Кайта келүү

ь Кыргыз Республиканын Улуттук банкы 2009-жылдын I чейрегинде бардыгы болуп 17 сынак, алардын ичинен 12 сынак борбордук аппаратта, 5 областтык башкармалыктарда иштёёгё жарыялангандыгын маалымдайт, анын ичинде: 

бош турган кызмат орундарына 13 сынак; 

тажрыйбалык такшалуудан ётъъ ъчън 2 сынак; 

мёёнёттъъ эмгек келишими менен иштёё ъчън 2 сынак жарыяланган

7 сынак боюнча иштер аякталган. Сынактарга баардыгы болуп 159 адам катышкан. Сынактардын жыйынтыгы боюнча Улуттук банкта иштёёгё 4 адам кабыл алынган. 

Кадр потенциалын даярдоо максаты болгон ёлкёнън жогорку окуу жайлары менен кызматташуунун алкагында, 2009-жылдын 1-чейрегинде Улуттук банктын структуралык бёлъмдёръндё республиканын жогорку окуу жайларынын 21 студенти практикадан ётъшкён

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. КЖК "Капитель" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 30-мартында берилген 394-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ъсёнбаев атындагы кёчё, 106. 

2. КЖК "Өмүр Мырза" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 2-апрелинде берилген 395-лицензия). Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Нуржанов атындагы кёчё, №17

3. КЖК "Дастан-Кредит" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 2-апрелинде берилген 396-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Аксы району, Кербен шаары, Ъмёталиев атындагы кёчё, номерсиз

4. Жеке ишкер Какеев Зарылбек Медеркуловичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 30-мартында берилген 3949-лицензия). Алмашуу бюросу 2185 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ош базары, Киев кёчёсъ, Кулиев атындагы кёчё менен кесилишинде, номерсиз

5. Жеке ишкер Бейшебаева Айнура Мендибековнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 30-мартында берилген 3950-лицензия). Алмашуу бюросу 2187 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ден Сяопин атындагы кёчё, 6-ъй, 3-кв. 

6. Жеке ишкер Мырсалиева Гулипа Бактыбаевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 31-мартында берилген 3951-лицензия). Алмашуу бюросу 2188 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" соода-кёьъл ачуу комплекси, тъндък авто токтоочу жайы, № 59-павильон. 

7. Жеке ишкер Асаналиев Куттуубек Муканбетазимовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 31-мартында берилген 3952-лицензия). Алмашуу бюросу 2189 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Патриса Лумумбы атындагы кёчё, № 54«б», "Кудайберген" автобазары

8. "Ерхан-Трейд" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 31-мартында берилген 3953-лицензия). Алмашуу бюросу 2190 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Л.Толстой атындагы кёчё, 17 «а». 

9. Жеке ишкер Сентемов Дмитрий Алексеевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 2-апрелинде берилген 3954-лицензия). Алмашуу бюросу 2191 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дордой базары, борбордук ётмё жол, №1-киоск. 

10. Жеке ишкер Жураев Бахадыр Умаржановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 2-апрелинде берилген 3955-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Базар кёчёсъ, номерсиз

11. Жеке ишкер Мавлянов Таалайбек Даминовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 3-апрелинде берилген 3956-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, «Айбек Базары» ЖЧКсы

12. Жеке ишкер Шамшиев Шерали Аманкуловичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 3-апрелинде берилген 3957-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, «Айбек Базары» ЖЧКсы.  

13. Жеке ишкер Сартпаев Каныбек Сагынбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 4-мартында берилген 3901-лицензия). Алмашуу бюросу 2186 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кёлбаев атындагы кёчё, Чолпон-Ата кёчёсъ менен кесилишет, номерсиз

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 30-мартынан 3-апрелине чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

9 194,0 

63 031 

1 321,9 

60 758 

7 872,1 

2 273 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

14,4 

96,4 

85,6 

3,6 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,4 

0,9 

0,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

23,2 

14,1 

28,9 

14,6 

22,2 

2,1 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

12,8 

42,1 

14,2 

43,6 

12,6 

2,3 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,4 

1,1 

2,6 

1,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,8 

7,2 

12,4 

7,5 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

7 036,0 

59 662 

1 020,5 

58 008 

6 015,5 

1 654 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

2 158,0 

3 369 

301,4 

2 750 

1 856,6 

619 

30,7 

5,6 

29,5 

4,7 

30,9 

37,4 

 

 

ь 2009-жылдын 3-апрелине карата абал боюнча «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын акционерлери болуп 16 коммерциялык банк жана «Кыргызтелеком» ААКы саналышат. 44 267 Элкарт карты чыгарылган, 109 банкомат жана 421 терминал иштеп жатат. 343 терминал коммерциялык банктардын Бишкек шаарындагы жана республиканын райондук борборлорундагы филиалдарында жана аманат кассаларында, 78 терминал соода-сервистик пунктарда орнотулган

Элкарт улуттук картын тейлёёчъ нак акчаларды беръъчъ пункттар, банкоматтар, соода-сервис-ишканаларынын тизмеси Улуттук банктын сайтында (www.nbkr.kg) Тёлём системасы/Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борбору бёлъгъндё жайгаштырылган.