Кайта келүү

ь 2009-жылдын 14-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын мекемелеринин кассалары тарабынан сатып ёткёръъ жъзёгё ашырылбай калган алтын жана къмъш коллекциялык монеталарды сатуу боюнча аукцион ёткёрългён. Бул нумизматикалык монеталарга: «Ош-3000», «Манас-1000», «Хан-Теьири», «Аркар», «Ак маьдай гъл», «Улуттук валютага 10 жыл», «Кыргыз мамлекеттъълъгънън негиздилиши», «Кызматташуунун Шанхай уюму», «Ташрабат» монеталары кирет. Бардыгы болуп аукционго 19 лот коюлган, лотторду 31 нумизматикалык монета тъзгён. Лоттордун баштапкы баасы 67 100 сом болсо, сатуу баасы 81 600 сомду тъзгён. 

Аукционго активдъъ катышкандарга сыйлыктар каралган эле: 

1. Алгачкы сатып алуучуга жъгъртъъ монеталарынын коллекциялык топтому.  

2. Эь кёп лотторду сатып алган активдъъ катышуучуга «Кыргызстандын нумизматикалык мурасы» альбому. 

3. Эь кымбат лот жъгъртъъ монеталарынын коллекциялык «VIP-топтому». 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2008-жыл ъчън финансылык отчеттор жана коммерциялык банктар менен финансы-кредит мекемелери тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтар басылып чыккандыгын маалымдайт: 

 

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттуулук формасы 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЗНА 

Эркинтоо 

 

 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 24-апрелиндеги 28 (1839); 

2009-жылдын 22-апрелиндеги 13 (277) 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 22-апрелиндеги № 13 (277)  

ЖАК «БТА Банк» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 8-апрелиндеги № 11 (275)  

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Эркинтоо 

2009-жылдын 10-апрелиндеги № 24 (1835)  

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 15-апрелиндеги № 12 (276)  

«АзияУниверсалБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 8-апрелиндеги № 11 (275)  

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 18-мартындагы № 8 (272) 

«ЭкоБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА, шариат кеьешинин корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 22-апрелиндеги № 13 (277)  

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Общественный рейтинг 

2009-жылдын 9апрелиндеги № 13 (429)  

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Общественный рейтинг 

2009-жылдын 2-апрелиндеги № 12 (428)  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 22-апрелиндеги № 13 (277)  

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 2-апрелиндеги № 10 (274)  

13 

«АТФБанк-Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 8-апрелиндеги № 11 (275)  

14 

«РСК-банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЗНА 

Кыргыз Туусу 

2009-жылдын 20-мартындагы № 19-20 (23309-10)  

15 

«Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 8-апрелиндеги № 11 (275)  

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 29-апрелиндеги № 14 (278)  

17 

ЖАК «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы»  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЗНА 

Общественный рейтинг 

2009-жылдын 17-апрелиндеги № 14 (430)  

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

Эркин Тоо 

2009-жылдын 18-мартындагы № 8 (272)  

 

2009-жылдын 17-мартындагы № 18 (1829)  

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 2-апрелиндеги № 10 (274) 

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Эркин Тоо 

2009-жылдын 24-апрелиндеги № 28 (1839)  

21 

«Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 2-апрелиндеги № 10 (274) 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2009-жылдын I чейреги ъчън финансылык отчеттор жана коммерциялык банктар менен финансы-кредит мекемелери тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтар басылып чыккандыгын маалымдайт: 

 

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттуулук формасы 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААКсы 

Ф1, Ф2, ЭН 

Эркинтоо 

2009-жылдын 17-апрелиндеги № 26 (1837)  

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 22-апрелиндеги № 13 (277)  

ЖАК «БТА Банк» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 22-апрелиндеги № 13 (277)  

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Эркинтоо 

2009-жылдын 14-апрелиндеги № 25 (1836)  

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 22-апрелиндеги № 13 (277)  

«АзияУниверсалБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 15-апрелиндеги № 12 (276)  

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 22-апрелиндеги № 13 (277)  

«ЭкоБанк» ААК 

Ф1, Ф1, Ф2, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 29-апрелиндеги № 14 (278)  

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Общественный рейтинг 

2009-жылдын 17-апрелиндеги № 14 (430)  

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 22-апрелиндеги № 13 (277)  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 29-апрелиндеги № 14 (278)  

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 22-апрелиндеги № 13 (277)  

13 

«АТФБанк-Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 15-апрелиндеги № 12 (276)  

14 

«РСК-банк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Кыргыз Туусу 

2009-жылдын 17-апрелиндеги № 28 (23318)  

15 

«Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 22-апрелиндеги № 13 (277)  

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 22-апрелиндеги № 13 (277)  

17 

ЖАК «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы»  

Ф1, Ф2, ЭН 

Общественный рейтинг 

2009-жылдын 23-апрелиндеги № 15 (431)  

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

 

Эркин Тоо 

2009-жылдын 22-апрелиндеги № 13 (277)  

 

2009-жылдын 24-апрелиндеги № 28 (1839)  

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 22-апрелиндеги № 13 (277)  

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Эркин Тоо 

2009-жылдын 24-апрелиндеги № 28 (1839)  

21 

«Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 15-апрелиндеги № 12 (276)  

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. ЖАК «Финансовая Группа Компаньон» МФКсына (айрым банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 15-майында берилген №003-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Т. Молдо атындагы кёчё, 10. 

2. ЖЧК «Дос и Компани» МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 11-майында берилген 209-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 199-ъй, 15-кв. 

3. ЖЧК «Миргель» МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 14-майында берилген 210-къбёлък). Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Центральная кёчёсъ, «Эркин» жеке базары

4. КЖК "Армада-Сервис" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 12-майында берилген 403-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бёкёнбаев атындагы кёчё, 14-ъй, 29-кв. 

5. КЖК «РОС ЛОМБАРД» ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 12-майында берилген 404-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспекти, 50-19-ъй

6. КЖК «Аяна» ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 12-майында берилген 405-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ибраимов атындагы кёчё, 115 "а". 

7. КЖК «АВТО КРЕДИТ» ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 13-майында берилген 406-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспекти, 162. 

8. КЖК «Сабина Кредит» ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 15-майында берилген 407-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Ноокен району, Кочкор-Ата шаары, Октябрь кёчёсъ, 11. 

9. КЖК «Сыймык» ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 15-майында берилген 408-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Ноокен району, Кочкор-Ата шаары, Колхоз базары. 

10. КЖК «Рай» ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 15-майында берилген 409-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ, № 193-ъй, 15-кв. 

11. КЖК «Эль-Эди» ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 15-майында берилген 410-лицензия). Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев атындагы кёчё, № 1. 

12. Жеке ишкер Алиева Айгъл Нажимидиновнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 11-майында берилген 4015-лицензия). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Балыкчы шаары, Фрунзе кёчёсъ, 136-ъй

13. Жеке ишкер Абдулхамидов Абдусалам Ташпулатовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 12-майында берилген 4016-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён шаары, борбордук базар

14. Жеке ишкер Каримов Токторбай Тургунбаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 12-майында берилген 4017-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён шаары, борбордук базар.  

15. Жеке ишкер Махаматжанов Адахам Махмуджановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 12-майында берилген 4018-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Карасуу р/ну, К.Кыштак айыл ёкмётъ, Достук участогу

16. Жеке ишкер Каримжанов Акжигит Тургунбаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 12-майында берилген 4019-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары

17. Жеке ишкер Кыштообеков Жамгырбекке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 12-майында берилген 4020-лицензия), алмашуу бюросу 2233 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, «Дордой» соода-кёьъл ачуу комплекси, борбордук ётмё жол, № 5. 

18. Жеке ишкер Султанов Алтынбек Аскарбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 12-майында берилген 4021-лицензия), алмашуу бюросу 2234 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, «Дордой» соода-кёьъл ачуу комплекси, Чымкент автоунаа токтоочу жайы, №84 «Ёзгён». 

