Кайта келүү

ь 2009-жылдын 10-июнунда Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

милдеттъъ резервдик норма жёнъндё (№23/4), булл токтомго ылайык резервдик норма 2009-жылдын 15-июнунан тартып 9,5 пайыз ёлчёмъндё белгиленген

Улуттук банктан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин ишин жёнгё салуучу Улуттук банктын айрым ченемдик-укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№26/2); 

"Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан туунду же кёз каранды компаниялардын тъзълъшъ жана/же сатып алынышы жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу (№26/3); 

"Кыргыз Республикасындагы банктык тёлём карттары жёнъндё" жобо тууралуу (№26/4); 

"Кыргыз Республикасындагы акча которуу системалары боюнча жъзёгё ашырылуучу акчалай которуулар жёнъндё" убактылуу жобо тууралуу (№26/5); 

ФКПРКСнын 2008-жыл ъчън Жылдык отчету жёнъндё

 

 

ь 2009-жылдын 15-июнунан 17-июнуна чейинки мезгил ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан Ысык-Кёл областынын Бостери айылында ЕврАзЭСтин катышуучу ёлкёлёрънън борбордук/улуттук банктары ъчън кесиптик окутуу программасынын алкагында "Банктык эмес финансы-кредит мекемелерин лицензиялоонун жана ишин жёнгё салуунун ёзгёчёлъктёръ" темасындагы семинар ёткёрълёт. Кыргызстандын, Россия, Армения, Беларусь, Тажикстан, Польшанын улуттук (борбордук) банктарынын ёкълдёръ, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматынын, Кредиттик союздарга колдоо кёрсётъъ жана ёнъктъръъ боюнча Финансы компаниясынын, ЖАК "Финансовая группа Компаньон" МФКсынын ёкълдёръ семинардын катышуучулары болуп эсептелишет.  

Семинардын иш планында тёмёнкъ маселелердин талкууланышы каралган: лицензиялоо режимдери; банктык эмес финансы-кредиттик мекемелерди лицензиялоонун ёзгёчёлъктёръ; тышкы кёзёмёл процедуралары; ченемдик базанын методологиясынын ёзгёчёлъктёръ; банктык эмес финансы-кредиттик мекемелеринин ишин жёнгё салуучу ченемдик-укуктук база; банктык эмес финансы-кредиттик мекемелерин жёнгё салуунун ёзгёчёлъктёръ ж.б. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. КЖК "Аида Центр Кредит" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 8-июнунда берилген 415-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кожевенная кёчёсъ, 74, "Дордой" соода-кёьъл ачуу комплекси

2. КЖК "Находка" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 10-июнунда берилген 416-лицензия). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Чолпон-Ата шаары, Совет кёчёсъ, номерсиз ("Жайыл" дъкёнънън имаратында). 

3. КЖК "АКК" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 10-июнунда берилген 417-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Курманжан-Датка кёчёсъ, 129/3. 

4. КЖК "Магдак" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 12-июнунда берилген 418-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Базар-Коргон району, Базар-Коргон айылы, Вокзал кёчёсъ, номерсиз, багыты: базарга кире бериштин каршысынды. 

5. Жеке ишкер Якубов Юнус Юсуповичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 8-июнунда берилген 4069-лицензия) Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбор базары, багыты: "Мариям" ательеси. 

6. Жеке ишкер Мирзахмедов Фазилжон Казымовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 8-июнунда берилген 4070-лицензия) Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбор базары, багыты: "Мариям" ательеси. 

7. Жеке ишкер Токторов Чынарбек Арзыматовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 8-июнунда берилген 4071-лицензия) Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбор базары, багыты: "Мариям" ательеси.  

8. Жеке ишкер Сарсенбаев Алтынбек Албыспаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 9-июнунда берилген 4072-лицензия), алмашуу бюролору тёмёнкъ номерлерде катталган:  

2272 - Юридикалык дареги: Чъй областы, Чалдовар айылы, Ленин атындагы кёчё, 524; 

2273 - Юридикалык дареги: Чъй областы, Чалдовар айылы, Ленин атындагы кёчё, 524 «а». 

9. Жеке ишкер Кайыкова Элмира Мусалиевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 11-июнунда берилген 4073-лицензия), алмашуу бюросу 2274 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" соода-кёьъл ачуу комплекси, борбордук ётмё жол, № 14. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 8-июнунан 12-июнуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 599,8 

73 962 

1 182,8 

72 049 

6 417,0 

1 913 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,6 

97,4 

84,4 

2,6 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,4 

0,9 

0,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

14,0 

6,4 

19,2 

6,5 

13,0 

1,8 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

19,4 

47,6 

20,1 

48,8 

19,3 

2,0 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,3 

0,1 

0,3 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

2,0 

4,8 

12,9 

4,9 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

7 146,4 

75 781 

1 136,6 

73 963 

6 009,8 

1 818 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

453,4 

-1 819 

46,2 

-1 914 

407,2 

95 

6,3 

-2,4 

4,1 

-2,6 

6,8 

5,2 

 

 

ь 2009-жылдын 12-июнуна карата абал боюнча «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын акционерлери болуп 16 коммерциялык банк жана «Кыргызтелеком» ААКы саналышат. 54 437 Элкарт карты чыгарылган, 133 банкомат жана 436 терминал иштеп жатат. 358 терминал коммерциялык банктардын Бишкек шаарындагы жана республиканын райондук борборлорундагы филиалдарында жана сактык кассаларында, 78 терминал соода-сервистик пунктарда орнотулган

Элкарт улуттук картын тейлёёчъ нак акчаларды беръъчъ пункттар, банкоматтар, соода-сервис-ишканаларынын тизмеси Улуттук банктын сайтында (www.nbkr.kg) Тёлём системасы/Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борбору бёлъгъндё жайгаштырылган.