Кайта келүү

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. КЖК "Азия-Линк" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 13-июлунда берилген 426-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ, 136. 

2. КЖК "Евро-Тайм" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 15-июлунда берилген 427-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Токтогул р-ну, Токтогул шаар тибиндеги кыштагы, Бишкек-Ош автотрассасы, 25 (багыты: "Комфорт" сода ъйънън имаратында). 

3. Жеке ишкер Тиркешов Медетбек Суеркуловичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 15-июлунда берилген 4102-лицензия) Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Ноокен р-ну, Кочкор-Ата шаары, колхоз базары (базардын тъндък жагынан кирген жагы, оь тараптагы 3-ларек). 

4. Жеке ишкер Касымов Назимжон Насурдиновичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 16-июлунда берилген 4103-лицензия) Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбордук базар, (багыты: базардын шаар мэриясы тарабындагы 1-ётмё жол). 

5. Жеке ишкер Тёлёгёнов Турганбек Ахметалиевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 17-июлунда берилген 4104-лицензия) Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Чолпоната шаары, Совет кёчёсъ, 77 (почтанын имаратында). 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин  

лицензиялары/къбёлъктёръ кайра ёзгёртъп тъзългён: 

 

1. ЖЧК "АБДИ кредит" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 15-июлунда берилген 295-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 170 в. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин  

лицензиялары/къбёлъктёръ кайра чакырылып алынган жана жокко чыгарылган

 

1. 2009-жылдын 13-июлунан тартып КЖК "Майрам-Апа" ломбардына 2005-жылдын 5-сентябрында берилген 270-лицензия 2009-жылдын 25-июнундагы катышуучунун чечимине байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, Ленин атындагы кёчё, 34-ъй

2. 2009-жылдын 15-июлунан тартып КЖК "Кронос" ломбардына 2003-жылдын 25-сентябрында берилген 209-лицензия 2009-жылдын 10-июлундагы арызга байланыштуу жокко чыгарылган (уюштуруучулардын 2008-жылдын 25-декабрындагы чечими). Юридикалык дареги: Бишкек шары, Л.Толстой атындагы кёчё, 17 а. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 13-июлунан 17-июлуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 639,2 

76 050 

1 246,0 

73 827 

7 393,2 

2 223 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

14,4 

97,1 

85,6 

2,9 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,4 

0,8 

0,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

18,1 

5,8 

17,3 

5,9 

18,2 

4,9 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

18,9 

44,9 

20,4 

46,2 

18,7 

1,6 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,1 

0,04 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,6 

4,2 

10,9 

4,3 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

8 552,8 

72 834 

1 240,6 

70 768 

7 312,2 

2 066 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

86,4 

3 216 

5,4 

3 059 

81,0 

157 

1,0 

4,4 

0,4 

4,3 

1,1 

7,6 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 10-июлуна карата 

2009-жылдын 17-июлуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттар-дын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

57 142 

58 545  

Pos-терминалдардын саны

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

447 

 

367 

80 

447 

 

367 

80 

Банкоматтардын саны  

139 

140 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган