Кайта келүү
 Конъюктура: 22 - 25 сентябрь


ь2009-жылдын 23-сентябрында Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

милдеттъъ камдык талаптарды эсептёёдё колдонулуучу доллардын алмашуу курсу жёнъндё (№38/1); 

"Депозиттерди тартууну жъзёгё ашыруучу коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын консервацияланышы жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу (№38/3); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 29-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 1-февралында 16-05 номеринде каттоодон ёткёртългён "Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктардын ачык валюта позициясын сактоо тартиптери жёнъндё" нускоосун бекитъъ тууралуу" №36/13 токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу (№38/5); 

"Банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык жъзёгё ашырылуучу операциялар жёнъндё" жобо тууралуу (№38/8). 

Андан тышкары, Улуттук банк Башкармасы 2009-жылдын 28-сентябрынан тартып къчънё кире турган тёмёнкъ токтомдорду кабыл алган

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё" №26/5 токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу (№38/14), бул токтомго ылайык Мезгил-мезгили менен берилъъ регулятивдик банктык отчеттун "Активдер, милдеттенмелер жана капитал жёнъндё кън сайын берилъъчъ отчет" аталышындагы 36-бёлъмънё ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилген

"Милдеттъъ камдарды эсептёё ъчън милдеттенмелер тизмегинин жаьы редакциясы жёнъндё" (№38/15), ага ылайык коммерциялык банктардын милдеттъъ камдарын эсептёё ъчън милдеттенмелер тизмеги ёзгёртългён жана ага толуктоо киргизилген. 

ьКыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 8-сентябрындагы №37/1 токтому менен "Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсынын Банктарды рефинансылоо саясатына ёзгёртъълёр киргизилгендигин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт. Аталган ёзгёртъълёргё ылайык Фонддун кредиттик каражаттары боюнча пайыздык ченинин ёлчёмъ кредиттёёнън тармагына кёз каранды болуу менен тъзётъъ коэффициенти бар базалык ченге барабар болот. Базалык чен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Акча-кредиттик жёнгё салуу комитети тарабынан белгиленет. Комитеттин чечими боюнча 2009-жылдын 9-сентябрынан тартып Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фондунун кредиттёё максаты ъчън базалык чени 8,0 пайыз ёлчёмъндё белгиленген. 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1.Жеке ишкер Старжинская Оксана Юрьевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 24-сентябрында берилген 4153-лицензия), алмашуу бюросу 2336 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Баатыр атындагы кёчё, 49-2. 

2."МБ и КОМПАНИ" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 24-сентябрында берилген 4152-лицензия), алмашуу бюросу 2335 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Лебединовка айылы, Жеьиш проспекти, 351. 

3.Жеке ишкер Нурматов Рахимберды Расулахуновичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 22-сентябрында берилген 4151-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбордук базар, Жалал-Абад шаарынын мэриясы тарабындагы биринчи ётмёк жол

4.ЖЧК "Алтын-Кредит" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 24-сентябрында берилген 238-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 170 В, 30-каб. 

5.ЖЧК "ДЭК" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 24-сентябрында берилген 239-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспекти, 204. 

6.ЖЧК "Бай-Кредит" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 25-сентябрында берилген 240-къбёлък). Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Центральная кёчёсъ, № 124. 

2009-жылдын 22-сентябрынан тартып "Байсал компании" кредиттик союзуна 2008-жылдын 26-майында берилген №532-лицензия кредиттик союздун катышуучуларынын Жалпы жыйынынын 2009-жылдын 18-сентябрындагы ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Ак-Талаа району, Жаьы-Талап айылы. 

2009-жылдын 24-сентябрынан тартып жеке ишкер Абасов Рафик Гаджиевичке 2008-жылдын 6-октябрында берилген №3759-лицензия ишкерге жаьы лицензия берилгендигине байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Баатыр атындагы кёчё, 49-2. 

Банктар аралык тёлёмдёр 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 22-сентябрынан 25-сентябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 369,3 

46 170 

921,3 

44 584 

6 447,9 

1 586 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,5 

96,6 

87,5 

3,4 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,22 

0,5 

1,7 

0,5 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

12,5 

5,8 

13,9 

5,9 

12,3 

2,8 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

19,6 

51,1 

24,5 

52,9 

18,9 

1,8 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,2 

2,7 

2,0 

2,8 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

7 851,8 

56 597 

1 029,8 

54 665 

6 822,0 

1 933 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-482,5 

-10 427 

-108,4 

-10 081 

-374,1 

-347 

-6,1 

-18,4 

-10,5 

-18,4 

-5,5 

-17,9 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 18-сентябрына карата 

2009-жылдын 25-сентябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттар-дын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

 

67 688 

68 303  

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен: 

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

463 

 

148 

83 

463 

 

380 

83 

Банкоматтардын саны  

148 

148 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган