Кайта келүү

ь 2009-жылдын 15- жана 17-апрелинде Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отурумдары ёткёрълъп, алардын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

"Сулайман тоо" жана "Ысык-Кёл" коллекциялык монеталары жёнъндё (№19/1); 

"Аманаттарды кабыл алууну жъзёгё ашыруучу микрофинансылык компаниялар тарабынан ачык валюта позициясын сактоо тартиби жёнъндё" нускаманы бекитъъ тууралуу (№19/6); 

2009-2011-жылдарга карата "Инкассациялоонун Республикалык Башкармалыгы" мамлекеттик бирикмесинин ёнъгъъсънън негизги багыттары жёнъндё (№19/10); 

Чыьгыз Айтматовдун чыгармаларына арналган коллекциялык монеталар жёнъндё (№20/1). 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. Жеке ишкер Ибраимова Наргиза Рашидовнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 13-апрелинде берилген 3971-лицензия), алмашуу бюросу 2202 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, «Ала-Арча» дъкёнъ. 

2. Жеке ишкер Боромбаев Рустам Орозалдиевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 13-апрелинде берилген 3972-лицензия), алмашуу бюросу 2203 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 252 («Айше-Трейтинг» дъкёнъ). 

3. Жеке ишкер Колантай Генадий Петровичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 14-апрелинде берилген 3973-лицензия), алмашуу бюросу 2204 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ, 162, 2-кв. 

4. Жеке ишкер Рыскулов Думан Болотбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 14-апрелинде берилген 3974-лицензия), алмашуу бюросу 2205 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ, 86. Кошумча алмашуу бюролору 2206, 2207 номерлеринде катталган. Кошумча алмашуу бюролорунун юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 150. 

5. Жеке ишкер Петренко Дмитрий Анатольевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 14-апрелинде берилген 3975-лицензия), алмашуу бюросу 2208 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук айылы, Фрунзе кёчёсъ, 161-а. 

6. "Дари Нур" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 14-апрелинде берилген 3976-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, Ж.Бакиев атындагы кёчё, 36. 

7. Жеке ишкер Абдурахманов Ахлиддин Кадиржановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 14-апрелинде берилген 3977-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Сузак району, Сузак айылы

8. Жеке ишкер Сидиков Толибжан Акбаралиевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 14-апрелинде берилген 3978-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбордук базар

9. Жеке ишкер Кушбаков Болотбек Шукуровичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 14-апрелинде берилген 3979-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Ноокен району, Кочкората шаары, «Маржанбак» базары

10. Жеке ишкер Ахмедов Музаффар Махаматжановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 14-апрелинде берилген 3980-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Сузак району, Сузак айылы, Дакан-Палван кёчёсъ, номерсиз

11. Жеке ишкер Чекушева Гульсима Салимьяновнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 15-апрелинде берилген 3981-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Кадамжай р-ну, Пулгон айылы, Гагарин атындагы кёчё, Борбордук базар

12. «РУБЭН-МЖ» ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 16-апрелинде берилген 3982-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Ленин атындагы кёчё, 353. 

13. Жеке ишкер Разаков Эркин Парпиевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 16-апрелинде берилген 3983-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, Асаналиев атындагы кёчё, «Айбек базары». 

14. Жеке ишкер Разаков Толкун Парпиевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 16-апрелинде берилген 3984-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, «Айбек базары» ЖЧКсы

15. Жеке ишкер Гаппарова Саниям Розыахуновнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 17-апрелинде берилген 3985-лицензия), алмашуу бюросу 2210 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 182. 

16. Жеке ишкер Ормотоева Наргиза Жумадиловнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 17-апрелинде берилген 3986-лицензия), алмашуу бюросу 2211 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 150. 

17. Жеке ишкер Дон Наталья Николаевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 10-мартында берилген 3757-лицензия), алмашуу бюросу 2209 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 4-кичирайону, 46-ъй

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин  

лицензиялары/къбёлъктёръ жокко чыгарылган жана кайра чакырылып алынган: 

 

1. 2009-жылдын 14-апрелинен тартып "Бай-Кадам" кредиттик союзуна 2005-жылдын 12-июлунда берилген №494-лицензиясы комплекстъъ текшеръънън жъръшъндё Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана Улуттук банктын ченемдик актыларын бузуусу аныкталгандыгына байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Курманжан Датка атындагы кёчё, 287-ъй.  

2. 2009-жылдын 16-апрелинен тартып "Кёкжайык" кредиттик союзуна 2007-жылдын 14-ноябрында берилген 527-лицензиясы „Кёкжайык“ кредиттик союзунун катышуучуларынын Жалпы жыйынынын чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Ленин атындагы кёчё, 97-ъй, 11-кв.  

