Кайта келүү
 Конъюнктура: 21 - 25 февраль


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий веб-сайтынын «Улуттук банктын ченемдик актылары/Талкуу ъчън долбоорлор» бёлъгъндё, тёмёнкъ долбоорлор коомдук талкуу ъчън жайгаштырылгандыгын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктарга жана микрофинансылык компанияларга маалымдайт.  

Баалуу кагаздар менен иштёё боюнча талаптарга карата талаптардын жаьы редакциясы; 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 93-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №18/1 «Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана финансы-кредит мекемелери милдеттъъ търдё аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жёнъндё жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттъъ търдё аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жёнъндё жобого ёзгёртъълёр жана толуктоолор; 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 29-03 номеринде каттоодон ёткёртългён №4/2 «Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын ишин жёнгё салуунун убактылуу эрежелери жёнъндё» токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын ишин жёнгё салуунун убактылуу эрежелерине толуктоолор. 

Бул долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар тёмёнкъ электрондук дарек боюнча кабыл алынат: gkaparova@nbkr.kg 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге (БФКМ) лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

 

1. "Абдыманап Ата" МКК ЖЧКсына (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 21-февралындагы 341 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък) Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 8-кичи району, 9-25-ъй; 

1. "НТ-Кредит" МКК ЖЧКсына (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 21-февралындагы 342 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък) Юридикалык дареги: Чъй областы, Токмок шаары, М.Горький атындагы кёчё, №208-ъй; 

1. "Оптим-Кредит" МКК ЖЧКсына (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 21-февралындагы 343 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък) Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ибраимов атындагы кёчё, №33/1-ъй; 

1. "Восток-Финанс" МКК ЖЧКсына (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 21-февралындагы 344 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък) Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Коллективная кёчёсъ, №16-ъй; 

1. Жеке ишкер Банников Петр Анатольевичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 24-февралында берилген 4564 лицензия). Алмашуу бюролору 2669, 2670 номерлеринде катталган. Юридикалык дареги: 2669 алмашуу бюросунуку - Бишкек шаары, Шопоков атындагы кёчё, 119/3-ъй («Элита» дъкёнъ), 2670 алмашуу бюросунуку- Бишкек шаары, Чъй проспектиси 100. 

1. "Старый Рынок" ЖЧКсына (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 24-февралындагы 4565 лицензия), алмашуу бюросу 6171 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Шопоков атындагы кёчё, №108-ъй; 

1. Жеке ишкер Даникулова Зульфияхан Эшмаматовага (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 24-февралында берилген 4566 лицензия). Алмашуу бюросу 2672 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кулиев атындагы кёчё, 86/1-ъй; 

1. "АБДЫ жана К" ЖЧКсына (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 21-февралындагы 4567 лицензия) Юридикалык дареги: Баткен областы, Лейлек району, Жаштык айылы, Кыргызстан кёчёсъ, №7-ъй; 

1. Жеке ишкер Хасанов Максуджан Маннобжановичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 24-февралында берилген 4568 лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Тураталы базары, 0 катар, 2-пункт; 

1. Жеке ишкер Ахмаджанов Абдираим Абабакировичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 24-февралында берилген 4569 лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Тураталы базары, 0 катар, 4-контейнер; 

1. Жеке ишкер Иззатов Рашид Лачиновичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 25-февралында берилген 4570 лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 148/3-ъй; 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 21-февралынан 25-февралына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

10 453 985 701,69 

17 573 

1 036 904 089,94 

15 501 

9 417 081 611,75 

2 072 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

9,9 

88,2 

90,1 

11,8 

анын ичинде (%): 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,7 

0,5 

1,9 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

13,0 

12,9 

20,5 

14,4 

12,2 

1,6 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

15,9 

20,4 

19,2 

22,9 

15,6 

1,9 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,004 

0,1 

0,04 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,2 

5,1 

2,4 

5,8 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

6 462 096 672,04 

16 923 

876 666 993,53 

15 058 

5 585 429 678,51 

1 865 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

Абсолюттук мааниси 

3 991 889 029,65 

650 

160 237 096,41 

443 

3 831 651 933,24 

207 

61,8 

3,8 

18,3 

2,9 

68,6 

11,1 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2011-жылдын 18-февралына карата 

2011-жылдын 25-февралына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

105 026 

105 026 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

497 

362 

135 

497 

362 

135 

Банкоматтардын саны 

111 

111