Кайта келүү

ь 2009-жылдын 4-мартында «Хайат Ридженси» мейманканасында «Дъйнёлък финансы кризистин Кавказ жана Борбордук Азия ёлкёлёрънё тийгизген таасири» аттуу темада эл аралык аймактык конференция болуп ёттъ, анда конференцияга катышуучу ёлкёлёрдън улуттук (борбордук) банктарынын жетекчилери, Президенттик Администрациянын, Ёкмёттък Аппараттын ёкълдёръ, Кыргыз Республикасында аккредиттелген эл аралык финансы уюмдарынын жана элчиликтердин ёкълдёръ катышышты. Бул конференциянын алкагында тёмёнкъдёй маселелер талкуулуанды: 

- Кавказ жана Борбордук Азия ёлкёлёръ ъчън глобалдык финансы таасирлердин натыйжаларын жёнгё салуу

- глобалдык экономикалык кризистин Кавказ жана Борбордук Азия ёлкёлёрънё тийгизген таасири; 

- финансы секторунун жана алмашуу курсунун маселелери; 

- чийки зат товарларынын бааларына карата маселелер; 

- акчалай которуулар аркылуу жакырчылык деьгээлине таасир этъънъ баалоо жана аны азайтуу боюнча мъмкън болуучу чаралар; 

- Кыргыз Республикасында акчалай которуулар. 

 

ь 2009-жылдын 10-мартына карата абал боюнча 16 коммерциялык банк жана «Кыргызтелеком» ААК, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын акционерлери болуп саналышат. Элкарттын 40 917 карты чыгарылган, 111 банкомат жана 417 терминал иштеп турат, алардын ичинен 339 терминал Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын Бишкек шаарындагы жана райондук борборлорундагы филиалдарында жана аманат кассаларында, 78 терминал соода- сервистик пунктарында иштёёдё.  

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине (БФКМ) лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген: 

1. МКК «АИТЭ» ЖЧКга (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2009-жылдын 2-мартындагы №193 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, И. Ахунбаев кёчёсъ,119,а-417; 

2. МКК «Кредит Жардам» ЖЧКга (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2009-жылдын 4-мартындагы №194 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 254-ъй; 

3. МКК «Кел-Сом» ЖЧКга (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2009-жылдын 5-мартындагы №195 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък). Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Базар-Коргон району, Абдраимов айылы, Шыдыр участогу; 

4. Жеке ишкер Турумбекова Назира Медербековнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 6-мартында № 3911- лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2147 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., «Дордой» СБК, Чимкент автотоктоткуч, №58- павильон; 

5. Жеке ишкер Медеров Шакират Абыгазиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 6-мартында № 3910- лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2146 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., «Дордой» СБК, Борбордук ётмё, №6-павильон; 

6. Жеке ишкер Молдобоева Асель Мухамбетовнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 6-мартында № 3909- лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2145 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., «Дордой» СБК, Тъндък автотоктоткуч, №11 «А»; 

7. Жеке ишекр Тойчиев Саматка нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 6-мартында № 3908- лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара -Суу шары, Ленин кёчёсъ, 177-2- ъй; 

8. Жеке ишкер Ботобаев Олжобай Кочконовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 6-мартында № 3907- лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2144 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., «Дордой» СБК, Борбордук ётмё, №15 -контейнер 

9. Жеке ишкер Келешов Али Нураддиновичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 5-мартында № 3906- лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2143 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., «Бета Сторес» Супермаркети, Чъй проспекти 150а; 

10. Жеке ишкер Исмаилов Нурлан Абышевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 5-мартында № 3910- лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2142 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Съйёркулов менен К. Макс кёчёлёрънън кесилишиндеги «Халал» павильону; 

11. Жеке ишкер Сатыбалдиева Арзыканга нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 5-мартында № 3904- лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2141 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Ден Сяопина кёчёсъ 2, 31-кв; 

12. Жеке ишкер Именов Иминджан Салимджановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 4-мартында № 3903- лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2140 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Курманжан Датка кёчёсъ № 266- ъй; 

13. Жеке ишкер Банников Петр Анатольевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 4-мартында № 3902- лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2139 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Чъй проспекти 100; Кошумча алмашуу бюросунда 2138 номеринде катталган; Юридикалык дареги: Бишкек ш, Шопоков кёчёсъ 119- ъй; 

14. Жеке ишкер Сартпаев Каныбек Сагынбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 4-мартында № 3901- лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2137 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Съйёркулов кёчёсъ 25 жана 24- ъйлёрдън ортосу; 

15. Жеке ишкер Жакшыбаев Темиралы Батыралиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 4-мартында № 3900- лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2136 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., «Дордой» СБК, борбордук ётмё, №31-контейнер; 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансыкредит мекемелердин лицензиялары/къбёлъктёръ кайтарып алынган/жокко чыгарылган. 

 

1. Улуттук банктын Областтык башкармалыгынын 2009-жылдын 27-февралындагы №11-о/д буйругунун негизинде, КЖК «Эржен» ломбардына 2001-жылдын 5-июнунда берилген №156 лицензиясы отчетту ёз убагында бербегендиги ъчън 2009-жылдын 27-февралынан тартып кайтарып алынган. Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Жалалабат ш., Эркин-Тоо кёчёсъ 13-ъй, борбордук базар; 

2. Улуттук банктын Областтык башкармалыгынын 2007-жылдын 27-февралындагы №11-о/д буйругунун негизинде, КЖК «Айдарбек кредит» ломбардына 2007-жылдын 30-июлунда берилген №329 лицензиясы отчетту ёз убагында бербегендиги ъчън, 2009-жылдын 27-февралынан тартып кайтарып алынган. Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Кочкората ш., Октябрь кёчёсъ, колхоз базары; 

3. Улуттук банктын Областтык башкармалыгынын 2009-жылдын 27-февралындагы №11-о/д буйругунун негизинде МКК «Нурэл» ЖАКтын 2006-жылдын 17-майында берилген №50 эсептик каттоо тууралуу къбёлъгъ, отчетту ёз убагында бербегендиги ъчън 2009-жылдын 27-февралынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Жалалабат ш., Шопоков кёчёсъ, №46-15- ъй. 

4. Улуттук банктын Областтык башкармалыгынын 2009-жылдын 27-февралындагы №11-о/д буйругунун негизинде МКК «ПАРТНЕР» (PARTNER) ЖЧКга 2007-жылдын 29-майында берилген №82- эсептик каттоо туралуу къбёлък, отчетту ёз убагында бербегендиги ъчън 2009-жылдын 27-февралынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Жалалабат ш., Загорная кёчёсъ №42; 

5. Улуттук банктын 2009-жылдын 6-мартындагы№17-0 буйруусунун негизинде жеке ишкер Суйналиев Калмат Султанмуратовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 4-июлунда берилген № 3684- лицензия, текшеръъгё тоскоолдук кылгандыгы ъчън 2009-жылдын 6-мартынан тартып кайтарып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш. Байтик- Батыр кёчёсъ, 3а- ъй; 

6. Улуттук банктын 2009-жылдын 6-мартындагы №17-0 буйруусунун негизинде жеке ишкер Самаков КАнатбек Бейшеналиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 30-майында берилген № 3653- лицензия, текшеръъгё тоскоолдук кылгандыгы ъчън 2009-жылдын 6-мартынан тартып кайтарып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш. Ден Сяопина кёчёсъ, 2-23-ъй; 

7. Ишин токтоткондугу тууралуу 2009-жылдын 4-мартындагы арызынын негизинде жеке ишкер Карагулов Тёлёгён Айтмырзаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 25-декабрында берилген №3828-лицензия 2009-жылдын 5-мартынан тартып кайтарып алынды. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын (БТС) кёрсёткъчтёръ  

  

Бардыгы болуп МПС 

Анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

Показатели за период с 02.03.2009-жылдан 06.03.2009 жылга чсейинкт мезгил аралындагы кёрсёткъчтёр (отчетттук мезгил) 

Жума ичиндеги апсалюттук маани 

8 395,8 

66 939 

1 254,2 

64 944 

7 141,6 

1 995 

Тёлёмдёгъ ълъшъ БТС%) 

100,0 

100,0 

14,9 

97,0 

85,1 

3,0 

Анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициясы 

0,2 

0,4 

1,6 

0,4 

0,0 

0,0 

БКнын чыгыш тёлёмдёръ 

18,9 

11,5 

23,9 

11,8 

18,0 

2,0 

БКнын кириш тёлёмдёръ 

12,0 

42,4 

15,0 

43,6 

11,5 

1,9 

СФнын чыгыш тёлёмдёръ 

0,4 

1,6 

2,5 

1,6 

0,0 

0,0 

СФнын кириш тёлёмдёръ 

1,9 

7,1 

12,8 

7,4 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо алгандагы жума ичиндеги кёрёсткъчтёр 

Абсолюттук маани 

7 036,0 

59 662 

1 020,5 

58 008 

6 015,5 

1 654 

Ёткён ай ъчън орточо алгандагы жума ичиндеги кёрсёткъчтёрдён отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън четтёёсъ 

Абсолюттук маани 

1 359,8 

7 277 

233,7 

6 936 

1 126,2 

341 

19,3 

12,2 

22,9 

12,0 

18,7 

20,6