 

 

Улуттук банктын коомдук пикирди билъъ кызматы  

Сиздердин суроолоруьуздарга жооп берет 

 

1. Биз ъчън 5 000 сом номиналындагы банкноттун жъгъртъъгё чыгарылышы ётё чоь окуя. Улуттук банк эмне ъчън 1 000 сом банкнотунан кийин дароо эле 5 000 сом банкнотун жъгъртъъгё чыгарды?  

Кёпчълък ёлкёлёрдё жаьы номиналдагы банкнотторду жъгъртъъгё чыгаруу экономиканын улам жогорку номиналдагы банкнотторго керектёёлёръ келип чыккандыгына жараша жъзёгё ашырылат. Жаьы номиналдагы банкнотторду чыгарууда эске алына турган негизги факторлор болуп орточо айлык акынын ёлчёмъ жана ёткён мезгил ичиндеги инфляция деьгээли, ошондой эле накталай жана накталай эмес формада жъзёгё ашырылып жаткан тёлём кёлёмдёръ ортосундагы катыш эсептелет. 

Эсептёёлёрдё Улуттук банк бъткъл дъйнё жъзъндё борбордук банктар тарабынан колдонулуучу Пейн-Морган методикасын колдонот. Эь жогорку номинал 20 бир къндък эмгек акыны тъзъшъ зарыл, б.а. банкнота номиналы иш жъзъндё орточо айлык эмгек акыга барабар болушу керек. Улуттук статистика комитетинин маалыматтары боюнча 2008-жылда орточо айлык эмгек акы 5 422 сомду тъзгён. 

5 000 сом номиналындагы банкнотту чыгаруу ёлкёдёгъ экономикалык жагдайды чагылдырууда, ал калктын акчалай кирешелеринин ёскёндъгъ менен мънёздёлёт. Бул банкнота 1 000 сом номиналындагы банкноттордон оорчулукту алып салууга кёмёктёшёт, анткени ал топтоо каражаты катары кызмат кыла алат. Андан тышкары 5 000 сом номиналы калкка 100 доллар же 100 евро банкнотторунун альтернативасын сунуштайт, бул ёз кезегинде республикадагы нак акча жъгъртъъдёгъ чет ёлкё валютасынын ълъшън тёмёндётъъгё жана улуттук валютаны бекемдёёгё шарт тъзёт. 

2. Улуттук банктын келечек пландарында улуу жазуусу Ч.Айтматовдун айкелин банкнотторго тъшъръъ караштырылганбы?  

ХХ кылымдын чыгаан жазуучусу, кыргыз элинин кулуну Ч.Т.Айтматовдун элесин Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында чагылдыруу идеясы ушул азыркы кезден тартып эле жъзёгё ашырылууда, Улуттук банк тарабынан Ч.Айтматовго жана анын чыгармаларына арналган къмъш коллекциялык монеталар сериясын чыгаруу маселеси иштелип чыккан. 

Тендер ёткёрълъп, анын негизинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана Литва монета сарайынын ортосунда келишимге кол коюлган. 2009-жылдын май айында ёлкёнън нак акча жъгъртъъсъндё алты эстелик къмъш монеталар чыгарылат, алар: «Ч.Айтматов», «Жамиля», «Биринчи мугалим», «Саманчынын жолу», «Жаныбарым Гълсары!» жана «Ак кеме». Бул тууралуу кеьири маалымат монеталарды жъгъртъъгё чыгаруунун алдында республиканын жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу берилет

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 13-апрелинен 17-апрелине чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

9 527,7 

72 930 

1 174,4 

70 864 

8 353,3 

2 066 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,3 

97,2 

87,7 

2,8 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,4 

0,7 

0,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

14,0 

5,9 

16,2 

6,0 

13,6 

2,5 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

23,5 

49,2 

22,5 

50,5 

23,6 

2,0 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,2 

0,2 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,3 

4,0 

10,2 

4,2 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

7 895,4 

60 633 

1 137,3 

58 775 

6 758,0 

1 859 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

1 632,3 

12 297 

37,0 

12 089 

1 595,3 

207 

20,7 

20,3 

3,3 

20,6 

23,6 

11,2 

 

 

ь 2009-жылдын 17-апрелине карата абал боюнча «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын акционерлери болуп 16 коммерциялык банк жана «Кыргызтелеком» ААКы саналышат. 46 200 Элкарт карты чыгарылган, 112 банкомат жана 434 терминал иштеп жатат. 356 терминал коммерциялык банктардын Бишкек шаарындагы жана республиканын райондук борборлорундагы филиалдарында жана аманат кассаларында, 78 терминал соода-сервистик пунктарда орнотулган

Элкарт улуттук картын тейлёёчъ нак акчаларды беръъчъ пункттар, банкоматтар, соода-сервис-ишканаларынын тизмеси Улуттук банктын сайтында (www.nbkr.kg) Тёлём системасы/Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борбору бёлъгъндё жайгаштырылган.