Кайта келүү
 Конъюнктура: 24 - 28 январь


ь Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26-январында ёткёрългён отурумунда тёмёнкъ маселелер каралган жана алар боюнча тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

­ Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29-июлунда кабыл алынган №32/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет ёлкё валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо тартиптерин" бекитъъ жёнъндё" токтомуна ёзгёртъълёр киргизъъ жёнъндё (№4/1); 

­ Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын "Лицензиялоо жёнъндё" мыйзамына толуктоолорду киргизъъ тууралуу" мыйзам долбоору жёнъндё (№4/2); 

­ Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын "Тёлём системасы жёнъндё" мыйзам долбоору тууралуу (№4/3); 

­ Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы Депозиттерди коргоо агенттигинин Директорлор кеьешинин мъчёлёрън дайындоо жёнъндё (№4/6). 

 

 

ь 2010-жылдын 27-январында Кыргыз Республикасына расмий визит менен Дъйнёлък банктын Аткаруучу Директору, мырза Мишель Мордасини жана Эл аралык валюта фондунун Аткаруучу Директору, мырза Рене Вебер келип кетишкен. Визиттин жъръшъндё Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри, биринчи Вице-премьер-министри, Финансы министри жана Улуттук банктын Тёрагасынын милдетин аткаруучу менен жолугушуулар ёткёрългён. Визиттин негизги максаты болуп республикадагы социалдык-экономикалык жана саясий жагдай менен таанышуу, кызматташуунун жаьы программасын талкуулоо эсептелген. Улуттук банктын Тёрагасынын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б.Ж. айым менен жолугушуунун жъръшъндё макроэкономикалык кырдаалга, акча-кредит саясатына жана инфляцияга, ошондой эле республиканын банк секторундагы жагдай тууралуу маселелер талкууланган. 

 

 

ь Кыргыз Респулбликасынын аракеттеги мыйзамдарына жана Улуттук банктын ченемдик актыларына ылайык, ошондой эле кылмыш ишин иликтёёнън жыйынтыктары боюнча "Манас банк" ЖАКы жана "КыргызКредит Банк" ААКынын кызмат адамдарынын кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого), коррупцияга жана кылмыш коомчулугу менен байланышта болгон кылмыштарды жасагандыгы ъчън кылмыш жоопкерчилигине тартылгандыгына байланыштуу, Улуттук банк Башкармасы тарабынан "Манас банк" ЖАКы жана "КыргызКредит Банк" ААКында 2011-жылдын 31-январынын саат 08:00ънён тартып Убактылуу жетекчилик режимин токтотуу жана 2011-жылдын 31-январынан тартып консервациялоо режимин киргизъъ чечими кабыл алынган. 

"Манас банк" ЖАКынын Консерватору болуп Мулкубатова Назгуль Рыспековна, ал эми "КыргызКредит Банк" ААКында Карабечелова Элнура Асылбековна дайындалышкан. Консерваторлордун милдетине банктын финансылык абалынын начарлоосунун алдын алуу жана банктын активдеринин, документтеринин сакталып турушун камсыз кылуу боюнча чараларды кёръъ кирет. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. ЖЧК "Ак-Ордо Кредит" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 25-январында берилген 334-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жумабек кёчёсъ, 64-52. 

2. ЖЧК "Бай-Тъгёл" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 26-январында берилген 335-къбёлък. Юридикалык дареги: Нарын областы, Ат-Башы району, Ат-Башы айылы, Чатыр-Кёл кёчёсъ, номерсиз

3. ЖЧК "Куланбай" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 27-январында берилген 336-къбёлък. Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Кара-Балта шаары, Центральная кёчёсъ, №60. 

4. ЖЧК "ДЖУР-АС" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 28-январында берилген 337-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ибраимов кёчёсъ, 32-17. 

5. Жеке ишкер Кудряшова Валентина Алексеевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 28-январында берилген 4549-лицензия. Алмашуу бюросу 2658 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин кёчёсъ, номерсиз, (борбордук базар, "Евросеть" дъкёнъ). 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин лицензиялары/къбёлъктёръ  

жокко чыгарылган

 

1. 2011-жылдын 20-январынан тартып "Саркуловка" кредиттик союзуна 2010-жылдын 9-апрелинде берилген №550-лицензия Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитетинин 2011-жылдын 20-январындагы 2/2 токтомунун негизинде, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана Улуттук банктын ченемдик-укуктук актыларынын талаптарын дайыма аткарбай келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Ак-Башат айылы, Кучкач-Ата кёчёсъ, 107. 

2. 2011-жылдын 25-январынан тартып "Эдил-Ата" кредиттик союзуна 2005-жылдын 22-февралында берилген №479-лицензия катышуучулардын 2010-жылдын 4-декабрындагы жалпы жыйынынын, кредиттик союздун Тёрайымы Д.Э.Турдубаеванын катынын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Курманжан датка кёчёсъ, 129-10. 

3. 2011-жылдын 24-январынан тартып КФ "Кесип-Кредит" МКАсына 2005-жылдын 26-апрелинде берилген №89-къбёлък Улуттук банктын областтык башкармалыгынын чечиминин негизинде чакан кредит беръъ ишин 1 жылдан ашык жъргъзбёгёндъгъ жана мезгил-мезгили менен берилъъчъ отчетторду бербегендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Ат-Башы району, Ат-Башы айылы, Чатыр-Кёл кёчёсъ, 126. 

