кочкората шаары, борбордук базар. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин  

лицензиялары/къбёлъктёръ жокко чыгарылган жана кайра чакырылып алынган: 

 

1. 2009-жылдын 25-февралынан тартып "Медиум" кредиттик союзуна 1999-жылдын 13-декабрында берилген №173-лицензия 2009-жылдын 20-февралындагы "Медиум" кредиттик союзунун катышуучуларынын жалпы жыйынынын №1-протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Ленин атындагы кёчё, 267. 

2. 2009-жылдын 26-февралынан тартып Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын милдеттъъ жазма буйруктарын жана талаптарын аткарбагандыгы ъчън Кёзёмёл боюнча комитеттин 2009-жылдын 26-февралындагы №03/4 токтомунун негизинде "Темир-Туу" кредиттик союзуна 2005-жылдын 17-мартында берилген №20-лицензия (1998-жылдын 27-январында берилген №20-лицензиянын ордуна берилген) кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук району, Ново-Павловка айылы, Фрунзе кёчёсъ, 4. 

3. 2009-жылдын 26-февралынан тартып Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын милдеттъъ жазма буйруктарын жана талаптарын аткарбагандыгы ъчън Кёзёмёл боюнча комитеттин 2009-жылдын 26-февралындагы №03/3 токтомунун негизинде "Аяр-Ата" кредиттик союзуна 2005-жылдын 10-мартында берилген 367-лицензия (2002-жылдын 5-апрелинде берилген 367-лицензиянын ордуна берилген) кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын району, Ак-Кыя айылы

4. 2009-жылдын 26-февралынан тартып Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын милдеттъъ жазма буйруктарын жана талаптарын аткарбагандыгы ъчън Кёзёмёл боюнча комитеттин 2009-жылдын 26-февралындагы №03/5 токтомунун негизинде "Умар-Улан" кредиттик союзуна 2005-жылдын 18-апрелинде берилген 134-лицензия (1999-жылдын 2-июлунда берилген 134-лицензиянын ордуна берилген) кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Аксы району, Кербен айылы, Ниязалы атындагы кёчё, 28. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2008-жылдын 24-февралынан 28-февралына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 116,8 

60 041 

1 230,4 

57 949 

6 886,4 

2 092 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,2 

96,5 

84,8 

3,5 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,3 

0,4 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

16,8 

9,6 

21,0 

9,9 

16,1 

1,6 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

21,6 

46,8 

25,2 

48,4 

20,9 

2,4 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,1 

0,04 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,3 

4,8 

8,5 

5,0 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

7 443,5 

51 987 

901,5 

50 465 

6 542,0 

1 522 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

673,4 

8 054 

328,9 

7 484 

344,4 

570 

9,0 

15,5 

36,5 

14,8 

5,3 

37,5