Кайта келүү
 Конъюнктура: 22 - 25 март


ь 2011-жылдын 25-мартында Улуттук банкта 2006-2010-жылдарга карата микрофинансылоону ёнъктъръънън орто мёёнёткё каралган стратегиясын иш жъзънё ашырууга мониторинг жъргъзъъ боюнча жумушчу топтун 21-жыйынтыктоочу отуруму ёткёрългён (мындан ары Стратегия)

Аталган Стратегия Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън жана Улуттук банктын 2005-жылдын 30-декабрындагы бирдиктъъ токтому менен бекитилген жана Ёкмёт, Улуттук банк менен финансы секторунун биргелешкен къч-аракеттерин ылдам жана туруктуу микрофинансылоо тармагын куруу ъчън топтоштурууга багытталган, анткени айыл жана шаар жашоочуларынын кеьири катмарларына търдъъ кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоочу ёнъккён мъмкънчълъгъ бар туруктуу микрофинансылоо тармагы экономикалык деьгээлди жогорулатууга жана жакырчылыкты кыскартууга ёбёлгё тъзё алмак

Стратегия тарабынан беш жыл ичинде микрокредиттёё менен калктын 2 пайызынан 4 пайызына чейин камтуу, карыз алуучулардын санын 220 миь адамга чейин ёстъръъ жана микрокаржылоо кызматтарын сунуштоочу институттардын кредит портфелинин жалпы ёлчёмън 6 млрд. сомдон 7 млрд. сомго жеткиръъ болжолдонгон. 2010-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча калкты микрофинансылоо чеги ёлкё боюнча орточо алганда 7,1% жетип, карыз алуучулардын жалпы саны 391 210 адамды тъзгён жана кредит портфелинин ёлчёмъ 11,1 млрд. сомду тъзгён. 

Стратегиянын алкагында мыйзам базасын ёркъндётъъ максаттарында кредиттик союздардын жана микрофинансылоо уюмдарынын ишин жёнгё салуучу мыйзамдарга ёзгёртъълёрдъ киргизъъ боюнча иш-чаралар жъзёгё ашырылган. Алсак, Кыргыз Республикасынын «Кредиттик союздар жёнъндё» мыйзамына кредиттик союз жъргъзъъчъ операциялар тизмегин кеьейтъъгё жана кооперативдерге жана дыйкан (фермер) чарбаларына кредиттик союзга мъчё болуу укугун беръъчъ ёзгёртъълёр киргизилген (2009-жылдын январь айы). Ошондой эле Кыргыз Республикасынын «Микрофинансылык уюмдар жёнъндё» мыйзамына бул уюмдардын операцияларын кеьейтъъгё жана аларды институтташтырып бекемдёёгё багытталган ёзгёртъълёр сунушталган. Бул мыйзам долбоору азыркы учурда кийинчерээк Жогорку Кеьешке киргизъъ максатында Ёкмёттън кароосуна жёнётългён. 

2010-жылдын акырына карата абал боюнча Улуттук банктан лицензия алыша турган жана ал тарабынан жёнгё салынуучу банктык эмес мекемелер системасы ёзънё: эки адистешкен финансы-кредит мекемесин «Кредиттик союздарга колдоо кёрсётъъ жана аларды ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсын, «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсын; 217 кредиттик союзду; 397 микрофинансы уюмун (анын ичинде 4 микрофинансы компаниясын, 266 микрокредиттик компанияны; 127 микрокредиттик агенттикти) жана 290 алмашуу бюросун камтып турган. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. ЖЧК "Бегайым" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 25-мартында берилген 349-къбёлък. Юридикалык дареги: Жалал-Абат областы, Жалал-Абат ш., Т.Молдо кёчёсъ, 75-24. 

2. ЖЧК "BJ" ("Би Жей") МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 25-мартында берилген 350-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Жаш Гвардия бульвары, 27-417. 

3. Жеке ишкер Эргешева Манзура Бакировнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 22-мартында берилген 4586-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу ш., Туратали базары, 0-катар, 6-контейнер. 

4. Жеке ишкер Джунушалиева Миргуль Болотбековнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 23-мартында берилген 4587-лицензия. Алмашуу бюросу 2695 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., "Манас" аэропорту, 2-кабат

5. Жеке ишкер Кулдашев Тахирджан Мамасалиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 25-мартында берилген 4588-лицензия. Юридикалык дареги: Жалал-Абат областы, Жалал-Абат ш., Н.Айтматова кёч., борбордук базар ("Орхидея" гъл дъкёнъ жакта). 

6. Жеке ишкер Садыков Шавкатбек Каримжановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 25-мартында берилген 4589-лицензия. Юридикалык дареги: Жалал-Абат областы, Кочкор-Ата шаары, "Элиза" базары, 1-ётмё жол, 9-имарат

7. Жеке ишкер Кадыров Адылжон Мирзаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 25-мартында берилген 4590-лицензия. Юридикалык дареги: Жалал-Абат областы, Кочкор-Ата шаары, "Элиза" базары, 1-ётмё жол, 5-имарат.  

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 18-мартынан 25-мартына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

9 127 813 790,46 

18 825 

1 097 014 926,50 

16 481 

8 030 798 863,96 

2 344 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,0 

87,5 

88,0 

12,5 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,5 

0,6 

1,7 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

16,1 

13,2 

24,1 

14,6 

15,0 

3,7 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

14,2 

20,9 

17,1 

23,7 

13,8 

1,3 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,3 

0,04 

0,4 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,2 

4,7 

2,0 

5,4 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 152 344 117,99 

20 076 

969 736 244,03 

18 050 

7 182 607 873,96 

2 026 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

975 469 672,47 

-1 251 

127 278 682,47 

-1 569 

848 190 990,00 

318 

12,0 

-6,2 

13,1 

-8,7 

11,8 

15,7 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2011-жылдын 18-мартына карата 

2011-жылдын 25-мартына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

106 129 

106 573 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

500 

363 

137 

500 

363 

137 

Банкоматтардын саны 

137 

138