Кайта келүү

ь 2009-жылдын 23-майынан 26-майына чейин Швейцария Улуттук банкынын Президенти Жан-Пьер Рот жетектеген делегация Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында расмий визит менен болушкан. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасы менен болгон расмий жолугушуунун жъръшъндё эки банктын ортосундагы кызматташууга жана анын андан ары ёнъгъшънън келечегине, ошондой эле техникалык кызматташуунун алкагында аракеттеги долбоорлорду жъзёгё ашырууга тиешелъъ маселелер талкууланган. Расмий визиттин жъръшъндё Кыргыз Республикасынын Премьер-министри И.В.Чудинов мырза, Финансы министри М.А.Султанов мырза, Улуттук банктын Башкарма мъчёлёръ жана менеджерлери менен жолугушуулар ёткёрългён. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктарга Улуттук банктын расмий сайтынын Ченемдик актылар/Долбоорлорду талкуулоо бёлъгъндё Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ долбоору жайгаштырылгандыгы тууралуу билдирет

Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул долбоор боюнча эскертъълёрдъ жана сунуштарды 2009-жылдын 3-июнуна чейинки мёёнёт ичинде gegizova@nbkr.kg электрондук дарегине жёнётъънъ ётънёт.  

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. Мекеме "Зор-Киреше" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 21-майында берилген 172-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Лев Толстой атындагы кёчё, 114, 406-бёлмё

2. ЖЧК "Зодиак Голд" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 22-майында берилген 211-къбёлък). Юридикалык дареги: Чъй областы, Аламъдън району, Лебединовка айылы, Энергетиктер шаарчасы, № 7, 19-кв. 

3. Жеке ишкер Назаркулов Ибрагимджан Исроиловичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 18-майында берилген 4028-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Оомат базары.  

4. Жеке ишкер Юсупов Рустам Хабибовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 19-майында берилген 4029-лицензия). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Ленин атындагы кёчё, 145

5. Жеке ишкер Орозбаев Нурданбек Маликовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 20-майында берилген 4030-лицензия), алмашуу бюросу 2244 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, «Дордой» базары, Чымкент автоунаа токтоочу жайы, № 47-контейнер

6. Жеке ишкер Васильченко Виктор Ивановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 20-майында берилген №4031-лицензия), алмашуу бюросу 2245 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу кёчёсъ, 166-ъй

7. Жеке ишкер Атыканова Гълнара Алымсеитовнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 20-майында берилген №4032-лицензия), алмашуу бюросу 2246 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дэн Сяопин атындагы кёчё, 4-ъй, 3-кв. 

8. Жеке ишкер Токтоназаров Нуралы Токеновичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 20-майында берилген №4033-лицензия), алмашуу бюросу 2247 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дэн Сяопин атындагы кёчё, 2-10/11

9. Жеке ишкер Сарбашев Эркинбай Мамановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 20-майында берилген №4034-лицензия), алмашуу бюросу 2248 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ахунбаев атындагы кёчё, 132

10. Жеке ишкер Минбаев Самат Асанбаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 22-майында берилген №4035-лицензия). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Токтогул атындагы кёчё, номерсиз (Байсал дъкёнъ)

11. Жеке ишкер Исмаилова Бууайша Оргуевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 22-майында берилген №4036-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары

12. "Компания "Кама-Кыргызстан" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 22-майында берилген №4037-лицензия), алмашуу бюросу 2249 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул атындагы кёчё, 84-ъй, 1-кв. 

13. "Саясат" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 22-майында берилген №4038-лицензия), алмашуу бюросу 2250 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук айылы, Фрунзе кёчёсъ, 165. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 18-майынан 22-майына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 628,4 

74 211 

1 171,7 

72 198 

6 456,8 

2 013 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,4 

97,3 

84,6 

2,7 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,3 

0,4 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

17,8 

7,2 

19,5 

7,2 

17,5 

5,1 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

18,4 

52,5 

26,4 

53,9 

16,9 

2,6 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,8 

2,7 

5,3 

2,8 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

9 496,3 

70 598 

1 240,4 

68 487 

8 255,9 

2 111 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-1 867,9 

3 613 

-68,7 

3 711 

-1 799,1 

-98 

-19,7 

5,1 

-5,5 

5,4 

-21,8 

-4,7 

 

 

ь 2009-жылдын 22-майына карата абал боюнча «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын акционерлери болуп 16 коммерциялык банк жана «Кыргызтелеком» ААКы саналышат. 51 357 Элкарт карты чыгарылган, 127 банкомат жана 430 терминал иштеп жатат. 352 терминал коммерциялык банктардын Бишкек шаарындагы жана республиканын райондук борборлорундагы филиалдарында жана сактык кассаларында, 78 терминал соода-сервистик пунктарда орнотулган

Элкарт улуттук картын тейлёёчъ нак акчаларды беръъчъ пункттар, банкоматтар, соода-сервис-ишканаларынын тизмеси Улуттук банктын сайтында (www.nbkr.kg) Тёлём системасы/Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борбору бёлъгъндё жайгаштырылган.