Кайта келүү

ь 2009-жылдын 6-майында "Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсы тарабынан айрым банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алынган

Фонд банктардын билдирмелерин кароо жана кредиттик каражаттарды беръъ ишин 2009-жылдын 11-майынан тартып жъзёгё ашыра баштайт

Фонддун жайгашкан орду: Бишкек шаары, Исанов атындагы кёчё, 5, телефондору: 31 42 32, 46 34 13. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. ЖЧК "Бек-Инвест" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 6-майында берилген 207-къбёлък). Юридикалык дареги: Чъй областы, Аламъдън р-ну, Лебединовка айылы, Кырман кёчёсъ, № 451. 

2. ЖЧК "АЯТ" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 7-майында берилген 208-къбёлък). Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл р-ну, Карабалта шаары, Свердлов кёчёсъ, № 53-ъй.  

3. КЖК "Золотой капитал" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 6-майында берилген 402-лицензия). Юридикалык дареги: Чъй областы, Cокулук р-ну, Сокулук айылы, Фрунзе кёчёсъ, 149. 

4. Жеке ишкер Кадырбек кызы Айданага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 6-майында берилген 4012-лицензия), алмашуу бюросу 2232 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дэн Сяопин атындагы проспект, 2 "а", "Тунук" дъкёнъ

5. Жеке ишкер Абдулхамедов Нематжон Мухаммаджановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 7-майында берилген 4013-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён шаары, борбордук базар

6. Жеке ишкер Токтобаев Расул Жалиловичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 8-майында берилген 4014-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Лейлек району, Арка айылы

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 6-майынан 8-майына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

6 279,7 

55 349 

961,9 

54 107 

5 317,8 

1 242 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,3 

97,8 

84,7 

2,2 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,3 

0,4 

1,7 

0,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

23,7 

9,4 

23,6 

9,5 

23,7 

1,9 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

14,3 

51,2 

18,2 

52,3 

13,6 

2,2 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,5 

1,4 

3,5 

1,4 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

2,5 

6,7 

16,3 

6,8 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

9 496,3 

70 598 

1 240,4 

68 487 

8 255,9 

2 111 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-3 216,6 

-15 249 

-278,4 

-14 380 

-2 938,1 

-869 

-33,9 

-21,6 

-22,4 

-21,0 

-35,6 

-41,2 

 

 

ь 2009-жылдын 8-майына карата абал боюнча «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын акционерлери болуп 16 коммерциялык банк жана «Кыргызтелеком» ААКы саналышат. 49 178 Элкарт карты чыгарылган, 128 банкомат жана 430 терминал иштеп жатат. 352 терминал коммерциялык банктардын Бишкек шаарындагы жана республиканын райондук борборлорундагы филиалдарында жана сактык кассаларында, 78 терминал соода-сервистик пунктарда орнотулган

Элкарт улуттук картын тейлёёчъ нак акчаларды беръъчъ пункттар, банкоматтар, соода-сервис-ишканаларынын тизмеси Улуттук банктын сайтында (www.nbkr.kg) Тёлём системасы/Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борбору бёлъгъндё жайгаштырылган.