4. 2011-жылдын 28-январынан тартып "Алтын-Кенч" МКАсына 2009-жылдын 23-апрелинде берилген №170-къбёлък Улуттук банктын областтык башкармалыгынын 2011-жылдын 28-январындагы №1-чечиминин негизинде Улуттук банктын ченемдик-укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Токтогул кёчёсъ, номерсиз ("Триада" соода борбору). 

5. 2011-жылдын 28-январынан тартып "Асман-Финанс" МКАсына 2009-жылдын 11-сентябрында берилген №180-къбёлък Улуттук банктын областтык башкармалыгынын №2-чечиминин негизинде Улуттук банктын ченемдик-укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Ысык-Кёл району, Бактуу-Дёлёнётъ, Кыргыз кёчёсъ, 22. 

6. 2011-жылдын 28-январынан тартып "Марс-Финанс" МКАсына 2009-жылдын 10-апрелинде берилген 169-къбёлък Улуттук банктын областтык башкармалыгынын 3-чечиминин негизинде Улуттук банктын ченемдик-укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Жети-Ёгъз району, Кызыл-Суу айылы, Ибраев кёчёсъ, 64. 

7. 2011-жылдын 28-январынан тартып ЖЧК "Темирлан" МККсына 2009-жылдын 30-октябрында берилген №247-къбёлък Улуттук банктын областтык башкармалыгынын 2011-жылдын 28-январындагы №4-чечиминин негизинде Улуттук банктын ченемдик-укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Ленин кёчёсъ, 164. 

8. 2011-жылдын 26-январынан тартып жеке ишкер Аманбаев Хамидулла Аманбаевичке 2010-жылдын 10-мартында берилген №4292-лицензия алмашуу бюросунун иши токтотулгандыгына байланыштуу берилген Х.А.Аманбаевдин 2011-жылдын 25-январындагы арызынын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Зайнабидинов кёчёсъ, 3/41, 1-пункт. 

9. 2011-жылдын 28-январынан тартып жеке ишкер Каримова Асылай Маамытовнага 2010-жылдын 9-сентябрында берилген 4480-лицензия Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-ноябрында бекитилген №42/1 “Накталай чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ тартиби жёнъндё жобонун 2.5-пунктунун 16 жана 17-пунктчаларын бузгандыгы ъчън Улуттук банктын 2011-жылдын 28-январындагы №06-О буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тоголок Молдо кёчёсъ, 36-ъй, 2-кв. 

10. 2011-жылдын 28-январынан тартып жеке ишкер Расулов Валех Ахмед-Оглыга 2010-жылдын 30-мартында берилген 4321-лицензия Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-ноябрында бекитилген 42/1 “Накталай чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ тартиби жёнъндё” жобонун 2.5-пунктунун 16 жана 17-пунктчаларын бузгандыгы ъчън Улуттук банктын 2011-жылдын 28-январындагы 06-О буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Ленин айылы, Алма-Ата кёчёсъ, номерсиз, ("Акжол" МАИ посту). 

11. 2011-жылдын 28-январынан тартып жеке ишкер Канатбеков Омурбек Канатбековичке 2010-жылдын 20-майында берилген 4387-лицензия Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-ноябрында бекитилген 42/1 “Накталай чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ тартиби жёнъндё” жобонун 2.5-пунктунун 16 жана 17-пунктчаларын бузгандыгы ъчън Улуттук банктын 2011-жылдын 28-январындагы 06-О буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ, 135. 

12. 2011-жылдын 28-январынан тартып жеке ишкер Имангазиева Рысгъл Эмильбековнага 2010-жылдын 27-июлунда берилген 4460-лицензия Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-ноябрында бекитилген 42/1 “Накталай чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ тартиби жёнъндё” жобонун 2.5-пунктунун 16 жана 17-пунктчаларын бузгандыгы ъчън Улуттук банктын 2011-жылдын 28-январындагы 06-О буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ, 150 ("Султан" алмашуу бюросу). 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 24-январынан 28-январына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 463 715 763,17 

17 753 

1 036 615 871,82 

15 724 

6 427 099 891,35 

2 029 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,9 

88,6 

86,1 

11,4 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,8 

0,6 

2,0 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

10,0 

9,5 

10,2 

9,8 

10,0 

7,0 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

16,7 

17,5 

15,3 

19,5 

16,9 

2,0 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,004 

0,1 

0,03 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,3 

3,9 

2,2 

4,4 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

11 617 567 060,58 

28 963 

1 540 011 875,60 

25 998 

10 077 555 184,98 

2 964 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-4 153 851 297,41 

-11 210 

-503 396 003,78 

-10 274 

-3 650 455 293,63 

-935 

-35,8 

-38,7 

-32,7 

-39,5 

-36,2 

-31,6 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2011-жылдын 21-январына карата 

2011-жылдын 28-январына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз) 

103 892 

104 099 

Pos-терминалдардын саны: 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

494 

359 

135 

493 

358 

135 

Банкоматтардын саны 

70 

70