Кайта келүү

ь 2009-жылдын 26-мартында Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "овернайт" кредити жана "кън ичиндеги" кредити боюнча кърёёлък камсыздоо жёнъндё (№16/1); 

2008-жыл ичиндеги эл аралык камдарды тескёёгё алуу боюнча отчет тууралуу (№16/4); 

"Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсынын рефинансылоо Саясаты жёнъндё (№16/7); 

"Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан туунду же кёз каранды компанияларды тъзъшъ жана/же сатып алуусу жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу (№16/8); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде каттоодон ёткёртългён 51/4 "Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификатору" токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№16/9).  

 

 

ь Улуттук банкта 2009-жылдын 25-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тёрагасы М.О.Алапаев мырзанын Федералдык финансы башкармалыгынын директору Петер Сигенталер мырза жетектеген Швейцариянын Финансы боюнча Федералдык департаментинин делегациясы менен жолугушуусу болуп ёткён. Жолугушуунун жъръшъндё республиканын банк жана финансы секторлорундагы тъзългён кырдаалга тиешелъъ маселелер, ошондой эле микрофинансылоо системасынын ёнъгъшъ жана дъйнёлък финансы кризисинин Кыргыз Республикасына тийгизген таасирлери, банк системасынын туруктуулугун къчётъъ боюнча Улуттук банк тарабынан кабыл алынып жаткан чараларга тиешелъъ маселелер талкууга алынган. 

 

 

ь "ЕврАзЭС мамлекеттеринин баалуу металлдардан коллекциялык монеталарды жасап чыгаруу жана сатып ёткёръънън эл аралык монета программасынын" жъзёгё ашырылышынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2009-жылдын 30-мартынан тартып "ЕврАзЭС мамлекеттеринин борбор шаарлары" сериясынын "Минск" коллекциялык къмъш монеталарын сатып ёткёръънъ жъргъзё баштайт. Монеталарды Улуттук банктын Борбордук жъгъртъъ кассасынан бир монета ъчън 1800 сом баада сатып алууга болот. 

Ошондой эле Улуттук банк жакын арада ушул эле сериянын "Астана" коллекциялык къмъш монеталарын сатып ёткёръънъ пландаштырууда. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. Мекеме "Нуркамил" МКАсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 26-мартында берилген №167-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Кадыров атындагы кёчё, 107. 

2. ЖЧК "Дем & Ко" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 26-мартында берилген 199-къбёлък). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, Барпы атындагы кыска кёчё, 306. 

3. ЖЧК "Север Кредит" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 27-мартында берилген №200-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 7-кичи району, 23/2-264. 

4. ЖЧК "FINANCE STANDARD" (ФИНАНС СТАНДАРТ) МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 27-мартында берилген №201-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тыныстанов атындагы кёчё, 189 А-1. 

5. ЖЧК "Мундуз Кредит" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 28-мартында берилген №202-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул атындагы кёчё, 43-6. 

6. ЖЧК "Аманат" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 27-мартында берилген №203-къбёлък). Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев атындагы кёчё, 88. 

7. КЖК "Амантур" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 25-мартында берилген 392-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Кочкор-Ата шаары, Октябрь кёчёсъ, номерсиз

8. КЖК "Нур-Кенч" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 28-мартында берилген 393-лицензия). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Ысык-Кёл району, Бостери айылы, Мамытов атындагы кёчё, номерсиз. 

9. Жеке ишкер Ким Элла Анатольевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 25-мартында берилген 3934-лицензия). Алмашуу бюросу 2167 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, номерсиз (Бёкёнбаев атындагы кёчё менен кесилишинде). 

10. Жеке ишкер Григоренко Михаил Ивановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 25-мартында берилген 3935-лицензия). Алмашуу бюросу 2168 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тынчтык проспекти, 16. 

11. Жеке ишкер Быковский Станислав Вячеславовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 25-мартында берилген 3936-лицензия). Алмашуу бюросу 2169 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук айылы, Фрунзе кёчёсъ, 86. 

12. Жеке ишкер Курманбаев Гължигит Автандиловичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 25-мартында берилген 3937-лицензия). Алмашуу бюросу 2170 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, номерсиз (Москва кёчёсъ менен кесилишинде). 

13. Жеке ишкер Корнилова Ирина Андреевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 25-мартында берилген 3938-лицензия). Алмашуу бюросу 2171 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Бейшеналиева атындагы кёчё, 26. 

14. Жеке ишкер Ибраймов Нурдин Накаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 25-мартында берилген 3939-лицензия). Алмашуу бюросу 2172 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас атындагы проспект, 38-12. 

15. Жеке ишкер Воронин Валерий Викторовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 25-мартында берилген 3940-лицензия). Алмашуу бюросу 2173 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бейшеналиева атындагы кёчё, 23. 

16. Жеке ишкер Расулов Валех Ахмед-Оглыга (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 26-мартында берилген 3941-лицензия). Алмашуу бюросу 2174 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Ленин айылы, Алма-Ата кёчёсъ, номерсиз, ("Акжол" МАИ посту). 

17. Жеке ишкер Суйналиев Калмат Султанмуратовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-мартында берилген 3942-лицензия). Алмашуу бюросу 2175 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик баатыр атындагы кёчё, 3а/22. 

18. Жеке ишкер Джумагулова Гульнара Егемазаровнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-мартында берилген 3943-лицензия). Алмашуу бюросу 2176 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Токмок шаары, Горький атындагы кёчё, 139 (борбордук базар). 

19. Жеке ишкер Аргимбаев Улан Токтоналиевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-мартында берилген 3944-лицензия). Алмашуу бюросу 2177 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Токмок шаары, Пушкин атындагы кёчё, 96 (борбордук базар). 

20. "МАБ-УЛА" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-мартында берилген 3945-лицензия). Алмашуу бюросу 2178 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токомбаев атындагы кёчё, 21/2. 

21. Жеке ишкер Самаков Канатбек Бейшеналиевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-мартында берилген 3946-лицензия). Алмашуу бюросу 2179 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дэн Сяопин атындагы кёчё, 2-23. 

22. Жеке ишкер Джунушалиева Миргуль Болотбековнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-мартында берилген 3947-лицензия). Алмашуу бюросу 2180 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Манас" аэропорту, 2-кабат

23. Жеке ишкер Мамедов Эвэрэст Сабировичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-мартында берилген 3948-лицензия). Алмашуу бюросу 2181 номеринде, кошумча алмашуу бюролору 2182, 2183, 2184 номерлеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик баатыр атындагы кёчё, 8. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 25-мартынан 28-мартына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

6 601,3 

52 147 

942,6 

50 580 

5 658,7 

1 567 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

14,3 

97,0 

85,7 

3,0 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,4 

0,8 

0,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

12,3 

7,6 

17,9 

7,7 

11,3 

2,4 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

15,9 

49,4 

23,4 

50,9 

14,7 

2,1 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,1 

0,05 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,9 

3,4 

6,0 

3,5 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

7 036,0 

59 662 

1 020,5 

58 008 

6 015,5 

1 654 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-434,6 

-7 515 

-77,9 

-7 428 

-356,7 

-87 

-6,2 

-12,6 

-7,6 

-12,8 

-5,9 

-5,3 

 

 

ь 2009-жылдын 28-мартына карата абал боюнча «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын акционерлери болуп 16 коммерциялык банк жана «Кыргызтелеком» ААКы саналышат. 43 535 Элкарт карты чыгарылган, 108 банкомат жана 418 терминал иштеп жатат. 340 терминал коммерциялык банктардын Бишкек шаарындагы жана республиканын райондук борборлорундагы филиалдарында жана аманат кассаларында, 78 терминал соода-сервистик пунктарда орнотулган

Элкарт улуттук картын тейлёёчъ нак акчаларды беръъчъ пункттар, банкоматтар, соода-сервис-ишканаларынын тизмеси Улуттук банктын сайтында (www.nbkr.kg) Тёлём системасы/Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борбору бёлъгъндё жайгаштырылган.