Кайта келүү

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. Мекеме "Кут" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 30-июнунда берилген 177-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Токтогул атындагы кёчё, 106/4. 

2. ЖЧК "Асима" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 30-июнунда берилген №218-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Торгоев атындагы кёчё, 29. 

3. ЖЧК "СОМОВ" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 30-июнунда берилген №219-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 126-ъй, 2-кв. 

4. ЖЧК "Экспресс Кредит" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 1-июлунда берилген №220-къбёлък). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Масалиев атындагы проспект, 16/9. 

5. ЖЧК "Ак-Ёргё-Азия" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 1-июлунда берилген №221-къбёлък). Юридикалык дареги: Ош областы, Араван району, Араван айылы, Бабур атындагы кёчё, 25. 

6. ЖЧК "Абийир" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 3-июлунда берилген №222-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 32 «б». 

7. КЖК "Акура" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 29-июнунда берилген 422-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 148-3. 

8. КЖК "Ломбард №1" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 3-июлунда берилген 423-лицензия). Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев атындагы кёчё, 33. 

9. КЖК "АиК" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 3-июлунда берилген 424-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Турусбеков атындагы кёчё, 43/17. 

10. Кооператив "Киреше" кредиттик союзуна (ёз катышуучуларынан, алар тарабынан сактык пайларды сатып алуу жолу менен акча каражаттарын тартуу; кредиттик союздун катышуучуларына мёёнёттъълък, кайтарымдуулук жана акы тёлёё шарттарында кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашырууга 2009-жылдын 3-июлунда берилген 539-лицензия). Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Калининское айылы, Центральная кёчёсъ, №56. 

11. Жеке ишкер Айдаралиев Чынгызбек Акылбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 29-июнунда берилген №4088-лицензия), алмашуу бюросу 2283 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тоголок Молдо атындагы кёчё, 28/2. 

12. Жеке ишкер Усманов Абдумахамат Рахимжановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 30-июнунда берилген №4089-лицензия), алмашуу бюросу 2284 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка атындагы кёчё, 266. 

13. Жеке ишкер Омуралиева Эльвира Турсункалиевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 1-июлунда берилген №4090-лицензия), алмашуу бюросу 2285 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 166, № 56-бёлмё

14. Жеке ишкер Камалов Талантбек Дуйшебековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 2-июлунда берилген №4091-лицензия). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Токтогул атындагы кёчё, номерсиз (Заман дъкёнъ). 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 29-июнунан 3-июлуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

11 453,5 

82 950 

1 500,9 

80 221 

9 952,7 

2 729 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,1 

96,7 

86,9 

3,3 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

0,3 

1,2 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

23,4 

11,6 

29,0 

11,9 

22,5 

3,6 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

16,4 

44,0 

13,8 

45,4 

16,8 

2,0 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,4 

1,2 

3,0  

1,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,8 

6,4 

13,9 

6,6 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

8 552,8 

72 834 

1 240,6 

70 768 

7 312,2 

2 066 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

2 900,7 

10 116 

260,2 

9 453 

2 640,5 

663 

33,9 

13,9 

21,0 

13,4 

36,1 

32,1 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

 

Абалы  

2009-жылдын 26-июнуна карата 

2009-жылдын 3-июлуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

56 704 

57 603 

Pos-терминалдардын саны

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

445 

 

365 

80 

447 

 

367 

80 

Банкоматтардын саны  

134 

137 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган