Кайта келүү

 Конъюктура: 03 - 07 август
Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине (БФКМ) лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. «Призма» КЖК ломбардына (кыймылсыз мълктъ кърёёгё алуу алдында (заклад) кыска мёёнёткё кредиттерди беръъ боюнча ишкердикти жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 7-августунда 431-лицензия берилген). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ 112/3; 

2. КС «Степное» кооперативине (ёз катышуучуларынан алардын сактык пайларды сатып алуусу аркылуу акча каражаттарын тартуу боюнча операцияларды жъзёгё ашырууга; кредиттик союздун мёёнётъндё тёлёё, ёз убагында кайтарып беръъ жана тёлёёгё жёндёмдъълък шарттарында кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 7-августунда 540-лицензия берилген). Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Степное айылы, Восточная кёчёсъ, н/ж

3. Жеке ишкер Жоломан уулу Мирбекке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 3-августунда 4117 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2302 номеринде катталган. Юридикалык дареги: «Дордой» СРК, борбордук ётмё, 1061-контейнер

4. Жеке ишкер Кузнецов Сергей Павловичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 3-августунда 4118 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2303 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук айылы, Фрунзе кёчёсъ, 132/34-ъй

5. Жеке ишкер Сыдыкова Роза Мачиновнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 3-августунда 4119 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2304 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук айылы, Фрунзе кёчёсъ, 163; 

6. Жеке ишкер Асанова Гълнара Орозбаевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 3-августунда 4120 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2305 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Горький атындагы кёчё, 27/1-ъй

7. Жеке ишкер Дегенбаев Турганбек Орозакуновичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 7-августунда 4121 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2306 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Абдрахманов атындагы кёчё, 176 "б"; 

8. Жеке ишкер Джолдошбаева Динара Султанбековнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 7-августунда 4122 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2307 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка атындагы кёчё, 324; 

9. Жеке ишкер Беляев Григорий Владимировичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 7-августунда 4123 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2308 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Киев кёчёсъ, 112-5; 

10. Жеке ишкер Джалилова Раиса Николаевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 7-августунда 4124 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2309 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Чъй пр, 162; 

 

Тёмёнкъ БФКМдердин къбёлъктёръ/лицензиялары кайра таризделген 

1. «Башат Капитал» КЖК ломбардына (кыймылсыз мълктъ кърёёгё алуу алдында (заклад) кыска мёёнёткё кредиттерди беръъ боюнча ишкердикти жъзёгё ашыруу укугуна 2008-жылдын 25июнунда 362-лицензия берилген). Юридикалык дареги: Бишкек ш., Курманжан Датка атындагы кёчё, 268. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлёмдёр системасынын кёрсёткъчтёръ (БТС

  

Бардыгы болуп БТС 

Анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ 

млн. сом 

Саны даана 

кёлёмъ 

млн. сом

Саны даана 

кёлёмъ 

млн. сом

Саны даана 

2009-жылдын 3-августан 7-августуна чейинки мезгил аралыгындагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил

Жума ичиндеги абсалюттук маани 

8 580,1 

60 645 

1 082,9 

58 868 

7 497,3 

1 777 

Тёлёмдёрдёгъ ълъшъ БТС(%) 

100,0 

100,0 

12,6 

97,1 

87,4 

2,9 

Анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициясы 

0,2 

0,4 

1,4 

0,4 

0,0 

0,0 

БКнын чыгыш тёлёмдёръ 

14,6 

5,3 

15,8 

5,4 

14,4 

3,4 

БКнын кириш тёлёмдёръ 

15,3 

44,5 

15,7 

45,8 

15,3 

1,8 

СФнын чыгыш тёлёмдёръ 

0,5 

2,1 

4,2 

2,1 

0,0 

0,0 

СФнын кириш тёлёмдёръ 

0,6 

5,2 

4,7 

 

 

 

5,4 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточочо жумалык ичиндеги кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук маани  

10 068,7 

72 674 

1 294,3 

70 503 

8 774,4 

2 170 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтёёсъ 

Абсолюттук маани  

-1 488,5 

-12 029 

-211,4 

-11 635 

- 1 277,2 

-393 

-14,8 

-16,6 

-16,3 

-16,5 

14,6 

-18,1 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2009-жылдын 31-июлуна карата 

2009-жылдын 7-августка карата 

Жъгъртъъдёгъ картал-дын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

60 444 

61 851  

Pos-терминалдардын саны

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

450 

 

370 

80 

451 

 

371 

80 

Банкоматтардын саны  

140 

145 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган.