Кайта келүү

ь "Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсы (мындан ары Фонд) ёз ишин 2009-жылдын 11-майынан тартып жъзёгё ашыра баштагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт. Фонд экономиканы кредиттёёгё колдоо кёрсётъп туруу ъчън банк секторун рефинансылоону камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 8-январындагы "Кыргыз Республикасынын банк системасынын туруктуулугун камсыз кылуу боюнча чаралар жёнъндё" Жарлыгын жъзёгё ашыруу ъчън тъзългён

Фонддун негизги милдети болуп ёнёр жайы, айыл чарбасы, транспорт жана байланыш, соода-сатык, курулуш жана туризм сыяктуу тармактарда эмгектенген чарба жъргъзъъчъ субъекттерге кредит беръъ максаттарында коммерциялык банктарга кредиттик каражаттарды берип туруу саналат

Ёз кезегинде, коммерциялык банктар Фонддун кредиттик каражаттарын ишине колдоо кёрсётъъгё жумшап турушмакчы

Кыргызстандагы ишкердикке колдоо кёрсётъъ жана ёнъктъръъ максатында кредиттер узак мёёнёткё берилет, алардын пайыздык чени базар ченинен тёмён. Ишкерлерге берилъъчъ кредиттердин пайыздык ченинин ёлчёмъ тъзётъъ коэффициентин жана коммерциялык банктын маржасын колдонуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик ченине (рефинансылоо чени) байланыштырылат. Мында кредиттер боюнча пайыздык чен эркин болуп саналат жана Улуттук банктын эсептик ченинин ёзгёрълъшънё ылайык алмаштырылып турат. Ишкерлер жъзёгё ашырып жаткан долбоорлорго ылайык, Фонд тарабынан кредиттёё мёёнёттёръ 6 айдан 5 жылга чейин каралган

Фонддун кредиттерин алууга кызыкдар болгон ишкерлер Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына кайрыла алышат. Суроолор пайда болгон учурларда Фондго 31-48-57 номери боюнча телефон аркылуу кайрылууга болот 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2009-жылдын биринчи жарым жылдыгында 18 сынак жарыялангандыгы тууралуу билдирет, алардын ичинде борбордук аппаратка 12 сынак, областтык башкармалыктарга 6 сынак, анын ичинде: бош турган кызмат орундарына 14, тажрыйбалык такшалуудан ётъъгё 2, мёёнёттъъ эмгек келишими боюнча иштёёгё 2. 

Бардыгы болуп сынактарга 174 адам катышышкан. Ёткёрългён сынактардын натыйжалары боюнча Улуттук банкка кызматка 12 кызматкер кабыл алынган. Кадр потенциалын даярдоону максат кылган ёлкёнън жогорку окуу жайлары менен кызматташуунун алкагында ъстъбъздёгъ жылдын биринчи жарым жылы ичинде Улуттук банкта 27 студент практикадан ётъшкён. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. ЖЧК "АК-ТАШ" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 6-июлунда берилген 223-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул атындагы кёчё, 259. 

2. ЖЧК "АЙГЕР-М КРЕДИТ" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 8-июлунда берилген 224-къбёлък). Юридикалык дареги: Чъй областы, Чъй району, Чъй айылы, Межевая кёчёсъ, №27. 

3. ЖЧК "Быстрый кредит" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 9-июлунда берилген 225-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас атындагы кёчё, 101/1. 

4. ЖЧК "Кредит сервис" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 9-июлунда берилген 226-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ортосай айылы, Иманалиев атындагы кёчё, 210 "а". 

5. КЖК "Тирек Кредит" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 9-июлунда берилген 425-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, Ленин атындагы кёчё, 34. 

6. "Стройпластпром" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 6-июлунда берилген 4092-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Оомат базары, (радио тъйънъ). 

7. Жеке ишкер Эргешова Майрам Бакировнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 7-июлунда берилген 4093-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Савай айыл ёкмётъ, Октябрь участогу

8. "Сигмастрой" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 9-июлунда берилген 4094-лицензия), алмашуу бюросу 2286 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй пр., 4 а. 

9. Жеке ишкер Бегимкулов Касимжон Дийканбаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 9-июлунда берилген 4095-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Базаркоргон р-ну, Базаркоргон айылы, Вокзал кёчёсъ, колхоз рыногунун кире беришинде

10. Жеке ишкер Якубов Фарух Эркиновичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 9-июлунда берилген 4096-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбордук базар (Мариям ательеси). 

11. Жеке ишкер Анарбаев Шавкат Таштемировичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 9-июлунда берилген 4097-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбордук базар (Мариам ательеси). 

12. Жеке ишкер Аккуратов Валерий Владимировичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 9-июлунда берилген 4098-лицензия), алмашуу бюросу 2287 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ, 136/1. 

13. Жеке ишкер Исраилов Санжар Тъгёлбаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 9-июлунда берилген 4099-лицензия), алмашуу бюросу 2288 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тъгёлбай ата атындагы кёчё Эркиндик проспектиси, номерсиз

14. "РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ "КЛИК" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 10-июлунда берилген 4100-лицензия), алмашуу бюросу 2289 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 127. 

15. Жеке ишкер Адиева Раушан Кубанычбековнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 10-июлунда берилген 4101-лицензия) Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Чолпон-Ата шаары, Совет кёчёсъ, 70/2. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 6-июлунан 10-июлуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 121,0 

77 108 

1 206,1 

75 196 

6 914,9 

1 912 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

14,9 

97,5 

85,1 

2,5 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

0,4 

1,1 

0,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

16,8 

6,7 

21,4 

6,8 

16,0 

1,5 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

15,8 

42,0 

15,9 

43,0 

15,8 

1,8 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,04 

0,4 

0,3 

0,4 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

2,0 

4,9 

13,4 

5,0 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

8 552,8 

72 834 

1 240,6 

70 768 

7 312,2 

2 066 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-431,8 

4 274 

-34,5 

4 428 

-397,3 

-154 

-5,0 

5,9 

-2,8 

6,3 

-5,4 

-7,5 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 3-июлуна карата 

2009-жылдын 10-июлуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттар-дын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

56 196  

57 142 

Pos-терминалдардын саны

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

447 

 

367 

80 

447 

 

367 

80 

Банкоматтардын саны  

137 

139 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган