Кайта келүү

ь 2009-жылдын 27-майында Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ отчеттор каралган жана бекитилген, ошондой эле тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

2009-жылдын 1-чейрегиндеги акча-кредит саясаты жёнъндё отчет жана келечек мёёнёткё каралган акча-кредит программасы (№25/1); 

2009-жылдын 1-чейрегиндеги тёлём системасынын утурумдук абалы жёнъндё отчет (№25/10); 

милдеттъъ камдык (резервдик) талаптарды эсептёёдё колдонулуучу доллардын алмашуу курсу жёнъндё (№25/2), бул курска ылайык 2009-жылдын 1-июнунан 27-сентябрына чейинки мезгил ичинде милдеттъъ камдык талаптарды эсептёё ъчън АКШ долларынын алмашуу курсу 1 АКШ долларына 43,0 сом ёлчёмъндё белгиленген

"Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилъъчъ утурумдук отчету жёнъндё" жобонун жана "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилъъчъ утурумдук отчету жёнъндё" жобонун жаьы редакциялары тууралуу (№25/3); 

2009-жылдын 31-мартына карата Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктар системасынын ёнъгъъ тенденциялары жёнъндё (№25/6); 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 25-03 номеринде каттоодон ёткёртългён "Депозиттер менен иштёё боюнча убактылуу нускама жёнъндё" №4/4 токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№25/7); 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 27-апрелинде кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 9-июнунда 71-05 номеринде каттоодон ёткёртългён "Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздарга колдоо кёрсётъъ жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы" ЖЧКсынын ишин жёнгё салуунун Убактылуу эрежелеринин жаьы редакциясы жёнъндё" №12/6 токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№25/9); 

"Кыргыз Республикасында айкын убакыт ыргагындагы Гросс системасы аркылуу электрондук билдирмелерди ёткёръъ тартиби жёнъндё" нускаманы бекитъъ тууралуу (№25/11).  

 

 

ь Коммерциялык банктарга жана финансы-кредит мекемелерине! 2009-жылдын 2-3-июль жана 9-10-июль къндёръ "Профессионал" Окутуу мекемесинин "Якобс-тренинг" окуу борборунун базасында республиканын коммерциялык банктарынын кассирлерин окутууга арналган "Тёлём каражаттарынын аныктыгын тастыктоо (I деьгээл)" темасындагы эки къндък эки семинар ёткёрълёт

Семинардын максаты кассирлерди улуттук жана четёлкё валютасынын банкноттору менен иштёёгё, жасалма банкнотторду таба билъъгё жана ар кандай мамлекеттин банкнотуна экспертиза жъргъзё билъъгё ъйрётъъ болуп саналат. Семинардын ишинин биринчи кънъ тёмёнкъ маселелер каралат: атайын суу белгиси, коргоо тилкеси, коргоо булалары, басып чыгаруу ыкмалары жана аларды айырмалоочу белгилер, Кыргыз Республикасынын акча бирдиктеринин, анын ичинде 2009-жылда чыгарылган банкноттун коргоо мънёздёмёлёръ. Семинардын экинчи кънъ Кыргызстанда кеьири колдонуудагы валюталарды: АКШ долларларын, Европа Союзунун банкнотторун, орус рублин жана казак теьгесин иш жъзъндё анализдёёгё жана экспертизалоого арналат. Ошондой эле, кассирдин жумуш ордун эсептёёчъ жана банкноттордун аныктыгын билъъ боюнча экспертиза жъргъзъъчъ жабдуулар менен камсыз кылуу маселеси да ёз алдынча каралат.  

Материалдын ёздёштърълъшън бекемдёё максатында акча белгилерин экспертизалоо теориясы, улуттук валютанын шек туудурган банкнотторуна экспертиза жъргъзъъ боюнча тестирлёё, четёлкёлёрдън анык белгилерине экспертиза жъргъзъъ боюнча ёз алдынча топтордо иш алып баруу, каталарды талдоо иштери жъргъзълёт. Окутуу аяктаган соь, бардык тесттерди ийгиликтъъ тапшыргандарга сертификаттар берилет

"Якобс-тренинг" окуу борборуна окутууга жазылуу билдирмелери 31-59-78, 31-34-78 телефондору аркылуу берилет. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. Мекеме "Ашуу-Тёр" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 25-майында берилген 173-къбёлък). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Ала-Бука р-ну, Сарыталаа айылы, Орозалиев атындагы кёчё, 28. 

