Кайта келүү
 Конъюнктура: 09 - 11 март


Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. ЖЧК "Байлык-Финанс" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 10-мартында берилген 346-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Аламедин-1 кичирайону, 58-2

2. ЖЧК "Батыр-Айкёл" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 10-мартында берилген 347-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абай кёчёсъ, 20. 

3. Жеке ишкер Арлиева Ирина Тамтуровнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 9-мартында берилген 4577-лицензия. Алмашуу бюросу 2680 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин кёчёсъ, 54. 

4. Жеке ишкер Вахриченко Ирина Витальевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 9-мартында берилген 4576-лицензия. Алмашуу бюросу 2679 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев кёчёсъ, 129-ъй, №11-пав.  

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин лицензиялары

къбёлъктёръ жокко чыгарылган/кайра чакырылып алынган

 

1. 2011-жылдын 10-мартынан тартып ЖЧК "INTER-Кредит" ("Интер-Кредит") МККсына 2009-жылдын 12-декабрында берилген №251-къбёлък катышуучунун 2011-жылдын 28-февралындагы №2-чечимине жана катышуучунун 2011-жылдын 28-февралындагы арызына байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ, 146. 

2. 2011-жылдын 10-мартынан тартып Кант кредиттик союзуна 2002-жылдын 8-майында берилген №385-лицензия катышуучулардын жалпы жыйынынын 2011-жылдын 4-февралындагы протоколунун жана Башкарманын тёрагасынын 2011-жылдын 3-мартындагы арызынын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Фучик кёчёсъ, 3, "Дордой Маркет" соода комплекси, №23-бутик. 

3. 2011-жылдын 10-мартынан тартып КФ "Эконом-кредит" МКАсына 2008-жылдын 17-сентябрында берилген №163-къбёлък Улуттук банктын Банктык эмес мекемелерге кёзёмёлдък башкармалыгынын 2011-жылдын 10-мартындагы №50-чечиминин негизинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын дайыма бузуп келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шары, Москва кёчёсъ, 73-69. 

4. 2011-жылдын 10-мартынан тартып ЖЧК "Экспресс Насыя" МККсына 2008-жылдын 9-апрелинде берилген №127-къбёлък Улуттук банктын Банктык эмес мекемелерге кёзёмёлдък башкармалыгынын 2011-жылдын 10-мартындагы №56-чечиминин негизинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын дайыма бузуп келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек Жолу кёчёсъ, 295. 

5. 2011-жылдын 10-мартынан тартып ЖЧК "Чынгыз-Ордо" МККсына 2008-жылдын 16-апрелинде берилген №128-къбёлък Улуттук банктын Банктык эмес мекемелерге кёзёмёлдък башкармалыгынын 2011-жылдын 10-мартындагы №51-чечиминин негизинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын дайыма бузуп келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Токмок шаары, Ленин кёчёсъ, 383, 72-кв. 

6. 2011-жылдын 10-мартынан тартып ЖЧК "Кредит-Консалт" МККсына 2009-жылдын 30-январында берилген №186-къбёлък Улуттук банктын Банктык эмес мекемелерге кёзёмёлдък башкармалыгынын 2011-жылдын 10-мартындагы №54-чечиминин негизинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын дайыма бузуп келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 93. 

7. 2011-жылдын 10-мартынан тартып ЖЧК "UTASU" ("УТАСУ") МККсына 2009-жылдын 12-октябрында берилген №245-къбёлък Улуттук банктын Банктык эмес мекемелерге кёзёмёлдък башкармалыгынын 2011-жылдын 10-мартындагы №53-чечиминин негизинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын дайыма бузуп келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бёкёнбаев кёчёсъ, 136. 

8. 2011-жылдын 10-мартынан тартып ЖЧК "Байыр-Инвест" МККсына 2010-жылдын 16-февралында берилген №273-къбёлък Улуттук банктын Банктык эмес мекемелерге кёзёмёлдък башкармалыгынын 2011-жылдын 10-мартындагы №55-чечиминин негизинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын дайыма бузуп келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Гагарин кёчёсъ, 83. 

9. 2011-жылдын 10-мартынан тартып ЖЧК "Байхан Капитал" МККсына 2010-жылдын 9-мартында берилген №276-къбёлък Улуттук банктын Банктык эмес мекемелерге кёзёмёлдък башкармалыгынын 2011-жылдын 10-мартындагы №52-чечиминин негизинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын дайыма бузуп келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Л.Толстой кёчёсъ, 2В-17. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 5-мартынан 11-мартына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

7 226 861 613,27 

19 293 

861 592 238,29 

17 370 

6 365 269 374,98 

1 923 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

11,9 

90,0 

88,1 

10,0 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,4 

1,8 

3,2 

2,0 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

9,8 

9,1 

8,5 

10,0 

10,0 

1,7 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

17,9 

20,2 

13,7 

22,2 

18,5 

2,2 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,03 

2,0 

0,3 

2,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,2 

12,8 

9,8 

14,2 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 152 344 117,99 

20 076 

969 736 244,03 

18 050 

7 182 607 873,96 

2 026 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-925 482 504,72 

-783 

-108 144 005,74 

-680 

-817 338 498,98 

-103 

-11,4 

-3,9 

-11,2 

-3,8 

-11,4 

-5,1 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2011-жылдын 5-мартына карата 

2011-жылдын 11-мартына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

105 250 

105 657 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

497 

362 

135 

497 

362 

135 

Банкоматтардын саны 

111 

112