Кайта келүү

ь 2009-жылдын 29-апрелинде Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

Майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасынын кызмат кёрсётъълёрънё тарифтердин жана Айкын убакыт ыргагындагы эсептешъълёрдън гросстук системасынын кызмат кёрсётъълёрънё тарифтердин бекитилиши жёнъндё (№23/4); 

"Республикалык инкассация башкармалыгы" мамлекеттик ишканасынын 2008-жыл ичиндеги иш жыйынтыктары боюнча жылдык отчету жёнъндё (№23/6). 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. Мекеме "АэрФин" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 27-апрелинде берилген 171-къбёлък). Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён району, Мырзаки айылы, Нооруз кёчёсъ, номерсиз

2. ЖЧК "Golden Apple Credit" МККсына (Голдн Эппл Кредит) (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 29-апрелинде берилген 205-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Нарвская кёчёсъ, 86-47. 

3. ЖЧК "Казына" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 30-апрелинде берилген 206-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Жусаев атындагы кёчё, 154/1. 

4. Жеке ишкер Збоева Наталья Анатольевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-апрелинде берилген 4001-лицензия), алмашуу бюросу 2220 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бейшеналиева атындагы кёчё, 31-ъй

5. Жеке ишкер Ташыбекова Салима Кочконовнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-апрелинде берилген 4002-лицензия), алмашуу бюросу 2221 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 146. 

6. Жеке ишкер Даметов Алмаз Уметовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 29-апрелинде берилген №4003-лицензия), алмашуу бюросу 2226 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин атындагы кёчё, номерсиз.  

7. Жеке ишкер Медеталиева Динара Токоновнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 29-апрелинде берилген №4004-лицензия), алмашуу бюросу 2227 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 113-63. 

8. "Аида Компании" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 30-апрелинде берилген №4005-лицензия), алмашуу бюросу 2228 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Горький атындагы кёчё, 1 "г", 2-кабат

9. Жеке ишкер Маляренко Виктор Михайловичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 30-апрелинде берилген №4006-лицензия), алмашуу бюросу 2229 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу кёчёсъ, 172-ъй. Кошумча алмашуу бюролору тёмёнкъ номерлерде катталган

№ 2230 Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу кёчёсъ, 166 "б"; 

№ 2231 Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу кёчёсъ, 172 "г".  

10. Жеке ишкер Сатибалдиев Ойбек Абдивасиловичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 30-апрелинде берилген №4007-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Андижан кёчёсъ, 4-км. 

11. Жеке ишкер Кузибаев Сайдахмат Батировичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 30-апрелинде берилген №4008-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Кадамжай р-ну, Кадамжай кыштагы, Завод кёчёсъ, номерсиз

12. Жеке ишкер Абдулхамедов Мухторжон Мухаммаджановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 30-апрелинде берилген №4009-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён шаары, борбордук базар

13. "Видеослот" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 2-февралында берилген №3870-лицензия), кошумча алмашуу бюролору 2009-жылдын 27-апрелинде тёмёнкъ номерлерде катталган

№ 2222 Юридикалык дареги: Жибек-Жолу кёчёсъ, 150; 

№ 2223 Юридикалык дареги: Манас атындагы кёчё, 57; 

№ 2224 Юридикалык дареги: Зеленая кёчёсъ, 33; 

№ 2225 Юридикалык дареги: Шопоков атындагы кёчё, 121/1. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 27-апрелинен 30-апрелине чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 530,6 

64 080 

1 156,3 

61 635 

7 374,3 

2 445 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,6 

96,2 

86,4 

3,8 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,3 

0,7 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

23,2 

14,6 

30,0 

15,0 

22,1 

3,3 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

13,0 

46,2 

14,9 

48,0 

12,7 

1,8 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,9 

7,4 

14,0 

7,7 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

7 895,4 

60 633 

1 137,3 

58 775 

6 758,0 

1 859 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

635,2 

3 447 

19,0 

2 860 

616,2 

586 

8,0 

5,7 

1,7 

4,9 

9,1 

31,5