2. Мекеме "Барсбек" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 25-майында берилген 174-къбёлък). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Ала-Бука р-ну, Ала-Бука айылы, Мамырбеков атындагы кёчё, 52. 

3. Мекеме "Съттъъ-Булак" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 25-майында берилген 175-къбёлък). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Ала-Бука р-ну, Достук айылы, Назарматов атындагы кёчё, 52. 

4. ЖЧК "Бай-Эл-Кредит" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 25-майында берилген 212-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Баатыр атындагы кёчё, 49-ъй, 9-кв. 

5. ЖЧК "Финанс Центр" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 28-майында берилген 213-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Шабдан Баатыр атындагы кёчё, 74. 

6. КЖК "Манхэттен-Кредит" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 25-майында берилген 411-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, А.Навои атындагы кёчё, 36-Б. 

7. КЖК "ХХI ВЕК" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 25-майында берилген 412-лицензия). Юридикалык дареги: Чъй областы, Токмок шаары, М. Горький атындагы кёчё, № 204. 

8. КЖК "Ордо Казына" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 27-майында берилген 413-лицензия). Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов атындагы кёчё, номерсиз, "Азамат" соода ъйъ. 

9. Жеке ишкер Ахмедов Равшанбекке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 25-майында берилген №4039-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, шаар базары

10. Жеке ишкер Хожикурбанов Мадаминжон Сурожидиновичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 25-майында берилген №4040-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, шаар базары

11. Жеке ишкер Сидиков Олимжонго (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 25-майында берилген №4041-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, шаар базары

12. Жеке ишкер Джорабаев Равшанжон Ибрагимжановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 25-майында берилген №4042-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, шаар базары

13. Жеке ишкер Моминов Октамжон Маматгазиевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 25-майында берилген №4043-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, шаар базары. 

14. Жеке ишкер Ганижанов Казимжанга (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 25-майында берилген №4044-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, шаар базары

15. Жеке ишкер Муталипов Дильшат Раимжоновичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-майында берилген №4045-лицензия), алмашуу бюролору тёмёнкъ номерлерде катталган

2251 - Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 182; 

2252 - Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 98; 

16. Жеке ишкер Темиров Залкар Замирбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-майында берилген №4046-лицензия), алмашуу бюросу 2253 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ, 165-1. 

17. Жеке ишкер Хихизов Маджит Керимовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-майында берилген №4047-лицензия), алмашуу бюросу 2254 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук айылы, Фрунзе кёчёсъ, 138. 

18. Жеке ишкер Нестерова Наталья Владимировнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 28-майында берилген №4048-лицензия), алмашуу бюросу 2255 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Ленин айылы, Алма-Ата кёчёсъ, "Евразия" кафеси

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин  

лицензиялары/къбёлъктёръ кайра чакырылып алынган жана жокко чыгарылган: 

 

1. "2009-жылдын 15-майынан тартып КЖК "Тандем Плюс" ломбардына 2002-жылдын 18-февралында берилген №168-лицензия 2009-жылдын 14-майындагы катышуучунун №1-чечимине байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 217. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 18-майынан 31-майына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 899,2 

107 517 

1 478,6 

104 847 

7 420,6 

2 670 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

16,6 

97,5 

83,4 

2,5 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

0,2 

1,2 

0,2 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

21,3 

8,0 

24,7 

8,1 

20,7 

1,6 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

16,3 

60,2 

19,6 

61,6 

15,7 

2,8 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,9 

4,2 

11,2 

4,3 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

9 496,3 

70 598 

1 240,4 

68 487 

8 255,9 

2 111 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-597,1 

36 919 

238,2 

36 360 

-835,3 

559 

-6,3 

52,3 

19,2 

53,1 

-10,1 

26,5 

 

 

ь 2009-жылдын 29-майына карата абал боюнча «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын акционерлери болуп 16 коммерциялык банк жана «Кыргызтелеком» ААКы саналышат. 52 437 Элкарт карты чыгарылган, 130 банкомат жана 410 терминал иштеп жатат. 353 терминал коммерциялык банктардын Бишкек шаарындагы жана республиканын райондук борборлорундагы филиалдарында жана сактык кассаларында, 78 терминал соода-сервистик пунктарда орнотулган

Элкарт улуттук картын тейлёёчъ нак акчаларды беръъчъ пункттар, банкоматтар, соода-сервис-ишканаларынын тизмеси Улуттук банктын сайтында (www.nbkr.kg) Тёлём системасы/Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борбору бёлъгъндё жайгаштырылган.