19. Жеке ишкер Пешперова Татьяна Александровнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 12-майында берилген 4022-лицензия), алмашуу бюролору тёмёнкъ номерлерде катталган

№ 2235 Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев/Кулиев атындагы кёчёлёр, номерсиз

№ 2236 Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ («Беш-Сары» кичи базары)

№ 2237 Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бейшеналиева атындагы кёчё, 31.  

20. Жеке ишкер Иманалиев Нурлан Чынарбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 14-майында берилген 4023-лицензия), алмашуу бюросу 2239 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, «Дордой» соода-кёьъл ачуу комплекси, Чымкент автоунаа токтоочу жайы, № 241. 

21. Жеке ишкер Мусуралиев Мыктыбек Суюнтбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 14-майында берилген 4024-лицензия), алмашуу бюросу 2240 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, «Дордой» соода-кёьъл ачуу комплекси, борбордук ётмё жол, № 23; 

22. Жеке ишкер Букчукеев Русланбек Карыпбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 14-майында берилген 4025-лицензия), алмашуу бюросу 2241 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, «Дордой» соода-кёьъл ачуу комплекси, борбордук ётмё жол, №18-конт. 

23. Жеке ишкер Байболов Тилек Амангелдиевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 15-майында берилген 4026-лицензия), алмашуу бюросу 2242 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, «Дордой» соода-кёьъл ачуу комплекси, борбордук ётмё жол, №1-киоск. 

24. Жеке ишкер Эргешов Муктарали Камчыбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 16-майында берилген 4027-лицензия), алмашуу бюросу 2243 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ахунбаев атындагы кёчё,100. 

25. Жеке ишкер Ашыралиев Талантбекке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 5-ноябрында берилген 3890-лицензия), кошумча алмашуу бюросу 2009-жылдын 13-майында 2238 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Баатыр атындагы кёчё, 67/1. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин  

лицензиялары/къбёлъктёръ жокко чыгарылган жана кайра чакырылып алынган

 

1. 2009-жылдын 15-майынан тартып ЖЧК "Финансовая Группа Компаньон" МККсына 2004-жылдын 4-ноябрында берилген №24-къбёлък анын ЖАК "Финансовая Группа Компаньон" МФКсына ёзгёртълъп тъзългёндъгънё байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тоголок Молдо атындагы кёчё, 10.  

1. 2009-жылдын 14-майынан тартып КФ "Мамытбек" МКАсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъ укугуна 2008-жылдын 6-февралында берилген №150-къбёлък 2009-жылдын 14-майындагы ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ №2-чечимдин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Бердике баатыр атындагы кёчё, 200/18. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 11-майынан 16-майына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 636,8 

96 359 

1 388,7 

94 286 

7 248,1 

2 073 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

16,1 

97,8 

83,9 

2,2 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,3 

0,7 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

16,1 

5,6 

17,3 

5,7 

15,9 

2,6 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

26,4 

52,1 

22,2 

53,2 

27,2 

2,4 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,03 

0,5 

0,2 

0,5 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

2,1 

4,4 

13,1 

4,5 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

9 496,3 

70 598 

1 240,4 

68 487 

8 255,9 

2 111 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-859,5 

25 761 

148,3 

25 799 

-1 007,8 

-38 

-9,1 

36,5 

12,0 

37,7 

-12,2 

-1,8 

 

 

ь 2009-жылдын 15-майына карата абал боюнча «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын акционерлери болуп 16 коммерциялык банк жана «Кыргызтелеком» ААКы саналышат. 50 481 Элкарт карты чыгарылган, 124 банкомат жана 430 терминал иштеп жатат. 352 терминал коммерциялык банктардын Бишкек шаарындагы жана республиканын райондук борборлорундагы филиалдарында жана сактык кассаларында, 78 терминал соода-сервистик пунктарда орнотулган

Элкарт улуттук картын тейлёёчъ нак акчаларды беръъчъ пункттар, банкоматтар, соода-сервис-ишканаларынын тизмеси Улуттук банктын сайтында (www.nbkr.kg) Тёлём системасы/Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борбору бёлъгъндё жайгаштырылган.