Кайта келүү

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий веб-сайтынын «Улуттук банктын ченемдик актылары/Талкуу ъчън долбоорлор» бёлъгъндё, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын тёлём системасы жёнъндё» жана «Кыргыз Республикасынын «Лицензиялоо жёнъндё» мыйзамына толуктоолорду киргизъъ тууралуу» мыйзам долбоорлору коомдук талкуу ъчън жайгаштырылгандыгын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт.  

Бул мыйзам долбоорлору боюнча сын-пикирлер жана сунуштар 2011-жылдын 8-апрелине чейин makulueva@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кабыл алынат. 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкты коммерциялык банктарга жана «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКка ёзънън расмий веб-сайтынын «Улуттук банктын ченемдик актылары/Талкуу ъчън долбоорлор» бёлъгъндё тёмёнкълёр коомдук талкуу ъчън жайгаштырылгандыгын маалымдайт: 1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган (Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 1-июлунда 65-09 номеринде каттоодон ёткёртългён) «Кыргыз Республикасында Айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы аркылуу электрондук билдиръълёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё» нускоо тууралуу токтомуна ёзгёртъълёрдън жана толуктоолордун долбоору жана 2. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 22-августунда кабыл алынган (Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 4-октябрында 88-07 номеринде каттоодон ёткёртългён) «Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън Пакеттик клиринг системасында тёлёмдёрдъ ёткёръънън тартиби жёнъндё» нускоо тууралуу токтомуна ёзгёртъълёрдън жана толуктоолорлдун долбоору. Банктык эсептешъълёр башкармалыгы бул долбоорлор боюнча сын-пкирлерди жана сунуштарды tkulikova@nbkr.kg. электрондук дареги боюнча беръънъ ётънёт. 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге (БФКМ) лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

 

1. Жеке ишкер Мурадылова Гульсана Абдыкаировнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 8-февралында № 4558 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2663 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-балта шаары, Кожомбердиев атындагы кёчё, 24; 

2. Жеке ишкер Каримжанов Акжигит Тургунбаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 8-февралында № 4557 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Тураталы базары, 0 катар, 13-контейнер

3. Жеке ишкер Трофимушкин Дмитрий Юрьевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 10-февралында № 4560 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2665 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тынчтык проспектиси 70, 17-квартира

4. Жеке ишкер Батыркул уулу Алымбекке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 10-февралында № 4559 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2664 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 150 («Моссовет»); 

5. Жеке ишкер Суюмбеков Ууларбек Акпаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 11-февралында № 4561 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2666 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё 144, («Ар-Бат»); 

 

Тёмёнкъ БФКМдердин къбёлъктёръ/лицензиялары кайтарып алынган/жокко чыгарылган: 

 

1. 2011-жылдын 8-февралынан тартып «Ашуу тёр» МКА КФга 2009-жылдын 25-майында берилген №173 къбёлък, Жалал-Абад областтык башкармалыгынын 2011-жылдын 8-февралындагы №8 буйруусунун жана 2011-жылдын 8-февралындагы №1 чечиминин негизинде, Улуттук банктын ченемдик актыларынын талаптарын аткарбагандыгына жана МКА ачылгандан бери МРОну бербегендигине байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Ала-Бука району, Сарыталаа айылы, Орозалиев атындагы кёчё, 28-ъй; 

2. 2011-жылдын 8-февралынан тартып «Барсбек» МКА КФга 2009-жылдын 25-майында берилген №174 къбёлък, Жалал-Абад областтык башкармалыгынын 2011-жылдын 8-февралындагы №8 буйруусунун жана 2011-жылдын 8-февралындагы №1 чечиминин негизинде, Улуттук банктын ченемдик актыларынын талаптарын аткарбагандыгына жана МКА ачылгандан бери МРОну бербегендигине байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Ала-Бука району, Алабука айылы, Мамырбеков атындагы кёчё, 52-ъй; 

3. 2011-жылдын 8-февралынан тартып «Бизнес-импульс» МКАга 2007-жылдын 12-июнунда берилген №136 къбёлък Ысык-Кёл областтык башкармалыгынын 2011-жылдын 8-февралындагы №5 чечиминин негизинде, Улуттук банктын ченемдик актыларынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын системалуу търдё бузууга жол бергендигине байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 132/62-ъй; 

4. 2011-жылдын 9-февралынан тартып «Алтын кредит» МКА ЖЧКсына 2009-жылдын 24-сентябрында берилген №238 къбёлък, Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын 2011-жылдын 9-февралындагы №49 чечиминин негизинде, Улуттук банктын ченемдик актыларынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын системалуу търдё бузууга жол бергендигине байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 170 В-ъй, 30-бёлмё

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ (БТС

  

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик системасы 

Гросстук система 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 7-февралынан 11-февралына чейинки мезгил аралыгындагы (отчеттук мезгилдеги) кёрсёткъчтёр  

Жума ичиндеги абсолюттук маани 

7 456 305 906,18 

24 996 

1 095 850 995,99 

23 036 

6 360 454 910,19 

1 960 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)   

100,0 

100,0 

14,7 

92,2 

85,3 

7,8 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,3 

1,5 

2,0 

1,6 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ  

15,2 

11,2 

10,8 

12,0 

15,9 

1,8 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ  

11,8 

20,2 

14,2 

21,7 

11,4 

2,2 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ  

0,05 

2,2 

0,3 

2,4 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ  

1,4 

12,4 

9,3 

13,5 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук маани  

6 462 096 672,04 

16 923 

876 666 993,53 

15 058 

5 585 429 678,51 

1 865 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтёёсъ 

Абсолюттук маани  

994 209 234,14 

8 074 

219 184 002,47 

7 978 

775 025 231,68 

95 

15,4 

47,7 

25,0 

53,0 

13,9 

5,1 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ*  

Абалы  

2011-жылдын 4-февралына карата  

2011-жылдын 11-февралына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз)  

104 388 

104 696 

Pos-терминалдардын саны:  

- банктарда   

- соода тъйъндёръндё  

501 

364 

137 

499 

364 

135 

Банкоматтардын саны  

71 

69