Кайта келүү

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 23-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-февралында 19-09 номеринде каттоодон ёткёртългён №49/4 токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «овернайт» кредити жёнъндё» жобо жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 11-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 24-февралында 22-09 номеринде каттоодон ёткёртългён №7/11 токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир къндък кредити жёнъндё» жобо 2009-жылдын 5-мартынан тартып колдонууга берилгендиги жана «Улуттук банктын ченемдик актылары» журналынын 2009-жылдагы №3 санында жарыялангандыгы тууралуу маалымдайт. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. ЖЧК "Инвестком-Капитал" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 16-мартында берилген 197-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас проспекти, 61-121. 

2. ЖЧК "К.У.Б. КРЕДИТ" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 18-мартында берилген 198-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кумбел кёчёсъ, 31 "а". 

3. КЖК "Накта" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 16-мартында берилген 391-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бейшеналиев атындагы кёчё, 23. 

4. Жеке ишкер Жоошбеков Пазыл Сулаймановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 19-мартында берилген 3933-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары. 

5. Жеке ишкер Сарыков Уланбек Калыбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 19-мартында берилген 3932-лицензия). Алмашуу бюросу 2164 номеринде, кошумча алмашуу бюросу 2165 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин атындагы кёчё, 70, "Народный" дъкёнъ. 

6. Жеке ишкер Исламов Равшанбек Балтабаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 19-мартында берилген 3930-лицензия). Алмашуу бюросу 2162 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" базары, Чымкент авто токтоочу жайы, №46-павильон. 

7. "АСИ" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 19-мартында берилген 3931-лицензия). Алмашуу бюросу 2163 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тыныстанов атындагы кёчё, 105. 

8. "Беркут Групп" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 19-мартында берилген 3929-лицензия). Алмашуу бюросу 2161 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин атындагы кёчё, 53. 

9. Жеке ишкер Э.А. Акжигитовго (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 18-мартында берилген 3928-лицензия). Алмашуу бюросу 2159 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов Москва кёчёлёрънън кесилиши

10. Жеке ишкер Гаипов Анварбек Тургуновичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 17-мартында берилген 3927-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, Асаналиев атындагы кёчё, "Айбек Базары" ЖЧКсы

11. Жеке ишкер Козубаев Кенеш Боронбаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 17-мартында берилген 3926-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, Асаналиев атындагы кёчё, "Айбек Базары" ЖЧКсы. 

12. Жеке ишкер Садыров Арген Жапаровичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 16-мартында берилген 3925-лицензия). Юридикалык дареги: Каракол шаары, Токтогул атындагы кёчё, номерсиз (Горький атындагы кёчёсъ менен кесилишинде). 

13. Жеке ишкер Орозалиева Жылдыз Ыманалиевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 16-мартында берилген 3924-лицензия). Алмашуу бюросу 2158 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Баатыр атындагы кёчё, 57. 

14. Жеке ишкер Табышев Тазабек Темирбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 16-мартында берилген 3923-лицензия). Алмашуу бюросу 2156 номеринде, кошумча алмашуу бюросу 2157 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тоголок Молдо атындагы кёчё, 36/2. 

15. Жеке ишкер Мусабеков Абдиваит Абдыкеримовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 16-мартында берилген 3922-лицензия). Алмашуу бюросу 2155 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 146-ъй

16. Жеке ишкер Джузупов Самат Калыбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 16-мартында берилген 3921-лицензия). Алмашуу бюросу 2154 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 150, "Султан". 

17. Жеке ишкер Жумабаева Гулнура Абдыкуловнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 16-мартында берилген 3920-лицензия). Алмашуу бюросу 2153 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспекти, 4 "Б". 

18. Жеке ишкер Кулов Мирлан Темирлановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 16-мартында берилген 3919-лицензия). Алмашуу бюросу 2152 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас атындагы кёчё, 40, №114-каб

19. Жеке ишкер Садыков Гапар Бахабовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 16-мартында берилген 3918-лицензия). Алмашуу бюросу 2151 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас атындагы кёчё, 38-ъй

20. "MCS" ЖЧКсына, кошумча алмашуу бюросу 2166 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 119. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин  

лицензиялары/къбёлъктёръ кайра чакырылып алынган жана жокко чыгарылган: 

 

 

1. 2009-жылдын 20-мартынан тартып отчетторду дайыма бербей келгендиги ъчън ЖЧК "Кенч Кредит" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъ укугуна 2007-жылдын 22-мартында берилген №73-къбёлък 2009-жылдын 20-мартындагы Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын №19-чечиминин негизинде кайра чакырып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Исанов атындагы кёчё, 274. 

2. 2009-жылдын 20-мартынан тартып чакан кредиттерди беръъ ишин бир жылдан ашуун мёёнёт ичинде жъзёгё ашырбагандыгы ъчън ЖЧК "Daewon Credit Co. Ltd" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъ укугуна 2007-жылдын 30-августунда берилген №91-къбёлък 2009-жылдын 20-мартындагы Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын №20-чечиминин негизинде кайра чакырып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 107, 510-каб. 

3. 2009-жылдын 20-мартынан тартып отчетторду дайыма бербей келгендиги ъчън КЖК "Герат" ломбардына кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2006-жылдын 15-мартында берилген №283-лицензия Улуттук банктын 2009-жылдын 20-мартындагы 24-О жазма буйругунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспекти, 253. 

4. 2009-жылдын 20-мартынан тартып КЖК "Daewon Credit Co. Ltd" ломбардына кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2008-жылдын 20-мартында берилген №355-лицензия уюштуруучунун 2009-жылдын 16-мартындагы "Ломбарддын ёзънён-ёзъ жоюулушу жёнъндё" №2-чечимине ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Жалалабат шаары, Ж. Бакиев атындагы кёчё, 30, "Юг Сити" соода борбору

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 16-мартынан 20-мартына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 116,8 

60 041 

1 230,4 

57 949 

6 886,4 

2 092 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,2 

96,5 

84,8 

3,5 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,3 

0,4 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

16,8 

9,6 

21,0 

9,9 

16,1 

1,6 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

21,6 

46,8 

25,2 

48,4 

20,9 

2,4 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,1 

0,04 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,3 

4,8 

8,5 

5,0 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

7 036,0 

59 662 

1 020,5 

58 008 

6 015,5 

1 654 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

1 557,9 

8 214 

150,1 

7 877 

1 407,8 

337 

22,1 

13,8 

14,7 

13,6 

23,4 

20,4 

 

 

ь 2009-жылдын 20-мартына карата абал боюнча «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын акционерлери болуп 16 коммерциялык банк жана «Кыргызтелеком» ААКы саналышат. Элкарттын 42 794 карты чыгарылган, 106 банкомат жана 418 терминал иштеп жатат. 340 терминал коммерциялык банктардын Бишкек шаарындагы жана республиканын райондук борборлорундагы филиалдарында жана аманат кассаларында, 78 терминал соода-сервистик пунктарда орнотулган

Элкарт улуттук картын тейлёёчъ нак акчаларды беръъчъ пункттар, банкоматтар, соода-сервис-ишканаларынын тизмеси Улуттук банктын сайтында (www.nbkr.kg) Тёлём системасы/Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борбору бёлъгъндё жайгаштырылган.